Friday, August 29, 2014

သိုးထိန္းအသံ အမွတ္စဥ္ (၉၅) ၾသဂုတ္ - စက္တာဘာ

သိုးထိန္းအသံ အမွတ္စဥ္ (၉၅)
ၾသဂုတ္ - စက္တာဘာRead More...

Thursday, August 21, 2014

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္တကြ


Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲနဲ႔ In Communion of Love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးႏွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး Woman and the Peace ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (၂၃) ဆက္ေျမာက္ ေယာဟန္၏ Peace in Terris ဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို စိတ္ေရာကိုပါ ပြင့္္ပြင့္လင္းလင္းထား႐ွိကာ ၎၏တန္ဖိုးကို ျမတ္ႏုိးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းစသည္တိုု႔ကို ျမတ္ႏိုးရမွာျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ ျမတ္ႏိုိးျခင္းသည္သာ ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္တာတစ္ေလ်ာက္လံုး သင္ၾကားရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျမတ္ႏိုးမႈ စိတ္ဓာတ္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အျခားသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးၿပီး ျမွင့္တင္ေရး၌ တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ရဲ႕ရင့္ျခင္း ဥာဏ္ပညာႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ လူသားတို္င္း ရ႐ွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဆဌမေျမာက္ေပါလု၏ Populorum Progressio ဆိုသည့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စာခၽြန္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၎ပညာေပးျခင္းမ်ားေပၚ၌ တာ၀န္သိသိျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔၌ မူတည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေပးျခင္း၌ အခ်ိန္ေပးျခင္းသည္ တန္ဖိုး႐ွိ၍ လူသားတို႕၏ အနာဂတ္၊ မိသားစု၏ အနာဂတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ပင္ တန္ဖိုး႐ွိပါသည္။      

ဤစာေစာင္၌ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အထူး ရည္ညႊန္းလိုုသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အား “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရာ၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေပၚလြင္ေအာင္ သက္ေသခံၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ သက္ေသခံမ်ား၊ သတင္း စကားေျပာသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ လိုက္နာၿပီး ၎တို႔၏ ေ႐ွ႕၌ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အတုယူကာ ၎အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ခြန္အားမ်ား ရ႐ွိႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္ဆိုၿပီး Women and the Teaching of Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခြဲေလးေအာက္မွာ ခုလို ရည္ညႊန္းေရးသားခဲ့ပါတယ္----။

အထက္က Women and the Teaching of Peace ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ၌ ပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မိမိတို႔ ေနထိုင္လႈပ္႐ွားေနရတဲ့ ေန႔စဥ္ ဘ၀သက္တာနဲ႔ မိသားစု၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ လူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္္ သက္ေသခံရမွာျဖစ္သလုိ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစျပဳသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူ၊ ျဖစ္႐ံုသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ၀မွ် လက္ဆင့္ကမ္းတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကေစလိုတဲ့ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. . . . . . .။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲရပ္စဲေရးအစား ႏိုင္ငံက အျခားႏို္င္ငံတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မျပဳေရးဆိုတဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ႏို္င္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ လူမ်ိဳးစု ေသြးခြဲေရး၀ါဒီ စစ္ပြဲရပ္စဲေရး စတာေတြအတြက္ ရည္ညႊန္းထားတာ မကေသးပဲ မိမိတု ႔ိတိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ မိသားစုခ်င္း၊ ရပ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္၊ ျပည္သူအသီးသီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ျမတ္ႏိုးဖို႔ က်င့္ၾကံၾကဘို႔ လိုအပ္တယ္။      


In communion of  love (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ အတူတကြ) ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရးသား ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုုရင္ . . . . . . .. . . . . . . . “ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တုိက္႐ိုက္ဖိတ္ေခၚရာ၌ ဘုရားသခင္၏ “လူသားတစ္ဦး၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေကာင္းျမတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္း” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပန္လည္ အမွတ္ရေစရန္ အေျခခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ အျပည့္အ၀လကၡံ နားလည္ရန္ မလိုေသာ္လည္း အေျခခံ သဘာ၀တရားအားျဖင့္ အေပးအယူသေဘာကို ေဆာင္သည့္ အမ်ားႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသရန္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အစအဦး၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ႏႈိးေဆာ္ေပးလွ်က္ ႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထား တူညီမႈျဖစ္ကာ အတူတကြ တစ္လံုးတ၀တည္း ႐ွိေစလိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ၎ႏွင့္အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိထားၿပီး အျပန္အလွန္ တူညီမႈသေဘာထားကို ေပၚလြင္ေစေသာ “ယခု ဤသူသည္ ငါ့အ႐ိုးထဲက အ႐ိုး ငါ့အသားထဲက အသား ျဖစ္၏” ဆိုသည့္ (ကမၻာဦး ၂း၂၃)က်မ္းခ်က္သည္ ကမၻာေျမျပင္၌ ပထမဆံုးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေပါငး္စပ္မႈ႐ွိရန္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတူညီမႈ႐ွိသည့္ ဖန္ဆင္းခံမ်ား၊ ကူညီေဖာ္ ကူညီဖက္မ်ား အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။      

၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀င္မ်ားမွ အျပစ္အနာ အဆာမ်ားက ဘုရားသခင္၏ မူလ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မိတ္ဆက္ေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတို႕အား အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးဆိုသည့္ ခြဲျခားမႈျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎စီမံကိန္းေတာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး အားစိုက္ ခြန္စိုက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အထူးသျဖင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပန္လည္ေနရာ ရလာၾကမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၎င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသမီး ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ အေျခအေနကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္
အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား၌ ၎တို႔၏ အျဖစ္အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတ႔ိုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း႐ွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ သင္တို႔ တစ္ဦးစီအား ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္ ဆိုၿပီး In communion of  love ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ခြဲေလး ေအာက္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးထု လႈပ္႐ွားရမည့္ အခန္းက႑ေတြအတြက္ ယံုၾကည္စြာ တာ၀န္ေပးအပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားခဲ့ပါတယ္။
   
တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သာလြန္မႈမ႐ွိဘူးလို႔ ခံယူထားၾကတဲ့ တရားေသခံယူခ်က္ေတြဟာ ခုလို ေခတ္အခ်ိန္ကာလမွာ ေျပာင္းလဲဖို႔သင့္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္ကို အေလးထားဆင္ျခင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေနရာေပးရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္လာရင္ ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေလးစား ၾကည္ျဖဴစြာ ေနရာေပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဒီမွာတင္ အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Saturday, August 16, 2014

မ်ိဳးေစ့ပုိင္႐ွင္ကုိ ႐ွာေဖြပါ

    ဖန္ဆင္း႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ မိမိဖန္ဆင္းထားသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈၿပီးေတာ့ ဖန္ဆင္းထားသမွ် အရာခပ္သိမ္းတို႔ဟာ အားလံုးေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ျမင္ေတာ္မူတယ္လို႔ (ကမၻာဦးက်မ္း၂း၃၁)မွာ ဖတ္႐ႈၾကရပါတယ္။ ယခု ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ကမၻာ႔ေျမပံုျဖန္႔ခ်ၿပီး ၾကည့္သလိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ တိုက္ႀကီး( ၅ ) တုိ္က္ထဲမွာ႐ွိၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ အားလံုးဟာ သူ႕နည္း၊ သူ႕ဟန္နဲ႔သူ လွပေနၾကတယ္။ တိုးတက္ေနၾကတယ္။ တစ္မ်ိဳးေျပာရအံုးမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ ေလေၾကာင္းခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ႀကီးေတြနဲ႔ ခရီးသြားတဲ့အခါ၊ အဲဒီ ေပ(၃ေသာင္း)ေက်ာ္ျမင့္တဲ့ ေကာင္းကင္ေ၀ဟင္ကေန ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြ၊ ပင္လယ္ႀကီးေတြ၊ မီးကေလးေတြ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္နဲ႔ လင္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြကုိ လွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။

    အင္း အ့ဲလို အေ၀းတစ္ေနရာကေန ျမင္ရတဲ့ ႐ႈခင္းဟာ နီးလဲလာပါ ေလေရာ။ အသံဗလံေတြ ၾကားရ၊
လႈပ္႐ွားသြားလာေနတဲ့ လူေတြ ျမင္ရနဲ႔ ဆိုေတာ့၊ အေတာ္ႀကီးကို ေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။ နား၀င္ခ်ိဳတဲ့အသံေတြကို ၾကားရသလိုပဲ နားထဲမွာ ဘ၀င္ မဆန္႔တဲ့အသံေတြလည္း ၾကားရတယ္။ ဗဟုသုတ ႂကြယ္၀ေစတဲ့၊ စိတ္ႏွလံုး လန္းဆန္းေစတဲ့၊ ႐ႈခင္းျမင္ကြင္းေတြကို ျမင္ရသလို ေအာ္ဂလီဆန္တ့ဲ မေကာင္း႐ႈကြက္္ေတြကိုလည္း ျမင္ရတယ္။ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာမွာ ခရစ္္ေတာ္ေဟာၾကားတဲ့ ေကာင္းတဲ့သတင္း ကေတာ့  ဒီေန႔ လူသားေတြအတြက္ ပေဟဠိ ပုစၦာျဖစ္ေနတဲ့ လူသားတိုင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို တိုက္႐ိုက္ ေျပာၾကားေပးတယ္လို႔ ေျပာရင္ လံုး၀ မမွားပါဘူး။ ဒီေန႔ လူသားေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ဘ၀ျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဘယ္ဟာ အေကာင္းဆံုးလဲ? ဘာကျဖင့္ ဆိုး၀ါးတယ္ဆိုိုတဲ့ အသိဥာဏ္ရယူ တတ္ဖို႔ပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆိုရင္ ဘယ္လမွာ၊ ဘယ္ရာသီမွာ၊ ဘယ္ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးရင္ ေကာင္းမလဲ၊ ဒီလ ဒီရာသီမွာ ဒီေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ိဳးကို စိုက္ပိ်ဳးမွ ဘယ္လို အျမတ္အစြန္းထြက္မယ္ဆုိတဲ့ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ တြက္ဆမႈ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္မႈ၊ တြက္ဆမႈေတြဟာ လုပ္ကုိင္တဲ့ လယ္ယာကြင္းျပင္ေတြ က်ယ္၀န္းသေလာက္ ဦးေႏွာက္ေတြ စားခံေနရတယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ ဒီလုိ ဦးေႏွာက္အစားခံရတဲ့ ဘ၀ ျပႆနာေတြ႐ွိသလုိ လူ႕ေလာက တစ္ခြင္မွာ႐ွိတဲ့ လူသားတုိင္းလိုလိုပဲဲ ႀကီးငယ္မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး အားလံုးလိုလို ခံစားေနၾကရတာပါ။ ေ၀းေ၀းကြာကြာ မၾကည့္ပါနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕မိသားစုကိုပဲ ၾကည့္ၾကပါလား အလြန္ ေသးငယ္တဲ့တို႔ရဲ႕မိသားစု ကမၻာေလးထဲမွာပဲဲ မိဘေတြအေနနဲ႔ ျမတ္ႏိုးရတဲ့၊ လိမၼာ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ သားသမီးေလးေတြ႐ွိၾကသလုိ၊ ေဖာက္လဲ ေဖာက္ျပန္လုပ္တဲ့ သားမို္က္ေကာင္ေလးေတြလည္း ကိ္်ဳးတိက်ဲတဲ ပါလာတတ္္တာကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားၾကရမွာပါ။

ဒီေန႔ သခင္ခရစ္ေတာ္က ဒီဘ၀ အခက္အခဲ ျပႆနာအေၾကာင္းကို လၿူပိန္းနားလည္ေအာင္ ႐ွင္းျပ ေဟာျပခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူေဟာသမွ် ဓမၼတရားေတြကုိ ႐ွင္္း႐ွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေစလုိတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ တရားနာ ပရိသတ္ နားလည္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိပဲ ဥပမာ ေပးၿပီး ေဟာခဲ့တဲ့တရား ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြက တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတမန္ေတာ္ႀကီးေတြ သာမန္အားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အသိပညာကေတာ့ တံငါလုပ္ငန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တံငါေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀က ပုိက္ကြန္ထဲ ၀င္သမွ် သက္ရွိအာဏာ၀ါေတြကုိ ဖမ္းေတာ့ ဖမ္းယူလုိက္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပုိက္ကြန္လက္ထဲကုိ ဆဲြဆဲြၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကုိင္ၿပီးေရာ အေကာင္း/အဆုိးကုိ စၿပီး ေရြးခ်ယ္တယ္။ ေကာင္းတာေတြကုိ စုပံု လက္ခံၿပီး၊ မေကာင္းတဲ့၊ မလွတဲ့ အာကာ၀ါေတြကုိ ကုန္းေပၚပဲဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရထဲပဲဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ခ်ၿပီး လႊင့္ပစ္တတ္တဲ့ အက်င့္ ရွိၾကပါတယ္။

    ကမၻာႀကီးကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ လူေကာင္းလူေတာ္ေတြရွိ သလုိပဲဲ၊ လူဆုိးလူညံ့ေတြ ရွိတာကုိ ေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔သိတဲ့ ကၽြမ္းတဲ့ အတတ္ပညာနဲ႔ပဲဲ သူတုိ႔က ခြဲျခားေစလုိခဲ့ၾကတဲ့ ေကာင္းသူေတြလာ၊ မေကာင္းသူေတြေဂ်ာင္းလို႔ ေျပာလုိခဲ့ၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက ေကာင္းတဲ့သူေတြ ေကာင္းရာသြား၊ မေကာင္းတဲ့သူေတြ မေကာင္းတဲ့ ေနရာသြားေတာ့။ ခရစ္ေတာ္က ဒီအေတြးအေခၚ၊ ဒီစ႐ုိက္မ်ဳိးကုိ လက္မခံ လုိခဲ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္သူက ေရလုပ္သားေလာကမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဘ၀နဲ႔ ခ်ိန္တုိးၿပီးေတာ့ ႐ွင္းျပခဲ့တယ္။ ယခု က႐ုစုိက္ၾကရမွာက ဒီေန႔ ဒီလူသားေတြ ေလာက လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးထဲကို ထာ၀ရဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းကသာလွ်င္ မ်ဳိးေကာင္း၊ မ်ဳိးသန္႔ေတြကုိ က်ဲျဖန္႔ ေပးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ အေပၚ မုန္းတီးခဲ့တဲ့ လူသားေတြ အေပၚ မနာလုိသ၀န္တုိခဲ့တဲ့ နတ္ဆုိးဟာလဲ မေကာင္းတဲ့ မ်ဳိးေစ့ေတြကုိ အလစ္သုတ္ၿပီး ၀င္က်ဲေနတာကုိလဲ ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဒီသီးႏွံပင္ေတြက တက္လာပါေစတဲ့၊ ေနာက္ဆံုး ေသာေန႔ၾကေတာ့မွဘဲ ေကာင္းတဲ့ သီးႏွံေတြကုိ သိၾကားတမန္ေတြက ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းၾကၿပီးေတာ့ မေကာင္းတဲ့ သီးႏွံေတြကုိေတာ့ မ်ဳိးေစ့ ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မေကာင္းဆုိး၀ါးမ်ား စံျမန္းရာ ေနရာကုိဘဲ စုပံုၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ နားလည္ရတဲ့ ဓမၼတရားေတာ္က အေကာင္း၊ မေကာင္းကုိ လုိက္လံ ႐ွာေဖြေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ မ်ဳိးေစ့ပုိင္႐ွင္ကုိ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္တတ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဇစ္ျမစ္ကုိ သံုးသပ္ပါ။ စိစစ္ပါ။ ေ၀ဖန္ပါ။
RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Tuesday, August 12, 2014

ကိုယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္ပါ

ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြဆီတုန္းက  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ လူေတြ အစြမ္းကုန္ က်င္းပၾကတဲ့ ပြဲရက္ေတြမ်ားခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ သႀကၤန္ပြဲဟာ အစည္ဆံုးပါပဲ။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွာ ႐ွိၾကတဲ့ လူေတြအားလံုး နီးပါးဟာ ဒီ သႀကၤန္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေပ်ာ္ၾကတဲ့သူေတြ၊ ေပ်ာ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ႐ွိသလုိ၊ ဒီေပ်ာ္ခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္ ေရာင္းခ်င္၊ ၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ ေၾကာ္ျငာခ်င္တဲ့သူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ လူေတြဟာ သႀကၤန္ပြဲရဲ႕ ႐ို္က္ခတ္မႈကေတာ့ ခံၾကရတာ ခ်ည္းပါပဲ။ အခ်ိဳ႕လည္း ေအးေအးလူလူ တရားအားထုတ္ၾကသူေတြ ႐ွိပါတယ္။ သႀကၤန္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ လူတုိင္းနဲ႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သက္ဆုိင္ေနခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ ပိုၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းတာကေတာ့ (Holy Week) လို႔ ေခၚၾကတဲ့ သန္႔႐ွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ပါပဲ၊ လူေတြ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဒီပြဲေတာ္ရက္ေတြမွာ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၾကပါသလဲ။ ဒီေနရာမွာ ထူးဆန္းတယ္ပဲ ေျပာရမလား၊ မဆန္းဘူးပဲ ေျပာရမလား၊ လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ “ပါစကားပြဲေန႔မွာ ၀တ္ဖို႔ ၀ယ္လာတာ (၃ေသာင္း) သံုးေသာင္းေတာင္ ေပးရတာလို္က္တယ္ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ေအ.. တစ္ရက္ထဲေတာ့ ၀တ္ရတာ မတန္ပါဘူး” “ညည္းကလည္းေအ.. ၾကာသပေတးေန႔ႀကီးကေန စ၀တ္လို္က္ေပ့ါ”၊ ရေနဘူးေတာ့၊ ေသာၾကာေန႔က ၀မ္းနည္းျခင္းဆိုေတာ့ အရင္ႏွစ္က ၀ယ္ထားတဲ့ အနက္ေရာင္အကြက္ ႐ွိတယ္ေအ”  ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေတြမွာ ၾကားေနၾက စကားလံုး အခ်ိဳ႕ပဲ ႐ွိပါေသးတယ္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႀကီးကလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ဒီဘက္ေခတ္ ႐ုပ္၀ါဒီ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားလာတဲ့ေခတ္မွာ၊ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္၊ အျဖစ္အမွန္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြဟာ ကုန္ခမ္းလို႔ လာပါတယ္။ အခမ္းအနားတစ္ခု တက္ဖို႔ရာ အ၀တ္အစားႏွင့္ အျခားေသာ တန္ဆာ ဆင္မႈေတြဟာ မ႐ွိမျဖစ္ ေနရာမွာ ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ လူ႕ေလာကႀကီးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ မဟုတ္သလို၊ ထိုက္သင့္သေလာက္ ႐ွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတဲ့အခ်က္ တစ္ခုကို တင္ျပေပးခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့“ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ပါ” ဆိုတဲ့ စကားပါပဲ။
 
ဒီစကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကုိ မၾကားဘူးလို႔ စိမ္းေနေကာင္း စိမ္းေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာလိုပါတယ္။ “ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ပါ” ဟုတ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြတို႔ဘ၀မွာ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ မ၀တ္ဆင္ႏုိင္သ၍ လူေတာတိုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ဘ၀မွာ ဘုရားတရားဘက္ကို မၾကည့္ဘဲနဲ႔၊ ေလာကႏွင့္ ပက္သတ္တ့ဲ သမိုင္းကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ လူဟာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္းေနမရသလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္း ဘာမွ မလုပ္ႏို္င္ပါဘူး။ အမ်ားႏွင့္ တည့္ရမယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို ရယူဖို႔ရာ “ကိုယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္ၾကပါ။” ကၽြန္ေတာ္အပို မေျပာပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္လို္က္္ပါ။ လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါဟာ ဆက္ဆံရ ခက္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား၊ အလို မျပည့္ႏို္င္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမလား၊ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေလာကႀကီး တစ္၀ွမ္းမွာ စြန္႔ႀကဲတဲ့သူေတြ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ၊ ႂကြယ္၀တဲ့သူေတြ၊ ပညာတတ္တဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ဒီလုိ လူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ထိပ္ဆံုးမွာ အၿမဲ ႐ွိေနပါသလား။ ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈ တစ္ခုကိုပဲ ၾကည့္ပါ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ဒီေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈကုိ ၀တ္ဆင္ တက္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ လူမႈဘ၀တိုးတက္ဖို႔၊ အသိုက္အ၀န္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ သံုးတက္ၾကပါတယ္။ ေခတ္အေခၚ မဲဆြယ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလို ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲမႈေတြဟာ ေရ႐ွည္ မတည္တံ့သလို လူႀကိဳက္နည္းတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတာ ယူမယ္၊ ၿပီးရင္ ျပန္မယ္ဆုိတဲ့ အျပဳအမူကို ဆက္ဆံခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ေအာင္ျမင္တ့ဲသူေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုဟာ ၾကာ႐ွည္ ထိန္္းထားႏို္င္ဖ႔ို အေတာ္ကို ခက္ခဲတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ထိပ္မွာ ေနရာမ႐ွိေတာ့သလို၊ ေအာက္ကေန ကန္ထုတ္တဲ့သူေတြ ႐ွိတဲ့အခါမွာ မိမိိ ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လိုမွ ထိန္းမထား ႏို္င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ရလဒ္ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာက္ကုိ ျပန္ဆင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မူရင္းသ႐ုပ္က ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိိမိဟာ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာ ေမာက္မာတဲ့သူ တစ္ေယာက္၊ နားမလည္တတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ့၊ ဟိုသီခ်င္းထဲကလို “ငါနားမွာ ဘယ္သူမွာ မ႐ွိေတာ့ဘူး ေၾကကြဲ အထီးက်န္" ဆိုတာထက္ သာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ ႂကြယ္၀တဲ့သူေတြ၊ ထိုသူေတြလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ႂကြယ္၀မႈဟာ ပုိေတာင္ ထိန္းသိမ္းရ ခက္ခဲပါေသးတယ္။ မိမိ ႂကြယ္၀ခ်ိန္မွာ ကပ္ၾကမဲ့၊ စားၾကမဲ့၊ သူေတြဟာ မိမိမ႐ွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သစၥာ႐ွိဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ အေႁခြအရံဆိုတာ၊ ေႁခြမွ ရံသလို၊ အေစအပါးဆုိတာဟာလည္း၊ အၿမဲ သစၥာ မ႐ွိႏိုင္ပါဘူး။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ေန႔ရက္ေတြ ၾကံဳေတြ႕ႏုိ္င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကပါတယ္။ ေငြကို ခိုင္းစားတယ္၊ ခို္င္းစားတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ေတြတြက္ေတာ့ ေငြက သူတို႔ကို ခို္င္္းစား ေနတယ္ဆိုတာ၊ ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မနက္လင္းတာနဲ႔ေငြ၊ ညေနမိုးခ်ဳပ္ထိ ေငြ၊ ေငြနဲ႔ မိသားစုဘ၀၊ ေငြႏွင့္ မိဘ၊ ေငြႏွင့္ ဘုရားတရား၊ ေငြနဲ႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ အားလံုးကို မလဲလုိက္ပါနဲ႔။ သင့္မွာ အေရးႀကံဳရင္သံုးဖို႔ တစ္ခုခုေတာ့ ခ်န္ထားလိုက္ပါ မိတ္ေဆြ။
 
 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပညာတတ္မ်ား၊ ဒီလူေတြက လူ႕ေဘာင္ကိုုိ ေကာင္းေကာင္း အက်ိဳးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာတတ္တစ္မ်ိဳးတည္းနဲ႔ ေလာကႀကီးကိုိိ ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔ မရႏို္င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေစာေစာက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ခ်မ္းသာမႈေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ပညာႂကြယ္၀မႈေတြဟာ ေကာင္းမြန္ေပမဲ့လည္း “ကုိယ္က်င့္တရားကို ၀တ္ဆင္တာေလာက္ မမြန္ျမတ္သလို လူခ်စ္လူခင္ မမ်ားတာ အမွန္ပါ။ ဥပမာေလးေတြ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ “ဂုဏ္ပကာသနကို နတၳိျဖစ္တဲ့၊ မဟတၱမဂႏီၵႀကီးကုိ အိႏၵိယႏို္င္ငံက သာမက ကမၻာကပါ ခ်စ္ၾကပါတယ္။ အကႍီ်တံုးလံုး၊ ေအာက္ပုိင္း သင္တုိင္းတစ္ထည္သာပါတဲ့ ဂႏီၵႀကီးဟာ ကမၻာမွာ တုိ႔တစ္ခ်ိန္က ေနမ၀င္အင္ပါယာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ဘာလက္နက္မွ မပါဘဲနဲ႔ ေတာ္လွန္ႏုိင္္ခဲ့တာဟာ သူ႕မွာ႐ွိတဲ့ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကို သူခ်စ္တဲ့ ျပည္သူလူထုက ယံုခဲ့လို႔ပါပဲ။ လူမႈေရး ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အိႏၵိယလိုႏို္င္ငံမ်ိဳးမွာ ဂႏၵီႀကီးဟာ လူအားလံုးရဲ႕ အခ်စ္ကို ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။      

    ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ေျပာေျပာျပခဲ့တဲ့ ရြာသူႀကီး ဘစီႏွင့္ အ႐ူးတင္စိန္
ပံု၀တၳဳေလးေပါ့။ အ႐ူးတင္စိန္ေရာ၊ ရြာသူႀကီးဘစီေရာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တစ္ရက္တည္း ေသလို႔၊ တစ္ရက္တည္း ဇာပနခ်တဲ့အခါ၊ အ႐ူးတင္စိန္ဇာပနက ပိုၿပီး စည္ကားပါေလေရာလား။ လူေတြဟာ ဘာကုိ္ အခ်စ္ဆံုးလဲ၊ ဘာကို တန္ဖိုးအထားဆံုးလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သာသနာမွာ ရဟႏၲာတင္ေျမာက္ ၾကတာပါ။ ၾကည့္ပါ ပညာတတ္္လို႔လား၊ ခ်မ္းသာလို႔လား၊ ေအာင္ျမင္လို႔လား၊ စဥ္းစားစရာပါ မိတ္ေဆြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားကို္ ၀တ္ဆင္ျခင္းဟာ အလံုျခံဳဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ေလာကမွာ ဖက္႐ွင္တို႔၊ စတို္င္တို႔ဆိုတာဟာ ႐ုပ္၀ါဒီ သက္သက္ရယ္ပါ။ လူ အခ်စ္ဆံုး၊ အခင္ဆံုး ဖက္႐ွင္ဟာ၊ စတို္င္ဟာ၊ “ကုိ္ယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ျခင္း”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားေက်ာင္းသြားဖို႔ အက်ႍေကာင္းေကာင္း တစ္ထည္႐ွိဖို႔ လိုပါသလား၊ တစ္ခါတေလ ဘ၀မွာ အမွတ္တမဲ့ေတြဟာ အမွတ္တရ ျဖစ္္တက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ဘ၀မွာ“ကုိယ္က်င့္တရားကို္ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္”မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

    ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး၊ သင္ဟာ ကုိယ္က်င့္တရားကိုလဲ ၀တ္ဆင္ထားမယ္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္မယ္။ ပညာတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္မယ္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀တဲ့ သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္ အလြန္ပါပဲ။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆြမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္၊ အျမတ္ႏိုးဆံုး လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္သူ ပရိတ္သက္ အေပါင္းလည္း “ေလာကႏွင့္ အဆင္ေျပဖို႔ လူခ်စ္ လူခင္မ်ားဖို႔၊ ကိုယ္က်င့္တရားကုိ ၀တ္ဆင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔” ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း ေပးလို္က္ရပါတယ္။
 
 ေ၀လီ

Read More...

Saturday, August 9, 2014

ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ်

“ငါ၌ တည္ေနၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၌ တည္ေနမည္။” (ေယာ ၁၅း၄) သင္တို႔သည္ ငါ၌ တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌ တည္ေနလွ်င္ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကုိ ေတာင္း၍ ရလိမ့္မည္။(ေယာ-၁၅း၇) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ သားသမီးအားလံုးကို သူခ်စ္သည္ႏွင့္ အမွ် သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ တည္႐ွိေစခ်င္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ထား႐ွိေသာေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ၊ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာဘုရား ျဖစ္သည္။
ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိေသာဘုရား ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ၁၃း၈) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မွန္ကန္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ ကတိစကားကို ထားခဲ့ေပသည္။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္႐ွိမည္။ (မာ၂၈း၂၀) ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အလယ္တြင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ အတိတ္ ကာလကပင္ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ကမၻာ ကုန္သည့္တိုင္ေအာင္လည္း တည္႐ွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။                           
      ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ရ႐ွိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဖဆရာေတာ္ ခ်ားစ္ဘို၏ ၾသ၀ါဒကုိ အမွတ္ရမိသည္။           

(၁) ကက္သလစ္မိသားစုမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲၿပီး ျငိမ္သက္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္စုအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း လာလိမ့္မည္။

(၂) ဘာသာတူမ်ား ၀ိညာဥ္ေရးစိတ္ဓာတ္၊ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာၿပီး ရဟန္းေဘာင္ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ ၀င္လုိသူ မ်ားျပား လာၿပီး ေခၚေတာ္မူျခင္းေနာက္သို႔ ႏိုးၾကား တတ္ႂကြစြာ လိုက္ၾကမည္။                   

(၃) မစၦားတရားပါ၀င္သူ၊ စကၠရမင္တူးခံယူသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာၿပီး ဘာသာတူဦးေရ ပိုမို တိုးပြားလာမည္။       

(၄) ဘာသာတရား လံုး၀ မလိုက္နာသူႏွင့္ ေပါ့ဆသူမ်ား ဘာသာေရး၌ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္။ ဘုရားႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္နီးနီး ျဖစ္ေနျခင္း။   

