Sunday, March 9, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၂)


ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး သမိုင္းမ႑ိဳင္

“ကမာၻဦးအစ အာဒန္က” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ခန္႕က အစခ်ီၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ခဲ႕ၾကေသာ ဂ်ဴးတိုင္းရင္းသားထု တစ္ရပ္လံုး၏ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးအႏြယ္္ဖြား တစ္ရပ္လံုးကို အနီးကပ္ စိစစ္သံုးသပ္ၾကည္႕ေသာ္ ယင္းတို႕အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာပင္ အလြန္ကြဲဲျပားျခားနားလွ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႕ဓေလ႕ထံုးတမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚ သက္၀င္ေနသည္ကို သမိုင္းတြင္ ေလ႕လာေတြ႕ရွိရသည္။ (၁)သို႕ေသာ္ ထိုသို႕အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားျခားနားလွ်က္ ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ဂ်ဴးတိုင္းရင္းသားထု တစ္ရပ္လံုးသည္ တစ္ေျမတည္းဖြား၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္ခဲ႕ၾကၿခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးအမ်ိဳးအႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ေမြးသမိခင္ႀကီးကား “သမၼာက်မ္းစာေတာ္” ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ ဂ်ဴးတိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ခံ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒ၏ အသက္ေသြးေၾကာႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာေရး အသက္ ေသြးေၾကာႀကီး၏ လႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားကား၊ ဂ်ဴးႏြယ္ဖြားတိုင္းသည္ တရားပညတ္ေတာ္ အရ၊ ေဂ်ရုဇလိင္ျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဗိမၼာန္ေတာ္ႀကီးသို႕ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း သြားေရာက္ ၀တ္ျပဳတတ္ၾကရသည္။ အခါေတာ္ပြဲႀကီးမ်ားကို စုေပါင္း က်င္းပၾကရသည္။ တဖန္ ရက္သတၱပတ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကရသည္။ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္းမွာမူ မိခင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား သမၼာတရားေတာ္ကို မနားမေန သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးရေသာ တာ၀န္ ၀တၱရားရွိသည္။ (တရားေဟာရာက်မ္း၊ ၆ : ၄-၇ ကိုရႈ) ။ ဤသို႕ စသည္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္၊ လစဥ္၊ အပါတ္စဥ္၊ ေန႕စဥ္၊ ေစာင္႕ထိန္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကလွ်က္ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကၿပီး၊ တူညီေသာ သီလပါရမီမ်ားကို ေန၀င္ ေနထြက္ က်င္႕ေဆာက္တည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀ သမိုင္း ခရီးလမ္းႀကီးေပၚ၌ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းလာၾကျခင္း၊ အတူတကြ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားၾကျခင္း၊ စသည္တို႕သည္ ဂ်ဴးႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားအား တူညီေသာ ဘ၀ တည္ေဆာက္ေရးသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) THE LIVING WORLD OF THE OLD TESTAMENT
Bernhard W.Anderson Longmans,Green And Co.Ltd.
LONDON,1967.2nd Edt. Ch.I Isreal’s Sacred History.
The Life story of Isreal. Pg 2

ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဂ်ဴးတိုင္းရင္းသားတို႕ လက္ခံ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ သန္႕စင္ေမြးဖြားလာခဲ႕ေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ႕သည္႕အတိုင္း ဂ်ဴးအုပ္စုမ်ားအတြင္း အလြန္ ကြဲဲျပားျခားနားေသာ သေဘာတရား ေရးရာမ်ား ရွိၾကသကဲ႕သို႕ ခရစ္ယန္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္း၌လည္း၊ လူမ်ဳိးေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ႕ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားတြင္ ကြဲဲျပားျခားနား လွ်က္ရွိေပသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ ကြဲျပား ျခားနားခ်က္မ်ား ရွိၾကေသာ္ျငားလည္း ဂ်ဳးတိုင္းရင္းသားမ်ား ကဲ႕သို႕ပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ “သမၼာက်မ္းစာေတာ္” မွာပင္ ျပန္လည္ စုစည္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ အယူ၀ါဒအခ်ဳပ္
  ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒအခ်ဳပ္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုသည္။  ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ရာ အခ်ဳပ္မွာ၊ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ အစအဆံုး မရွိ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ စၾကာ၀ဠာ တစ္ခြင္လံုးရွိ လူသားတို႕ မ်က္စိျဖင္႕ ျမင္ႏိုင္ရာ/ မျမင္ႏုိင္ရာ ခပ္သိမ္းတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရား တစ္ဆူအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

