Thursday, July 10, 2014

ဘာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွာ အာပါတ္ေျဖရပါသလဲ။

 အေမး။            ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ကို တိုက္႐ိုက္ အျပစ္ေတြကို ေလ်ာက္တင္ၿပီး အာပါတ္ေျဖတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားထံမွာ အျပစ္ေတြ ေလ်ာက္တင္ျပီး အာပါတ္ေျဖၾကတာလည္း။ အျပစ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ႏို္င္တာ မဟုတ္ဘူးလား။           

 အေျဖ။            ။ ဒါဟာ မွန္ပါတယ္။ သင္ အျပစ္လုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ကို တိုက္႐ိုက္အျပစ္ေတြ ေလွ်ာက္တင္ၿပီး အာပါတ္ေျဖျခင္းသည္ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိေျပာလိုက္ျခင္းဟာ ကက္သလစ္ေတြ၏ လုပ္ရပ္မွားတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ မွန္ပါတယ္။ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ဆန္႔က်င္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ရပါဘူး။       

႐ွင္းျပခ်က္က ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး မည္သူသည္ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ႏို္င္သနည္း။ ဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အျပစ္တင္ ရန္႐ွာျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ (မာကု ၂း၇၊ လုကာ ၅း၂၁) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၌ အျပစ္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ တန္ခိုး႐ွိေၾကာင္း ျပသရန္ လူေတြ၏ အျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြၾကားမွ တန္ခုိးလကၡဏာတစ္ခုကို ျပသခဲ့တယ္။ (မာကု ၂း၁၀-၁၁၊ လုကာ ၅း၂၄-၂၅) သခင္ခရစ္ေတာ္္သည္ သူ၏ အျပစ္လႊတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ လူသားေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ရန္ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဒီကမၻာႀကီးကို ကယ္တင္ခဲ့တယ္။ သူသည္ ဒီေလာကအျပစ္ကို ခၽြတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ သိုးငယ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။ (ေယာဟန္၃း၁၇) သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ မတက္ခင္မွာ“ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္သကဲ့သုိ႕ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔ကို ေစလႊတ္မယ္” လု႔ိ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ (ေယာဟန္ ၁း၂၉)။ ထုိကဲ့သို႔ မိန္႔ေတာ္မူျပီးေနာက္ သူသည္ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား အေပၚသို႔ ေလကို မႈတ္ေတာ္မူ၍ “သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူေလာ့။ ထုိသူတို႔၏ အျပစ္ကို သင္တို႔လႊတ္လွ်င္၊ လြတ္လ်က္႐ွိ၏။ ထုိသူတုိ႔၏ အျပစ္ကို သင္တု႔ိ ခ်ည္ေႏွာင္လွ်င္ မလြတ္ဘဲ႐ွိလိမ့္မည္။ (ေယာဟန္ ၂၀း၂၁-၂၃)။

အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ တန္ခိုးအာဏာကို တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားသာ ကန္႔သတ္ျပီး ေပးထားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ေနရာကို ဆက္ခံေသာသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔မွ သိကၡာကို တင္ေပးေသာ ရဟန္းမ်ားသည္လည္း အျပစ္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ႐ွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိန္ေပါလ္ကေန (Corinthians) ေကာရင္သီၿမိဳ႕သား တို႔ထံေရးေသာ စာထဲဲတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ႏွင့္ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျပီး  မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းကို ငါတုိ႔အား လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေလာကႏွင့္ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျပီး၊ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္ျပစ္မွားေသာ လူသားေတြ၏ အျပစ္ေတြကို ခ်ည္ေႏွာင္မထားဘဲ ခြင့္လႊတ္ခဲ့တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ငါတို႔အား လႊဲအပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံ၍ သင္းအုပ္မ်ားတုိ႔သည္ လက္တင္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ သင္၌ ေပးအပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မေနႏွင့္ (ပ-တိေမာေသ၄း၁၄) ဟု စိန္ေပါလ္က တိေမာေသၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ သူတစ္ပါးအေပၚ၌ လက္တင္ျခင္းအမႈကို အလ်င္စလို မျပဳေလႏွင့္။ အျခားသူ၏ အျပစ္မေကာင္းမႈ၌ ပါ၀င္ျခင္း မ႐ွိႏွင့္။ သင့္ကိုယ္ကို ျဖဴစင္ သန္႔႐ွင္းေစေလာ့။ (ပ-တိေမာေသ ၅း၂၂-၂၃)။ ခရစ္ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္္နာပဲ သင္ၾကားေသာ သူသည္ ဘာမွ နားမလည္ပဲ မိမိကိုယ္မိမိ ဘ၀င္ျမင့္ စိတ္ႀကီး၀င္ေနေသာသူဟု စိန္ေပါလ္က မွာခဲ့တယ္။ “ျခားနားေသာ ၾသ၀ါဒကို သင္ေပး၍၊ ငါတို႔ သခင္ေယဇူး ခရစ္၏ စကားတည္းဟူေသာ စင္ၾကယ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊  ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ၾသ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း ၀န္မခံေသာ သူမည္သည္ကား၊ မာနႏွင့္ ယစ္မူး၍ အလ်င္းနားမလည္ဘဲ၊ ပုစၦာအေမးကို ေဆြးေႏြး၍ စကားေၾကာင့္သာ ျငင္းခံုေသာအားျဖင့္ စိတ္ေပါ့ေသာ သူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ျငဴစူျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ သူ႔အသေရကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္း ၊မနာလိုေသာ ၾကံစည္ျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုး ယိုယြင္း၍ သမၼာတရားႏွင့္ ကင္းေသာသူတို႔၏ အခ်ည္းႏွီး ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တတ္၏။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သူတို႔သည္ စိတ္ထင္ၾက၏။ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔ကို ေ႐ွာင္ေလာ့။ (ပတိေမာေသ ၆း၃-၅)။
သင္သည္ အျပစ္ေတြကို ဘုရားသခင္ထံမွာ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္တင္ရမည္ဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မယ္ဆိုလွ်င္ သင္ဟာ မွန္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သင့္ရဲ႕ အထက္မွာ႐ွိတဲ့
အႀကီးအကဲေတြက သခင္ခရစ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ သူ၏ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြမွ ရ႐ွိေသာ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း တာ၀န္ကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူတုို႕သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိန္႔မွာခ်က္ေတြကို လက္မခံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ကို ဘုရားသခင္ထံမွာ တုိက္႐ိုက္သြားဖို႔ ေဟာေျပာပါလိမ့္မယ္။                               
ကက္သလစ္ေတြကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းမ်ားသည္ လက္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေက်ေအးျခင္း တာ၀န္လုပ္ငန္းကို ကမၻာကုန္သည္အထိ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေစာင့္ထိန္းၾကပါ။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ငါ႐ွိမယ္။” လို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။ (မာေတဦး ၂၈း၂၀)။
                           
ဒါ့ေၾကာင့္ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ရရွိခဲ့ေသာ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံၾကတဲ့ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွာ အာပါတ္ေျဖၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေဘာစကို စိုးလင္း