Saturday, May 16, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၉)

ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း သမုိင္းအစ

သကၠရာဇ္ ၁၇၇၃ -ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလပုိင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီး ထြက္ခြါခဲ႕သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပစ္မဲ႔ သေႏၶၶယူေသာသခင္မ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္၌ သာသနာေရး အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ တုိးတက္ေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္ စီမံကိန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ေရာမသာသနာဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  ညွိႏွိဳင္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ဘုိ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီကုိ အီတလီျပည္သုိ႕ ေခတၱ ေစလႊတ္လုိေႀကာင္း တင္ျပေဆြး ေႏြးခဲ႔သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆရာေတာ္ကုိင္တုိင္ ေရွးယခင္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိထားေသာ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ကိစၥကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚႀကဘုိ႕ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာစာေပကုိ ပုံႏွိပ္ေလာကသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးႏုိင္ခဲ႔ပါက ျမန္မာစာေပေလာကသည္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အားလုံးလုိလုိပင္ အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ဆရာေတာ္ ေမ်ွာ္မွန္းခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရာမၿမိဳ႔၊ ုသာသနာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးမွ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ကူညီပံ႔ပုိးေပးဘုိ႔ ေတာင္းခံရန္ စီစဥ္မ်ားကုိ  ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။

ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ ကုိယ္တုိင္ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ကြပ္ကဲႀကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ စိီမံခန္႔ခြဲေသာ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း အေပၚ တည္းျဖတ္ႀကပ္မတ္ေပးသူမွာ "ရတနာဂၽြန္း" ဆုိသူျဖစ္သည္။ ဤပုဂိဳလ္ ဂၽြန္းသည္ ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည္စုံသျဖင့္ ဘုရင္႔လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ႀကည္ညိဳ ေလးစားမႈကုိလည္း ခံစားရရွိသူျဖစ္သည္။ အမႈကိစၥ အ၀၀တြင္ အႀကံဥာဏ္ေပး ပုဂိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဂၽြန္းသည္ ရတနာရြာရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ႔သျဖင့္  "ရတနာဂၽြန္း"ဟု အမည္တြင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရတနာဂၽြန္းသည္ ဘုရားတရား ႀကည္ညိဳသူျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေပ၊ ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ အလြန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂိဳလ္လည္းျဖစ္သည္။ အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳပုဂိဳလ္မ်ားကုိလည္း ျမန္မာစာ ခ်ေပးခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ တျပည္႔ရင္းသားရင္း ျဖစ္သလုိ ျမန္မာစာေပျဖင့္ ပတ္သက္၍မႈ ဆရာသမားလည္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ရတနာဂၽြန္း၏ အကူအညီကုိ မ်ားစြာရရွိခဲ႔သည္။ ရတနာဂၽြန္းသည္ ျမန္မာအကၡရာစာလုံးမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ခဲ စလုံး ပုံသြင္းမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပုံတူ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိႏွင့္အတူ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ပုံႏွိပ္ခဲ စလုံးပုံတူမ်ားကုိ ျပန္လည္ စီစစ္ ႀကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ျမန္မာ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ပါက ပထမဆုံးရုိက္ႏွိပ္ရန္ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ စီစဥ္ ေရးသားထားသည္႔ စာမႈႀကမ္းမ်ားကုိ စီစစ္ တည္းျဖတ္ေပးရသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား အဘုိ႔ ျမန္မာစာဆုိင္ရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရးသားေပးပုိ႕ခဲ႔သည္။ ရတနာဂၽြန္းကလည္း မိမိကုိယ္တုိင္ သပၸာယ္လွပစြာ စီကုံးေရးသားထားေသာ ေပသ၀ဏ္လႊာစာေစာင္ တေစာင္ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ပီဦး (Pope Pius VI)ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ႔သည္။ ယင္း ေပသ၀ဏ္လႊာသည္ ျမန္မာျပည္မွ ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ေရွးဦးဆုံး ေရာက္ရွိသြားေသာ ေပစာျဖစ္သည္။ ေပသ၀ဏ္လႊာ၌ မိမိအား ဘုရားကားခ်ပ္မ်ား ရုပ္ပုံေတာ္မ်ား ေပးပုိ႔ရန္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ေတာင္းခံလွ်က္၊ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေခြ်ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံေရးသားထားသည္။

ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔ၿပီ။

    သကၠရာဇ္ ၁၇၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီသည္ အီတလီသုိ႔ ခရီး စတင္ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ သာသနာပုိင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ပီဦးအား ၀င္ေရာက္ ေတြ႔ဆုံဖူးျမင္ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ႔သည္။ ရတနာဂၽြန္း ဆက္သလုိက္ေသာ ေပသ၀ဏ္လြာကုိလည္း ရဟန္းမင္းႀကီးအား ဆက္သခဲ႔သည္။

  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း ျမန္မာျပည္မွ တင္ျပလာေသာ သာသနာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရတနာဂၽြန္း ဆက္သေသာ ေပသ၀ဏ္လႊာကုိ ၀မ္းသာအားရစြာျဖင့္ လက္ခံယူခဲ႔သည္။ ရတနာဂၽြန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျဖည္႔ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ ရတနာဂၽြန္းအတြက္ အထူးပန္းခ်ီကားခ်ပ္ တခ်ပ္ကုိ ေရးဆြဲေစခဲ႔သည္။ ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳ (၂)ပါးသည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတစ္စုကုိ လက္တြဲေခၚလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ ရုပ္ပုံေတာ္ေရွ႕တြင္ ရပ္လ်က္ေနႀကသည္႔ ပန္းခ်ီပုံကုိ သရုပ္ေဖၚ ေရးဆြဲထားသည္။

သာသနာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနခ်ဳပ္အား ျမန္မာ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ညႊန္ႀကားခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီသည္လည္း ယင္းဌာနခ်ဳပ္ႀကီး၏ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ မြန္ဆီေညာ္ စေတဖားနူး ေဘာရ္ဂ်ီးယား (Stephanus Borgia) အား  ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း အစိီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပခဲ႔သည္။ အတြင္းေရးမႈးခ်ုပ္မွ ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆုိလက္ခံလ်က္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သာသနာျပန္႔ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ "ပုိလီဂေလာ႔ပုံႏွိပ္တုိက္" တာ၀န္ခံမႈး ခရစၥတုိဖား အာမာဒုဇီဦးစ္(Christopher  Amaduzius) အား လြဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ စေတဖာႏူး ေဘာရ္ဂ်ီယား (Stephanus Borgia) သည္ အေရွ႕ဖ်ား တုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အာဖရိကတုိက္၊ ဥေရာပတုိက္၊ အစရွိေသာ တုိက္ႀကိီးမ်ား၏ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကား စာေပတုိ႔ကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ တာ၀န္ခံမႈးလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း တီထြင္ဘုိ႔ရန္ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ႔သည္႔အေလ်ာက္ စေတဖါနႈး ေဘာရ္ ဂ်ိီးယား၏ ကူညီပံ႕ပုိးမႈသည္ မ်ားစြာ ေရးပါရွိခဲ႔သည္။

ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာစာလုံးမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ ခဲစလုံးမ်ားအျဖစ္ ပုံသြင္းလုပ္ငန္းသည္ အထူးပင္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဦးစြာပထမ ဤုသုိ႔ေသာ ၀ုိင္းစက္စက္ ေရးထားသည္႔ ျမန္မာဗ်ည္းအကၡရာ စာလုံးမ်ိဳးမ်ားကုိ ခဲစလုံးပုံသြင္း လုပ္သားတုိ႔အေနျဖင့္ မျမင္ဘူးခဲ႔ႀကေပ။ ဆရာေတာ္ ပယ္ရ္ကုိတုိ အေနျဖင့္ အနီးစပ္ဆုံး ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေပးလုိက္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းရပ္တြင္မႈ အခက္အခဲမ်ား သက္၀င္လာခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီသည္ အနီးကပ္ ျပန္လည္ မြမ္းမံ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။ တကယ္႔ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီမွ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးခဲ႔ရသျဖင့္ ကာရ္ပါးနီသည္ ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ အခမ္းက႑တြင္ အေရးပါသည္႔ ပုဂိဳလ္ျဖစ္ေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္သည္။

