Friday, March 14, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၃)


အခန္း(၂)

အင္း၀ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္ဂိုဏ္း၀င္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕

 အင္း၀ကား ေရွးျမန္မာမင္းတို႕၏ ေရႊထီး ေရႊနန္း စိုက္ထူရာ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ခဲ႕သည္။ “နတ္ဘံုတမွ် ေရႊအင္း၀” ဟု ေရွးျမန္မာ စာဆိိုေတာ္ႀကီးမ်ားက အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ လွပတင္႕တယ္ၿပီး၊ ခန္းနားႀကီးၾကယ္လွသည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဂုဏ္က်က္သေရ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင္႕ ကင္ပြန္း တပ္ဆင္ခါ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားခဲ႕ၾကသည္။(၂)

(၂) စာေပ၀တ္ဆံ- အတြဲ ရ။ ေရႊအင္း၀၊ အခန္း ၁။ ဒဂုန္နတ္ရွင္ - စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျပည္သူ႕လက္စြဲစာစဥ္။ ၁၉ရ၁။

 နတ္ဘံုတမွ် ေရႊအင္း၀သည္ ျပည္ျမန္မာ ျမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဂၤါရပ္ အေပါင္းတို႕ႏွင္႕ ျပည္႕စံုလွသည္႕ ေရွးျမန္မာမင္းတုိ႕ ေအာင္လံ စိုက္ထူရာ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ခဲ႕သည္မွာ မွန္ေပစြ။ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္း၌ စံျမန္းေတာ္မူေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင္႕ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား အေပါင္းတို႕အား ဘ၀လံုျခံ ုမႈ႕ အျပည္႕အ၀ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ခိုင္ခံ႕သည္႕ ျမဳိ႕ရိုးႀကီးမ်ားျဖင္႕ ၀ိုင္းရံ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခုလံုးကို ျဖန္႕ခ်ီ ဖံုးအုပ္ေနသည္႕ ျပည္သူတို႕၏ အိုးအိမ္မ်ားမွာ သစ္ႀကီး ၀ါးႀကီးမ်ားႏွင္႕ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ေရွးျမန္မာတို႕၏ စီးပြားေရးအင္အား ထြန္းကားမႈ႕ႏွင္႕အတူ ျမင္႕မား တိုးတက္ေနသည္႕ လူေနမႈ႕ အဆင္႕အတန္းကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာအႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္ ေက်ာင္းဒါယကာ၊ ဒါယကာမတို႕က အလွဴဒါန ဘ၀နာပြားမ်ားကာ၊ လွဴဒါန္း ေဆာက္လုပ္ထားသည္႕ ေက်ာင္းသခၤမ္းတို႕ကား ကြ်န္းလံုးႀကီးငယ္တို႕ျဖင္႕ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားသည္ ျဖစ္ရာ၊ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္ေရာင္ေတာ္မ်ား တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ပလွ်က္ ရွိေနေပသည္။ ေရႊရည္ခ်ထားေသာ ဘုရားဂူ ပုထိုးမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးႏွင္႕အ၀ွမ္း ျပည္႕လွ်ံလွ်က္ရွိရာ သဒၵ႕ါၾကည္ျဖဴေသာ အလွဴ႕ရွင္ ဒါယကာမ်ား ေပါမ်ားလွေပစြဟု မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ႕ၾကသည္။(၃)

  တဖန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို သဘာ၀အလွႏွင္႕ ထပ္ေလာင္း ျခယ္မွူန္းထားေသးသည္။ စိမ္းညိဳယွက္သန္းလ်က္ ထီထီး ေပါက္ေနၾကေသာ အုန္းပင္ႀကီးငယ္မ်ားက ျမစ္ဧရာမွ တိုက္ခတ္လာၾကေသာ ေလေျပ ေလညွင္း ကေလးမ်ားေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ လႈပ္ရွားမႈ႕မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္၌ ကေခ်သည္ လွပ်ဳိျဖဴမယ္ ယိမ္းသူငယ္မေလးတို႕၏ ကဟန္ေျခဟန္ ေလ႕က်င့္ ျပသေနၾကသည္႕ အလားပင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။(၄)

(၃) A DESCRIPTION OF THE BURMESE EMPIRE. BY Father Sangermano.
London. Cf “Ava, famed not only as the residence of so many kings, but also for its pleasant and      convenient situation nad magnificence of its buildings..(pg.68 below)

(၄) As above. Cf. Pg. 69 top.

   အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါ ဂုဏ္က်က္သေရ၊ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္၏ တိုးတက္ျမင္႕မားေနေသာ​ စီးပြားေရး အင္အား၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အား အစရွိသည္တို႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္သို႕လားေသာ္၊ အာသံ-စစ္တေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အေရွ႕ဘက္သို႕လားေသာ္၊ ယိုးဒယား-ဇင္းမယ္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုမွတဖန္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ယြန္းေသာ္၊ တရုုတ္-ယူနန္ျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္ေလးဘက္ေလးနံရွိ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားတိုင္ေအာင္ ေက်ာ္ေစာတိကၠမ ႀကီးမားလွေပသည္။ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ ၾသဇာလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ပင္ အဆို ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံႀကီးတို႕သည္ တခ်ိန္အခါက က်ေရာက္ခဲ႕ၾကဘူးသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အိမ္ေတာ္ဦး မ်က္ႏွာစာျပင္မွ စီးဆင္းသြားလာေနေသာ ျမစ္ဧရာမွ တဖန္ စုန္ဆင္းလိုက္ေလေသာ္၊ ပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိေပသည္။ ပင္လယ္ျပင္ ခရီးတစ္ေလ်ာက္ရွိ ပင္လယ္ရပ္ျခား အေနာက္တိုင္း ဥေရာပတစ္ခြင္မွလည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိုေခတ္ ထိုအခါက “အင္း၀ေနျပည္ေတာ္” ဟု ဘြဲ႕အမည္ႏွင္႕သာလ်င္ အကြ်မ္းတ၀င္ သိရွိခ႕ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ႕လာခဲ႕ၾကသည္။ ကူးလူး ဆက္သြယ္ခဲ႕ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ျပဳစု ေရးသားသြားခဲ႕ၾကသည္႕ ေရွးျမန္မာသမိုင္း အခန္းက႑တြင္ ျမန္မာျပည္ကို “အင္း၀ႏိုင္ငံေတာ္” ဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္ကိုသာ အမွီသဟဲျပဳ၍ သမိုင္း ကမၹည္းေရးထိုးခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသည္ ျမစ္ဧရာ ‘အ၀’ အနီးသာလ်င္ တည္ရွိခဲ႕ျခင္း မဟုတ္ေသး၊ ျမန္မာ႕သမိုင္း ‘အ၀’တြင္လည္း တည္ရွိေပသည္ဟု သမိုင္း မွတ္တမ္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

    ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၇၂၁ ခုႏွစ္ေက်ာ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ႀကီး တည္ရွိရာသို႕ အေနာက္တိုင္း ဥေရာပတိုက္၊ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္မွ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစီအရီ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသို႕ ခရီးဆိုက္ေရာက္လာၾကေသာ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင္႕ ပတ္သတ္၍ သိသင္႕ သိထိုက္ေသာ ယင္းတို႕၏ ေနာက္ခံ သမိုင္းအေၾကာင္းကို ေရွးဦးစြာ ခင္းက်င္း ထုတ္ေဖာ္ျပလိုေပသည္။
 
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟူသည္ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ ဆႏၵျပည္႕၀ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ ဦးတည္လ်က္ ဘ၀ အိုးအိမ္ ေဆာက္တည္ၾကေသာ လူစုတစ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ဆႏၵဆိုသည္မွာ၊ လူအမ်ား ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕ရႈ႕ေပးသည္႕ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႕ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေ၀ါဟာရဟူေသာ ေ၀ါဟာရစကား အဓိပၸါယ္ကို အျခား နည္းဟန္ျဖင္႕ ထပ္ဆင္႕တဖံု ဖြင္႕လွစ္ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုေသာ္၊ အရင္းခံ တူညီေသာ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ ဆႏၵ ျပည္႕ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ ပန္းတိုင္သို႕ စိတ္တူမေနာတူ ဖြဲ႕စည္းမႈ႕ တစ္ရပ္ျဖင္႕ ၀ါယမစိုက္ခါ လူမႈ႕ဘ၀ ခရီးကို ျပဳျပင္ေဆာက္တည္ ေနၾကေသာ လူစုတစ္ရပ္ကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟုေခၚသည္။

  ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေ၀ါဟာရ အနက္ဖြင္႕ဆိုထားသည္႕ ပညတ္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္း၌ ေဆာက္တည္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ဆႏၵသည္ ေလာကုတၱရာေဘာင္ အတြင္း၌သာလ်င္ ဦးတည္ထားသည္ကို သတိမူ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ဆႏၵသည္ ေလာကဓံတရားကို ေက်ာ္လႊား၍ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ႕မ်ား ရရွိေရးႏွင္႕ ေနာင္သံသရာအတြက္ ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕ရွ ထားသည္႕ ေလာကုတၱရာေရးရာမ်ားႏွင္႕ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သေဘာတရားမ်ားသာလ်င္ ျဖစ္သည္။  

 သို႕ျဖစ္၍ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ ေလာကုတၱရာ လူ႕သဘာ၀ လိုအင္ဆႏၵ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႕ ယင္းဘာသာေရးမွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ၀ိနည္း ပညတ္ေတာ္မ်ားႏွင္႕အညီ က်င္႕ၾကံ အားထုတ္ၾကလ်က္၊ လူ႕ေဘာင္ ေလာက ဘ၀ခရီးကို ေက်ာ္လႊား၍ ခရီးျပဳေနၾကသည္႕ လူ႕အဖြဲ႕စု တစ္ရပ္ကို ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းဟု ေခၚသည္။

  တဖန္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ကို ခံယူခ်က္ျပဳထားေသာ သေဘာတရားေရးရာမ်ားသည္ အသီးသီး ကြဲျပားျခားနားမႈ႕ ရွိေနၾကသည္။ ထိုေၾကာင္႕ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ခံယူခ်က္ႏွင္႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ခံယူခ်က္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားေရးရာမ်ားသည္ ျခားနားမႈ႕ ရွိေနမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ႕သို႕ ျခားနားမႈ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင္႕ ကမာၻႏွင္႕အ၀ွမ္းတြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသီးသီး အျပားျပားရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ “ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း” ဟူေသာေ၀ါဟာရ အနက္ အဓိပၸါယ္၏ ဖြင္႕ဆိုခ်က္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္အတြင္း၌ ရွိေနၾကေၾကာင္းမွာ ထင္ရွား လွေပသည္။

 
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း
   ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀၏ ခံယူခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘာေရးရာမ်ားႏွင္႕ဆိုင္ရာမ်ားကို “ခရစ္ယာန္ သမိုင္းမ႑ဳင္” အခန္းတြင္ အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပခဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ အႀကီးေလးဆံုးေသာ ၀ိနည္း ပညတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္အား မိမိ အစြမ္းရွိသမွ် စိတ္ႏွလံုးသြင္းခါ အၾကြင္းမဲ႕ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရန္ႏွင္႕၊ လူလူခ်င္းအား စာနာ ေထာက္ထားတတ္ေသာ ေမတၱာ ကရုဏာကို ေရွ႕ရႈ႕ထားသည္႕အသိတရားျဖင္႕ လူသတၱ၀ါတို႕ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားရမည္ဆိုေသာ ပညတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤဘာသာေရး ခံယူခ်က္ ပညတ္တရားကို အေျခခံယူ၍ သာသနာေတာ္အတြင္း အမႈ႕ကိစၥ အ၀၀တို႕ကို သမိုင္းအစဥ္ အလာကပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌လည္း ဘာသာေရး အယူ၀ါဒ ခံယူခ်က္မ်ားတြင္ ယူဆမႈ႕ အနည္းႏွင္႕အမ်ား ကြဲျပား ျခားနားလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင္႕ ဂိုဏ္းဂနမ်ား ကြဲဲျပားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ ယင္း ကဲ႕သို႕ ကြဲျပားေနၾကေသာ ဂိုဏ္းဂနမ်ား အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ မေဆြးေႏြးေတာ႕ပ ဲကက္သလခ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ တင္ျပလိုပါသည္။