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။                       

ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ အဓိကက ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးက ခြဲခြာ၍ မရပါ။ ကုိ္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္ နီးကပ္တည္႐ွိၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္သို႔ လူတုိ္င္းကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဖူးေမွ်ာ္ ကိုးကြယ္ခ်ိန္တြင္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ ေျဖေလ်ာ့၍ ေအးေဆး လြတ္လပ္စြာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈကို္ ရယူပါ။ မိမိဘ၀တြင္ ခံစား၊ စံစားရသမွ် ပြင့္လင္းစြာ ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကရန္ မိမိႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အျပစ္အားလံုးအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖရန္ လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ား ေတာင္းခံရန္၊ စကၠရမင္တူး၌ ခရစ္ေတာ္အား ထိခို္က္ေစာ္ကားျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈ ဂ႐ုမျပဳဘဲေနခဲ့မိျခင္း၊ ေက်းဇူးဆပ္တင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္လ်က္ ဆပ္ေျဖကာ ဖူးေမွ်ာ္ ကို္းကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ေသြးတစ္စက္မွ် မက်န္ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူၿပီး အဖိုးမျဖတ္ႏိုိင္ေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ဘံုအိမ္ေတာ္၌ ဧကန္မုခ် ၀င္စားႏုိ္င္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ျပန္လည္ ႂကြလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး လိုက္ပါႏို္င္ရန္ ကုိယ္္ေတာ္ျမတ္္ စကၠရမင္တူးကို ယံုၾကည္စြာ ဖူးေမွ်ာ္ ကုိးကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။   

ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္သို႔ေ႐ွ႕႐ႈ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္႐ွိ၍ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ ေမတၱာေတာ္႐ွင္ ဘုရား႐ွင္က “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္”ဟု ယေန႔တုိင္ စိတ္႐ွည္စြာ ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ “ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္႐ွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာ ေန႔ရက္ကာလျဖစ္၏။” (၂ ေကာ ၆း၂၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး ႏို္င္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္ေရးအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ယခုကစ၍ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးကို သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ႏိိုင္ရန္ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ဗိမာန္ေတာ္မွ အစဥ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္႐ွိေနပါၿပီ။            
မာဒေလးနား
(စိန္ေမရီ၊ျပင္ဦးလြင္)       

Read More...

Wednesday, August 6, 2014

လူငယ္ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ

အခုေခတ္မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈလို႔ ေခၚတဲ့ (Stress) ကို ပညာ႐ွိ၊ ပညာမဲ့၊ ဂုဏ္သေရ႐ွိ လူတန္းစား၊ အေျခခံလူတန္းစားပါ မက်န္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆိုကာ အသံုး တြင္က်ယ္ေနပါၿပီ။ အရင္ေခတ္က အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ညစ္ရတယ္လုိ႔ ေျပာတတ္ၿပီး၊ အလုပ္႐ွင္က အတၱႀကီးတယ္၊ ၾကမ္းတယ္ မိဘႏွင့္ သားသမီးပင္လွ်င္ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္လြန္းလွ်င္ပင္ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အရင္ေခတ္က စိတ္ညစ္တယ္လို႔ ေျပာမယ့္ အစား လူတို္င္းလိုလိုပင္ (Stress) စိတ္ဖိစီးမႈလို႔ ေျပာတတ္ေနပါၿပီ။              

ယေန႔ေခတ္က မိသားစု (၅)ေယာက္႐ွိရင္ (၅)ေယာက္ အလုပ္ထြက္ လုပ္ရပါတယ္။ တစ္ေယာက္ လုပ္စာကို တစ္မိသားစု  စားရတဲ့ ေခတ္မ်ိဳး ကုန္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ လူငယ္ေတြလည္း အရြယ္နဲ႔ မလို္က္ေအာင္ စိတ္ရဲ႕ တင္းၾကပ္မႈေတြ ခံစားရပါတယ္။ အလုပ္ ပင္ပန္းၿပီး အိမ္ျပန္လာလို႔ စည္းလံုးမႈ႐ွိတဲ့ မိသားစု႐ွိရင္ေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့။

တစ္ခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြဆိုလွ်င္၊ အိမ္ေရာက္ေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈေတြကိုသာ တစ္ပံုႀကီး ခံစားရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရဲ႕ Stress(စိတ္ဖိစီးမႈ)ကို မိသားစုကို ျပန္ေျပာၿပီး စိတ္ေျဖခ်င္ေပမယ့္ အိမ္ေရာက္ေတာ့ တစ္ခါ စိတ္ညစ္ ရျပန္ပါေလေရာ။ ၾကာလာေတာ့  Stress (စိတ္ဖိစီး)မႈေတြ မ်ားလာေတာ့  ေရာဂါအသြင္ ကူးေျပာင္းၿပီေပါ့။ ဒီလုိ ေရာဂါျဖစ္လာေတာ့လည္း အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ထိုးႏွက္ ေ၀ဖန္ အျပစ္တင္ၾကျပန္ေရာ၊ ဒီလုိ လူငယ္ေတြ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒုနဲ႔ေဒး႐ွိေနတာ Stress ပါ။

    ဘယ္ေနရာ မဆို စိတ္ဖိစီးမႈ (Stress) ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ အတၱဆန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးျခင္းမ်ားအတြက္ ရင္ဖြင့္စရာ ရင္ခြင္တစ္စံု လိုအပ္ပါတယ္။ မိသားစု ရင္ခြင္ရခဲ့ရင္ ဒီလူဟာ ေရာဂါဆိုတာ ျဖစ္မလာေတာ့ပါဘူး။ သူ႕မွာ ေျဖသိမ့္ေပးစရာ မိခင္ (သို႔မဟုတ္) ဖခင္ (သို႔မဟုတ္) ေမာင္ႏွမ သားရင္းေတြ လိုပါတယ္။ ဒီလို ညီၫြြတ္ခ်စ္ခင္တဲ့ မိသားစုုုုုုမ႐ွိတဲ့ လူငယ္ေတြဆိုရင္ အေပါင္းအသင္းေတြထဲက ႐ွာတတ္ပါတယ္။

