Monday, March 31, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၇)

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၆)

  အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ ေရးသားေပးပို႕ေသာ စာတြင္ ဖတ္ရွ႕ရသည္႕အတိုင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီသည္ ေရာမျမိဳ႕၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ထံသို႕ ျမန္မာ႕ သံတမန္အျဖစ္ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕႕႕႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ႏွင္႕ ေရာမ-ဗာတီကန္တို႕၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္ဟု သမိုင္း မွတ္တမ္း တင္သင္႕ေပသည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ တပါးတည္းသာလွ်င္ က်န္ရွိခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၌ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင္႕ မိမိသတင္းသံုးေနထို္င္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ တေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႕သည္။ ထိုသို႕ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားသို႕လည္း တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားရသည္႕အျပင္၊ မၾကာခဏေဒသစာရီ လွည္႕လည္ရေသးသည္။ တဖန္ေနာင္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ေရာက္ရွိလာၾကမည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္သစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံရသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာလ္ခ်ီသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ခမ္းခဲ႕ရသည္။

   အထက္ျမန္မာျပည္၏ ဥတုရာသီသည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ လွသည္။ သို႕ေသာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား နည္းတူ ဘိနပ္မစီး၊ ဦးထုပ္ မေဆာင္း ေနပူက်ဲက်ဲတြင္ေျခလ်င္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ ႕ရွိရသည္။


  သာသနာေရး ကိစၥ အ၀၀တို႕ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေပးသည္႕နည္းတူ အျခား တဖက္မွလည္း ျမန္မာစကားႏွင္႕ျမန္မာစာေပကို ေလ႕လာသင္ၾကားမွတ္ယူခဲ႕ေလသည္။ ျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာေလ႕လာသင္ၾကားၿပီးေနာက္၊ မိမိသာသနာနယ္ေျမသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကမည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ အေနာက္တိုင္းရင္းသားမ်ား အသံုးျပဳရန္
ပင္ပန္းႀကီးစြာခံ၍ “ျမန္မာအဘိဓာန္” စာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစု ခဲ႕ေလသည္။ (၁၀) ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ ေရးသားျပဳစုေသာ ျမန္မာအဘိဓာန္သည္ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ အဘိဓာန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ရ၂၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁) ရက္ေန႕စြဲျဖင္႕၊ တရုတ္ျပည္၊ ကန္တံုျမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုးေနထို္င္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာလ္ဗာတိုေရ ရာဇီးနီ (Rev Fr Salvatore Rasini) (၁၁) ထံသို႕ေရးသားေပးပို႕ ထားသည္႕ စာတြင္ ဤသို႕ ဖတ္ရွ႕ရေလသည္။

    “….ထပ္ၿပီးေပးပို႕လိုတဲ႕ သတင္းတစ္ရပ္ကေတာ႕ ေနာင္ေရာက္လာၾကမယ္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ဘာသာ စကားကို လြယ္လင္႕တကူ သင္ၾကားေလ႕လာႏိုင္ၾကဘို႕ အဘိဓာန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ မွတ္စုေတြနဲ႕တြဲၿပီး တပည္႕ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရးသားျပဳစု လို႕ၿပီးဆံုးသြားခဲ႕ပါၿပီ။ ဒါေပမယ္႕ ဒီစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ အေထာက္အကူ အကိုးအကား ရယူဘို႕ ဆိုတာကေတာ႕ ဘယ္သဒၵါက်မ္းကိုမွလည္း လက္လွမ္းမီ မရရွိခဲ႕ပါဘူး ဘုရား။ တပည္႕ေတာ္ ဒီအဘိဓာန္ကို အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ေရးသားျပဳစုခဲ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။”

     ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီေရးသားျပဳစုသြားခဲ႕ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕လက္ခံ မရရွိလိုက္ၾကေပ။ သို႕ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အီတလီျပည္ရွိ တကၠသိုုလ္ႀကီးတစ္ခု၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ အဆိုပါ အဘိဓာန္စာအုပ္၏ အဆင္႕အတန္းကို တတ္သိေ၀ဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦး သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မွီျငမ္းရာ အဘိဓာန္လည္းျဖစ္ခဲ႕သျဖင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီေရးသားျပဳစုခဲ႕ေသာ ဤအဘိဓာန္စာအုပ္သည္ ဂုဏ္ယူ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္အပ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေပသည္။