ကက္သလခ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း

 ဘာသာတရား အယူ၀ါဒကို လက္ခံက်င္႕သံုးသူတိုင္း၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါးကို တုပ္ကြ ရုပ္က်ဳး လက္စံုမိုး၍ ေန႕စဥ္ ရွိခိုး ေကာ္ေယာ္ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကက္သလခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္မွာ အဆိုပါ ရတနာသံုးပါးအျပင္ စတုတၳေျမာက္ ရတနာတပါးကိုလည္း ေစာင္႕ထိန္းၾကရန္ရွိသည္။ ထိုစတုတၳေျမာက္ ရတနာတပါးကား “မိမ္ိ အနားရွိ လူပုဂၢိဳလ္အား ကိုယ္ရွင္ကဲ႕သို႕ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာရမည္” ျဖစ္သည္။       သို႕ဆိုလွ်င္ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀အက်ဳိး ကုသိုလ္ရရွိေရးအတြက္ လူလူခ်င္းအား အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ အျမင္႕႕ျမတ္ဆံုးေသာ တရားေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ မြန္ျမတ္သိမ္ေမြ႕လွေသာ ေစတနာတရား ပြားမ်ား ရင္႕က်က္သည္႕ ပါရမီရွင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သာသနာ႕ အမႈ႕ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားသို႕ အၾကြင္းမဲ႕ ၀င္ေရာက္ၾကခါ၊ ကမာၻႏွင႕္အ၀ွမ္းမွာရွိ လူသားမ်ားအတြက္ သံသရာ အက်ဳိးကို သယ္ပိုး ထမ္းရြက္ေပးေနၾကသည္။    ကက္သလခ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို သံုးသပ္ၾကည္႕ေသာ္၊ ကက္သလခ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ ဗဟို ဦးစီးစနစ္ကို ေရွးအစဥ္ အလာမွပင္ လိုက္နာ က်င႕္သံုးခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးစနစ္ကုိ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပဳလုပ္က်င္႕သံုး


လိုက္နာေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအား ဋီကာဖြင္႕ဟရမည္ ဆိုေသာ္၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ သာသနာအတြင္းရွိ အာဏာရ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ အာဏာကို လက္ပါးေစမ်ားအျဖစ္ အမႈ႕ေတာ္ကို ထမ္းရြက္ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိေၾကာင္႕ သာသနာ၏ အာဏာသည္ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ပဲ၊ အေစပါးစံသည္႕ အမႈေတာ္ေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာစနစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဘာသာေရး ေ၀ါဟာရ အသံုးစကားမွာ ဤသို႕ေတြ႕ရွိရသည္။ The supreme law of the Church is love. မိခင္အသင္းေတာ္ႀကီး၏ အျမင္႕ဆံုး အာဏာဟူသည္ ေမတၱာတရား က်င္႕ထံုးျဖစ္သည္။

   ထိုအေစပါးစံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴး နာယကပုဂၢဳိလ္ကို သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟုေခၚသည္။ ပုုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အေစပါးတို႕၏ အေစခံဘြဲ႕ကို ခံယူၿပီး သာသနာေတာ္ကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင္႕အတူ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အျခား အဖြဲ႕၀င္ ပုဂၢဳလ္ႀကီးမ်ားမွာ ဆရာေတာ္ သိကၡာေတာ္ရ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကက္သလခ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအ၀၀၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအ၀၀တို႕ကို သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဦးေဆာင္ ကြပ္ကဲမႈ႕လက္ေအာက္တြင္ အဆိုပါ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြြဲ႕က ပူးတြဲ ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ကြပ္ကဲ ၾကပ္မတ္ ေပးၾကရသည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ အရွင္၏ အရိုက္အရာကို ဆက္လက္၍ လက္ခံထားသည္႕ အေလ်ာက္၊ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္အျခာမ်ားႏွင္႕ က်င္႕၀တ္ေတာ္မ်ား (DOGMAS AND MORALS) ကို ပုဒ္မတစ္ခု မက်န္ တိမ္းေဆာင္း လြဲမွားမွူ႕ မရွိေစရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႕ေရွာက္ေပးရသည္။ သြန္သင္ ေပးရသည္။ ညႊန္ၾကား ခ်မွတ္ေပးရသည္။ ကက္သလခ္ ဘာသာ၀င္ အေပါင္းတို႕ကို ဖခင္ႀကီးသဖြယ္ မွန္ကန္ေသာ ေလာကုတၱရာေရးရာမ်ားသို႕ ေခၚေဆာင္ ေပးရသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႕ဆိုေသာ္၊ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သာသနာအတြင္းရွိ အာဏာဟူသမွ်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္႕ နာယက ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရားေပး အာဏာကို မိမိတပါးတည္းျဖစ္ေစ၊ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႕ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲမႈ႕ အတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ အျပည္႕အ၀ သံုးပိုင္ခြင္႕ကို ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။

