Saturday, August 9, 2014

ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ်

“ငါ၌ တည္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ တည္ေနမည္။” (ေယာ ၁၅း၄) သင္တို႔သည္ ငါ၌ တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌ တည္ေနလွ်င္ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကုိ ေတာင္း၍ ရလိမ့္မည္။(ေယာ-၁၅း၇) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ သားသမီးအားလံုးကို သူခ်စ္သည္ႏွင့္ အမွ် သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ တည္႐ွိေစခ်င္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ထား႐ွိေသာေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ၊ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာဘုရား ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိေသာဘုရား ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ၁၃း၈) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မွန္ကန္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ ကတိစကားကို ထားခဲ့ေပသည္။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္႐ွိမည္။ (မာ၂၈း၂၀) ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အလယ္တြင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ အတိတ္ ကာလကပင္ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ကမၻာ ကုန္သည့္တိုင္ေအာင္လည္း တည္႐ွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။                           
      ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ရ႐ွိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဖဆရာေတာ္ ခ်ားစ္ဘို၏ ၾသ၀ါဒကုိ အမွတ္ရမိသည္။           

(၁) ကက္သလစ္မိသားစုမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲၿပီး ျငိမ္သက္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္စုအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း လာလိမ့္မည္။

(၂) ဘာသာတူမ်ား ၀ိညာဥ္ေရးစိတ္ဓာတ္၊ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာၿပီး ရဟန္းေဘာင္ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ ၀င္လုိသူ မ်ားျပား လာၿပီး ေခၚေတာ္မူျခင္းေနာက္သို႔ ႏိုးၾကား တတ္ႂကြစြာ လိုက္ၾကမည္။                   

(၃) မစၦားတရားပါ၀င္သူ၊ စကၠရမင္တူးခံယူသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာၿပီး ဘာသာတူဦးေရ ပိုမို တိုးပြားလာမည္။       

(၄) ဘာသာတရား လံုး၀ မလိုက္နာသူႏွင့္ ေပါ့ဆသူမ်ား ဘာသာေရး၌ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ ဘုရားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္နီးနီး ျဖစ္ေနျခင္း။   

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။                       

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ အဓိကက ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးက ခြဲခြာ၍ မရပါ။ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ နီးကပ္တည္႐ွိၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္သို႔ လူတုိ္င္းကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကိုးကြယ္ခ်ိန္တြင္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ ေျဖေလ်ာ့၍ ေအးေဆး လြတ္လပ္စြာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈကို္ ရယူပါ။ မိမိဘ၀တြင္ ခံစား၊ စံစားရသမွ် ပြင့္လင္းစြာ ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကရန္ မိမိႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အျပစ္အားလံုးအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖရန္ လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ား ေတာင္းခံရန္၊ စကၠရမင္တူး၌ ခရစ္ေတာ္အား ထိခို္က္ေစာ္ကားျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈ ဂ႐ုမျပဳဘဲေနခဲ့မိျခင္း၊ ေက်းဇူးဆပ္တင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္လ်က္ ဆပ္ေျဖကာ ဖူးေမွ်ာ္ ကို္းကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ေသြးတစ္စက္မွ် မက်န္ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိုိင္ေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ဘံုအိမ္ေတာ္၌ ဧကန္မုခ် ၀င္စားႏုိ္င္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ျပန္လည္ ႂကြလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး လိုက္ပါႏို္င္ရန္ ကုိယ္္ေတာ္ျမတ္္ စကၠရမင္တူးကို ယံုၾကည္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။   

ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္သို႔ေ႐ွ႕႐ႈ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္႐ွိ၍ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ ေမတၱာေတာ္႐ွင္ ဘုရား႐ွင္က “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္”ဟု ယေန႔တုိင္ စိတ္႐ွည္စြာ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ “ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္႐ွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာ ေန႔ရက္ကာလျဖစ္၏။” (၂ ေကာ ၆း၂၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ႏို္င္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္ေရးအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ယခုကစ၍ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးကို သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ႏိိုင္ရန္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ဗိမာန္ေတာ္မွ အစဥ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္႐ွိေနပါၿပီ။            
မာဒေလးနား
(စိန္ေမရီ၊ျပင္ဦးလြင္)