အေပါင္းအသင္းနဲ႔ အေပးအယူ တည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ အရမ္းေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္
စိတ္သေဘာျခင္း မတိုက္ဆိုင္ေတာ့တဲ့အခါ လူတိုင္း ေခၚေျပာၿပီး အတင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စိတ္ကေန
တစ္အိတ္ေပါ့။ ျပန္ၾကားရတဲ့ လူငယ္အတြက္ ကမၻာႀကီးမွာ ေနရာ႐ွား သြားပါၿပီ။ ေလာကမွာ ဘယ္လိုေနေန မေပ်ာ္ေတာ့ဘဲ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ၀င္လာတဲ့ ေရာဂါေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀ို္င္းလည္ေနေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး မိမိအသက္ကိုပင္ ရန္႐ွာေတာ့သည္ အထိ စဥ္းစား လုပ္ကို္င္တတ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရာ၌ “မတင္းလြန္း၊ မေလ်ာ့လြန္းေသာ ေစာင္းႀကိဳး" မ်ားကဲ့သို႔ လုိ္က္ေလ်ာညီေထြမႈ ႐ွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးသင့္ပါသည္။ မိဘမ်ားကလည္း ငါေမြးထားက ငါ့သေဘာ”ဟု မဆိုဘဲ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို နားေထာင္ေပးတတ္ျခင္းျဖင့္သာ အေကာင္းအဆိုးကုိ နားလည္ေစရန္ ဆံုးမ ပဲ့ျပင္သင့္ပါသည္။ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေခတ္နဲ႔ အညီ အလုပ္လုပ္ ေနရေပမယ့္လည္း “လူတိုင္း လူတုိင္း စိတ္မႈဖိစီးမႈနဲ႔ မကင္းႏိုင္ဘူး၊ ငါတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး”လိုအပ္တဲ့ ပညာေတြ ဆက္သင္ယူမယ္၊ ထူးခၽြန္လုိ႔ လုပ္သက္ရေအာင္ယူၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္တဲ့ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ေျခေတာ္ရင္းမွာ အျပည့္အ၀ ခိုလံႈၿပီး ယံုၾကည္မႈယူပါ။

“ငါ့အားျဖင့္ တတ္ႏိုင္တာ ဘာမွ မ႐ွိေပမယ့္၊ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အားလံုးစံုကို တတ္ႏို္င္တယ္။”အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ (Stress)မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံမွ ခြန္အားယူၿပီး ေခ်ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ လူစြမ္းေကာင္းေလးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း xxxxx

 
ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
လင္ဒါထြန္းလြင္ (ရန္ကုန္)   

Read More...

Saturday, August 2, 2014

အမွန္တရား

လူတုိင္း လူတိုင္း လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္မွ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွလည္း လြတ္လပ္တယ္လို႔ ခံယူၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကိုေပး၍ ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားမယ့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကို ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ၎အေျခခံ အက်င့္သီလကေတာ့ အမွန္တရား ပါပဲ။          

( ေယာဟန္ ၈ း ၃၂ )၌ ခရစ္ေတာ္ ကို္ယ္တုိင္က “သင္တို႔သည္ သမၼာတရားကို သိၾကသျဖင့္ ထုိတရားသည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္။”ဟု အမွန္တရားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ မိမိ ဇာတိခ်က္ျမဳပ္ ပိုလန္ျပည္သို႔ႂကြျမန္းၿပီး တရားေဟာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ႐ု႐ွားလူမ်ိဳး တစ္ေသာင္းေက်ာ္လည္း လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒေအာက္မွာ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံရတဲ့ ဘုရားတရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ားဟာ ျပန္လည္ နလန္ထလာရမည့္ အေၾကာင္း၊ ဆိုဗီယက္ ႐ု႐ွားမွာ အႏွစ္တစ္ေထာင္မွ် တည္႐ွိခဲ့တဲ့ ကက္သလစ္ႏွင့္ Outhodox ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားဟာ လူမႈေရးက႑မ်ားကို ပ့ဲျပင္ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ႐ွင္သန္ထြားက်ိဳင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပိုလန္တိုင္းျပည္ အပါအ၀င္ ဆိုဗီယက္႐ု႐ွား၏ ႀကိဳးကိုင္မႈႏွင့္ ဘုရားမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၎တုိ႔ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ႏွင့္ “လြတ္လပ္ၿပီေဟ့ ဆိုၿပီး” အေနာက္တိုင္းဆန္တဲ့ သံုးျဖဳန္း ဇိမ္ခံလိုမႈမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္ဆိုးေစတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အတုမယူၾကေစဖို႔လည္း မိန္႔မွာလိုက္ပါတယ္။ ႐ု႐ွားႏွင့္ အေ႐ွ႕ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ား၌ ဘုရားတရား ဆန္႔က်င္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒမ်ား အေရးနိမ့္ ဆံုး႐ံႈသြားမႈကို ၀မ္းသာမိေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္းသံုး အရင္း႐ွင္၀ါဒကုိ အေကာင္းဆံုးဟူ၍လည္း သူ မေျပာဆိုခဲ့ပါ။ မိမိ၏ (၁၃)၀ါေတာ္႐ွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရဟန္းမင္း သက္တာမွာ ဒုတိယဂၽြန္ေပါလ္က ႂကြယ္၀ တိုးတတ္တဲ့ ဥေရာပတုိင္းျပည္မ်ားဟာ တတိယ ကမၻာ့ႏို္င္ငံမ်ားကို္ ကူညီသင့္သေလာက္ မကူညီေသးေၾကာင္း၊ ကမၻာ့လူနည္းစုသာ ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ကမၻာ့စီးပြားခ်မ္းသာမႈ၏ အႀကီးဆံုး ေ၀စုကုိ ခံစားေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ အခြင့္အေရး ရတုိင္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ႀကိဳးကုိင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးထက္ ႐ိုး႐ိုး လူတန္းစားမ်ား အက်ိဳးကို သယ္ပုိးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘက္ဘက္က ပိတ္ပင္ တားဆီးခြင့္႐ွိတဲ့ မိုနိပါလီီ၀ါဒက်ဆင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူထု၏ အေျခခံရပို္င္ခြင့္မ်ား၊ အျပဳသေဘာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစြာ ေျပာဆိုေရးသား တင္ျပႏို္င္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေ႐ွာက္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက တတိယကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ေႂကြးၿမီမ်ားကို အတင္္းအဓမၼ မေတာင္း သင့္ေၾကာင္း၊ သေႏၶဖ်က္ခ်မႈသည္ လူသတ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ဘယ္အာဏာပို္င္ကမွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿခိဳးၿခံထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ကုိယ္က်င့္တရားေဆာက္တည္မႈႏွင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာ၍ ေ၀ငွမႈတို႔ အေပၚရပ္တည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာလွ်င္ တည္ၿမဲေၾကာင္း၊ စသည့္ အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ကဲ့သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆို၍ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ကမၻာမွာ ခပ္မ်ားမ်ား႐ွိမည္ဟု မထင္ပါ။

