Monday, March 31, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၇)

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၆)

  အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ ေရးသားေပးပို႕ေသာ စာတြင္ ဖတ္ရွ႕ရသည္႕အတိုင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီသည္ ေရာမျမိဳ႕၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ထံသို႕ ျမန္မာ႕ သံတမန္အျဖစ္ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕႕႕႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ႏွင္႕ ေရာမ-ဗာတီကန္တို႕၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္ဟု သမိုင္း မွတ္တမ္း တင္သင္႕ေပသည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ တပါးတည္းသာလွ်င္ က်န္ရွိခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၌ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင္႕ မိမိသတင္းသံုးေနထို္င္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ တေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႕သည္။ ထိုသို႕ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ ဘာသာ၀င္မ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားသို႕လည္း တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားရသည္႕အျပင္၊ မၾကာခဏေဒသစာရီ လွည္႕လည္ရေသးသည္။ တဖန္ေနာင္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ေရာက္ရွိလာၾကမည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္သစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံရသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာလ္ခ်ီသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ခမ္းခဲ႕ရသည္။

   အထက္ျမန္မာျပည္၏ ဥတုရာသီသည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ လွသည္။ သို႕ေသာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား နည္းတူ ဘိနပ္မစီး၊ ဦးထုပ္ မေဆာင္း ေနပူက်ဲက်ဲတြင္ေျခလ်င္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ ႕ရွိရသည္။


  သာသနာေရး ကိစၥ အ၀၀တို႕ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေပးသည္႕နည္းတူ အျခား တဖက္မွလည္း ျမန္မာစကားႏွင္႕ျမန္မာစာေပကို ေလ႕လာသင္ၾကားမွတ္ယူခဲ႕ေလသည္။ ျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာေလ႕လာသင္ၾကားၿပီးေနာက္၊ မိမိသာသနာနယ္ေျမသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကမည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ အေနာက္တိုင္းရင္းသားမ်ား အသံုးျပဳရန္
ပင္ပန္းႀကီးစြာခံ၍ “ျမန္မာအဘိဓာန္” စာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစု ခဲ႕ေလသည္။ (၁၀) ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ ေရးသားျပဳစုေသာ ျမန္မာအဘိဓာန္သည္ ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ အဘိဓာန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁ရ၂၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁) ရက္ေန႕စြဲျဖင္႕၊ တရုတ္ျပည္၊ ကန္တံုျမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုးေနထို္င္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာလ္ဗာတိုေရ ရာဇီးနီ (Rev Fr Salvatore Rasini) (၁၁) ထံသို႕ေရးသားေပးပို႕ ထားသည္႕ စာတြင္ ဤသို႕ ဖတ္ရွ႕ရေလသည္။

    “….ထပ္ၿပီးေပးပို႕လိုတဲ႕ သတင္းတစ္ရပ္ကေတာ႕ ေနာင္ေရာက္လာၾကမယ္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ဘာသာ စကားကို လြယ္လင္႕တကူ သင္ၾကားေလ႕လာႏိုင္ၾကဘို႕ အဘိဓာန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ မွတ္စုေတြနဲ႕တြဲၿပီး တပည္႕ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရးသားျပဳစု လို႕ၿပီးဆံုးသြားခဲ႕ပါၿပီ။ ဒါေပမယ္႕ ဒီစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္လာေအာင္ အေထာက္အကူ အကိုးအကား ရယူဘို႕ ဆိုတာကေတာ႕ ဘယ္သဒၵါက်မ္းကိုမွလည္း လက္လွမ္းမီ မရရွိခဲ႕ပါဘူး ဘုရား။ တပည္႕ေတာ္ ဒီအဘိဓာန္ကို အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ေရးသားျပဳစုခဲ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။”

     ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီေရးသားျပဳစုသြားခဲ႕ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဘိဓာန္စာအုပ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕လက္ခံ မရရွိလိုက္ၾကေပ။ သို႕ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အီတလီျပည္ရွိ တကၠသိုုလ္ႀကီးတစ္ခု၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းသည္ပင္ အဆိုပါ အဘိဓာန္စာအုပ္၏ အဆင္႕အတန္းကို တတ္သိေ၀ဖန္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးဦး သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မွီျငမ္းရာ အဘိဓာန္လည္းျဖစ္ခဲ႕သျဖင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီေရးသားျပဳစုခဲ႕ေသာ ဤအဘိဓာန္စာအုပ္သည္ ဂုဏ္ယူ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္အပ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေပသည္။

(၁၀) ”ေဇယ်၏ စာတိုေပစ” ၊ အခန္း ၉ ။ လက္တင္ျမန္မာအဘိဓာန္ စာမ်က္ႏွာ ၈၄ ရႈ႕။

(၁၁) STORIA DEL CRISTIANESIMO NELL’ IMPERO BARMANO By Gallo Vol I pg 106

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ရက္မ်ား

        ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႕ ေပးပို႕စာတြင္ ပါရွိသည္႕ အတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာျပည္၌ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ယ္တ၀ံ႕ အေျခခ် လုပ္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵမွာ ေန႕စဥ္ႏွင္႕အမွ် တိုးပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ အီတလီျပည္ရွိ မိမိ၏ သာသနာပိုင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႕ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါေပးပို႕ ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အီတလီျပည္မွ ျပန္ၾကားစာဟူ၍ မူကား တလႊာတေစာင္မွ မရရွိခဲ႕ေပ။

    သကၠရာဇ္ ၁၇၂၇ ခုႏွစ္သို႕ေရာက္ေသာ အခါ၊ ေရာမျမဳိ႕ ရွိ သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕ စီမံခန္႕ခြဲေရး ငွာနခ်ဳပ္မွ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာအတြက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္သစ္မ်ားကိုေရးဆြဲ ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႕ေလသည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘနိဒိတ္ ၁၃ (၁၇၂၄-၁၇၃၀) (POPE BENEDICT XIII) သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာကို အထက္ျမန္မာျပည္ သာသနာ၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ သာသနာဟူ၍ သီးျခား အုပ္ခ်ုဳပ္ပိုင္ခြင္႕မ်ား အပ္ႏွင္းခါ သာသနာနယ္ေျမသစ္ႏွစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ခဲ႕သည္။ သို႕အားျဖင္႕ အထက္ျမန္မာျပည္ သာသနာကို အင္း၀ သာသနာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို ပဲခူးသာသနာ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာ တည္ရာ ဗဟိုငွာနမ်ားသို႕ အသီးသီး သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။ တဖန္ အင္း၀သာသနာကို ေရာမျမဳိ႕ရွိ သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး၊ ပဲခူူး သာသနာကိုမူ ျမန္မာျပည္၌ ရွိေသာ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္း ဂိုဏ္းသားမ်ား လက္၀ယ္သို႕ အပ္ႏွင္းခါ၊ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။

   အထက္ေဖာ္ျပပါ သာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာလ်င္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္၊ ေရာမျမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္မွ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္သစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေပးၿပီး၊ ျမန္မာျပည္သို႕ ေစလႊတ္ေပးပို႕ ခဲ႕ေလသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္-အင္း၀ သာသနာအတြက္ သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္၏ အဖြဲ ႕၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာ႕ဂ်ီယိုရိုဇက္တီ Rev. Fr. Giorgio Rosseetti ကို လည္းေကာင္း၊ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအို ဂါလိဇီးယား Rev. Fr. Pio Gallizia di Varallo ကို ေအာက္ျမန္မာျပည္-ပဲခူးသာသနာအတြက္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို အသီးသီး ခြဲေ၀ေပးအပ္ခါ ေစလႊတ္ေပးပို႕လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သာသနာျပဳ သစ္ႏွစ္ပါးတို႕သည္ အီတလီျပည္မွ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္ ဦးပိုင္းတြင္ ခရီး စတင္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။

  ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီအေနျဖင္႕မူ အဆိုပါ သာသနာေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္း မူသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ႕သည္ကို လံုး၀ မသိရွိရေသးဘဲ ျဖစ္ခဲ႕သည္။ ဤသာသနာလုပ္ငန္းသစ္ စီမံကိန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး စတင္ လႈပ္ရွားလာေနစဥ္ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္ဦးပိုင္း၊ ဇန္န၀ါရီလမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အသည္းအသန္ ဖ်ားနာၿပီး အိပ္ရာထက္တြင္ လဲခဲ႕ရသည္။ အလားတူပင္ ယခင္ အခါကလည္းႏွစ္ၾကိမ္ႏွစ္ခါ ဖ်ားနာခဲ႕ဘူးသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာမူ ကာလ္ခ်ီအတြက္ေနာက္ဆံုး အိပ္ရာလဲျခင္းပင္ျဖစ္ရေတာ႕သည္။ ဤသို႕ေသေဘး ဒုကၡေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ကာလ္ခ်ီအားျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေပးရန္ႏွင္႕ ၀ိညာဥ္ ခြန္အားေပးရန္ မည္သူ မည္၀ါမွ် မရွိခဲ႕ၾက။ ကာလ္ခ်ီသည္ တစ္ဦးတည္း ခိုကိုးရာမဲ႕ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ႕ရရွာသည္။ ထိုသို႕ အင္အား ညႈိးငယ္ခ်ိနဲ႕ေနစဥ္ အခိုက္ ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တူးမ်ားကို ခံယူရန္ ေတာင္႕တခဲ႕ ရွာေသာ္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆိုသည္မွာ မိမိအိမ္မက္၌ပင္ မေတြ႕ ရွိႏိုင္ခဲ႕ေပ။ မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ ထာ၀ရ ဘုရားတစ္ပါးတည္း၏ ေမတၱာ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္၌သာလ်င္ ခိုလံုလွ်က္၊ မိမိ၏ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး သံုးပါးကို ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံထားခဲ႕ၿပီး ဆုေတာင္း ပတၱနာျပဳျခင္း၊ ခံစားရေသာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ဘုရားသခင္အား ဆပ္ကပ္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ စသည္တို႕ျဖင္႕သာလွ်င္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႕ရက္အတြက္ ျပင္ဆင္ေစာင္႕ၾကိဳ ခဲ႕ရသည္။

