Thursday, August 21, 2014

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္တကြ


Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲနဲ႔ In Communion of Love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးႏွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Woman and the Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (၂၃) ဆက္ေျမာက္ ေယာဟန္၏ Peace in Terris ဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို စိတ္ေရာကိုပါ ပြင့္္ပြင့္လင္းလင္းထား႐ွိကာ ၎၏တန္ဖိုးကို ျမတ္ႏုိးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းစသည္တိုု႔ကို ျမတ္ႏိုးရမွာျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ ျမတ္ႏိုိးျခင္းသည္သာ ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္တာတစ္ေလ်ာက္လံုး သင္ၾကားရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျမတ္ႏိုးမႈ စိတ္ဓာတ္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အျခားသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးၿပီး ျမွင့္တင္ေရး၌ တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရဲ႕ရင့္ျခင္း ဥာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ လူသားတို္င္း ရ႐ွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆဌမေျမာက္ေပါလု၏ Populorum Progressio ဆိုသည့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာခၽြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၎ပညာေပးျခင္းမ်ားေပၚ၌ တာ၀န္သိသိျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔၌ မူတည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေပးျခင္း၌ အခ်ိန္ေပးျခင္းသည္ တန္ဖိုး႐ွိ၍ လူသားတို႕၏ အနာဂတ္၊ မိသားစု၏ အနာဂတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ပင္ တန္ဖိုး႐ွိပါသည္။      

ဤစာေစာင္၌ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အထူး ရည္ညႊန္းလိုုသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရာ၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပၚလြင္ေအာင္ သက္ေသခံၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ သက္ေသခံမ်ား၊ သတင္း စကားေျပာသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ လိုက္နာၿပီး ၎တို႔၏ ေ႐ွ႕၌ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အတုယူကာ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ခြန္အားမ်ား ရ႐ွိႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္ဆိုၿပီး Women and the Teaching of Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခြဲေလးေအာက္မွာ ခုလို ရည္ညႊန္းေရးသားခဲ့ပါတယ္----။

အထက္က Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မိမိတို႔ ေနထိုင္လႈပ္႐ွားေနရတဲ့ ေန႔စဥ္ ဘ၀သက္တာနဲ႔ မိသားစု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ လူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္္ သက္ေသခံရမွာျဖစ္သလုိ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစျပဳသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူ၊ ျဖစ္႐ံုသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ၀မွ် လက္ဆင့္ကမ္းတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစလိုတဲ့ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. . . . . . .။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲရပ္စဲေရးအစား ႏိုင္ငံက အျခားႏို္င္ငံတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မျပဳေရးဆိုတဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ႏို္င္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ လူမ်ိဳးစု ေသြးခြဲေရး၀ါဒီ စစ္ပြဲရပ္စဲေရး စတာေတြအတြက္ ရည္ညႊန္းထားတာ မကေသးပဲ မိမိတု ႔ိတိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ မိသားစုခ်င္း၊ ရပ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ျပည္သူအသီးသီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ျမတ္ႏိုးဖို႔ က်င့္ၾကံၾကဘို႔ လိုအပ္တယ္။      


In communion of  love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရးသား ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုုရင္ . . . . . . .. . . . . . . . “ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တုိက္႐ိုက္ဖိတ္ေခၚရာ၌ ဘုရားသခင္၏ “လူသားတစ္ဦး၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေကာင္းျမတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္း” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပန္လည္ အမွတ္ရေစရန္ အေျခခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ အျပည့္အ၀လကၡံ နားလည္ရန္ မလိုေသာ္လည္း အေျခခံ သဘာ၀တရားအားျဖင့္ အေပးအယူသေဘာကို ေဆာင္သည့္ အမ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသရန္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အစအဦး၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႏႈိးေဆာ္ေပးလွ်က္ ႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထား တူညီမႈျဖစ္ကာ အတူတကြ တစ္လံုးတ၀တည္း ႐ွိေစလိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎ႏွင့္အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိထားၿပီး အျပန္အလွန္ တူညီမႈသေဘာထားကို ေပၚလြင္ေစေသာ “ယခု ဤသူသည္ ငါ့အ႐ိုးထဲက အ႐ိုး ငါ့အသားထဲက အသား ျဖစ္၏” ဆိုသည့္ (ကမၻာဦး ၂း၂၃)က်မ္းခ်က္သည္ ကမၻာေျမျပင္၌ ပထမဆံုးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေပါငး္စပ္မႈ႐ွိရန္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတူညီမႈ႐ွိသည့္ ဖန္ဆင္းခံမ်ား၊ ကူညီေဖာ္ ကူညီဖက္မ်ား အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။      

၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀င္မ်ားမွ အျပစ္အနာ အဆာမ်ားက ဘုရားသခင္၏ မူလ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မိတ္ဆက္ေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတို႕အား အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးဆိုသည့္ ခြဲျခားမႈျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎စီမံကိန္းေတာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အားစိုက္ ခြန္စိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အထူးသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ရလာၾကမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၎င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသမီး ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ အေျခအေနကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတ႔ိုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ သင္တို႔ တစ္ဦးစီအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္ ဆိုၿပီး In communion of  love ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလး ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးထု လႈပ္႐ွားရမည့္ အခန္းက႑ေတြအတြက္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးအပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားခဲ့ပါတယ္။
   
တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သာလြန္မႈမ႐ွိဘူးလို႔ ခံယူထားၾကတဲ့ တရားေသခံယူခ်က္ေတြဟာ ခုလို ေခတ္အခ်ိန္ကာလမွာ ေျပာင္းလဲဖို႔သင့္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္ကို အေလးထားဆင္ျခင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာေပးရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေလးစား ၾကည္ျဖဴစြာ ေနရာေပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဒီမွာတင္ အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