ျမန္မာပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းသည္ သကၠရာဇ္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းကုိ ဆြတ္ခူးခဲ႕ေလၿပီ။
ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း တီထြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္ အမွ် ပထမဆုံး ပုံႏွိပ္ ျမန္မာစာအုပ္ကုိလည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရုိက္ႏွိပ္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာစာအုပ္ေလာက၌ ပထမဆုံး ထြက္ေပၚလာခဲ႔ေသာ စာအုပ္အေႀကာင္းကုိ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္္၍ အက်ဥ္းမွ်တင္ျပလုိသည္။

စာအုပ္အမည္
ALPHABETUM BARMANUM

    မာတိကာမ်ား
            အေႀကာင္းအရာ
            စာအုပ္အမည္ပါရွိေသာမ်က္ႏွာဖုံး
            စေတဖာႏူး ေဘာ္ရ္ဂ်ီးယား၏ နိဒါန္း
            ခရစၥတုိဖား အာမာဒုဇီဦးစ္၏ အမွာစာ
            ကာရ္ပါးနီ၏ နိဒါန္း
            ေဂ်၊ အိတ္က္စ္ပီလီ၏ အမွာစာ

        ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ျမန္မာ ဗ်ည္းအကၡရာမ်ားအေႀကာင္း၊ ျမန္မာသတ္ပုံ သတ္ညြန္းအေႀကာင္း
ျမန္မာသဒၵါအေႀကာင္းမ်ား ရွင္းလင္း ေရးသားထားသည္။

ကက္သလိခ္ဘာသာ၀င္တုိ႔ ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေသာ ဆုေတာင္းပဌာနာမ်ား။
    အထက္ပါ မာတိကာတုိ႔ေအာက္တြင္ ဆက္လက္၍ အက်ဥ္းဆက္လက္ေဖၚျပသြားလုိသည္။

၁။ စာအုပ္အမည္ျဖစ္ေသာ ALPHABETUM BARMANUM ဆုိသည္မွာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားအားျဖင့္ BURMESE ALPHABET ဟူ ဘာသာျပန္ႏုိင္ၿပီး၊ ျမန္မာမႈ ျပန္ဆုိရလွ်င္  "ျမန္မာအကၡရာသင္ပုံးႀကီး အညြွန္း"ဟု ဆုိလုိသည္။

၂။ စေတဖားႏႈး ေဘာရ္ဂ်ီးယား ေရးသားေသာ နိဒါန္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္ရႈရသည္။
    သာသနာေတာ္ႏွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္ႀကီး၏ နာယက ဦးစီးမွဴးျဖစ္ေတာ္မႈသည္႔ အလြန္ျမင့္ျမတ္ ရုိေသထုိက္လွေသာ ဆဌမေျမာက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦးအား လက္အုပ္ခ်ီမုိး ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပါ၏ ဘုရား။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၌ အသုံးျပဳသည္႔ ဗမာ (၀ါ) ဗုိမားေခၚ ႏုိင္ငံေတာ္သုံး ဗ်ည္းအကၡရာစာလုံးမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သာသနာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးဌာနခ်ဳပ္ႀကီး၏ ပုံႏိွပ္တုိက္မွ ဦးေဆာင္ အက်ိဳးျပဳလ်က္ တိက်မွန္ကန္စြာ တီထြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလုိက္သည္။ ယင္း၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အေရးအသားတုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ ဂဂၤါ ျမစ္၀ွမ္း တဖက္ကမ္းရွိ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားတုိ႔အား၊ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္အသင္းသည္ တုိင္းတပါးတုိ႔အား ေဟာေျပာ သြန္သင္ရာ၌ အခ်ဳပ္အာဏာေတာ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ရဟန္းမင္း၏ ဆႏၵကုိ အစဥ္ခံယူလ်က္ ကက္သလိခ္ဘာသာ အယူ၀ါဒကုိ ေဟာႀကား သြန္သင္ႀကသည္။