   ေရာမျမိဳ႕မွျမန္မာျပည္သို႕ ခရီးထြက္လာခဲ႕ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီသည္ ဦးစြာ ပထမျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိ လာခဲ႕ေလသည္။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိရာသို႕ သြားေရာက္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီႏွင္႕ေတြ႕ဆံုခဲ႕သည္။ ေရာမျမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ငွာနခ်ဳပ္ႀကီး၏ စီမံခန႕္ခြဲမႈ႕ မ်ားကို သတင္းေပးပို႕ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ေရာမသာသနာငွာနခ်ဳပ္မွ စီမံေပးလိုက္ေသာ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ႕ေပ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီေရာက္ရွိၿပီး ရက္ပိုင္း မၾကာမီမွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိေမွ်ာ္လင္႕ တမ္းတခဲ႕ေသာ ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တူးမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီလက္မွ ခံယူရရွိၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရိုဇက္တီ၏ ရင္ခြင္တြင္းမွာပင္ ျငိမ္၀ပ္စြာျဖင္႕ ခရစ္ေတာ္၌ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႕၊ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ အသက္ေတာ္ ၄၂ ႏွစ္၌ ပ်ံလြန္ သြားေတာ္မူခဲ႕သည္။ (၁၂)


     ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ သတင္းကို ၾကားသိၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းပင္ ၀မ္းနည္းႏွေျမာတသမဆံုး ျဖစ္ခဲ႕ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ရဟန္းတို႕၏ သိကၡာ က်င္႕၀တ္ေတာ္မ်ားႏွင္႕ ျပည္႕စံုၿပီး၊ ေမတၱာတရား ႀကီးမားသူျဖစ္သည္႕ အေလ်ာက္ လူတိုင္း၏ အၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္မႈ႕ ခံရ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ၏ ၾကြင္းက်န္ေသာ ရုပ္ကလပ္ကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ သုသာန္တြင္ စည္းကား သိုက္ျမိဳက္စြာ စ်ာပန အခမ္းအနားျဖင္႕ သျဂိ ၤဳလ္ခဲ႕ေလသည္။

  ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီးအို ဂါလိဇီးယားသည္ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႕တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အေရာက္ေကာင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင္း ခဲ႕ေလၿပီ။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား၏ ေဒါင္႕ခ်ဳပ္ေက်ာက္တည္း ဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီယား ကာလ္ခ်ီကိုကား ၎၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ရုပ္ကလပ္ျမႈပ္ႏွံထားသည္႕ ေက်ာက္ဂူကေလး၌သာ ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီသည္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးစြာျဖင္႕ ေနာင္လာေနာင္သား သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း စီမံမႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႕ျခင္း၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ေရာက္ရွိလာမည္႕ အေနာက္တိုင္းသား သာသနာျပဳမ်ား ျမန္မာစကားကို လြယ္လင္႕တကူေလ႕လာ သင္ယူႏိုင္ၾကေရး အတြက္ ျမန္မာအဘိဓာန္ စာအုပ္မ်ားကို ျပဳစုခဲ႕ျခင္း၊ အစရွိသည္ ႕ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပး သြား ခဲ႕ေလသည္။

   “စိန္အာလက္ဇႏၵား တကၠသိုလ္”ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ယေန႕ထက္တိုင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၏ ေျမတြင္ေလ်ာင္းစက္လွ်က္ ရွိေပသည္။ မိမိေခြ်း၊ ဇြဲ လံု႕လ ၀ိရိယမ်ားစြာျဖင္႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ေသာ သာသနာ႕ လယ္ကြင္းျပင္မွာပင္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ရမည္႕ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕ ရက္ကို ေစာင္႕ၾကိဳေနျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၈)

Read More...

Wednesday, March 26, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၆)

ကာလ္ခ်ီ၏ သာသနာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

      ဆရာေတာ္မယ္ဇာဘာရ္ဘားသည္ သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ဳးဇက္ေပ ဗီတိုးနီ (Father Giuseppe Vittoni) အား ကာလ္ခ်ီ၏လက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ႕သည္။ ဆရာေတာ္မယ္ဇာဘာရ္ဘား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ႕ႏွင္႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာျပည္ကက္သလခ္သာသနာကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ႕ရေလသည္။ ဦးစြာပထမ ျမန္မာျပည္သာသနာအေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားကို အေသးစိပ္ေလ႕လာစိစစ္သည္။ ထိုေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီ အား အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ သာသနာကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိမွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ သာသနာကိုလည္းေကာင္း၊ အသီးသီးတာ၀န္မ်ားခြဲေ၀၍ သာသနာလုပ္ငန္း ရပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

   ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီ ျမန္မာျပည္သို႕ေရာက္ရွိခ်ိန္သည္ ျမန္မာမင္း တနဂၤေႏြမင္း (၁၇၁၃-၁၇၃၃) အုပ္စိုးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ တရုတ္-ျမန္မာတို႕ ႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံမႈ႕မ်ား တင္းမာေနခ်ိန္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ ထိုသို႕ေသာ တင္းမာမႈ႕မ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားလည္း မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ခဲ႕ၾကသည္။

  ျမန္မာျပည္သို႕ၾကြေရာက္လာခဲ႕ၾကေသာ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ႏွစ္ပါးကို ၀မ္းပန္းတသာ ၾကဳဆုိ လက္ခံခဲ႕ၾကသည္႕ လူစုမ်ားရွိၾကသလို၊ မလိုလားမႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေသာ အုပ္စုကလဲရွိေသး၏။ ထိုမလိုလားၾကေသာ အုပ္စုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ႏွစ္ပါးအား အေႏွာင္႕အယွက္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကသည္။ တိုင္းတပါး တရုတ္ျပည္မွ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ ကက္သလခ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး တို႕သည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ားႏွင္႕ မကင္းရွင္းေၾကာင္းကို ေကာလဟာလလုပ္ၾကံ သတင္းမ်ားျဖန္႕ေ၀ ခဲ႕ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ တရုတ္ျပည္မွ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ သူလွ်ဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စသည္တို႕ိကို စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ႕ၾကသည္။ ဤသို႕ေျပာဆိုေနၾကေသာ ေကာလဟာလသတင္းမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ဘုရင္႕နန္းေတာ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ႕သည္။

    တနဂၤေႏြဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္တိုင္ တိုင္းတပါးမွ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးကို
ဆင္႕ေခၚ စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ႕၏။ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဆင္႕ေခၚျခင္းကို အခ်ိန္မဆိုင္းမတြဘဲ အစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကိုခံယူရန္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိရာ အထက္ျမန္မာျပည္သို႕ ဆ္ိုက္ေရာက္လာခဲ႕သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင္႕ေတြ႕ဆံုခါ အစစ္ေဆးခံယူၿပီးေနာက္၊ မိမိတို႕မွာ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ား သက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း အထင္ အရွားေပၚလြင္ေနသျဖင္႕ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္သည္႕အျပင္ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ထံမွ မေမွ်ာ္လင္႕ေသာ အခြင္႕အလမ္းမ်ားကိုပင္ ထပ္ေလာင္းရရွိခံစားၾကရသည္။

      တနဂၤေႏြဘုရင္မင္းျမတ္သည္လည္း ျပည္ပမွေရာက္ရွိလာၾကေသာ သာသနာျပဳႏွစ္ပါးတုိ႕အေပၚ သံသယစိတ္မ်ား ကင္းရွငိးသြားသည္ႏွင္႕အမွ် ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္တို႕၏ စိတ္ထားျမတ္ အစဥ္အလာ ရွိသည္႕အတိုင္း ယင္းတို႕ကိုျမန္မာျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထိုင္ခြင္႕၊ လြတ္လပ္စြာ သာသနာျပဳပိုင္ခြင္႕၊ လြတ္လပ္စြာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားေဆာက္လုပ္ခြင္႕မ်ား ကို ေပးသနားေတာ္မူခဲ႕သည္။ ထိုျပင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၌ အေျမာက္တပ္တြင္ စစ္မႈ႕ ထမ္းေနၾကေသာ ေပၚတူဂီ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ဘုရား၀တ္တက္ရန္ေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ကပင္ ေဆာက္လုပ္ေစခဲ႕ေလသည္။ ထိုဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင္႕အတူ သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလာေရာက္ သတင္းသံုးေနထိုင္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေစခဲ႕သည္။ အဆိုပါ ဘုရင္မင္းျမတ္ အမိန္႕ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေတာ္မွ ကုန္က်ခံယူေစရန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအား အမိန္႕ေတာ္ရွိခဲ႕ေလသည္။

   ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႕ေတာ္ရွိေတာ္မူသည္႕အတိုင္း အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ စီစဥ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ႕ေလသည္။ ထိုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းရြက္ေနခိုက္ အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ သာသနာနယ္ေျမတခြင္သို႕လည္း လွည္႕လည္ၾကည္႕ရႈ႕ခဲ႕သည္။ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း၊ တဖက္တလမ္းမွလည္း ျမန္မာစာ၊ ပါဠိစာေပမ်ားကို ေလ႕လာသင္ယူခဲ႕သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာလ္ခ်ီ၏ အီတလီျပည္ရွိ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႕ ေပးပို႕စာ(၈)

                                                                                      အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၊
                                                                                      ၁၇၂၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္။
  အလြန္ခ်စ္ခင္ရိုေသထိုက္လွေသာ အဘပီတာျမတ္ဘုရား၊

  ကိုယ္ေတာ္အထံသို႕ စီရင္ခံစာေပးပို႕လိုသည္မွာ အခ်ိန္အခါအားျဖင္႕ ၾကာျမင္႕ခဲ႕ပါၿပီဘုရား၊ အခုလို အခြင္႕အခါေကာင္း ၾကံဳၾကဳက္ရရွိခဲ႕လို႕လည္း ၀မ္းသာမဆံုးျဖစ္ခဲ႕ရပါတယ္ဘုရား။ တပည္႕ေတာ္တို႕ သာသနာလုပ္ငန္းခြင္ အေပၚဘုရားသခင္ခ်ေလာင္းေပးတဲ႕မဟာေက်းဇူးေတာ္ေတြကေတာ႕ ႀကီးမားလွ ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းမဆံုးျဖစ္ေနရပါတယ္ဘုရား။

(၈) I THE VOICE (Catholic Monthly- Rangoon). 1913 pg.83-85
II BIBLIOTHECA CATHOLICA BIRMANA. By Rev.S.M. Hosten S.J And E. Luce. British Burma Press.     Rangoon. 1915
III. Lettera da Ava, 11 marzo 1723. GALLO, 0p.cit.Vol.I Appendice 1,p.185.

  တပည္႕ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ ဘုရင္မင္းျမတ္ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ဂါရ၀ျပဳခဲ႕ပါၿပီဘုရား။ တပည္႕ေတာ္တို႕ရဲ႕ သာသနာေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ဘုရင္မင္းျမတ္အား တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ႕တဲ႕အခါ၊ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ စိတ္သေဘာထားၾကည္ျဖဴစြာနဲ႕ ၾကဳဆို လက္ခံခဲ႕ပါတယ္ဘုရား။ တပည္႕ေတာ္တို႕ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လက္ခံရံုမွ်မကေသး ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တို္င္က ဘုရား၀တ္ျပဳတက္ရန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဆာင္မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ဘို႕ တပည္႕ေတာ္တုိ႕ကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ႕ပါတယ္ဘုရား။ အေဆာက္အဦးမ်ားရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုလည္း ဘုရင္မင္းျမတ္က ခ်ီးျမွင္႕ေပးေတာ္မူပါေသးတယ္ဘုရား။ တပည႕္ေတာ္လည္း ေနာက္တေန႕မွာဘဲ ေဆာက္လုပ္ရမဲ႕ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ားအတြက္ ပံုစံငယ္ေတြေရးဆြဲၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါတယါဘုရား။

   ဘုရင္မင္းျမတ္ကလည္း အမိန္႕ေတာ္ရွိခဲ႕ပါေသးတယ္ဘုရား။ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ ခရစ္ယာန္ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင္႕ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္လိုတဲ႕ ဆႏၵရွိေၾကာင္း မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါတယ္ဘုရား။
အထူးသျဖင္႕ တပည္႕ေတာ္တို႕ရဲ႕ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင႕္ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္းမ်ားေဖါက္သြယ္္ခါ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္စြာ အဆက္ အသြယ္ျပဳလုပ္ လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႕ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံေစလႊတ္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ မိမိအေနျဖင္႕ အရည္အခ်င္းျပည္႕စံုေသာ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ားကိုသာလွ်င္ လိုလားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တပည္႕ေတာ္ႏွင္႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္က မိန္႕မွာေျပာဆိုခဲ႕ပါသည္္ဘုရား။
ဘုရင္မင္းျမတ္လိုလားေတာင္႕တတဲ႕ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္ေတြဟာ ပန္းခ်ီအႏုပညာသည္မ်ား၊ အထည္အလိပ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ႕လုပ္ငန္း၌ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ဖလ္မွန္၊ သတၱဳလုပ္ငန္း အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ နကၡေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ သဘာ၀ပထ၀ီ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အစရွိတဲ႕ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေစလိုပါတယ္ဘုရား။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႕ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ မိမိတိုင္းျပည္မွာရွိၾကတဲ႕ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးရဲ႕အက်ဳးကို သယ္ပိုးထမ္းရြက္ေပးႏိုင္မယ္႕ အရည္အေသြးရွိ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ားကို လိုလားေတာင္႕တလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပ လာပါတယ္ဘုရား။

   တပည္႕ေတာ္တို႕မွလည္း၊ တပါးပါးကို ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွာဘဲ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေစလို ပါတယ္ဘုရား။ က်န္ရွိတဲ႕ တပါးကိုေတာ႕ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံ ျမန္မာသံတမန္ အျဖစ္ေစလႊတ္လိုက္ လိုေၾကာင္း ဘုရင္မင္းျမတ္က တပည္႕ေတာကို မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ႕ပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီေတာ႕ ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႕ေတာ္ရွိတဲ႕အတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗီတိုးနီကို သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ထံသို႕ ျမန္မာသံတမန္အျဖစ္ေစလႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ပါးလုိက္တဲ႕ လက္ေဆာင္မြန္ေတြကိုလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗီတိုးနီႏွင္႕ တပါးတည္း ထည္႕ေပးၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးကို ဆက္ကပ္လိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရင္မင္းျမတ္ပါးလုိက္တဲ႕ လက္ေဆာင္မြန္ေတြကေတာ႕ ပတၱျမား၊ နီလာ အစရွိတဲ႕ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြႏွင္႕ အျခား အဖိုးတန္ ရတနာေတြဘဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလက္ေဆာင္မြန္ေတြကိုလည္း ေရႊခ်ည္ထိုးနဲ႕ ယက္လုပ္ထားတဲ႕ အိပ္ငယ္ေလးထဲမွာ ထည္႕ၿပီး၊ ရဟန္းမင္းႀကီးထံ ဆက္သလိုက္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရင္မင္းျမတ္ အေနနဲ႕လည္း သာသနာပိုင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတခြင္မွာ အျမင္႕႕ျမတ္ဆံုး သိကၡာေတာ္ရွိ ပုဂၢဳလ္တပါးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အထူးပင္ၾကည္ညဳေလးစားပါေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအား သိသာေစရန္ေလွ်ာက္ထားဘုိ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗီတိုးနီအား မွာၾကားလိုက္ပါတယ္ ဘုရား။ အမွန္တကယ္မွာေတာ႕ ္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအထံေတာ္သို႕ တပည္႕ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဘဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား အစီရင္ခံဘိုု႕ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေပမဲ႕ အဲဒီလိုခရီးထြက္ခြာခဲ႕ရမယ္ဆိုရင္ တပည္႕ေတာ္ ယူထားတဲ႕ တာ၀န္ေတြျဖစ္တဲ႕ သာသနာလုပ္ငန္း၀တၱရားေတြ လစ္ဟင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ရပါသျဖင္႕ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အစီရင္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းပါဘုရား။ 

ကိုယ္ေတာ္ဘုရားကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထား ရအံုးမယ္ဆိုရင္၊ ဒီတိုင္းျပည္ဟာ သယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ တိုင္းျပည္ၾကီး တခုျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ ေရႊ၊ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ သတၳဳ၊ ေၾကး၊ ခဲ၊ ေဆးျမစ္စံု၊ အစရွိတဲ့ ဘုရားေပးအဖိုးတန္ ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ ျပည့္စံုတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္းေတြ အားလံုးဟာေျမေအာက္မွာ သာလ်င္ ရွိၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ့ အဲဒီအဖိုးတန္ ရတနာေတြကို လက္၀ယ္ေရာက္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတဲ့ အေနာက္ တိုင္းသားေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရင္မင္းျမတ္အေနနဲ့ အထူးလိုလားေတာင့္တလ်က္ ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကား လိုပါတယ္ဘုရား။ ေရွးလြန္ေလျပီးတဲ့ အခ်ိန္အခါတည္းက ဒီတိုင္းျပည္ဟာ အေရွ့ဖ်ားတခြင္မွာေတာ့ အခ်မ္းသာဆံုး၊ အၾကြယ္၀ဆံုး တိုင္းျပည္တျပည္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယိုးဒယားနဲ့ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွု့ေရး အေျခအေနေတြဟာ က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္ဘုရား။

 ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ့ လူမွု့ဆက္ဆံေရးေတြကေတာ့ အထူးကိုဘဲ ပ်ဴပ်ဴငွါငွါရွိၾကျပီး မ်ားစြာခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္ဘုရား၊ ျမန္မာတေတြဟာ ေစတနာတရားနဲ့ ျပည့္၀ၾကသူ မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ လူမွု့ေရးရာမွာလည္း ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မွု့ေတြက ခ်ီးမြမ္း မဆံုးႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္ဘုရား။ ျမန္မာတို့ဟာ စိတ္သေဘာထားျဖဴစင္ၾကတယ္၊ အစြဲအလန္း ၾကီးမားျပင္းထန္တဲ့ တယူသန္စိတ္ထား မ်ိဳးလည္း မရွိၾကပါဘူး ဘုရား။ ေနာက္ဆက္လက္ျပီး ေျပာျပရအုန္းမယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို့ရဲ့ သာသနာမွာေတြ ့ၾကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ကေတာ့ တရုတ္ျပည္မွာေလာက္ေတာ့ ျပသနာေတြမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ သာသနာနယ္ေျမ အတြက္ စီမံခန့္ခြဲမွု့အသစ္ေတြ ထပ္ေလာင္း ခ်မွတ္ေပးဖို့ ေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္ ဘုရား။ ဒီလိုအားေပးမွု့ေတြ ရွိလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီသာသနာ ကေလးဟာ တပည့္ေတာ္ တို့အသင္းဂိုဏ္းတစ္ခုလံုးရဲ့ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သာသနာ တခုျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကိုလည္း သာသနာျပန့္ပြားေရး ဌာနခ်ဳပ္က ဒီသာသနာရဲ့ ၾကီးၾကပ္ေရးမွုး အျဖစ္ ခန့္အပ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ေနာင္အခါမွာလည္း တပည့္ေတာ္တို့ကိုဘဲ ဆက္လက္ျပီး တာ၀န္ေပးအပ္သြားမယ္ဆိုတာ ယံုမွားဖြယ္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်စြာနဲ့ ေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္ဘုရား။ 

အခုဆက္လက္ျပီးတင္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥကေတာ့ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္တဲ့ တပည့္ေတာ္တို့ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥတခုျဖစ္ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို့ ေရာက္မလာမီ ခပ္ေစာေစာပိုင္းတံုးက ယိုးဒယားျပည္ကေန ျပင္သစ္အမ်ိဳးသား သာသနာျပဳႏွစ္ပါးတို့ဟာ ဒီတိုင္းျပည္ထဲကို၀င္ေရာက္လာခဲ့ဘူးၾကပါတယ္။(၉) ဒီသာသနာျပဳ 

(၉) JEAN GENOUD AND JEAN JORET. “In 1692 (these two priests) are dispatched by the Society of Foreign Missions at Paris..thrown into Pegu river on 12th February 1693.” (Cf. An Account of the Roman Catholic Mission of Southern Burma and of the New Cathedral”. By Bishop Bigander. 1887. See Ch.1. pp. 2 ff. 

ႏွစ္ပါးတို့ဟာ ဒီမွာရွိေနၾကတဲ့ ေပၚတူဂီေတြရဲ့ လက္ခ်က္နဲ့ဘဲ ကြပ္မ်က္ခံလိုက္ၾကရပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို့ အေပၚလည္း ဒီအတိုင္းလုပ္ ဘို့ သူတို့ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္တပည့္ေတာ္တို့ဟာ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ့ကင္းေ၀းခဲ့ၾကရပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို့ အေပါ ္ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ့ အထင္ အျမင္မွားခဲ့မွု့ေတြ အားလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္သြား ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။တပည့္ေတာ္တို့ကို လြတ္လပ္စြာသာသနာျပဳဘို့ အခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရာက္ခါစတံုးက တပည့္ေတာ္တို့ကို တရုတ္ျပည္က သူလွ်ိဳဳေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေျခရွုပ္သူေတြ၊ တရားခံျပည္ေျပးေတြ၊ အသင္းေတာ္က သပိတ္ေမွာက္ထားသူေတြ၊ သီလေၾကာင္ပုဂၢိဳလ္ေတြပါလို့ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရင့္နားေတာ္ထိ ေပါက္ၾကားသြားေအာင္လည္း လုပ္ၾကံေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ့ တံု့ျပန္မွု့ေတြက ဒီေကာလ ဟာလသတင္းေတြ လႊင့္ထုတ္ၾကသူေတြကို အျဖစ္မွန္ထုတ္ျပလိုက္သလိုဘဲ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟာ တပည့္ေတာ္ တို့အေပါ ္ ပိုမိုရင္းႏွီးမွု့ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တုိ့ကို ေနာင္အခ်ိန္မွာ အေႏွာက္အယွက္ မျပဳရဟုလည္း အမိန့္ေတာ္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ ပါတယ္ဘုရား။ ဒါ့အျပင္တပည့္ေတာ္တို့ကို လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထိုင္ခြင့္၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကို တည္ေဆာက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အစရွိတဲ့သာသနာအတြက္လိုအပ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအားလံုးကိုေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကို ေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ားကို ေပးၾကဘို့ျပည္သူမ်ားအား အမိန့္ေတာ္ရွိခဲ့ပါတယ္ ဘုရား။

   ဒီသာသနာအတြက္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေစလႊတ္တဲ့အခါမွာ ေသခ်ာစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီး ေစလႊတ္ေပးဘို့ တပည့္ေတာ္ေလွ်ာက္ထား လိုပါတယ္ဘုရား။ ဒီတိုင္းျပည္ကိုလာၾကမယ့္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ အျပည့္အ၀ရွိထားၾကဘို့လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို့ဟာအက်င့္သီလသိကၡာႏွင့္ သမာဓိ တည္ၾကည္မွု့ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ဘို့ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ ေစတနာေမတၱာ တရားျပည့္၀သူ ေတြျဖစ္ၾကဘို့လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို့ႏွင့္အတူ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အျခား သဘာ၀ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ ပံုဆြဲစာအုပ္မ်ား၊ အစရွိတဲ့ စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပးပို့ေစလို ပါတယ္ဘုရား။ ဒါအျပင္၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပံုစံမ်ား၊ ပထ၀ီသမိုင္းစာအုပ္မ်ား၊ ဓမၼသီခ်င္း စာအုပ္မ်ား၊ ေပါ ္တူဂီဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား၊ အစရွိသည့္ စာအုပ္မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေပးပို့ပါရန္ ကိုယ္ေတာ္အားၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားေမတၱာ ရပ္ခံထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

    သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ၊ သာသနာနယ္ေျမမ်ားရွိရာကို မလာေရာက္မီ၊ ဂ်ီၾသေမၾတီဘာသာရပ္၊ နကၡေဗဒဘာသာရပ္၊ သခ်ၤာ ဘာသာရပ္၊ လက္သမားအတတ္ပညာ၊ ဆည္ေျမာင္းေဆာက္လုပ္ေရး အတတ္ပညာ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအတတ္ပညာ၊ အစြမ္း ကုန္ေျပာရမယ္ဆိုလ်င္ ပညာဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ျပီး၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကဘို့ လိုအပ္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါ့အျပင္အခ်က္အျပဳတ္က အစ၊ ယိုထိုးနည္းေတြပါမက်န္ တတ္ကြ်မ္းထားၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာအထူးဘဲ တန္ဖိုးၾကီးမားလွပါတယ္ ဘုရား။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အတြက္၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳဘို့ ထပ္ေလာင္းမွာၾကား လုိပါေသးတယ္ဘုရား။ ဘုရားရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ အျခားဘာသာေရးနဲ့ ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ား၊ အစရွိတဲ့အရာေတြ လက္လွမ္းမွီသေလာက္စုေဆာင္းျပီး သယ္ေဆာင္ ယူလာေစလိုပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္အခု မွာၾကားလိုက္တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ဒီမွာ အလြန္ ရွားပါး ပစၥည္းေတြျဖစ္ၾကသလို၊ လူေတြအေနနဲ့လည္း အထူးလိုလားေတာင့္တၾကတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ့ နယ္ေျမမွာဘာသာ၀င္ဦးေရးကေတာ့ သိပ္ျပီး မမ်ားလွေသးပါဘူး ဘုရား။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္နဲ့ဆိုရင္ မၾကာခင္မွာ တိုးလာလိမ့္မယ္လို့ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီေတာ့မွဘဲ အဖိုးတန္တဲ့ သာသနာ့ သားေကာင္း ရတနာေတြ မ်ားျပားလာလိမ့္မယ္လို့ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္ကိုးရပါတယ္ဘုရား။

ကိုယ္ေတာ္ကိုစာနဲ့ဘဲေရးသားအစီရင္ခံရတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္အားမလို အားမရျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ အခုလိုေရးသားေပးပို့လိုက္တဲ့ သတင္းေတြကိုလည္း စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ဖတ္ၾကားေစလို ပါတယ္ဘုရား။ တကယ္မွာေတာ့ တပည့္ေတာ္အေနနဲ့ ဒီထက္မကေရးစရာ ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါေသးတယ္ဘုရား။ ဒါေပမယ့္သမၼာန္ေတြကလဲ ထြက္ခြာၾကဘို့ စိုင္းျပင္းေနၾကျပီဆိုေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္ ဒီေလာက္နဲ့ဘဲ အစီရင္ခံလိုက္ရပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္လည္း လုပ္ငန္းေတြကမ်ားျပားေနေတာ့ ပရိတ္ေမတၱာ ဆိုဘို့ေတာင္ မနည္းအခ်ိန္လုေနရပါ တယ္ဘုရား။

ကိုယ္ေတာ္ဧ။္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာင္းခံပါလ်က္ 
ဒီ၊ စီဂ်စ္မြန္ဒို ကာလ္ခ်ီ
(သာသနာဦးစီးမွုး)

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၇)

 

Read More...

