Monday, March 30, 2015

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း (၁၆)


မုံလွရြာ၌  သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္းသားမ်ားမွာ ‘ႏြားကေလး ေမြးရင္း က်ားစားရင္း’ ဆုိသည္႔ ျမန္မာ ဆုိရုိး စကား အတိုင္း ျမန္မာျပည္ ကက္သလိခ္သမုိင္းစဥ္၌ ေတြ႕ႀကံဳ ရတတ္ႀကသည္။ သံလ်င္ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာေတာ္မွာ ျပာပု ံျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ေရာမၿမိဳ႕မွ သာသနာျပဳမ်ား ထပ္မံေရာက္ ရွိလာခဲ႔ႀကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘားရ္နားဘုိက္ အဖြဲ႔၀င္(၄)ပါး ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔ႀကသည္။ ျမန္မာျပည္ အ၀ွန္း ေသြးေႀကာ ျပတ္မတတ္ျဖစ္ေနေသာ ကက္သလိခ ္သါသနာကုိ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ ဘားရ္နားဘုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ ဦးေမာ႔လာေအာင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းသုိ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ႀကစဥ္ (၃)ႏွစ္ အတြင္းတြင္ ၄ ထဲက ၃ႏွုတ္ဆုိသည္႔ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ ဂဏန္းသခ်ၤာ ေရရြတ္အသံကဲ႔သုိ႔၊ ဘုန္းႀကီးသုံးပါးကုိ ဆုံးရွုံးခဲ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၁၇၆၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သာသနာ တခုလုံးအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမရီပယ္ရီကုိတုိ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ က်န္ရွိခဲ႔ေတာ႔သည္ ျဖစ္သည္။ 

တဖန္ ဥေရာပတုိက္၌လည္း အဂႋလိပ္-ျပင္သစ္တုိ႔ စစ္အင္အား ၿပိဳင္ဆုိင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ႔ျပန္သည္။ 


ယင္း စစ္အင္အားျပိဳင္ဆုိင္မႈ လွိဳင္းဂယက္မ်ားသည္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ အေရွ႔ဖ်ားတုိင္ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ဤလွိဳင္းဂယက္မ်ား ဒဏ္ေႀကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ဥေရာပတုိက္ရွိ မိမိဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ႔ရျပန္သည္။ သုိ႔ျဖစ္္၍ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္သာသနာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ သာသနာေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ မိမိ အႀကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔ အစီရင္ခံ တင္သြင္းလုိေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမ္း မရွိခဲ႔ေပ။ မိမိတစ္ဦးတည္း သံေပါလ္လူး၏ တမန္ေတာ္ ဇြဲ သတိၱမ်ုိုဳးကုိ ေမြးျမဴ က်င့္ႀကံလ်က္ အားမာန္မေလ်ာ႔ သာသနာ႔၀န္ကုိသာ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ေပးခဲ႔ရေလသည္။

ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္က၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဆဘတ္စတီအန္းနုိး ေဒၚနတိၱီ အေျခခ်တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ ေခ်ာင္းဦး ဗဟုိသာသနာဌာနခ်ဳပ္ကုိ မုံလွေက်းရြာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ၿပီး၊ သာသနာေတာ္ကုိ ဆက္လက္ ထူေထာင္ခဲ႔သည္။ အခန္း(၃) ၌ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာေရး အေျချပသမုိင္း အခမ္းက႑ကုိ တင္ျပခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္႔ အတုိင္း၊ မုံလွရြာတြင္ ကက္သလိခ္ သာသနာေတာ္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတို ေရႊ႔ေျပာင္း သီတင္းသုံးသည္႔ မုံလွရြာသည္ ကက္သလိခ္ သာသနာထြန္းကားခဲ႔ၿပီမွာ ႏွစ္ေပါင္း  ၁၅၀ ပင္ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ မုံလွရြာသည္ ယေန႔ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခင္ဦးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁၄ မုိင္အကြာတြင္ ၄င္း၊ မူးျမစ္၏ အေရွ႔ဘက္ကမ္းေျခတြင္ ၄င္း တည္ရွိသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ မုံလွကုိ ဗဟုိျပဳလ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ကက္သလိခ္ (၁၃)ရြာကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ႔သည္။ ထုိေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ဘုန္းႀကီး ရဟန္း မရွိသည္မွာ နွစ္ေပါင္းအတန္ ႀကာျမင့္ၿပီးျဖစ္ရာ ဘာသာေရးတြင္ အလြန္ က်ဆင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြန္ ျဖတ္လပ္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပယ္ရ္ကုိတုိ၏ ေစတနာ ေမတၱာတရားကုိ သိရွိလာႀကေသာအခါ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ႀကည္ညုိမႈ ႀကီိးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေႀကာင့္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရး တုိးတက္ ဥိီးေမာ႔လာခဲ႔သည္။ ၁၇၆၃ ခုႏွစ္မွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ မုံလွ၌ ကေလး လူႀကီး စုစုေပါင္း ၉၀ေက်ာ္ကုိ ေဆးေႀကာျခင္း ေပးနုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ပညာေရးက႑တြင္လည္း တုိးခ်ဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။ မုံလွရြာ၌ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ သင္ႀကားႏုိင္သည္႔ ေနာ္မာေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။ ယင္းေက်ာင္း၌ ေပၚတူဂီဘာသာ လတ္တင္ဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ႀကား ပုိ႔ခ် ေပးခဲ႔သည္။

ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။

အင္း၀ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ အာေမးနီးယမ္း အမ်ိဳးသား ကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသား ေပတလုဒ္မီလဒ္ဆုိသူတုိ႔ ရွိႀကသည္။ ဤပုဂိဳလ္မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိတုိ႔၏ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသား ေပတလုဒ္မိလဒ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ၁၇၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ စစ္ေရးစစ္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ ျပင္သစ္ဘုရင္ထံမွ ဆာရ္ဘြဲ႕ေခၚ အထူး ဂုဏ္ျပဳခံဘြဲ႕ကုိ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ မိလဒ္သည္ ယုိးဒယားျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိ၍ စစ္မႈထမ္းခဲ႔သည္။ အေလာင္းဘုရား ယုိးဒယား တုိက္ယူစဥ္က စစ္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ သျဖင့္ ယုိးဒယားမွ စစ္သုံ႕ပန္း ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္္ခဲ႔သည္။ မိလဒ္သည္ ယုိးဒယား စစ္သုံပန္းအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ၁၇၅၅ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ျမန္မာနန္းတြင္း၌ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ ရုိးသား ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္ လိမၼာမႈရွိေသာေႀကာင့္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရားလက္ထက္၌ ဘုရင္႔ထံမွ "ကုလားဗုိလ္"ဘြဲ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင္ျခင္း  ခံခဲ႔ရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ တရုတ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ၌ ျမန္မာ႔ အေျမာက္တပ္ကုိ  ဦးေဆာင္တုိက္ေပးရာ၌  စစ္ပြဲလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။ ေပတလုဒ္မိလဒ္သည္ ကက္သလိခ္ ဘာသာ၀င္တစ္ျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိ၏ တျပည္႔သားရင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အထက္ေဖၚျပပါ အားေမးနီးယား အမ်ိဳးသားကုန္သည္ႀကီးႏွင့္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသား ေပတလုဒ္မိလဒ္တုိ႕၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလိခ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေပါင္း (၈)ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးနုိင္ခဲ႔သည္။ ေပတလုဒ္ဒ္  ကုိယ္တုိင္ မိမိတစ္ဦးတည္း အလွဴဒါနျပဳလုပ္၍ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းမ်ား သိီတင္းသုံးေနထုိင္ရန္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား အသုံးျပဳသၿဂႋႋႋႋဳလ္ရန္ ခရစ္ယာန္္ သုသာန္တစ္ခု ကုိ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိနွင့္ ျမန္မာစာေပ

ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းအေႀကာင္းကုိ ေရးသားေဖၚျပစဥ္က သိရွိခဲ႔ႀကသည္႔ အတုိင္း ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္း၀င္မ်ားသည္ အသင္းဂုိဏ္း၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ေျမာက္ရန္ တကၠသုိလ္ ပညာအဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဆုံးသူျဖစ္ရမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္း ဂုိဏ္း၀င္မ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ား ေပါမ်ားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကိီးမ်ားသည္ ဥေရာပတုိက္မွ တကၠသုိလ္ပညာ ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။  ဤ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကၿပီး သာသနာအက်ိဳး တစ္ခုတည္းကုိသာလွ်င္ "၀"ကြက္္၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးဆပ္သြားခဲ႔ႀကသည္ မဟုတ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသာလုံး၏ အက်ိဳးကုိပါ သယ္ပုိးထမ္းရြက္ သြားႀကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ႀကရသည္။

