Monday, March 17, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၄)

ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္းျဖစ္ေပၚလာျခင္း
          သကၠရာဇ္ ၁၅၃၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သတၱမေျမာက္ ကလဲမင္း (POPE CLEMENT VII) သည္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း (BARNABITE) ကို ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ တရား၀င္ သာသနာအမႈ႕ေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းဂိုဏ္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ေၾကညာခဲ႕သည္။

         ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္းကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တိုနီယို မာရီယား ဇာခရီးယား (ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး) REV.FR. ANTONIO MARIA ZACCHARIA (canonized) ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘာရ္သေလမီ ဖယ္ရာရီ REV.FR.BARTHLEMI FERRARI ႏွင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ယာကုပ္ဘို ေမာ္ရိဂ်ီးယား REV.FR.JOCOBO MORRIGIA တို႕မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္၍ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႕ၾကသည္။ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ မူလဘြဲ႕ အမည္ခံမွာ REGULARS CLERIC OF ST.PAUL သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ားအသင္းဂိုဏ္း ဟုျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အသင္းဂိုဏ္းကို စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး၊ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္ပိုင္းမွာတြင္ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ အီတလီျပည္ မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ SAINT BARNABAS ဘြဲ႕အမည္ခံ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို စီမံ ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အထက္ သာသနာပိုင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း လက္ခံ ရရွိခဲ႕သည္။ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တာ၀န္ ယူထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕သည္ မိမိတို႕၏ ဗဟိုရ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင္႕ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ဆက္စပ္ အစြဲျပဳ၍ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ားကို “ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း” (BARNABITES) ဟုေခၚေ၀ၚ လာခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

        ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ၊ တမန္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒ စာေစာင္ေတာ္မ်ားကို လက္စြဲျပဳၾကလွ်က္ ခရစ္ယာန္ အသိတရား စိတ္ဓာတ္ အျပည္႕အ၀ထားရွိၾကၿပီး မိမိတို႕ ခံယူခ်က္ရွိသည္႕အတိုင္း က်င္႕ေဆာက္တည္ၾကရန္ႏွင္႕ ေဟာေျပာ
သြန္သင္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ အဆိုပါ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စာရိတၱျပဳျပင္ေပးေရး က႑၊ ပညာေရး က႑၊ က်န္းမာေရး က႑ အသီးသီးမ်ားမွ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကလွ်က္ ျဖည္႕စည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူငယ္ေဂဟာမ်ား ဖြင္႕လွစ္ေပးျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ႕ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ဆံုးမ သြန္သင္ ေဟာၾကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ပညာေရးဘက္တြင္ အေျခခံ အဆင္႕မွသည္ တကၠသိုလ္ပညာေရး အဆင္႕အထိ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင္႕လွစ္သည္။ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေရးတြင္လည္း အထူးသျဖင္႕ မရွိ ဆင္းရဲသားတို႕အား အထူး၀ါယမ စိုက္ကာ ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေပးသည္႕ ေဆးရံုႀကီးငယ္မ်ားကို ေနရာအသီးသီးတြင္ ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ၾကသည္။  

    ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂိုဏ္းသည္ ဥေရာပတုိက္တစ္ခြင္ရွိ အီတလီျပည္၊ ျပင္သစ္ျပည္၊ ၾသစတီးယားျပည္၊ ဘိုေဟးမီးယားျပည္ အစရွိိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႕မႈ႕ ရွိသကဲ႕သို႕အသင္း၀င္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္း အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းႏွင္႕ျပည္႕၀ေသာသူမ်ားအျဖစ္ မ်ားစြားမွပင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၀ိဇၨာ/သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ားကို ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းအဖြဲ႕တြင္ မ်ားစြာေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ပါးေသာ သူတို႕၏ အက်င္႕စာရိတၱ မ႑ဳင္ကို ျပဳျပင္ ျမွင္႕တင္ေပးရျခင္းမွာ မိမိတို႕အသင္းဂိုဏ္း၏ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္႕အေလ်ာက္၊ အသင္း၀င္ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ ကိုယ္က်င္႕တရား ျပည္႕၀ စံုလင္မႈ႕ ရွိၾကၿပီး၊ အရာရာတြင္ အနစ္နာခံယူတတ္ျခင္း၊ ျဖဴစင္ေသာ ေမတၱာေစတနာ တရားထားရွိတတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ဇြဲသတၱိႏွင္႕ ျပည္႕စံုသည္႕လံု႕လ ၀ရိယရွိျခင္း၊ စသည္႕ မြန္ျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င္႕တရား ျပည္႕၀သူ ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ဤကဲ႕သို႕ သမိုင္းစဥ္ တေလ်ာက္၌ သာသနာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးခြ်န္စြာ ထမ္းရြက္သြားခဲ႕ၾကသည္႕ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားအား ကက္သလခ္အသင္းေတာ္မွ “ရဟႏာၱ” ဘြဲ႕မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ႕ေၾကာင္း အသင္းေတာ္ သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၀၃ ခုႏွစ္တြင္၊ တရုတ္ျပည္ရွိ ကန္တံုျမိ႕ဳ ကက္သလခ္ သာသနာသည္ ဘာသာေရး ျပသနာတစ္ရပ္ျဖင္႕ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ခဲ႕ရသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေသာ ဘာသာေရးျပသနာမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘုရား၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈ႕ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မိရိုးဖလာ က်င္႕သံုးသည္႕ ေရွးထံုးတမ္းမ်ားကို က်င္႕သံုးျပဳ ပိုင္ခြင္႕ရွိ/မရွိပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒသမေျမာက္ ကလဲမင္း POPE CLEMENT X လက္ထက္ကလည္း အဆိုပါ ဘာသာေရးျပသနာရပ္ကို ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ႕ဘူးသည္။ သို႕ေသာ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း အျပည႕္အ၀ မရရွိခဲ႕သျဖင္႕ ယခု တဖန္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

     သကၠရာဇ္ ၁၇၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္ ခ်က္စကိုရိုဗဲရို Father Francesco Roveri သည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ခံ အမႈ႕ေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႕ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဌာနခ်ဳပ္မွ စာခြ်န္လႊာတခု ရရွိခဲ႕သည္။ ထိုစာခြ်န္လႊာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္မွာ၊ အေရွ႕တိုင္းျပည္မ်ား၌ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ထြန္းကားခဲ႕ၿပီးမွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာျမင္႕ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္၏ သက္တမ္း ႀကီးရင္႕လာသည္ႏွင္႕အမွ် သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ သာသနာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕အတူ သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္သစ္မ်ားကိုလည္း အပူတျပင္း လိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စသည္တို႕ပါရွိခဲ႕ေလသည္။ ထိုေနာက္ သာသနာေတာ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းႀကီးမွပင္ ကမကထျပဳခါ ပါ၀င္ ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေရာမျမဳိ႕ -သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕စီမံခန႕္ခြဲေရးဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က ၄င္းတို႕အား ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ 

    ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ဖရန္ခ်က္စကို ရိုဗဲရီသည္ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာ                 ျပန႕္ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ေပးပို႕ေသာ စာခြ်န္လႊာကို ရလွ်င္ရခ်င္း မိမိအသင္းဂိုဏ္း၀င္ အမႈ႕ေဆာင္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင႕္ အတူ ေတြ႕ဆံု စည္းေ၀းခဲ႕ေလသည္။ ယင္း အမႈ႕ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းမွ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန႕္ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုလာမႈ႕ အေပၚ ျငင္းဆိုျခင္းမရွိ ၾကိဳဆို လက္ခံခဲ႕ၾကေလသည္။ မိမိတို႕ အမႈ႕ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သိသာေစရန္ႏွင္႕ သာသနာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိတုိ႕ အမည္စာရင္းမ်ား ေပးသြင္းၾကပါရန္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေၾကညာ ဖိတ္ေခၚခဲ႕ေလသည္။ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ေခၚစာကို ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ (၄၀) ဦးတို႕က အမည္စာရင္း ေပးသြင္းၾကလ်က္ ေထာက္ခံၾကိဳဆိုခဲ႕ၾကသည္။

ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္တို႕၏ အေရွ႕တိုင္းသို႕ပထမဆံုးေသာ ခရီးစဥ္
    အထက္တြင္ တင္ျပခဲ႕သည္႕ တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕ ဘာသာေရးျပသနာရပ္၏ ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရရွိေသးသျဖင္႕၊ သကၠရာဇ္ ၁၇၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဧက ဒသမေျမာက္ကလဲမင္း POPE CLEMENT XI မွ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္အား အဆိုပါ ဘာသာေရးျပသနာတစ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႕ေလသည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္သည္ တရုတ္ျပည္သို႕ ေစလႊတ္မည္႕ သာသနာေရး မီရွင္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္း သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။
၁။ ဥကၠဌ။ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ
    REV.MGR. CARLO AMBROGIO MEZZABARBA
၂။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာ္ႏိုရာတို မာရီးယား ဖယ္ရာရီ
    Rev.Father Onorato Maria Ferrari of Vercelli in Piedmont
၃။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ
    Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan
၄။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အလက္ဇျႏၵဳ
    Rev.Father Allesandro De-Allesandri of Bergamo
၅။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖီလီပို မာရီယား ေခ်ဆာတီ
   Rev.Father Filippo Maria Cesti of Milan
၆။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာလာတိုေရ ရာဇီးနီ
  Rev.Father Salvatore Rasini of Nice

   ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရးေကာ္မတီ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးတို႕သည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ လက္ေရြးစင္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။

   သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္ အီတလီျပည္မွ သေဘၤာခရီးစဥ္ျဖင္႕စတင္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။ သိပၸံပညာ စြမ္းအား မထြန္းကားေသးေသာ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္အခါက အေရွ႕တိုင္းဟူသည္ အေရွ႕အေနာက္ ကြာေ၀းသေလာက္ ဥေရာပတိုက္ႏွင္႕ကင္းေ၀း ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ေႏွာင္းတခူး၏ ေလေျပေလျမဴး၊ မုတ္သုန္ဦး၏ ေလေ၀ေလရူးတို႕ျဖင္႕ အေျပာက်ယ္လွသည္႕ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းသြားလာရာမွာ အလြန္ ခဲယဥ္းၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္႕လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

  အီတလီျပည္မွ ထြက္ခြာလာခဲ႕ေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ တစ္ေႏြကုန္၍ တစ္မိုးပင္ ျဖိဳင္ျဖိဳင္ရြာသြန္းေလၿပီ။ သို႕ေသာ္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းလာခဲ႕ၾကေသာ အေရွ႕တိုင္းကား အရိပ္အေရာင္မွ်ပင္ မျမင္ႏိုင္ခဲ႕ၾကေသးေပ။ အရာမထင္လွသည္႕ သမုဒၵရာ ေရျပင္ႀကီးကိုသာ ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ ေဘးဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႕လည္း ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ရေသးသည္။ ထိုသို႕ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာ ေဘးဒုကၡဟူသမွ်ကို သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံယူၾကလွ်က္ ေရွ႕သို႕သာ ခရီးဆက္ခဲ႕ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕တို႕စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကန္တံုၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ႕ေလသည္။

  တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕ သို႕ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေရာမၿမိဳ႕၊ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္ သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာ၀န္ကို ျဖည္႕ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႕ ျပသနာတစ္ရပ္ကို ကြင္းဆင္း ေလ႕လာခဲ႕ၾကသည္။ ယင္းျပသနာရပ္ကို သံုးလၾကာမွ် အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ႕ၾကေပ။ ထိုတြင္မက ျဖစ္ပြားေနသည္႕ သာသနာေရး ျပသနာေျဖရွင္းပြဲတြင္ မလိုအပ္ေသာ ၀ိေရာဓိမ်ား သက္၀င္လာသျဖင္႕ တမန္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အသက္ေဘး အႏၱရာယ္ကိုပါ ထိပါး ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားထိ ဆိုးရြားလာခဲ႕သည္။