                စေတဖားႏူး ေဘာရ္ဂ်ီးယား

စာအုပ္၏ တတိယပုိင္းတြင္ ပုိလီဂေလာ႔ပုံႏွိပ္တုိက္္လုပ္ငန္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ခရစၥတုိဖား အာမာဒုဇီဦးစ္၏ အမွာစာကုိ ဖတ္ရႈႀကရသည္။ စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ (၁၆) အထိ ေရးသားထားေသာ အမွာစာ ျဖစ္သည္။ အမွာစာတြင္ ဖတ္ရႈရသည္မွာ သာသနာ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးသည္ အိႏၵိယႏြယ္၀င္ ဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ တီဗက္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴစတန္ဘာသာ၊ သကၠတၱဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ႔လာၿပီးေနာက္ မိမိဌာနခ်ုဳပ္သည္ ပုံႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္႔က်က္ ကၽြမ္းက်င္ေနၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါ ဘာသာစကားသုံး စာေပမ်ားကုိ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ႔သည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအႀကိမ္၌ ျမန္မာဘာသာ စကားသုံး စာေပကုိလည္း ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး မယ္လ္ခီေအာ ကာရ္ပါးနီမွ အထူး သင္႔ျမတ္ေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး တင္ျပလာပါသည္။ ယင္းစာေပကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ပုံႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိေႀကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာမ်ားအေႀကာင္းကုိ ရွင္းလင္း ထုတ္ေဖၚျပခဲ႔သည္။ ထုိေနာက္ ဤဗ်ည္းအကၡရာမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေပးရာတြင္ မည္သုိ႔ ေရးသား မွတ္သားရေႀကာင္း မည္သုိ႔ မိတၱဴကူး၍ မည္သုိ႔ ပုံသြင္းရေႀကာင္းမ်ားကုိ ေဖၚျပသည္။ တဖန္ "ျမန္မာ ဗ်ည္းအကၡရာ သင္ပုံးႀကိီး အညြႊန္း" ႏွင့္ ကက္သလိခ္ ယုံႀကည္ရာမ်ား ျဖစ္ေသာ  ဘုရားစကား စာအုပ္ပါ၀င္သည္႔ ပထမဆုံး ျမန္မာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကုိလည္း ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀လုိက္ေႀကာင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ႔ေလသည္။

    လန္ဒန္ၿမိဳ႕ မွ ဘုရင္႔ သိပၸံပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း၏ အတြင္းေရးမႈးခ်ားလ္စ္ ေမာ္သြန္ သည္၊ သကၠရာဇ္ ၁၇၅၉ ခုႏွစ္တြင္ သုေတသနျပဳ လုပ္ ၍ စုေဆာင္းရရွိခဲ႔ေသာ ေႀကးနီအကၡရာ (၂၇)လုံး တြင္ ျမန္မာဗ်ည္းအကၡရာ စလုံးမ်ား မပါရွိေသးေႀကာင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၄၈ ခုႏွစ္ကလည္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ႀကေသာ  ဖရက္ဒ္ ဖရီဇီအုစ္ ႏွင့္ ဘင္ဂ်ာမီနုစ္ စကူဇီအုစ္ တုိ႔ စုေဆာင္း ေတြ႔ရွိရသည္႔  "ေကာင္းကင္ဘုံ ေမတၱာ"ကုိ ဘာသာစကား (၂၀၀) ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္႔ အုပ္စုတြင္ ျမန္မာဘာသာ စကား မပါရွိေသးေႀကာင္းကုိပါ တင္ျပ ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၄င္းျပင္ ျမန္မာဘာသာစကားသည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား အမ်ားစု အသုံးျပဳ ေရးသား ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကားရပ္ ျဖစ္ေႀကာင္း ၊ ျမန္မာျပည္ဆုိသည္မွာလည္း ေရွးယခင္က သမုိင္းသုေတသီ ပညာရွင္မ်ား ေခၚေ၀ၚႀကသည္႔ အမည္မွာ မွားယြင္းေနေႀကာင္းမ်ားကုိ တင္ျပခဲ႔သည္။

    စာအုပ္၏ စတုတၳပုိင္းတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၁၇) မွ (၄၄) ထိျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီ၏ နိဒါန္းကုိ ဖတ္ရႈရသည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာရ္ပါးနီသည္ ေအာက္ပါ အေႀကာင္းအရပ္ (၃)ခု အေႀကာင္းကုိ အဓိကထား ေရးသား ေဖၚျပခဲ႔သည္။
        (က) ျမန္မာတုိ႔၏ သမုိင္းဦး အေႀကာင္း
        (ခ) ျမန္မာတုိ႔ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေႀကာင္း
        (ဂ) ျမန္မာသဒၵါ အေႀကာင္း