Friday, March 21, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၅)


အခန္း(၃)
ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ

ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ(၆)သည္ အီတလီျပည္၌ သကၠရာဇ္ ၁၆၈၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕ေလသည္။ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘခင္ျဖစ္သူမွာ အီတလီျပည္၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ခံရသူျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီ၏ ေမြးခ်င္းအကိုတစ္ဦးသည္လည္း မိမိဘခင္၏ အရိုက္အရာကိုဆက္ခံ၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာကို ရယူခဲ႕သူျဖစ္သည္။ အျခားေမြးခ်င္း တစ္ဦးမွာမူ သာသနာ႕ေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ႕ၿပီး၊ ဆရာေတာ္သိကၡာေတာ္ခံယူရရွိခဲ႕သည္။ 

   ကာလ္ခ်ီသည္ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အရြယ္ကပင္တည္ၾကည္ေသာလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရည္မြန္ ထက္ျမက္သည္႕ အဂၤါရုပ္သြင္ကိုေဆာင္သည္။ အစဥ္ျပံဳးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာကေလး ထားရွိတတ္သျဖင္႕ ကာလ္ခ်ီသည္ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားလွေပသည္။ ကာလ္ခ်ီသည္အေနအထိုင္ အေျပာအဆိုမ်ား၌ သိမ္႕ေမြ႕ႏူးညံ႕ၿပီး၊ ပုဂၢဳလ္ကိုယ္ရည္ေသြးႏွင႕္ျပည္႕၀သူျဖစ္သည္။

(၆) LIFE OF CALCHI (in Latin) by: GRAZIOLI PROPAGANDA LIBRARY-ROME-ITALY

ကာလ္ခ်ီသည္အရာရာတြင္ခက္ခဲသည္ဟူေသာစိတ္ထားမ်ဳးကိုစြန႕္ပယ္ၿပီး၊ အလုပ္ကိစၥအ၀၀၌ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လုိေသာ ဇြဲသတၱိမ်ဳးကို ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀အရြယ္မွ အစျပဳၿပီး ေမြးျမဴက်င္႕သံုးခဲ႕သူျဖစ္သည္။

ကာလ္ခ်ီသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္မွာပင္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူး သင္ၾကားၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုး ခဲ႕ေလသည္။ သို႕ပညာေရး လိုက္စားမႈ႕ အခမ္းက႑ၿပီးဆံုးသည္ႏွင႕္ ကာလ္ခ်ီသည္လည္း မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားေရပန္းစားေနသည္႕ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ႕္မည္ဟု
ပတ္၀န္းက်င္မွ အမ်ားသူတို႕က ထင္ျမင္ ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လူသူမသိ မျမင္ႏိုင္သည္႕ ကာလ္ခ်ီ၏ စိတ္၀မ္းႏွလံုး အတြင္းရွိေသာ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း မဟုတ္ခဲ႕ေပ။ တစ္ေန႕တစ္ျခား ထက္သန္ ရင္႕မာလာေသာ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မွာ သာသနာ႕ေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္ ဆပ္ကပ္၍ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ မိမိဘ၀ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသြားရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကာလ္ခ်ီသည္ ထိုမြန္ျမတ္လွေသာ သာသနာျပဳ စိတ္ဓာတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ အခ်ိန္အခါမ်ားစြာ မဆိုင္းမတြေတာ႕ဘဲ သက္ဆိုင္ရာသာသနာပိုင္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႕ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထား ခဲ႕ေလေတာ႕သည္။

 ျဖဴစင္သည္႕ စိတ္ထားျမတ္ရွိေသာ ကာလ္ခ်ီအား အီတလီျပည္၊ မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းဌာနခ်ဳပ္မွ ၀မ္းပန္းတသာၾကဳဆို လက္ခံခဲ႕ေလသည္။ ကာလ္ခ်ီသည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ၀တ္လံုေတာ္ သကၤန္းစီးခါ၊ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း သာမေဏငယ္တို႕ ေလ႕လာဆည္းပူးအပ္ေသာ ၀ိနည္းေတာ္မ်ား၊ အသင္းစည္းကမ္း ဓေလ႕ က်င္႕ထံုးက်င္႕တမ္းမ်ားကို လုိက္နာ ဆည္းပူး က်င္႕ေဆာက္တည္ခဲ႕ေလသည္။

     ဘားရ္နားဘိုက္အသင္း၏ စည္းကမ္း ၀ိနည္းေတာ္မ်ားကို ပီျပင္ တည္ၾကည္စြာ က်င္႕ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ကာလ္ခ်ီအား အသင္းဂိုဏ္း၏ အသင္း၀င္ ဂတိသစၥာမ်ားကို ခံယူေစလ်က္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ လက္ခံခဲ႕ေလသည္။ 

သို႕ေသာ္ ရဟန္းေဘာင္သို႕ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရအုန္းမည္ျဖစ္ရာ အီတလီျပည္၏ ထိပ္တန္းဓမၼကဌိက တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ေသာ “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္” ႀကီးသို႕ ကာလ္ခ်ီေရာက္ရွိခဲ႕သည္။ ဤတကၠသိုလ္ႀကီး၌ ရဟန္းတို႕ပညာရပ္ႏွင္႕ဆိုင္ရာ ဓမၼဘာသာရပ္မ်ား၊ က်င္႕၀တ္ေတာ္မ်ား၊ ၀ိနည္းေတာ္မ်ား၊ ဒသနိကေဗဒဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား၊ စသည္႕ အလြန္ေထြျပား ခက္ခဲလွသည္႕ ဘာသာရပ္စံုကို ဆက္လက္ေလ႕လာ သင္ယူခဲ႕ေလသည္။ သင္ၾကားအပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ႕ၿပီး၊ သိကၡာသမာဓိတရားႏွင္႕ျပည္႕စံု သျဖင္႕ မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရဟန္းေဘာင္သို႕ တက္ေရာက္ခြင္႕ ရရွိခဲ႕ေလသည္။
 
  ကာလ္ခ်ီသည္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ရဟန္းတို႕၏ အက်င္႕သီလႏွင႕္လည္းျပည္႕စံု၊ ပညာရည္လည္း ထက္ျမက္ျပည္႕စံုေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးျဖစ္သည႕္ အေလ်ာက္၊ အဆိုပါ မိခင္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာပင္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သာသနာပိုင္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ားမွ ယံုၾကည္ ကိုးစားစြာျဖင္႕တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ႕ေလသည္။

     ထိုစဥ္အခါက  ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ ဦးစီးဖြင္႕လွစ္ထားေသာ “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္” ႀကီး၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ယို ခ်ီညားနီ Rev. Father Paolo Cignani မွတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ီညားနီသည္ ယင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္ျဖစ္ရာ မိမိအား အဆိုပါ တာ၀န္မွ ရပ္နားခြင႕္ျပဳပါရန္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႕ တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ႕ေလသည္။ သို႕ေသာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ပါးကို ခန္႕အပ္ရန္ ပုဂၢဳိလ္ေရြးခ်ယ္ေရး၌ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသျဖင႕္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ီညားနီ၏ တာ၀န္မွ ရပ္နားခြင္႕ေတာင္းခံခ်က္ကို ေခတၱ ဆိုင္းငံထားခဲ႕ၾကသည္။

      “စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္”အတြက္ ခန္႕အပ္ရန္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကို မ်ားမၾကာမီပိုင္းမွာ ပင္ေတြ႕ရွိခဲ႕ၾကသည္။ ပညာေရးဘက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာစိတ္ဓာတ္ျမွင္႕တင္ေရး၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘက္စံုုျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကိုေရြးခ်ယ္ရာ၌ အသက္အရြယ္အားျဖင္႕ သံုးဆယ္႕ တစ္ႏွစ္သာလွ်င္ ရွိေသးၿပီး၊ သာသနာပိုင္ အထက္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွ႕ကိုလည္း ခံစားရရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္႕ ကာလ္ခ်ီအား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ႕ၾကေလသည္။

    သို႕ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိအားေပးအပ္ထားေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ေျခာက္လတာ ကာလမွ်တာလွ်င္ ထမ္းရြက္ခဲ႕သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၁၉
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္၊ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္း ၁၁ (Pope Clement XI) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ၊ သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕ စီမံခန္႕ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးမွ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ခဲ႕ေသာ အေရွ႕တိုင္း သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ား ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္လည္း တစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ အေရွ႕တိုင္းသို႕ သာသနာျပဳထြက္ရန္ အစဥ္ လိုလားေတာင္႕တခဲ႕သည္။ အေရွ႕တိုင္းသို႕ သာသနာျပဳ ထြက္ရန္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ႕ေသာ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ေလးဆယ္ေက်ာ္တို႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္လည္း မိမိ အမည္စာရင္းကိုေပးသြင္းခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