ရဟန္းမင္း အျဖစ္ (၁၃ႏွစ္)အတြင္း အီတလီျပည္ပ ခရီးစဥ္ေပါင္း (၅၁)ႀကိမ္ထြက္ခဲ့ရာ ဂၽြန္ေပါလ္က ပိုလန္ျပည္သို႔ ေရာက္စဥ္ ဤသို႔ႁမြတ္ဆိုခဲ့တယ္။ "လြတ္လပ္မႈဆိုတာဟာ ႐ိုး႐ိုးကေလး ပိုင္ဆိုင္ထားလို႔ရသည့္ အရာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ ထိုအရာအတြက္ အၿမဲတုိက္ခို္က္ေနရမည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈကုိ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားေရးဘက္၌ ပါ၀င္ ေစျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရတယ္။ အမွန္တရားတို႔ရဲ႕ ဆက္စပ္ေနမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားဆိုရာ၌
၁။ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ အမွန္တရား။
၂။ ကိုယ့္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားႏွင့္
၃။ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံမႈ၌ ေတြ႕ရတဲ့ အမွန္တရားဟူ၍ ခြဲျခားျပသႏို္င္တယ္။  


၁။ ဘာသာတရားေရးဆုိင္ရာ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ခရစ္ယာန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဟိႏၵဴေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းရာ ျမတ္ရာကို ေဟာၾကတယ္။ ဘာသာခ်င္းတူညီတဲ့ အဓိက အခ်က္ႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုိယ့္ ဘာသာကို တကယ္ဘာသာမွန္လို႔ ႐ိုးသားစြာ ထင္မွတ္၍ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ က်င့္ႀကံသူဟာ ပုိဆိုး မလာႏိုင္ပါ။ ဘာသာမ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးဆီမွ တစ္ဦး အတုယူစရာေတြ၊ လုိက္နာစရာေတြ၊ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ ဘာသာတရားတစ္ခုသည္ အမွန္တရားကို အျပည့္အ၀ မ႐ွိေသးသည္ ထားအုံုးေတာ့ အမွားကို အားေပးျခင္းျဖစ္ေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။                

၂။ ကုိယ့္ခံယူခ်က္အရ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ မွန္ေပမယ့္ သူမ်ားအတြက္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္ခံယူခ်က္အရ အမွန္တရားကို ေရာင္း၀ယ္ေရးမွာလို သူတစ္ပါးအား အတင္း ၀ယ္ယူခို္င္းလို႔ မျဖစ္ပါ။

၃။ ဒီ တတိယက႑မွာ႐ွိတဲ့ အမွန္တရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ႐ွိသင့္တဲ့ မွန္ကန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား၌ ေသာ္၎၊ ျပစ္မွားမႈ တစ္ခုခု၊ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ၎ျဖစ္ရပ္ကို မျဖစ္ခဲ့ဘူးဟု ျငင္းဆိုေနရင္ ယုတိၱမ႐ွိ။ ၎မွားကြက္ကို အမွန္ျဖစ္ရေအာင္ သမိုင္းေျပာင္းၿပီး ေရးရင္ သမိုင္းစစ္ သမိုင္းမွန္မျဖစ္ပဲ ယံုတမ္းစကားမွ်သာျဖစ္မည္။ ၎ အစြန္းအကြက္ကို ေနာက္ အစြန္းအကြက္မ်ားျဖင့္ သင္ပုန္းေခ်ရင္ အနိဌာ႐ံု ပုိမ်ားလာတာသာ ႐ွိေတာ့မယ္။ အျပစ္အမွားကုိ အေကာင္းဆံုး ယတရာေခ်ျခင္း ကေတာ့ ၎အမွားကို ႐ိုးသားစြာ၀န္ခံ၍ ကုိယ္မွားခဲ့သူထံမွ အခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနာင္ထပ္ မျဖစ္ဖို႔ရန္ မူေျပာင္းလဲေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကမၻာႀကီးမွာ ဒီလို ယတရာေခ်ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။ မွားတဲ့သူမ်ားက ၀န္မခံတဲ့အျပင္ တစ္ခါမွ မမွားတဲ့ဟန္ႏွင့္ ထပ္အမွားမ်ား လုပ္ေနၾကတယ္။ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိေနသူမ်ားက မွားကြက္ကို ၀န္ခံျခင္းျဖင့္ လက္ေအာက္သားမ်ားရဲ႕ ေစတနာ က႐ုဏကို ရေအာင္မလုပ္ၾကပဲ စားကြက္ကိုသာ ထြင္ေနၾကတယ္... စသျဖင့္ စသျဖင့္ ကမၻာမွာ ျပႆနာတက္စရာ ပုိမ်ား လာပါတယ္။          

လူလူခ်င္း လိမ္ညာ ေျပာဆိုလို႔ရတယ္။ ကုိယ့္ကို ကုိယ္လည္း လိမ္လည္လို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတုိင္းမသိ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူၿပီး အရာရာကို ႏွံ႔စပ္ သိျမင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားကိုေတာ့ ဘယ္လူသားကမွ လိမ္လည္ျပဳမူ ေျပာဆိုလို႔ မရပါ။ မိမိကုိယ္တို္င္ကလည္္း သူတစ္ပါးကို မညာ၊ သူတစ္ပါးကလည္း သူ႕ကုိညာလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ဘုုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္မွာ႐ွိေနတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လူသားမ်ားဟာ ကမၻာ၌ ကုိယ့္အမွားကို ရဲရင့္စြာ ၀န္ခံ၍ လိမ္ညာမႈႏွင့္ စကားမတည္မႈတို႔ကို ေ႐ွာင္႐ွားမယ့္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ထြန္းကားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကို အျပဳသေဘာဘက္၊ ေကာင္းရာ တိုးတက္ရာဘက္၌ အသံုးျပဳတတ္ၾကမယ့္ လူသားမ်ား တိုးတက္လာေရးတုိ႔အတြက္ ဘုရား႐ွင္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သၾက၍ ႐ိုင္းပင္း ကူညီသြားၾကပါစို႔လား စာဖတ္သူပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔ .........

RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ   

Read More...