Monday, July 7, 2014

ကမၻာေျမအတြက္ ဘုရား႐ွင္၏ လက္ေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ား၏ ဒုကၡႏွင့္သံသယမ်ား မႈန္၀ါးေနေသာ ကမၻာေျမေပၚသို႔ ဘုရား႐ွင္မွ အလင္းတန္းႀကီး သဖြယ္ အခ်ိန္မွီ ပို႔ေပးခဲ့သူမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္(စ္) အ႐ွင္သူျမတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဂ်ာ့(ခ်္) မာရီယို(နာမည္ရင္း)သည္ ဤေနရာႏွင့္ အလြန္ထိုက္တန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာအဆင့္ အတန္း ကြာျခားလွေသာ လူ႕ေလာကႀကီးမွာ သူ၏ ခ်ိဳ႕တဲ့လွေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ထား႐ွိေသာ ေမတၱာတရားသည္လည္း အလြန္ ႀကီးမားလွပါသည္။ ဘာသာစကား (၆)မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ စပိန္၊ လက္တင္၊ အီတာလ်ံ၊ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ လူသားတိုင္းအေပၚ ထား႐ွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ၾကီး အတြင္းသို႔ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္တိုင္ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို ခံစားၾကရသည္။


သိပၸံပညာ အလြန္ တိုးတက္လာၿပီး ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈ အားနည္းလာေသာ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မ်ားသိုု႔ ဘာသာေရး၏ အေရးပါပံုကို ပိုမို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လာသည္ကုိ ေတြ႕႐ွိရသည္။ ယခုေခတ္အခါမွာ ႏိုင္ငံတကာ၌ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ၊ လူသား အခ်င္းခ်င္း အႏို္င္က်င့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ဤရဟန္းမင္းႀကီးမွ ျပန္လည္ တည့္မတ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ လိင္တူေပါင္းသင္း ေနထိုင္ျခင္းကိုလည္း တတ္ႏိုင္္သ၍ ေ႐ွာင္႐ွားၾကရန္ တို္က္တြန္း ကန္ကြက္ေလ့႐ွိသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္(စ္)သည္ အသက္အရြယ္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္း႐ွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရဟန္း သိကၡာေတာ္ရျပီး (၅)ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ အာဂ်င္တီးနား႐ွိ ေယဇူးအသင္းဂိုဏ္း၌ အျမင့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆရာေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၏ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ (၁၅)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ လမ္းျပႏို္င္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကာဒီနယ္မ်ား၏ ေကာလိပ္ႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုိင္ရာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔မွာလည္း အဆင့္ျမင့္မားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆရာေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ေတြ႕လွ်င္လည္း မည္သူ႕ကို မဆို ထိပ္တို္က္ ရင္ဆိုင္ ေျပာဆိုရဲသည့္ သတိၱ႐ွိေသာ ဆရာေတာ္ၾကီး တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ေရာမ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ အတြင္း ေ႐ွး႐ိုး ဆန္လြန္းမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ကိုလည္း ညႊန္ျပၿပီး၊
ဆန္းသစ္ ေျပာင္းလဲေသာ အေတြးအေခၚ ႐ွိသူမ်ားကိုလည္း လူအမ်ားကို သိသာေစခဲ့သည္။  သာသနာ႔တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သူ၏ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုုလည္း  အထူး ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ၿပီး သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို  ျပသတတ္သည္။  


ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဆင္းရဲျခင္း ပါရမီကို က်င့္ၾကံေသာ အာဂ်င္တီးနား ေယဇူးဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ အင္အားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္း လက္တင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ွိ  ကမၻာ့ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ပါသည္။  စိန္အီညာစီအူး(စ္)၏  ၀ိညာဥ္ေရးရာ က်င့္စဥ္မ်ားကို အျမဲ က်င့္သံုးလာေသာ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္လည္း ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊  ေပ်ာ့ေျပာင္း ႏူးညံ့ေသာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အေပၚ ေမတၱာတရား ႀကီးမားေသာ၊ အမွန္တရားအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မ႐ွိေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္လာသည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ ေပးေနေသာ ဤထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကမၻာေျမႀကီး အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ခရစ္ယာန္မ်ား အားလံုး မွ ဤသန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ကိုယ္တိုိင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး အတြက္ ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းေပးဖို႕ရာ ေမတၱာမ်ားစြာႏွင့္  တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

             Ref. Beloved of Christ .Vol.10.No.3 မွ Fr Robert Spiter S.J  ေရးသားမႈကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။
                                                               
ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္
ကက္သလင္းခင္