ဘားရ္နားဘုိက္ သာသနာျပဳပုဂိဳလ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ကုိ အေျခခံလ်က္ သာသနာ႔ေဘာင္ကုိ ၀င္ေရာက္လာသကဲ႕သုိ႔ စြန္႔လြတ္ စြန္႔စား စိတ္ဓါတ္အျပည္႔အ၀ျဖင္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ႔ သြားေရာက္ သာသနာျပဳလုိေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပသူမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ျကသည္။ မိမိတုိ႔ ခံယူ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္ေသာဘ၀ကုိ ဆုံးခမ္းတုိင္ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္သြားခဲ႔ႀကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရာက္ေလရာေဒသတြင္ ေဒသခံတုိ႔၏ ထုံးတမ္း ဓေလ႔မ်ား ယာဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား စာေပမ်ား ယုံႀကည္ကုိးကြယ္မႈမ်ားကုိ ဦးစြာ ပထမ ေလ႔လာႀကသည္။ ရင္းႏွီးမႈျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႀကသည္။ မိမိတုိ႔ မႈရင္းဘ၀ကုိ အစြဲအလန္း မထား ေမ႔ေဖ်ာက္ႀကျပီး ေဒသခံတုိ႔၏ ဘ၀ေလာကသုိ႔ ကူးေျပာင္း လာတတ္ႀကသည္။ ဤသည္မွာ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းသားဂုိဏ္း၀င္တုိ႔၏ ဘ၀ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္႔ ခရီးလမ္းတခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နာဘုိက္မ်ားသည္ ျမန္မာေျမကုိ နင္းသည္႔ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာေလာကႏွင့္ ဆုိင္ရာ အားလုံးကုိ အေသးစိတ္ ေလ႔လာ လုိက္စားခဲ႔ႀကသည္။ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ ေျပာဆုိေနထုိင္ စားေသာက္ခဲ႔ႀကသည္။ မိမိတုိ႔ မူလဘ၀ကုိ ေမ႔ေပ်ာက္သေလာက္ ဆုိရာမွာ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နာဘုိက္ အသင္းသား ၉၀%သည္ မိမိတုိ႔ အမိ အီတာလီသုိ႔ မျပန္ေတာ႕ပဲ၊ ျမန္မာေရ၊ ျမန္မာေျမမွာပင္ အရုိးမ်ားခ သြားခဲ႔ႀကသည္။ ျမန္မာတုိ႔ပင္ ၀င္စားသေလာဟု ထင္မွတ္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းသားမ်ား၏ မွတ္ေက်ာက္တုိင္ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ပယ္ကုိတုိသည္ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ မေမ႔အပ္ေသာ ႀကယ္တံခြန္ ျဖစ္္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာစာေပကုိ ေရွးဦး ေလ႔လာယူရာ၌ ျမန္မာစာေပ၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၵဘာသာ သံဃာေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာ သင္ႀကားခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ စာအံေနႀကေသာ ကေလး သူူငယ္မ်ားအႀကား ၀င္တုိးထုိင္ခါ၊ Mother Tongue ဆုိသည္႔ အဂၤလိပ္စကား အဆုိအရ၊ အလြန္ ႀကည္လင္ျပတ္သား၍ ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းမဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔ အေမ႔ မူရင္း အသံထြက္ကုိ ဖမ္းစား ေလ႔လာခဲ႔သူ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာအကၡရာ သင္ပုန္းႀကီးကုိ ရြတ္ဖတ္စာ အံခဲ႔သည္။ ျမန္မာအသံကုိ ပီျပင္စြာ ေျပာဆုိနုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာစာ သတ္ပုံ သတ္ညႊန္းမ်ားကုိ တိက် မွန္ကန္စြာ ေရးသားနုိင္ရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ား အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ တဖန္ ျမန္မာစာေပျဖင့္ ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ တစ္စုံတခုကုိ ေတြ႕ရွိပါက မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာစာေပေကာင္း တစ္ဦးကုိ ရွာေဖြ စုူးစမ္းၿပီး ေမးျမန္း သင္ႀကားရန္အတြက္  ၀န္ေလးေသာ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု မယူဆေႀကာင္း ေျပာျပေလ႕ရွိသည္။ နန္းတြင္း စာဆုိေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း အလြန္ ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ၍ ျမန္မာစာေပအေႀကာင္းကုိ အခါ အားေလ်ာ္စြာ ေဆြးေႏြး ေလ႔လာခဲ႔သည္။

ျမန္မာစာေပ၌ စိတ္၀င္စားမႈရွိျခင္း၊ လုံးလ ထုတ္သင္ႀကားျခင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ႔သျဖင့္ ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ မ်ားမႀကာမီ အခ်ိန္ပုိင္းမွာပင္ ေကာင္းစြာ ေျပာတတ္၊ ေကာင္းစြာ ေရးတတ္နုိင္ခဲ႔ေပသည္။ ဘုန္းေတ္ႀကီးသည္ ျမန္မာ စာဆုိေတာ္တစ္ဦးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း၍ ျမန္မာသဒၵါ၊ ျမန္မာစာေပမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းကုိ ခံခဲ႔ရသည္။ (၂၂)


(၂၂) I.The Beginning of Christian Education in Burma 1600-1824.U Kaung (J.B.R.S)1960             II.Bichop Percoto , the greatest of the Barnabite scholars of Burmese and pali. ’’The Guardian.Feb,1965.pg 33

ဆက္ရန္