Saturday, August 2, 2014

အမွန္တရား

လူတုိင္း လူတိုင္း လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္မွ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွလည္း လြတ္လပ္တယ္လို႔ ခံယူၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကိုေပး၍ ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားမယ့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကို ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ၎အေျခခံ အက်င့္သီလကေတာ့ အမွန္တရား ပါပဲ။          

( ေယာဟန္ ၈ း ၃၂ )၌ ခရစ္ေတာ္ ကို္ယ္တုိင္က “သင္တို႔သည္ သမၼာတရားကို သိၾကသျဖင့္ ထုိတရားသည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္။”ဟု အမွန္တရားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ မိမိ ဇာတိခ်က္ျမဳပ္ ပိုလန္ျပည္သို႔ႂကြျမန္းၿပီး တရားေဟာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ႐ု႐ွားလူမ်ိဳး တစ္ေသာင္းေက်ာ္လည္း လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒေအာက္မွာ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံရတဲ့ ဘုရားတရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ားဟာ ျပန္လည္ နလန္ထလာရမည့္ အေၾကာင္း၊ ဆိုဗီယက္ ႐ု႐ွားမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္မွ် တည္႐ွိခဲ့တဲ့ ကက္သလစ္ႏွင့္ Outhodox ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားဟာ လူမႈေရးက႑မ်ားကို ပ့ဲျပင္ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ႐ွင္သန္ထြားက်ိဳင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပိုလန္တိုင္းျပည္ အပါအ၀င္ ဆိုဗီယက္႐ု႐ွား၏ ႀကိဳးကိုင္မႈႏွင့္ ဘုရားမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၎တုိ႔ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ႏွင့္ “လြတ္လပ္ၿပီေဟ့ ဆိုၿပီး” အေနာက္တိုင္းဆန္တဲ့ သံုးျဖဳန္း ဇိမ္ခံလိုမႈမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္ဆိုးေစတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အတုမယူၾကေစဖို႔လည္း မိန္႔မွာလိုက္ပါတယ္။ ႐ု႐ွားႏွင့္ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ား၌ ဘုရားတရား ဆန္႔က်င္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒမ်ား အေရးနိမ့္ ဆံုး႐ံႈသြားမႈကို ၀မ္းသာမိေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္းသံုး အရင္း႐ွင္၀ါဒကုိ အေကာင္းဆံုးဟူ၍လည္း သူ မေျပာဆိုခဲ့ပါ။ မိမိ၏ (၁၃)၀ါေတာ္႐ွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းမင္း သက္တာမွာ ဒုတိယဂၽြန္ေပါလ္က ႂကြယ္၀ တိုးတတ္တဲ့ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားဟာ တတိယ ကမၻာ့ႏို္င္ငံမ်ားကို္ ကူညီသင့္သေလာက္ မကူညီေသးေၾကာင္း၊ ကမၻာ့လူနည္းစုသာ ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ကမၻာ့စီးပြားခ်မ္းသာမႈ၏ အႀကီးဆံုး ေ၀စုကုိ ခံစားေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ အခြင့္အေရး ရတုိင္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ႀကိဳးကုိင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးထက္ ႐ိုး႐ိုး လူတန္းစားမ်ား အက်ိဳးကို သယ္ပုိးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘက္ဘက္က ပိတ္ပင္ တားဆီးခြင့္႐ွိတဲ့ မိုနိပါလီီ၀ါဒက်ဆင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူထု၏ အေျခခံရပို္င္ခြင့္မ်ား၊ အျပဳသေဘာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစြာ ေျပာဆိုေရးသား တင္ျပႏို္င္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေ႐ွာက္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက တတိယကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ေႂကြးၿမီမ်ားကို အတင္္းအဓမၼ မေတာင္း သင့္ေၾကာင္း၊ သေႏၶဖ်က္ခ်မႈသည္ လူသတ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ဘယ္အာဏာပို္င္ကမွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ကုိယ္က်င့္တရားေဆာက္တည္မႈႏွင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ၍ ေ၀ငွမႈတို႔ အေပၚရပ္တည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာလွ်င္ တည္ၿမဲေၾကာင္း၊ စသည့္ အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ကဲ့သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆို၍ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ကမၻာမွာ ခပ္မ်ားမ်ား႐ွိမည္ဟု မထင္ပါ။

ရဟန္းမင္း အျဖစ္ (၁၃ႏွစ္)အတြင္း အီတလီျပည္ပ ခရီးစဥ္ေပါင္း (၅၁)ႀကိမ္ထြက္ခဲ့ရာ ဂၽြန္ေပါလ္က ပိုလန္ျပည္သို႔ ေရာက္စဥ္ ဤသို႔ႁမြတ္ဆိုခဲ့တယ္။ "လြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးကေလး ပိုင္ဆိုင္ထားလို႔ရသည့္ အရာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ထိုအရာအတြက္ အၿမဲတုိက္ခို္က္ေနရမည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈကုိ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားေရးဘက္၌ ပါ၀င္ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရတယ္။ အမွန္တရားတို႔ရဲ႕ ဆက္စပ္ေနမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားဆိုရာ၌
၁။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ အမွန္တရား။
၂။ ကိုယ့္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားႏွင့္
၃။ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံမႈ၌ ေတြ႕ရတဲ့ အမွန္တရားဟူ၍ ခြဲျခားျပသႏို္င္တယ္။  