      သမိုင္းအခ်ဳပ္ကား ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကာလ္ခ်ီ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အမ်ားသူတို႕က ကာလ္ခ်ီသည္ မိမိ ဘခင္ႀကီး၏ ေျခရာကို လိုက္လိမ္႕မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ဘုရားသခင္၏ အမတ္ေလာင္းေနရာကို ေရြးခ်ယ္ လက္ခံခဲ႕သည္။ တဖန္ စိန္အလက္ဇႏၵားယား တကၠသိုလ္ႀကီးအတြက္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကရာ၌ ပုဂၢဳိလ္သစ္ ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင္႕ ရင္ဆိုင္ခဲ႕ၾကသည္။ ထိုသို႕ခက္ခဲစြာေရြးခ်ယ္ ခံထားရသည္႕ အၾကားမွပင္ ပါေမာကၡသစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာလ္ခ်ီသည္ ျပန္လည္ႏႈတ္ထြက္ခဲ႕ၿပီး၊ မိခင္ တကၠသိုလ္ႀကီးကိုသာလွ်င္မက၊ ဥေရာပတိုက္ကိုပါေက်ာခိုင္းၿပီး အေရွ႕ဖ်ား သာသနာျပဳအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တရုတ္ျပည္သို႕ ခရီး ထြက္ခြာခဲ႕ေလသည္။ ထိုအျပင္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘားရ္ဘာ၏ မူလခရီးစဥ္ႏွင္႕ တာ၀န္သည္ တရုတ္ျပည္သို႕သာလွ်င္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ တရုတ္ျပည္သို႕ေရာက္ရွိၾက၍ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာ၀န္ကိုလည္း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည္႕ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ႕ၾက။ တမန္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးလိုလိုပင္ အီတလီျပည္သို႕သာလွ်င္ ေျခဦးျပန္လည္လွည္႕ၾကရန္သာ ရွိေတာ႕သည္။ သို႕ေသာ္ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ ကနဦးအစ၌လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ မရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးကာလ္ခ်ီအား ျမန္မာျပည္ရွိ ကာသလိခ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာေရးမႈးခ်ဳပ္အျဖစ္ အာဏာအျပည္႕အပ္ႏွင္းခါ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ႕ေလသည္။

       အခ်ဳပ္အားျဖင္႕ဆိုေသာ္ ကာလ္ခ်ီ၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ရာေတာ္မ်ားကို အထင္အရွားေတြ႕ရွိရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကာလ္ခ်ီအား ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ သမုိင္းက႑ အတြက္ အုတ္ျမစ္္ခ်ခဲ႕သကဲ႕သို႕၊ ကာလ္ခ်ီေနာက္မွ လိုက္ပါလာၾကေသာ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္ အားလံုးကုိလည္း အလားတူစြာပင္ စီမံေစာင္႕ေရွာက္သြားေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေလ႕လာရန္ တင္ျပ သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။

၁၇၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာနာေရး အေျချပသမိုင္း(၇)

    ျမန္မာျပည္၌ ကက္သလခ္သာသနာ စတင္ထြန္းကားခဲ႕ၿပီမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀) ခန္႕ပင္ ရွိခဲ႕ေလၿပီျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ ယူခဲ႕ေလသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကေသာ အေနာက္တိုင္းသား ေပၚိတူဂီ အမ်ဳးိသားတို႕အား ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားအံုၾကြမႈ႕မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေပၚတူဂီမ်ား၏ ေသာ႕ခ်က္ျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို အလံုးအရင္းျဖင္႕ သိမ္းပိုက္ၿပီး၊ အေနာက္တိုင္းသားေပၚတူဂီ အားလံုးကို အထက္ျမန္မာျပည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင္႕ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း တေလ်ာက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေစခဲ႕ၿပီး၊ လယ္ယာ ကိုင္းကြ်န္းမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ခြင္႕မ်ားေပးခဲ႕သည္။

(၇) a.Storia del Cristianesimo nell’Impero Barmano. By Luigi Gallo, in 3 Volumes, Milan 1862.

b.”History of the Catholic Burmese Mission, 1720-1887” By Bishop Bigandet 1887.

c.An Account of the Roman Catholic Mission of Southern Burma, Burnes and Oats, 1909.

d.Letter of Father Abbona to Father Simonin, Chaplain to the King of Sardinia contains an Outline History      of the Catholic Mission in Burma. Ava and Pegu, the origin of the mission. (Cf. Annales de la Propagation    de la Foi, Lyon, 1822-1903. Vol.13.pp.326-334)        

  ဤသို႕ျဖင္႕ ေပၚတူဂီအမ်ိဳးအႏြယ္ စစ္သံု႕ပန္းတို႕အား ယေန႕ အထက္ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္းရွိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း-မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တန္႕ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်န္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ စသည္႕ အထက္ျမန္မာျပည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင္႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာ ကိုင္းကြ်န္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခါ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

  အထက္ျမန္မာျပည္ေရာက္ ေပၚတူဂီ စစ္သံု႕ပန္တို႕တြင္ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကသကဲ႕သို႕၊ အခ်ဳိ႕မွာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ အေျမာက္တပ္၌ စစ္မႈ႕ ထမ္းခဲ႕ၾကသည္။ ထိုေၾကာင္႕ပင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေပၚတူဂီရပ္ကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ႕ၾကေသာ ေပၚတူဂီ အမ်ဳိးအႏြယ္တို႕သည္ ႏွစ္ကာလ ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင္႕ အမွ် ေဒသခံျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႕ ေရာယွက္လာၾကၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ရက္သား က်ခါ ေပၚတူဂီ-ျမန္မာအစပ္ ႏြယ္ဖြားကို ေပၚထြန္းလာေစခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

  အထက္ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ၾကေသာ ေပၚတူဂီမ်ားသည္ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္ အခ်ိန္အခါက ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္သည္ အႏၵိယျပည္-မာလီရပိုၿမိဳ႕မွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ သာသနာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ အသင္းေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို မာလီရပိုၿမိဳ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္မွ စီမံ ခန္႕ခြဲေစလႊတ္ေပးပို႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္သို႕ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ေပၚတူဂီ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္ၾကသည္။

  သို႕ေသာ္ ေအ၊ ဒီ၊ ၁၇ ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္ အႏၵိယျပည္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင္႕ ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ လာခဲ႕ရသည္ႏွင႕္ အမွ် ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ ပို႕ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ႕ေခ်။ ထိုသို႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္သာသနာ အတြက္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မရရွိႏိုင္သည္႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလခ္သာသနာသည္ သာသနာေရး၊ ဘာသာေရးမ်ား၌ က်ဆင္းလာခဲ႕ရသည္။ သာသနာ၏ စီမံ ခန္႕ခြဲေပးမႈ႕ အင္အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာသည္႕ႏွင္႕ အေလ်ာက္ ဘာသာတရား၌ ေလ်ာ႕ရဲ ပ်က္ျပားသြားသည္႕ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္းေပၚထြန္း ခဲ႕ၾကသည္။ ထိုသို႕ ဘာသာတရား ပ်က္ျပားသြားသည္႕သူမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္မွ “ကုလားပ်က္” မ်ားဟုေခၚေ၀ါ ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေရွးေဟာင္း ကက္သလခ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ထူးျခားသည္႕ ဘာသာေရးသမိုင္းျဖစ္ရပ္ တခုမွာ အဆိုပါ ကုလားပ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ဘာသာတရားသာလ်င္ ပ်က္ျပားသြားၾကလင္႕ ကစား အျခား ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ႕ရွိျခင္း၊ ကူးေျပာင္းသြားမႈ႕ရွိျခင္း၊ စသည္႕ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမူ မေတြ႕ရွိခဲ႕ရေပ။ သို႕ျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္း ကက္သလခ္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားႏွင္႕ လူမႈ႕ေရးေလာက၌ သာလွ်င္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ႕ရွိၾကၿပီး၊ ဘာသာေရးရာ၌မူ ေရာယွက္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကသည္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္တခု ပင္ျဖစ္သည္။

    အထက္ျမန္မာျပည္မွာ ကဲ႕သို႕  ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္မ်ားရွိခဲ႕သည္မွာ အခ်ိန္ ကာလအားျဖင္႕ ၾကာျမင္႕ခဲ႕ၿပီျဖစ္သည္။ အလ်င္ဦးဆံုးေရာက္ရွိလာၾကေသာ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အဆိုပါ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားႏွင္႕ အတူ လိုက္ပါလာၾကေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အစရွိေသာ သူတို႕သည္ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုလူပုဂၢဳိလ္မ်ား အတြက္ ဘာသာေရးအမႈ႕ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ၎တို႕ႏွင္႕ အတူ ကက္သလခ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္သို႕ လိုက္ပါလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာေရး ၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းရြက္ေပးၾကရင္း၊ ေဒသခံနယ္ေျမရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း သာသနာျပဳ ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း စုစည္းျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၵိယျပည္မွ သာသနာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္ေပးမည္႕ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အဆက္ျပတ္မႈ႕ရွိခဲ႕ျခင္းသည္ ပို၍ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိေစခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

    သို႕ုျဖစ္၍ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕သို႕ သာသနာေရး ကိစၥရပ္ႏွင႕္ ေရာက္ရွိလာခဲ႕ေသာ ဆရာေတာ္ မယ္ဇာဘာရ္ဘားသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္အသင္းေတာ္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္႕ သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္ အင္အားမ်ားကို ျဖည္႕စြက္ေပးဘို႕ စီမံ ခန္႕ခြဲေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၆)

Read More...

