Saturday, June 28, 2014

မယ္ေတာ္မာရီယား ေခၚ မယ္ေတာ္သခင္မ


ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ မယ္ေတာ္မာရီယား ေခၚ မယ္ေတာ္သခင္မကို သဒၵါ ၾကည္ညိဳၾကတယ္ဆိုတာ အမ်ားသိပါပဲ။ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ ဘြဲ႕နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ မယ္ေတာ္ကိုပင္ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္္သလို၊ ကြဲျပား ျခားနားသလို ထင္မွတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ေအာက္ပါအတိုင္း အျငင္းပြားၾကတာကို သင္တို႔ ၾကားဘူးေကာင္း ၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မယ္ - “ငါက လူဒယ္ၿမိဳ႕ သခင္မကို ကိုးတာ။ အဲဒီ မယ္ေတာ္က သိပ္စြမ္းတာပဲ။” “ဘယ္ဟုတ္ရမလဲ၊ ငါကေတာ့ ေညာင္ေလးပင္ မယ္ေတာ္မွ ေညာင္ေလးပင္ မယ္ေတာ္္ပဲ။ အဲဒါမွ ဆုေတာင္းျပည့္ ့မယ္ေတာ္။”
“မဟုတ္ေသးပါဘူး ကြာ။ မင္းတို႔ Fatima  သခင္မကို ကိုးစား ၾကည့္ပါ။ အျခား မယ္ေတာ္ေတြႏွင့္ တျခားစီပဲ။ ဘာမဆို ေတာင္းရင္ ရတယ္။”စသျဖင့္ ေတြးေခၚတာ၊ ေျပာဆိုတာေတြ ႀကံဳဘူး ေတြ႕ဘူး ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ မရင့္က်က္ေသးေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ နားမလည္ေသးသည့္ သဒၶါၾကည္ညိဳမႈကို ျပေနပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ မယ္ေတာ္မာရီယားကို ဘယ္ဘြဲ႕နာမ၊ ဘယ္ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ ကိုးစားပါေစ၊ ဒီ မယ္ေတာ္က ဒီမယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း ပါပဲ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္တဲ့ မယ္ေတာ္သခင္မ အေပၚ ရင့္က်က္တဲ့ ၾကည္ညိဳမႈ႐ွိရန္ သူ႔ူရဲ႕ အေရးႀကီးပံုကို ယုတၱိ႐ွိ႐ွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာေပါက္ရပါမယ္။ မယ္ေတာ့္ရဲ႕အေရးပါ အရာေရာက္ပံုကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ႏိုင္ရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ေ႐ွးထံုးအစဥ္လာ ဆီကို  ျပန္သြားၾကည့္ ရပါလိမ့္မယ္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ သမၼာက်မ္းစာရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ႏွင့္ က်မ္းစာတစ္ခုလံုးကို အဓိပၸါယ္ ႐ွိ႐ွိလည္ပတ္ေစတဲ့ အလယ္ဗဟိုဟာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္၏ ႂကြေရာက္လာျခင္းကို ဓမၼေဟာင္း၌ ႀကိဳတင္ ဗ်ာဒိတ္ေပးထား၍ ဓမၼသစ္၌မူကား ကိုယ္ေတာ့့္္အေၾကာင္းကို အဓိကထား၍ ေရးသားထားတယ္။ ဒီလို ခရစ္ေတာ္ဟာ က်မ္းစာရဲ႕ ဗဟိုေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေနရင္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေသာ္၎၊ အျဖစ္အပ်က္ေသာ္၎ အေရးၾကီး ရပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ဟာ အေရးမႀကီးဘူးဆိုရင္ ဓမၼသစ္ထဲမွာ ထည့္ေရးထားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘ၀ သက္တာမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အပတ္သက္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဓမၼသစ္ရဲ႕ ခရစ္၀င္က်မ္း ေလးေစာင္စလံုး ဒါကို သက္ေသခံၾကတယ္။ ဒီ ခရစ္၀င္က်မ္း (ခ) ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ေလးေစာင္စလံုး၌ မာရီယားကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မကင္းတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။ အတိုဆံုးျဖစ္တဲ့ ႐ွင္မာကုက်မ္းထဲမွာေတာင္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ (႐ွင္မာကု ၆ း ၃ ) ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမ်ား အားလံုး၌ သခင္ေယဇူးကို “မာရီယား၏ သား” ဟူ၍ သေကၤတ တင္ထားၾကတယ္။ (႐ွင္မႆဲ ၁၃း၅၅၊ ႐ွင္မာကု ၆း၃၊ ႐ွင္လုကာ၂း၆-၇၊ ႐ွင္ေယာဟန္ ၂း၃ တို႔မွာ ၾကည့္ပါ။) အဲေတာ့ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ရျခင္း အတြက္ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ အေရးၾကီးလွတယ္လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔္ ေျပာၾကမလား။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားနာ ပရိတ္သတ္ထဲက မိန္းမတစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔ို႔လည္း ေျပာခ်င္ပါရဲ႕။ (႐ွင္လုကာ ၁၁း၂၇) မွာ ဖတ္ရသလို    အဲဒီမိန္းမတစ္ဦးဟာ ခံစားျခင္း အျပည့္အ၀ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို    လြယ္ေသာ၀မ္းႏွင့္တို႕ေတာ္မူေသာ   သားေတာ္ျမတ္သည္ မဂၤလာ႐ွိပါ၏။” ဟုေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခါ ခရစ္ေတာ္က ခ်က္ျခင္းပဲ “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္တရားေတာ္ကိုု နာ၍ က်င့္ေစာင့့္္  ေသာသူသည္ ျမတ္စြာေသာ မဂၤလာ႐ွိသည္။ ”ဟု သူ႕ကို ျမင္၍ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္တယ္။

ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဘုရားႏႈတ္ေတာ္ ထြက္စကားတို႔ကို နာယူ သိမ္းပိုက္ လိုက္နာျခင္းသည္ ဘုရားမယ္ေတာ္ ျဖစ္ရျခင္းထက္သာတယ္။ (႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း ၈း၂၁) မွာလည္း “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ တရားေတာ္ကိုၾကား၍ နားေထာင္ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီမ်ား ျဖစ္သတည္း”ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသးတယ္။ ဒီႁမြတ္ဆိုခ်က္္ေတြဟာ မာရီယားကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့ ႁမြတ္ဆိုခ်က္ေတြလား။ လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ မယ္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဗ်ာဒိတ္ခ်က္တို႕ကိုို ၾကားနာ ျမည္းစမ္းျပီးသကာလ မိမိစိတ္ႏွလံုး၌ သိမ္းပိုက္၍ ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ
မိန္းမျမတ္ျဖစ္၏။ (႐ွင္လုကာ ၂း၁၉-၅၁) မာရီယားဟာ ဘုရားႏုတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို နားဆင္႐ံုမက လက္ခံ လိုက္နာသူျဖစ္တယ္။ ဒါကို ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ ဂါဗီအဲလ္အား သူေျပာခဲ့တဲ့ “ကၽြႏု္ပ္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္္မျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားအတိုင္း အကၽြႏု္ပ္၌ ျဖစ္ပါေစေသာ၀္။” ဟူေသာ စကားမ်ားက ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ (လုကာ ၁ း ၃၈ ) သူ႕အစ္မ တစ္၀မ္းကြဲ ဧလိဇဘက္ေျပာတဲ့ စကားေတြကလည္း ဒါကို ေထာက္ခံေနပါတယ္။ ဧလိဇဘက္ဟာ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ မာရီယားအား “ယံုၾကည္ေသာ မိန္းမသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုမိန္းမအား ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကား ျပည့္စံုလိမ့္မည္။” ဟု ၾကီးေသာ အသံႏွင့္ ႁမတ္ဆိုေလသည္။ (႐ွင္လုကာက်မ္း ၁း၄၁-၄၅မွာ ၾကည့္ပါ။) အဲေတာ့-မာရီယားရဲ႕ ျမငျ့္မတ္ျခင္းဟာ ဘယ္ေပၚ မူတည္ေနပါသလဲ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားမယ္ေတာ္ျဖစ္လို ႔ ၾကီးက်ယ္ ျမင့့္္ျမတ္တယ္။

သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ေၾကျငာထြက္ဆိုမႈအရ ဆိုရင္ သူဟာ ဘုရားႏုတ္ကပါဌ္ စကားေတာ္ကို နာခံ လိုက္နာသူ တပည့္ေတာ္မျဖစ္လို႔ ပိုမြန္ျမတ္တင့္တယ္မႈ ႐ွိတယ္။ “သူမဟာ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၀မ္း၌ မလြယ္ပိုက္မီ ႏုတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို မိမိ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ သိမ္းပိုက္လက္ခံခဲ့တယ္။” လို႔ (၄) ရာစုမွာ  ထင္႐ွားခဲ့တဲ့ သူေတာ္ျမတ္ ဆရာေတာ္ၾသဂုတ္စတင္း ေဟာေျပာခဲ့တယ္။ မာရီယားရဲ႕ နာခံျခင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ကပါဌ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သားေတာ္ဘုရား ခရစ္ေတာ္ဟာ လူ႕ဇာတိပကတိအျဖစ္ကို ယူေဆာင္ေတာ္မူ၍ လူ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ သမၼာက်မ္းစာရဲ႕ သြန္သင္ေရးသားခ်က္တင္မက အသင္းေတာ္ရဲ႕ ေ႐ွးထံုးစဥ္လာ လက္ခံခ်က္မွာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အသင္းေတာ္၏ ဖခင္ၾကီးမ်ား အခ်ိန္ကစျပီး ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ မယ္ေတာ္သခင္မထံ သဒၶါ ၾကည္ညိဳၾကရန္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ႏႈိးေဆာ္ ဆံုးမမႈကို ၾကားေနၾကရပါတယ္။ မယ္ေတာ့္ကို ကိုးစားျခင္းဆိုရာ၌ သူ႕ထံ ဆုေတာင္း၍
ကူညီမႈ ေတာင္းခံျခင္းသည္ အဓိကမဟုတ္၊ သူ႕ဘ၀ ပံုစံကို အတုယူ  လိုက္နာျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႔သိၾကတဲ့အတိုင္း၊ မာရီယားကို ခရစ္ေတာ္၏ မယ္ေတာ္အျဖစ္ပံုစံ အတုယူလို႔ မရပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္က မိမိအတြက္ အေမဆိုလို႔ တစ္ေယာက္ထဲ လုိအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးဟာ မယ္ေတာ့္ကို အတုယူူႏိုင္တာက သူ႕ရဲ႕ ဘုရားႏုတ္ကပါဌ္ေတာ္ နာယူျခင္း၊ ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ႏွလံုးသိမ္းပိုက္ထားျခင္းႏွင့္ ၎ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းတို႔ဘက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  မယ္ေတာ္မာရီယားရဲ႕ တကယ့္ၾကီးျမတ္မႈဟာ ဘုရားႏုတ္ကပါဌ္ စကားေတာ္တို႕ကို နာခံ လိုက္နာမႈအေပၚ ရပ္တည္ေနတယ္။ ဒီပံုစံကို အတုယူ လိုုက္နာခြင့္ရသူ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္လည္း ဒါဟာႀကီးမားတ့ဲ ျမင့္ျမတ္မႈ မျဖစ္ေပဘူးလား။ ဒါဟာ တစ္ဦးစီကိ္ု အသင္းေတာ္က ကမ္းလွမ္းေနတဲ့ ဖိတ္ေခၚအားေပးမႈ ျဖစ္တယ္။ စမ္းၾကည့္ၾကပါစို႔လား။

       ဒီလို မယ္ေတာ့္အေပၚ က်မ္းစာႏွင့္ ေ႐ွးထံုးသက္ေသတို႔လာတဲ့ အတိုင္း သဒၶါၾကည္ညိဳၾကမယ္ ဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ဟာ
(၁) ခရစ္ေတာ္ကို ပိုသိ ကၽြမ္းလာမယ္။
(၂) မယ္ေတာ့္ကို ပိုေလးစား လာမယ္။
(၃) ကၽြႏု္ပ္္တို႔ ခရစ္ယာန္ သက္တာဟာ ပိုခြန္အား ႐ွိလာၾကပါမယ္။
RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