Friday, July 17, 2015

လူမႈဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ၏ ေက်းဇူးတင္လႊာ

သိုးထိန္း အသံစာေစာင္ အမွတ္စဥ္ (၁၀၀) ေရာက္ရိွျခင္း အထိမ္းအမွတ္တြင္ ယခုလို႔ ေရးသားခြင့္ရသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရလွ်င္ ကြၽႏ္ု္ပ္အေနႏွင့္ စာအုပ္မ်ားဖတ္ရာတြင္သာ စိတ္၀င္စား၍ စာေရးသားရာတြင္ ၀ါသနာမပါဟုသာ သူတစ္ပါးအား ျပန္ေျပာျပမိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာေတာ့  မကြၽမ္းက်င္၍ မေရးသားျခင္းလည္း ပါပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာ၏ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရာက္ရိွလာခ်ိန္မွာေတာ့ စာေပကို ပိုမို ေလ့လာရမည္။ အထူးသျဖင့္ အေရးအသားပိုင္းကို ပိုမို၍ ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာသည္ကိုေတာ့ မိမိကိုယ္ကို သတိျပဳမိ လာပါသည္။

ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ Signis Asia President  ျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အတူ Sr. စန္းယုေမာ္၏ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Signis Asia Assembly တက္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ၿပီး မိသားစု (Family) ၏ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ကို သိမွတ္ခဲ့ရပါသည္။ "မိသားစုဟူသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထြန္းကားရန္ လူ႕ေဘာင္အား ဘုရားသခင္ ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ေနရာႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပြားမ်ားႏုိင္ေသာ ေမတၱာ လက္ေဆာင္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္"ဟူ၍လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Francis အရွင္သူျမတ္ ေရးသားသည့္ ၄၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔လူမႈဆက္သြယ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ ဤသိုးထိန္းအသံ စာေစာင္သည္လည္း ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တည္ရိွေနသည္ဟု ေျပာလွ်င္ မမွားပါ။ မိသားစုအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေ၀မွ်နုိင္ဖို႔ရန္ လူ႔ေဘာင္အား ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ပိုမို အလွဆင္ႏုိင္ရန္ စာေပအားျဖင့္ သိုးထိန္းအသံမွ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္မွာ အမွတ္စဥ္ (၁၀၀) ပင္ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ သိုးထိန္းအသံ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိ္င္ရန္ ကူညီခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈမ်ား အားလံုးအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

ယခုလက္ရိွတြင္ စာေပတည္းျဖတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးစိုးတင့္အားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ရိွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးစိုးတင့္သည္ ကက္သလစ္ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဤသိုးထိန္းအသံအတြက္လည္း စနစ္တက် စီစစ္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Sr. စန္းယုေမာ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ ႀကိဳးစားမႈမ်ားအတြက္လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ Sr. စန္းယုေမာ္၏ မနားမေန ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္ အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိုးထိန္းအသံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တန္႔ေနရာမွ ျပန္လည္ အသက္သြင္းေပးေသာ ပုဂိၢဳလ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးထြန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္သာသနာ၏ လူမႈဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးသူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္အားလည္း ဤစာမ်က္ႏွာမွ ဂုဏ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္လုိက္ရပါသည္။ သိုးထိန္းအသံ စာေစာင္သို႔ စာမူ ပို႔ေပးၾကသူမ်ားႏွင့္ အားေပးဖတ္႐ႈသူမ်ား အားလံုးကိုလည္း ဤအမွတ္စဥ္ (၁၀၀)အထိ တည္တ့ံႏုိင္ရန္ အားေပး ကူညီမႈမ်ားအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွမိပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကူညီအားေပးၾကပါရန္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။ အေယာက္စီတိုင္းအား ဘုရားရွင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟင္နရီဘရန္မိုင္
လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္တာ
လူမႈဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္
မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