Monday, March 17, 2014

အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၄)

ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္းျဖစ္ေပၚလာျခင္း
          သကၠရာဇ္ ၁၅၃၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သတၱမေျမာက္ ကလဲမင္း (POPE CLEMENT VII) သည္ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း (BARNABITE) ကို ကက္သလခ္အသင္းေတာ္၏ တရား၀င္ သာသနာအမႈ႕ေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းအသင္းဂိုဏ္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ေၾကညာခဲ႕သည္။

         ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္းကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တိုနီယို မာရီယား ဇာခရီးယား (ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီး) REV.FR. ANTONIO MARIA ZACCHARIA (canonized) ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘာရ္သေလမီ ဖယ္ရာရီ REV.FR.BARTHLEMI FERRARI ႏွင္႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ယာကုပ္ဘို ေမာ္ရိဂ်ီးယား REV.FR.JOCOBO MORRIGIA တို႕မွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္၍ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႕ၾကသည္။ ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ မူလဘြဲ႕ အမည္ခံမွာ REGULARS CLERIC OF ST.PAUL သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ားအသင္းဂိုဏ္း ဟုျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ေသာ္ အသင္းဂိုဏ္းကို စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး၊ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္ပိုင္းမွာတြင္ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးသည္ အီတလီျပည္ မီလန္းၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ SAINT BARNABAS ဘြဲ႕အမည္ခံ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို စီမံ ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အထက္ သာသနာပိုင္ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း လက္ခံ ရရွိခဲ႕သည္။ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တာ၀န္ ယူထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕သည္ မိမိတို႕၏ ဗဟိုရ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင္႕ စိန္ဘားရ္နားဘတ္စ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ဆက္စပ္ အစြဲျပဳ၍ သံေပါလူး၏ တမန္ေတာ္မ်ားကို “ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း” (BARNABITES) ဟုေခၚေ၀ၚ လာခဲ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

        ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ၊ တမန္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူး၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒ စာေစာင္ေတာ္မ်ားကို လက္စြဲျပဳၾကလွ်က္ ခရစ္ယာန္ အသိတရား စိတ္ဓာတ္ အျပည္႕အ၀ထားရွိၾကၿပီး မိမိတို႕ ခံယူခ်က္ရွိသည္႕အတိုင္း က်င္႕ေဆာက္တည္ၾကရန္ႏွင္႕ ေဟာေျပာ
သြန္သင္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ အဆိုပါ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စာရိတၱျပဳျပင္ေပးေရး က႑၊ ပညာေရး က႑၊ က်န္းမာေရး က႑ အသီးသီးမ်ားမွ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကလွ်က္ ျဖည္႕စည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လူငယ္ေဂဟာမ်ား ဖြင္႕လွစ္ေပးျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ႕ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ဆံုးမ သြန္သင္ ေဟာၾကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ပညာေရးဘက္တြင္ အေျခခံ အဆင္႕မွသည္ တကၠသိုလ္ပညာေရး အဆင္႕အထိ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင္႕လွစ္သည္။ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေရးတြင္လည္း အထူးသျဖင္႕ မရွိ ဆင္းရဲသားတို႕အား အထူး၀ါယမ စိုက္ကာ ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေပးသည္႕ ေဆးရံုႀကီးငယ္မ်ားကို ေနရာအသီးသီးတြင္ ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ၾကသည္။  

    ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂိုဏ္းသည္ ဥေရာပတုိက္တစ္ခြင္ရွိ အီတလီျပည္၊ ျပင္သစ္ျပည္၊ ၾသစတီးယားျပည္၊ ဘိုေဟးမီးယားျပည္ အစရွိိေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႕မႈ႕ ရွိသကဲ႕သို႕အသင္း၀င္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္လည္း အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းႏွင္႕ျပည္႕၀ေသာသူမ်ားအျဖစ္ မ်ားစြားမွပင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၀ိဇၨာ/သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ားကို ဘားရ္နားဘုိက္ အသင္းအဖြဲ႕တြင္ မ်ားစြာေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ပါးေသာ သူတို႕၏ အက်င္႕စာရိတၱ မ႑ဳင္ကို ျပဳျပင္ ျမွင္႕တင္ေပးရျခင္းမွာ မိမိတို႕အသင္းဂိုဏ္း၏ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္႕အေလ်ာက္၊ အသင္း၀င္ပုဂၢဳိလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ ကိုယ္က်င္႕တရား ျပည္႕၀ စံုလင္မႈ႕ ရွိၾကၿပီး၊ အရာရာတြင္ အနစ္နာခံယူတတ္ျခင္း၊ ျဖဴစင္ေသာ ေမတၱာေစတနာ တရားထားရွိတတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ဇြဲသတၱိႏွင္႕ ျပည္႕စံုသည္႕လံု႕လ ၀ရိယရွိျခင္း၊ စသည္႕ မြန္ျမတ္ေသာ ကိုယ္က်င္႕တရား ျပည္႕၀သူ ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ဤကဲ႕သို႕ သမိုင္းစဥ္ တေလ်ာက္၌ သာသနာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးခြ်န္စြာ ထမ္းရြက္သြားခဲ႕ၾကသည္႕ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားအား ကက္သလခ္အသင္းေတာ္မွ “ရဟႏာၱ” ဘြဲ႕မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ႕ေၾကာင္း အသင္းေတာ္ သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၇၀၃ ခုႏွစ္တြင္၊ တရုတ္ျပည္ရွိ ကန္တံုျမိ႕ဳ ကက္သလခ္ သာသနာသည္ ဘာသာေရး ျပသနာတစ္ရပ္ျဖင္႕ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ခဲ႕ရသည္။ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေသာ ဘာသာေရးျပသနာမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘုရား၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္မႈ႕ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မိရိုးဖလာ က်င္႕သံုးသည္႕ ေရွးထံုးတမ္းမ်ားကို က်င္႕သံုးျပဳ ပိုင္ခြင္႕ရွိ/မရွိပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒသမေျမာက္ ကလဲမင္း POPE CLEMENT X လက္ထက္ကလည္း အဆိုပါ ဘာသာေရးျပသနာရပ္ကို ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ႕ဘူးသည္။ သို႕ေသာ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း အျပည႕္အ၀ မရရွိခဲ႕သျဖင္႕ ယခု တဖန္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

     သကၠရာဇ္ ၁၇၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္ ခ်က္စကိုရိုဗဲရို Father Francesco Roveri သည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ခံ အမႈ႕ေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးထံသို႕ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဌာနခ်ဳပ္မွ စာခြ်န္လႊာတခု ရရွိခဲ႕သည္။ ထိုစာခြ်န္လႊာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္မွာ၊ အေရွ႕တိုင္းျပည္မ်ား၌ ကက္သလခ္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ထြန္းကားခဲ႕ၿပီးမွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာျမင္႕ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္၏ သက္တမ္း ႀကီးရင္႕လာသည္ႏွင္႕အမွ် သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ သာသနာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕အတူ သာသနာျပဳ ပုဂၢဳိလ္သစ္မ်ားကိုလည္း အပူတျပင္း လိုအပ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စသည္တို႕ပါရွိခဲ႕ေလသည္။ ထိုေနာက္ သာသနာေတာ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းႀကီးမွပင္ ကမကထျပဳခါ ပါ၀င္ ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေရာမျမဳိ႕ -သာသနာျပန္႕ပြားေရးႏွင္႕စီမံခန႕္ခြဲေရးဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္က ၄င္းတို႕အား ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခဲ႕သည္။ 

    ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ဖရန္ခ်က္စကို ရိုဗဲရီသည္ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာ                 ျပန႕္ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ေပးပို႕ေသာ စာခြ်န္လႊာကို ရလွ်င္ရခ်င္း မိမိအသင္းဂိုဏ္း၀င္ အမႈ႕ေဆာင္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင႕္ အတူ ေတြ႕ဆံု စည္းေ၀းခဲ႕ေလသည္။ ယင္း အမႈ႕ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းမွ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန႕္ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုလာမႈ႕ အေပၚ ျငင္းဆိုျခင္းမရွိ ၾကိဳဆို လက္ခံခဲ႕ၾကေလသည္။ မိမိတို႕ အမႈ႕ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သိသာေစရန္ႏွင္႕ သာသနာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိတုိ႕ အမည္စာရင္းမ်ား ေပးသြင္းၾကပါရန္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေၾကညာ ဖိတ္ေခၚခဲ႕ေလသည္။ အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ေခၚစာကို ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ (၄၀) ဦးတို႕က အမည္စာရင္း ေပးသြင္းၾကလ်က္ ေထာက္ခံၾကိဳဆိုခဲ႕ၾကသည္။

ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္း၀င္တို႕၏ အေရွ႕တိုင္းသို႕ပထမဆံုးေသာ ခရီးစဥ္
    အထက္တြင္ တင္ျပခဲ႕သည္႕ တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕ ဘာသာေရးျပသနာရပ္၏ ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရရွိေသးသျဖင္႕၊ သကၠရာဇ္ ၁၇၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဧက ဒသမေျမာက္ကလဲမင္း POPE CLEMENT XI မွ ေရာမၿမိဳ႕-သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္အား အဆိုပါ ဘာသာေရးျပသနာတစ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႕ေလသည္။ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္သည္ တရုတ္ျပည္သို႕ ေစလႊတ္မည္႕ သာသနာေရး မီရွင္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္း သတ္မွတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။
၁။ ဥကၠဌ။ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ
    REV.MGR. CARLO AMBROGIO MEZZABARBA
၂။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာ္ႏိုရာတို မာရီးယား ဖယ္ရာရီ
    Rev.Father Onorato Maria Ferrari of Vercelli in Piedmont
၃။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ
    Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan
၄။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အလက္ဇျႏၵဳ
    Rev.Father Allesandro De-Allesandri of Bergamo
၅။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖီလီပို မာရီယား ေခ်ဆာတီ
   Rev.Father Filippo Maria Cesti of Milan
၆။ အဖြဲ႕၀င္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာလာတိုေရ ရာဇီးနီ
  Rev.Father Salvatore Rasini of Nice

   ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရးေကာ္မတီ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးတို႕သည္ ဘားရ္နားဘိုက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ လက္ေရြးစင္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။

   သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္ အီတလီျပည္မွ သေဘၤာခရီးစဥ္ျဖင္႕စတင္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။ သိပၸံပညာ စြမ္းအား မထြန္းကားေသးေသာ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္အခါက အေရွ႕တိုင္းဟူသည္ အေရွ႕အေနာက္ ကြာေ၀းသေလာက္ ဥေရာပတိုက္ႏွင္႕ကင္းေ၀း ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ေႏွာင္းတခူး၏ ေလေျပေလျမဴး၊ မုတ္သုန္ဦး၏ ေလေ၀ေလရူးတို႕ျဖင္႕ အေျပာက်ယ္လွသည္႕ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းသြားလာရာမွာ အလြန္ ခဲယဥ္းၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္႕လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

  အီတလီျပည္မွ ထြက္ခြာလာခဲ႕ေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ တစ္ေႏြကုန္၍ တစ္မိုးပင္ ျဖိဳင္ျဖိဳင္ရြာသြန္းေလၿပီ။ သို႕ေသာ္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းလာခဲ႕ၾကေသာ အေရွ႕တိုင္းကား အရိပ္အေရာင္မွ်ပင္ မျမင္ႏိုင္ခဲ႕ၾကေသးေပ။ အရာမထင္လွသည္႕ သမုဒၵရာ ေရျပင္ႀကီးကိုသာ ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ ေဘးဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႕လည္း ေတြ႕ၾကံဳ ရင္ဆိုင္ရေသးသည္။ ထိုသို႕ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာ ေဘးဒုကၡဟူသမွ်ကို သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံယူၾကလွ်က္ ေရွ႕သို႕သာ ခရီးဆက္ခဲ႕ၾကသည္။ ဤသို႕ျဖင္႕ သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕တို႕စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ သေဘၤာႀကီးသည္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကန္တံုၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ႕ေလသည္။

  တရုတ္ျပည္-ကန္တံုၿမိဳ႕ သို႕ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေရာမၿမိဳ႕၊ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္ သာသနာျပန္႕ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္မွ ေပးအပ္လိုက္ေသာ တာ၀န္ကို ျဖည္႕ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႕ ျပသနာတစ္ရပ္ကို ကြင္းဆင္း ေလ႕လာခဲ႕ၾကသည္။ ယင္းျပသနာရပ္ကို သံုးလၾကာမွ် အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ႕ၾကေပ။ ထိုတြင္မက ျဖစ္ပြားေနသည္႕ သာသနာေရး ျပသနာေျဖရွင္းပြဲတြင္ မလိုအပ္ေသာ ၀ိေရာဓိမ်ား သက္၀င္လာသျဖင္႕ တမန္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အသက္ေဘး အႏၱရာယ္ကိုပါ ထိပါး ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားထိ ဆိုးရြားလာခဲ႕သည္။

  သို႕ျဖစ္၍ သာသနာေရးမီရွင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ကာရ္လိုသည္ မိမိအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္႕ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိတို႕ ေျဖရွင္းေပးရမည္႕ ျပသနာရပ္သည္ ဆူပူ လႈပ္ရွားမႈ႕မ်ား သက္၀င္လာေနသျဖင္႕ အခ်ိန္ယူခါ ပိုမို ပီျပင္သည္႕ ေအးခ်မ္းေသာ နည္းစနစ္ကို ရွာၾကံ အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းေပးသင္႕ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ေလသည္။ ထိုသို႕ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို တာ၀န္ေပးအပ္လွ်က္ က်န္ရွိေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာမူ မိမိႏွင္႕အတူ အီတလီသို႕ ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ေလသည္။

 သကၠရာဇ္ ၁၇၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာေရး တမန္ေတာ္အဖြဲ႕သည္  တရုတ္ျပည္-ကန္တံုျမဳမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ႕ၾကသည္။ ယင္းတို႕၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္ သာသနာေတာ္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္၌ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္တြင္၎၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္၌ ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္၎၊ အသီးသီး အေျခစိုက္ ထြန္းကားလွ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀) ေက်ာ္မွ်ပင္ ၾကာျမင္႕ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ ေကာင္းစြာေလ႕လာ သိရွိခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္အဆိုပါ သာသနာနယ္ေျမ၌လည္း သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္မ်ား အပူတျပင္းလိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္သည္ ထပ္ေလာင္း သတိျပဳမိခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ ကာရ္လို အမ္ဘရိုဂ်ီယို မယ္ဇာဘားရ္ဘာသည္ အခြင္႕အခါေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္၊ မိမိႏွင္႕အတူလိုက္ပါလာေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကိုေရြးခ်ယ္ခါ၊ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလခ္သာသနာ ဦးစီးမႈး တာ၀န္ခံအျဖစ္ လႊဲအပ္ခဲ႕ေလသည္။

    ထိုတာ၀န္သစ္တစ္ရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္လိုက္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ Rev.Father Sigismondo Maria Calchi of Milan ပင္ျဖစ္ခဲ႕သည္။ စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီသည္ ေရာမၿမိဳ႕သာသနာပိုင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရံုးေတာ္မွ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ခန႕္အပ္ေသာ ျမန္မာျပည္ကက္သလခ္သာသနာ၏ ဦးစီးမႈးတစ္ပါးျဖစ္ခဲ႕သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ကက္သလခ္သာသနာေတာ္သမိုင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ အားသာသနာ႕သမိုင္း၀င္ပုဂၢဳလ္တပါးအျဖစ္ သမိုင္း မွတ္ေက်ာက္တင္အပ္ေပသည္။ “ The Papal Legate (Mgr. Carlo Ambrogio Mezzabarba) appointed him (Calchi) the First Vicar Apostolic of the Kingdom of Pegu, Ava and Martaban. He was the mustard seed of the Permanent Catholic mission in Burma.” (၅)

   (၅) THE GURADIAN-“THE EARLY CHATOLIC MASSIONARIES IN BURMA” 1962 August Pg.19

သို႕ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္း၀င္မ်ား၏ အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ားတြင္ ပထမဆံုးေသာေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ႕သည္။

    ေရာမျမဳ -႕သာသနာေရေၾကာင္းမွ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္ေက်ာ္ေလွေလာင္းေတာ္မ်ားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ႀကီးသို႕ အစီအရီခင္းက်င္း၍ ခ်ီတက္လာၾကေတာ႕မည္ျဖစ္သည္။

  ေရာမ-အင္း၀ သာသနာသမိုင္းေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားသည္ သြားခ်ိန္တန္သြားၾကလ်က္၊ နားခ်ိန္တန္နားၾကၿပီး၊ သာသနာ႕အက်ဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးထမ္းရြက္သြားၾကရင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထုတစ္ရပ္လံုးအက်ဳးကိုပါ သယ္ပိုးထမ္းရြက္သြားၾကသည္႕ သာသနာျပဳပုဂၢဳလ္ေက်ာ္အခ်ဳ႕တို႕၏ သမိုင္းအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဆက္လက္ေလ႕လာဖတ္ရွ႕ပါ။

  ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီဂ်စ္မြန္ဒို မာရီးယား ကာလ္ခ်ီ
 ေမြးေန႕၊။  ။ ၁၆၈၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္၊အီတလီ
 ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာရက္။  ။ ၁၇၂၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆) ရက္၊ အင္း၀
(အသက္ေတာ္ ၄၂ ႏွစ္)

ဆက္ရန္ -
 အင္း၀ေရာက္ေျခရာမ်ား - အပုိင္း(၅)

Read More...