(၁၀) ”ေဇယ်၏ စာတိုေပစ” ၊ အခန္း ၉ ။ လက္တင္ျမန္မာအဘိဓာန္ စာမ်က္ႏွာ ၈၄ ရႈ႕။

(၁၁) STORIA DEL CRISTIANESIMO NELL’ IMPERO BARMANO By Gallo Vol I pg 106

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္မ်ား

        ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႕ ေပးပို႕စာတြင္ ပါရွိသည္႕ အတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာျပည္၌ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ယ္တ၀ံ႕ အေျခခ် လုပ္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵမွာ ေန႕စဥ္ႏွင္႕အမွ် တိုးပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ အီတလီျပည္ရွိ မိမိ၏ သာသနာပိုင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႕ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါေပးပို႕ ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အီတလီျပည္မွ ျပန္ၾကားစာဟူ၍ မူကား တလႊာတေစာင္မွ မရရွိခဲ႕ေပ။

    သကၠရာဇ္ ၁၇၂၇ ခုႏွစ္သို႕ေရာက္ေသာ အခါ၊ ေရာမျမဳိ႕ ရွိ သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕ စီမံခန္႕ခြဲေရး ငွာနခ်ဳပ္မွ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာအတြက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္သစ္မ်ားကိုေရးဆြဲ ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႕ေလသည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနိဒိတ္ ၁၃ (၁၇၂၄-၁၇၃၀) (POPE BENEDICT XIII) သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာကို အထက္ျမန္မာျပည္ သာသနာ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ သာသနာဟူ၍ သီးျခား အုပ္ခ်ုဳပ္ပိုင္ခြင္႕မ်ား အပ္ႏွင္းခါ သာသနာနယ္ေျမသစ္ႏွစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ခဲ႕သည္။ သို႕အားျဖင္႕ အထက္ျမန္မာျပည္ သာသနာကို အင္း၀ သာသနာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို ပဲခူးသာသနာ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာ တည္ရာ ဗဟိုငွာနမ်ားသို႕ အသီးသီး သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။ တဖန္ အင္း၀သာသနာကို ေရာမျမဳိ႕ရွိ သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး၊ ပဲခူူး သာသနာကိုမူ ျမန္မာျပည္၌ ရွိေသာ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္း ဂိုဏ္းသားမ်ား လက္၀ယ္သို႕ အပ္ႏွင္းခါ၊ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။

   အထက္ေဖာ္ျပပါ သာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာလ်င္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္၊ ေရာမျမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္မွ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္သစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေပးၿပီး၊ ျမန္မာျပည္သို႕ ေစလႊတ္ေပးပို႕ ခဲ႕ေလသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္-အင္း၀ သာသနာအတြက္ သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္၏ အဖြဲ ႕၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာ႕ဂ်ီယိုရိုဇက္တီ Rev. Fr. Giorgio Rosseetti ကို လည္းေကာင္း၊ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအို ဂါလိဇီးယား Rev. Fr. Pio Gallizia di Varallo ကို ေအာက္ျမန္မာျပည္-ပဲခူးသာသနာအတြက္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို အသီးသီး ခြဲေ၀ေပးအပ္ခါ ေစလႊတ္ေပးပို႕လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သာသနာျပဳ သစ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ အီတလီျပည္မွ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္ ဦးပိုင္းတြင္ ခရီး စတင္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။

  ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီအေနျဖင္႕မူ အဆိုပါ သာသနာေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္း မူသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ႕သည္ကို လံုး၀ မသိရွိရေသးဘဲ ျဖစ္ခဲ႕သည္။ ဤသာသနာလုပ္ငန္းသစ္ စီမံကိန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး စတင္ လႈပ္ရွားလာေနစဥ္ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္ဦးပိုင္း၊ ဇန္န၀ါရီလမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာၿပီး အိပ္ရာထက္တြင္ လဲခဲ႕ရသည္။ အလားတူပင္ ယခင္ အခါကလည္းႏွစ္ၾကိမ္ႏွစ္ခါ ဖ်ားနာခဲ႕ဘူးသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာမူ ကာလ္ခ်ီအတြက္ေနာက္ဆံုး အိပ္ရာလဲျခင္းပင္ျဖစ္ရေတာ႕သည္။ ဤသို႕ေသေဘး ဒုကၡေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ကာလ္ခ်ီအားျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေပးရန္ႏွင္႕ ၀ိညာဥ္ ခြန္အားေပးရန္ မည္သူ မည္၀ါမွ် မရွိခဲ႕ၾက။ ကာလ္ခ်ီသည္ တစ္ဦးတည္း ခိုကိုးရာမဲ႕ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ႕ရရွာသည္။ ထိုသို႕ အင္အား ညႈိးငယ္ခ်ိနဲ႕ေနစဥ္ အခိုက္ ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တူးမ်ားကို ခံယူရန္ ေတာင္႕တခဲ႕ ရွာေသာ္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆိုသည္မွာ မိမိအိမ္မက္၌ပင္ မေတြ႕ ရွိႏိုင္ခဲ႕ေပ။ မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ ထာ၀ရ ဘုရားတစ္ပါးတည္း၏ ေမတၱာ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္၌သာလ်င္ ခိုလံုလွ်က္၊ မိမိ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး သံုးပါးကို ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံထားခဲ႕ၿပီး ဆုေတာင္း ပတၱနာျပဳျခင္း၊ ခံစားရေသာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ဘုရားသခင္အား ဆပ္ကပ္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ စသည္တို႕ျဖင္႕သာလွ်င္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႕ရက္အတြက္ ျပင္ဆင္ေစာင္႕ၾကိဳ ခဲ႕ရသည္။