    တဖန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ သိျမင္ႏိုင္ေသာ ေလာကတြင္ လူသာလွ်င္ အျမင္႕ျမတ္ဆံုး၊ ပဓါန အက်ဆံုး ပုဂိၢဳလ္သတၱ၀ါအျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။ အျခားအျခား သက္ရွိသက္မဲ႕ သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႕ႏွင္႕ အရာ၀ထၳဳတို႕ကား လူပုဂိၢဳလ္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းငွာ သာလွ်င္ ဖန္ဆင္းေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

   ကမာၻဦးတည္စက ဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ေလာကႀကီးကို လြန္စြာ လွပတင္႕တယ္စြာ ဖန္ဆင္းေပးထားခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအလွအပ တင္႕တယ္မႈ႕ကို ကမာၻဦးလူသားကပင္ မိုက္မဲစြာ ဖ်က္ဆီးခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ ပညတ္ထားသည္ကို လူသားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႕သည္။ ဤပညတ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ႕ကို ထာ၀ရဘုရားသခင္အေပၚ ျပစ္မွားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ျပစ္မွားမႈ႕မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပစ္မႈ႕ဒဏ္မ်ားကား၊ မိမိဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင္႕ မိတ္သဟာယကို ဆံုးရွံုးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုေသာ္ လူသားသည္ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္႕ ေန႕ရက္မွ အစခ်ီ၍ ထာ၀ရဘုရားရွင္၏ “အမိုက္ေကာင္” လူသားဘ၀ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

 “အမိုက္ေကာင္” ဘ၀မွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားသည္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ ရေတာ႕မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ မည္သို႕ပင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ သည္ရွိေသာ္လည္း လူသားအတြက္မွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ အေပၚျပစ္မွားခဲ႕ေသာ လူသား၏ ျပစ္မႈ႕ကို မည္သည္႕ ပုထုဇဥ္လူသားကမွ် ျပန္လည္ ေခ်ပေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေခ်။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကပင္ လူသား အမိုက္ေကာင္ကို ျပန္လည္ လက္ခံရသည္႕ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႕ရသည္။ လူသား အမိုက္ေကာင္ဘ၀ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးသည္႕ လုပ္ငန္းရပ္ကို ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေလာကတြင္ “ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း” ဟုေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္း ေပၚေပါက္လာခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။

  ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လြယ္လင္႕တကူ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႕သည္ မဟုတ္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ လူသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႕အေပၚထားရွိေသာ မိမိ၏ မဟာဂရုဏာ ေမတၱာတရားေတာ္ကို လူ႕သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ တစ္ဆင္႕ပြား၍ ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ လူ႕သမိုင္းျဖစ္ရပ္ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္၏ ကြပ္ကဲ ထိန္းသိမ္းမႈ႕ေအာက္တြင္ ရွိၾကသည္။ လူသားသည္ မည္သည္႕အရာကိုမွ် အစြမ္းတမံ ကြ်မ္းက်င္ ျပည္႕စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိ။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္သည္သာလွ်င္ လူ႕သမိုင္းစဥ္အား စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

  လူသားတုိ႕သည္ မိမိတို႕ ျပဳခဲ႕ေသာ မဟာ အမွားတရားႀကီးကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ သိျမင္ခဲ႕ၾကၿပီး၊ ေနာင္တတရား ရရွိခါ၊ အျမင္မွန္ တရားကို ဖက္ၾကလွ်က္ ထာ၀ရဘုရားသခင္
အထံေတာ္သို႕ ဦးေမာ႕ခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ႀကီး၌ ရွိေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တစ္ေစာင္လံုးသည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ကမာၻဦး၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႕သမွ် အေၾကာင္းစံုအား ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္ရႈ ၾကရသည္။