၁။ ျမန္မာသမုိင္းဦး။      ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဆင္းသက္လာသည္႕ အေႀကာင္းႏွင့္ ေရွးဦး သမုိင္းအေႀကာင္းကုိ ေရးသားထားသည္႔ ျမန္မာ႔သမုိင္းအေႀကာင္းတြင္ အင္း၀ ဘုရင္မင္းျမတ္အေႀကာင္းကုိ အရင္းခံထား၍ ေဖၚျပထားသည္။

၂။ ျမန္မာ႔ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ၏ ဓေလ႔ထုံးတမ္းမ်ား အေႀကာင္း ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေႀကာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ ကုိးကြယ္သည္႔ ဘာသာအေႀကာင္းတုိ႔ ပါရွိသည္။

၃။ ျမန္မာသဒၵါ။     ။ ျမန္မာသဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားအေႀကာင္း၊ ျမန္မာ စကား အသုံး အႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစာႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေသာ ပါဠိစာေပအေႀကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀ံ႕ ေရးသား တင္ျပထားသည္။

စာအုပ္၏ ပဥၥမအပုိင္းတြင္ ပုံႏွိပ္ခဲစလုံးမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး တာ၀န္ခံ ေဂ်၊ အိတ္က္စ္ပီလီ၏ အမွာစာျဖစ္သည္။ ျမန္မာပုံႏွိပ္ ခဲစလုံးမ်ားကုိ တီထြင္ေပးရာ၌ ျမန္မာစာလုံး အတြက္ အ၀ုိင္းပုံစံမ်ားကုိ တီထြင္ေပးၿပီး။ ပါဠိ စာလုံးမ်ားအတြက္မႈ ေလးေဒါင့္ ပုံစံမ်ားကုိ တီထြင္ ထုတ္လုပ္လုိက္သည္႔ အေႀကာင္းမ်ားကုိ  ရွင္းလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းအျပင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ ေငြေႀကးပုံစံႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္တံဆိပ္တုံးကုိ၄င္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ ေငြေႀကးပုံစံႏွင့္ တံဆိပ္တုံးကုိ၄င္း၊ အသီးသီး ပုံသြင္း ရုိက္ႏိွပ္ျပခဲ႔သည္။ ပါဠိ ပုံႏွိပ္ နမႈနာကုိ ျပလုိသျဖင့္ ကမၼ၀ါ က်မ္းပုဒ္တပုဒ္ကုိ ရုိက္ႏွိပ္ျပထားသည္။ ျမန္မာပုံႏွိပ္ ခဲစလုံးမ်ားကုိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပုံသြင္းေပးလုိက္သည္႔ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၇၀၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္း) ခန္႔ ရွိသည္။

    စာအုပ္၏ ဆဌမပုိင္းတြင္မူ ဆရာေတာ္ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာ ဗ်ည္း အကၡရာ (၃၃)လုံး ရွိေႀကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ  "သရ"တုိ႔ အေႀကာင္းကုိ ရွင္းလင္း ေရးသား တင္ျပထားသည္။ ဥပမာ ဗ်ည္း ႏွင့္ သရ တုိ႔ ပူးတြဲ အသုံးျပဳပုံ၊ ျမန္မာ အသံထြက္ပုံတုိ႔ကုိ အက်ယ္တ၀ံ႔ (က မွ အ) အထိ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္ပုန္းႀကီးကုိ စတင္ ရွင္းလင္း ေဖၚျပရာ၌ ျမန္မာသတ္ပုံ အညႊန္းမ်ားအေႀကာင္း ျမန္မာသဒၵါ အေႀကာင္းတုိ႔ကုိ တင္ျပ ေရးသားသြားခဲ႔သည္။

    စာအုပ္၏ ပထမပုိင္းလည္းျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံးအပုိင္းလည္း ျဖစ္ေသာေနရာတြင္၊ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္တုိ႔ ေန႔စဥ္ ရြတ္ဆုိေသာ ဆုေတာင္း ပဌနာေတာ္မ်ားကုိ ရုိက္ႏွိပ္ထားသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-
    ၁။ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေမတၱာ
    ၂။ ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာ
    ၃။ အားလုံးစံုကုိ ေမတၱာ
    ၄။ သနားျခင္း၏ မယ္ေတာ္ေမတၱာ
    ၅။ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးတုိ႔ပါ၀င္ႀကသည္။