၁။ ဘာသာတရားေရးဆုိင္ရာ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းရာ ျမတ္ရာကို ေဟာၾကတယ္။ ဘာသာခ်င္းတူညီတဲ့ အဓိက အခ်က္ႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုိယ့္ ဘာသာကို တကယ္ဘာသာမွန္လို႔ ႐ိုးသားစြာ ထင္မွတ္၍ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ က်င့္ႀကံသူဟာ ပုိဆိုး မလာႏိုင္ပါ။ ဘာသာမ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဆီမွ တစ္ဦး အတုယူစရာေတြ၊ လုိက္နာစရာေတြ၊ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုသည္ အမွန္တရားကို အျပည့္အ၀ မ႐ွိေသးသည္ ထားအုံုးေတာ့ အမွားကို အားေပးျခင္းျဖစ္ေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။                

၂။ ကုိယ့္ခံယူခ်က္အရ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ မွန္ေပမယ့္ သူမ်ားအတြက္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားကို ေရာင္း၀ယ္ေရးမွာလို သူတစ္ပါးအား အတင္း ၀ယ္ယူခို္င္းလို႔ မျဖစ္ပါ။

၃။ ဒီ တတိယက႑မွာ႐ွိတဲ့ အမွန္တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ႐ွိသင့္တဲ့ မွန္ကန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ ျပစ္မွားမႈ တစ္ခုခု၊ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ၎ျဖစ္ရပ္ကို မျဖစ္ခဲ့ဘူးဟု ျငင္းဆိုေနရင္ ယုတိၱမ႐ွိ။ ၎မွားကြက္ကို အမွန္ျဖစ္ရေအာင္ သမိုင္းေျပာင္းၿပီး ေရးရင္ သမိုင္းစစ္ သမိုင္းမွန္မျဖစ္ပဲ ယံုတမ္းစကားမွ်သာျဖစ္မည္။ ၎ အစြန္းအကြက္ကို ေနာက္ အစြန္းအကြက္မ်ားျဖင့္ သင္ပုန္းေခ်ရင္ အနိဌာ႐ံု ပုိမ်ားလာတာသာ ႐ွိေတာ့မယ္။ အျပစ္အမွားကုိ အေကာင္းဆံုး ယတရာေခ်ျခင္း ကေတာ့ ၎အမွားကို ႐ိုးသားစြာ၀န္ခံ၍ ကုိယ္မွားခဲ့သူထံမွ အခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနာင္ထပ္ မျဖစ္ဖို႔ရန္ မူေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကမၻာႀကီးမွာ ဒီလို ယတရာေခ်ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။ မွားတဲ့သူမ်ားက ၀န္မခံတဲ့အျပင္ တစ္ခါမွ မမွားတဲ့ဟန္ႏွင့္ ထပ္အမွားမ်ား လုပ္ေနၾကတယ္။ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိေနသူမ်ားက မွားကြက္ကို ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ လက္ေအာက္သားမ်ားရဲ႕ ေစတနာ က႐ုဏကို ရေအာင္မလုပ္ၾကပဲ စားကြက္ကိုသာ ထြင္ေနၾကတယ္... စသျဖင့္ စသျဖင့္ ကမၻာမွာ ျပႆနာတက္စရာ ပုိမ်ား လာပါတယ္။          

လူလူခ်င္း လိမ္ညာ ေျပာဆိုလို႔ရတယ္။ ကုိယ့္ကို ကုိယ္လည္း လိမ္လည္လို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတုိင္းမသိ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူၿပီး အရာရာကို ႏွံ႔စပ္ သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားကိုေတာ့ ဘယ္လူသားကမွ လိမ္လည္ျပဳမူ ေျပာဆိုလို႔ မရပါ။ မိမိကုိယ္တို္င္ကလည္္း သူတစ္ပါးကို မညာ၊ သူတစ္ပါးကလည္း သူ႕ကုိညာလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ဘုုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္မွာ႐ွိေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လူသားမ်ားဟာ ကမၻာ၌ ကုိယ့္အမွားကို ရဲရင့္စြာ ၀န္ခံ၍ လိမ္ညာမႈႏွင့္ စကားမတည္မႈတို႔ကို ေ႐ွာင္႐ွားမယ့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ထြန္းကားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကို အျပဳသေဘာဘက္၊ ေကာင္းရာ တိုးတက္ရာဘက္၌ အသံုးျပဳတတ္ၾကမယ့္ လူသားမ်ား တိုးတက္လာေရးတုိ႔အတြက္ ဘုရား႐ွင္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သၾက၍ ႐ိုင္းပင္း ကူညီသြားၾကပါစို႔လား စာဖတ္သူပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔ .........

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