  ဘာသာေရးသည္ ေလာကုတၱရာ လိုအင္ဆႏၵကို ၿပီးျပည္႕စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလြန္ ေထြျပား မ်ားေျမာင္လွေသာ သာသနာေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင္႕ ေတြ႕ၾကံ ူရင္ဆိုင္ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ဘာသာေရး ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာသို႕ ယခု မ်က္ေမွာက္ ေလာက ဇာတ္ခံုျမင္႕ေပၚမွ တဆင္႕ ျဖတ္ေက်ာ္သြားရမည္။ သို႕ျဖစ္၍ ယင္းဇာတ္ခံုႀကီးေပၚ၌ ေတြ႕ၾကံ ုရင္ဆိုင္ရမည္႕ ေလာကီေရးရာမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈ႕၍ မျဖစ္။ ထမ္းေဆာင္ ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေရးရာမ်ားႏွင္႕ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္ဟူသမွ်ကို ေ၀မွ် ထမ္းရြက္လိုၾကသည္႕ ပုဂၢဳိလ္မ်ား (၀ါ) သာသနာ အမႈ႕ေတာ္ေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း သာသနာေတာ္ အတြင္း၌ ေပၚထြန္းခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သာသနာ႕ ၀န္ေဆာင္မ်ားသည္လည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင႕္ ေနထိုင္ၾကၿပီး သာသနာအလုပ္ ကိစၥအ၀၀တို႕ကို ရိုင္းပင္း ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရသည္။

    ထိုသာသနာ႕၀န္ေဆာင္မႈ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ”အသင္းဂိုဏ္းမ်ား” ဟုေခၚတြင္သည္။ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားသည္ ဘာသာေရး အယူ၀ါဒ(၀ါ) ဂိုဏ္းဂန ကြဲျပားေနေသာ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ မယူဆရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ယင္းတို႕သည္ သာသနာ႕၀န္ေဆာင္မ်ားကို မိမိတို႕ လုပ္ငန္းက႑အလုိုက္ ခြဲေ၀၍ အမႈ႕ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေပးၾကသည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကသည္။

   ကက္သလခ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသင္းဂိုဏ္းမ်ားကို မိမိတို႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ စိတ္ထားရွိၾကသည္႕အတိုင္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ပိုင္ခြင္႕မရွိ။ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းဂိုဏ္းမ်ားကို တည္ေထာင္လိုေသာ အဆို္ပါပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းဂိုဏ္း၏ ၀ိနည္း က်င္႕စဥ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ တည္ေထာင္မည္႕အသင္းအဖြဲ႕၏ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပၿပီးလွ်င္၊ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား တုိုက္ရိုက္ တင္ျပ အစီရင္ခံယူရေလသည္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ သြန္သင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္႕ ဧ၀ံေဂလိ တရားေဒသနာေတာ္ႏွင္႕ ဆီေလွ်ာ္မႈ႕ရွိၿပီး၊ သာသနာအတြင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္႕ အရည္အေသြးမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား အျပည့္အ၀ရွိသည္႕ အသင္းအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေျမာက္ပါက အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းကို ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ အသင္းဂိုဏ္းအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားသာလွ်င္ ကက္သလခ္သာသနာအတြင္း တရား၀င္ လႈပ္ရွား လုပ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႕မ်ားရရွိၾကသည္။


ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၄)