   ေရာမျမိဳ႕မွျမန္မာျပည္သို႕ ခရီးထြက္လာခဲ႕ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီသည္ ဦးစြာ ပထမျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိ လာခဲ႕ေလသည္။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိရာသို႕ သြားေရာက္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီႏွင္႕ေတြ႕ဆံုခဲ႕သည္။ ေရာမျမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္ႀကီး၏ စီမံခန႕္ခြဲမႈ႕ မ်ားကို သတင္းေပးပို႕ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ေရာမသာသနာငွာနခ်ဳပ္မွ စီမံေပးလိုက္ေသာ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ႕ေပ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီေရာက္ရွိၿပီး ရက္ပိုင္း မၾကာမီမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိေမွ်ာ္လင္႕ တမ္းတခဲ႕ေသာ ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တူးမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီလက္မွ ခံယူရရွိၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီ၏ ရင္ခြင္တြင္းမွာပင္ ျငိမ္၀ပ္စြာျဖင္႕ ခရစ္ေတာ္၌ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႕၊ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ အသက္ေတာ္ ၄၂ ႏွစ္၌ ပ်ံလြန္ သြားေတာ္မူခဲ႕သည္။ (၁၂)


     ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ သတင္းကို ၾကားသိၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းပင္ ၀မ္းနည္းႏွေျမာတသမဆံုး ျဖစ္ခဲ႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ရဟန္းတို႕၏ သိကၡာ က်င္႕၀တ္ေတာ္မ်ားႏွင္႕ ျပည္႕စံုၿပီး၊ ေမတၱာတရား ႀကီးမားသူျဖစ္သည္႕ အေလ်ာက္ လူတိုင္း၏ အၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္မႈ႕ ခံရ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ ၾကြင္းက်န္ေသာ ရုပ္ကလပ္ကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ သုသာန္တြင္ စည္းကား သိုက္ျမိဳက္စြာ စ်ာပန အခမ္းအနားျဖင္႕ သျဂိ ၤဳလ္ခဲ႕ေလသည္။

  ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအို ဂါလိဇီးယားသည္ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႕တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အေရာက္ေကာင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင္း ခဲ႕ေလၿပီ။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား၏ ေဒါင္႕ခ်ဳပ္ေက်ာက္တည္း ဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီယား ကာလ္ခ်ီကိုကား ၎၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ရုပ္ကလပ္ျမႈပ္ႏွံထားသည္႕ ေက်ာက္ဂူကေလး၌သာ ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီသည္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးစြာျဖင္႕ ေနာင္လာေနာင္သား သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း စီမံမႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႕ျခင္း၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ေရာက္ရွိလာမည္႕ အေနာက္တိုင္းသား သာသနာျပဳမ်ား ျမန္မာစကားကို လြယ္လင္႕တကူေလ႕လာ သင္ယူႏိုင္ၾကေရး အတြက္ ျမန္မာအဘိဓာန္ စာအုပ္မ်ားကို ျပဳစုခဲ႕ျခင္း၊ အစရွိသည္ ႕ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပး သြား ခဲ႕ေလသည္။

   “စိန္အာလက္ဇႏၵား တကၠသိုလ္”ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ယေန႕ထက္တိုင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၏ ေျမတြင္ေလ်ာင္းစက္လွ်က္ ရွိေပသည္။ မိမိေခြ်း၊ ဇြဲ လံု႕လ ၀ိရိယမ်ားစြာျဖင္႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ေသာ သာသနာ႕ လယ္ကြင္းျပင္မွာပင္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ရမည္႕ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ ရက္ကို ေစာင္႕ၾကိဳေနျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၈)