  သို႕ျဖစ္၍ သာသနာေရးမီရွင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ကာရ္လိုသည္ မိမိအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္႕ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိတို႕ ေျဖရွင္းေပးရမည္႕ ျပသနာရပ္သည္ ဆူပူ လႈပ္ရွားမႈ႕မ်ား သက္၀င္လာေနသျဖင္႕ အခ်ိန္ယူခါ ပိုမို ပီျပင္သည္႕ ေအးခ်မ္းေသာ နည္းစနစ္ကို ရွာၾကံ အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းေပးသင္႕ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ေလသည္။ ထိုသို႕ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို တာ၀န္ေပးအပ္လွ်က္ က်န္ရွိေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာမူ မိမိႏွင္႕အတူ အီတလီသို႕ ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ေလသည္။

 သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္  တရုတ္ျပည္-ကန္တံုျမဳမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။ ယင္းတို႕၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာေတာ္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္တြင္၎၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္၎၊ အသီးသီး အေျခစိုက္ ထြန္းကားလွ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀) ေက်ာ္မွ်ပင္ ၾကာျမင္႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ ေကာင္းစြာေလ႕လာ သိရွိခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္အဆိုပါ သာသနာနယ္ေျမ၌လည္း သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ား အပူတျပင္းလိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္သည္ ထပ္ေလာင္း သတိျပဳမိခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ အခြင္႕အခါေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္၊ မိမိႏွင္႕အတူလိုက္ပါလာေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကိုေရြးခ်ယ္ခါ၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္သာသနာ ဦးစီးမႈး တာ၀န္ခံအျဖစ္ လႊဲအပ္ခဲ႕ေလသည္။

    ထိုတာ၀န္သစ္တစ္ရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္လိုက္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan ပင္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီသည္ ေရာမၿမိဳ႕သာသနာပိုင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရံုးေတာ္မွ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ခန႕္အပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ကက္သလခ္သာသနာ၏ ဦးစီးမႈးတစ္ပါးျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ကက္သလခ္သာသနာေတာ္သမိုင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ အားသာသနာ႕သမိုင္း၀င္ပုဂၢဳလ္တပါးအျဖစ္ သမိုင္း မွတ္ေက်ာက္တင္အပ္ေပသည္။ “ The Papal Legate (Mgr. Carlo Ambrogio Mezzabarba) appointed him (Calchi) the First Vicar Apostolic of the Kingdom of Pegu, Ava and Martaban. He was the mustard seed of the Permanent Catholic mission in Burma.” (၅)

   (၅) THE GURADIAN-“THE EARLY CHATOLIC MASSIONARIES IN BURMA” 1962 August Pg.19

သို႕ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား၏ အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုးေသာေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ႕သည္။

    ေရာမျမဳ -႕သာသနာေရေၾကာင္းမွ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္ေက်ာ္ေလွေလာင္းေတာ္မ်ားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသို႕ အစီအရီခင္းက်င္း၍ ခ်ီတက္လာၾကေတာ႕မည္ျဖစ္သည္။

  ေရာမ-အင္း၀ သာသနာသမိုင္းေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားသည္ သြားခ်ိန္တန္သြားၾကလ်က္၊ နားခ်ိန္တန္နားၾကၿပီး၊ သာသနာ႕အက်ဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးထမ္းရြက္သြားၾကရင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထုတစ္ရပ္လံုးအက်ဳးကိုပါ သယ္ပိုးထမ္းရြက္သြားၾကသည္႕ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္ေက်ာ္အခ်ဳ႕တို႕၏ သမိုင္းအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဆက္လက္ေလ႕လာဖတ္ရွ႕ပါ။

  ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ
 ေမြးေန႕၊။  ။ ၁၆၈၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္၊အီတလီ
 ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာရက္။  ။ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆) ရက္၊ အင္း၀
(အသက္ေတာ္ ၄၂ ႏွစ္)

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၅)