 ေရွး အထက္ေက်ာ္ကာလ၌ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕ျဖင္႕ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ဘိုးေဘးတို႕အား ပေရာဖက္မ်ားမွ တဆင္႕ ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူခဲ႕သည္။ ဤေနာက္ဆံုးေသာ ေခတ္သမယ၌ မိမိ သားေတာ္အားျဖင္႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူသည္။ (ေဟျဗဲ၊ ၁: ၁-၂)။ လူ႕အျဖစ္ကို ယူ၍ လူ႕ေဘာင္ ေလာကသို႕ ၾကြေရာက္လာခဲ႕ေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ ဟုေခၚသည္။ ေယဇူးသခင္သည္ ေလာကသို႕ ၾကြေရာက္လာစဥ္ ကိုယ္ေတာ္ အလွ်င္အဦး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ေသာ တရားေဒသနာေတာ္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 “အခ်ိန္ေစ႕ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ အုပ္စိုးေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တယူၾကၿပီး၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားျဖစ္သည္႕ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ျမတ္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္ၾကေလာ႕” (မာရ္ကူး၊ ၁: ၁၅)

  သို႕ေသာ္ ကယ္တင္ရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ေသာ တရားေတာ္ကို လူတိုင္း လက္ခံခဲ႕ၾကသည္ မဟုတ္။ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို လက္မခံ ယံုမက၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုပင္ လက္၀ါးကားတိုင္တင္၍ ကြပ္မ်က္ခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေသျခင္းမွာ သံုးရက္တာမွ်လွ်င္ ၾကန္႕ၾကာခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕၌ ကယ္တင္ရွင္သည္ သခၤ်ဳိင္းဂူ အတြင္းမွ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ႕သည္။ လူသားတို႕၏ အျပစ္အတြက္ အေသခံေတာ္မူၿပီး၊ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဤကယ္တင္ရွင္အား ယံုၾကည္ သက္၀င္သူအေပါင္းတို႕သည္ ထာ၀ရတည္ျမဲသည္႕ သုခခ်မ္းသာကို စံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင္႕ ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္တရားေတာ္၏ သမိုင္း မွတ္တုိင္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ႕သည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ အျမင္႕ျမတ္ဆံုးေသာ ယံုၾကည္ရာအခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

  ေရွးအဆက္ဆက္မွ လူသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႕ ေစာင္႕ေမွ်ာ္လင္႕ခဲ႕ၾကေသာ ကယ္တင္ရွင္သည္ ဘုရား၏ သားေတာ္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ ကမာၻဦး လူသား ျပစ္မွားခဲ႕ေသာ မဟာ အမွားတရားႀကီးကို အစြမ္းတမံ ေျခမႈန္းေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ႕သူ ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ျပစ္မွားထားသူ လူသားအေပၚ ေသြးသစ္ေလာင္းခါ သားသစ္ကို ျပန္လည္ ဖန္ဆင္းေပး၍ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႕သည္။ လူသား အမိုက္ေကာင္ကို ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ခြင္႕လႊတ္ျခင္း ရင္ခြင္တြင္းသို႕ အေရာက္ ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ႕သည္႕ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

 အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ ယေန႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ရင္ခြင္ ႏွလံုးပိုက္ယူ ယံုၾကည္ လက္ခံထားသည္႕ သမၼာက်မ္းစာေတာ္၏ နက္ရွိင္းလွေသာ အနက္ အဓိပၸါယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လက္ဆင္႕ကမ္း ေပးအပ္ၾကၿပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင္႕ေရွာက္ခဲ႕ၾကေသာ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႕၏ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 

  သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ လူသတၱ၀ါတို႕ႏွင္႕ဆိုင္ရာ ေရွးေဟာင္း ကမာၻဦးသမိုင္းကို ျပဳစုေရးသားထားသည္႕ လူ႕သဘာ၀ သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ား မဟုတ္ေပ။  ေရွးေဟာင္း လူမ်ဳိးႏြယ္ဖြား အုပ္စုႀကီးမ်ား တစ္အုပ္စုႏွင္႕ တစ္အုပ္စု စစ္အင္အား၊ လူအင္အား၊ ဘုန္းတန္ခိုး အင္အားျပိဳင္ဆုိင္ၾကေသာ စစ္ေရးမွတ္တမ္းစုမ်ားလည္း မဟုတ္။ ေရွးေဟာင္း လူမ်ိဴးစုႀကီးမ်ား၏ ေရွးယဥ္ေက်းမႈ႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားလည္း မဟုတ္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ဦးတည္၍ ေရးသားျပဳစုခဲ႕ေသာ က်မ္းဂန္စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ႕ပါမူ၊ ဂ်ဴးဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးသည္ ယေန႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻတြင္ သမိုင္းတည္ေနေတာ႕မည္ မဟုတ္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ ဆိုသည္႕ က်မ္းဂန္စာအုပ္ႀကီးသည္လည္း ေရွးေဟာင္း သမိုင္းမ်ား စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားသည္႕ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ႕ျပတိုက္ႀကီးမ်ားရွိ စာၾကည္႕တိုက္မ်ားမွ စာအုပ္စင္မ်ားေပၚတြင္သာလွ်င္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေတာ႕မည္ ျဖစ္သည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္တြင္ ဖတ္ရွ႕ၾကရေသာ အေၾကာင္း အရာတို႕ကို မည္သို႕ ေျဖရွင္းရပါမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္တြင္ ဖတ္ရႈရေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကား၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဓမၼတရားျမတ္ အႏွစ္သာရကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္႕ သမိုင္းရုပ္ျပမ်ားအျဖစ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ တနည္းဆိုေသာ္ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အဘယ္ကလာ၍ အဘယ္သို႕ သြားမည္၊ အဘယ္ကဲ႕သို႕ မွားယြင္းခဲ႕သျဖင္႕ အဘယ္ကဲ႕သို႕ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ အစရွိေသာ လူူဘ၀ ျပသနာရပ္မ်ား၏ ပေဟဠိ ပုစာၦမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။  ပုထုဇဥ္ လူသား၏ မူလ ဇာတိျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို လူ႕သမိုင္း ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ျပသည္႕ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဓိတ္ေတာ္က်မ္း စကားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင္႕ သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ေဟာေျပာ ျမြက္ၾကြားေတာ္မူေသာ ဗ်ာဓိတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႕က အသိအမွတ္ျပဳခါ လက္ခံ ယူထားေသာ ဓမၼတရားေတာ္ျမတ္ က်မ္းဂန္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႕၏ သမိုင္းကား အလြန္ ရွည္လ်ားေပစြ။ ဤစာအုပ္တြင္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ အေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္ ဓမၼေဒသနာေတာ္ တရားအေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ စသည္႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည္ မဟုတ္။  ျမန္မာျပည္တြင္ရွိၾကေသာ ဘာသာႀကီးေလးရပ္မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာ၍ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀) အၾကာ ေတြ႕ရွိရေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္သာသနာအေၾကာင္းႏွင္႕ ယင္း သာသနာေတာ္ မည္သို႕ ဆက္လက္ ထြန္းကားလာသည္႕ သမိုင္းရွ႕ကြက္ တစ္ရပ္ကို ဘာသာေရးသမိုင္း မွတ္တမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးသား ျပဳစုတင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  “ကမာၻအရပ္ရပ္သို႕ ငါ၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို လုိက္လံ ေဟာေျပာၾကေလာ႕” (မာရ္ကူး၊ ၁၆:၁၅) ဟု ကယ္တင္ရွင္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ ေနာက္လိုက္ တပည္႕ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဓမၼတာ၀န္ ၀တၱရားတစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေပးအပ္ခဲ႕ေသာ ဓမၼတာ၀န္ ၀တၱရားတစ္ရပ္ကို ၾကိဳဆို လက္ခံၾကလွ်က္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႕ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို လုိက္လံ ေဟာေျပာၾကေသာ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ ကက္သလခ္ အသင္းေတာ္ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႕ထက္တုိင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားၾကေပသည္။ ေအ၊ဒီ၊ ၁၈ ရာစု ဦးပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေျပာရန္ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အဖြဲတစ္ဖြဲ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ႕ျခင္း      ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ သမိုင္း မွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕ကို သမိုင္း စိတ္၀င္စားသည္႕ ပုဂိၢဳလ္မ်ား အတြက္ႏွင္႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္အတြက္ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေရးသား ျပဳစုတင္ျပ အပ္ေသာ စာအုပ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သို႕ ေရွးအဆက္ဆက္ကလည္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိခဲ႕ၾကဘူးသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဤစာအုပ္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေရွးအဆက္ဆက္က ရွိခဲ႕ၿပီးေသာ ကက္သလခ္ သာသနာေတာ္ကို မည္သို႕ ဆက္လက္ ျပဳစု ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္  ေပးခဲ႕ၾကသည္႕ သမိုင္း အေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ား သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ေပသည္။
 


ဆက္ရန္ -
အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၃)