Friday, January 10, 2014

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂၄)

ဖါသာရ္ ဘာနာဒင္း ဦးညႊန္႕ေဖ (၁၉၃၄-၁၉၉၈)
(Fr. Bernardine U Nyunt Pe)
    ဖါသာရ္ ဘာနာဒင္ ဦးညႊန္႔ေဖသည္ (၁၉၃၄)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ မိဖ ႏွစ္ပါးမွာ ဦးခ်မ္းသာႏွင့္ ေဒၚလွရင္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ (၁၉၃၉)ခုတြင္ ခ်မ္းသာရြာ စာသင္ေက်ာင္း၌ စတင္ ပညာသင္ႀကားသည္။ (၁၉၄၂) ခု၌စတုတၲတန္း ေအာင္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ေႀကာင့္ တႏုိင္ငံလုံး ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လုိက္ရသျဖင့္ ပညာဆက္လက္ မသင္ႏုိင္ေတာ႔ေပ။ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္တြင္ ပဥၥမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္၊ ဖါသာရ္ႀသဂုတ္စတင္း ဦးစုိတုိ႔ႏွင့္ အတူ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္သည္။ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း မ၀င္မီ ခ်မ္းသာရြာ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ေလအုိႏွင့္အတူ (၃) ႏွစ္ ေနခဲ႔ရသည္။ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမေနမီ ရြာေတာ္ရြာတြင္ ဖါသာရ္ရာဖါအဲလ္ႏွင့္ ဖါသာရ္ဖိလစ္တုိ႔ လက္ေအာက္တြင္ လက္တင္ဘာသာ စကားသင္ၾကားရသည္။ (၁၉၄၈) မွ (၁၉၅၁) ခုႏွစ္ အထိ ပီနန္ကၽြန္းရွိ ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။ (၁၉၅၈)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခဲ႔သည္။ ၄င္းႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီဖုိးနဲလ္လက္ေအာက္တြင္ ကုိရင္ဘ၀ႏွင့္ သာသနာအမႈေတာ္ ထမ္းရြက္ရန္ တာ၀န္က်သည္။ (၁၉၅၉) ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ အတူ ဆရာေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္ဦး၀င္းထံမွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ရဟန္း သိကၡာခံၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း တုိက္နယ္ အမွတ္(၃) ကီသာေက်းရြာ၌ သာသနာအမႈေတာ္ ထမ္းခဲ႔သည္။ ထုိမွတဖန္ ဆရာေတာ္ေအ ဥိီးဘခင္လက္ထက္ (၁၉၆၇-၆၈)တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တီိးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျခခ်၍ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔တကြ ထုတ္လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (Kaptel) ၿမိဳ႔နယ္မ်ား၌ သာသနာအမႈေတာ္ကုိ ထမ္းရြက္ရသည္။ (၁၉၆၈)ခုတြင္ မင္းတပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဖုိးနဲလ္ ပ်ံေတာ္မူုသျဖင့္ (၁၉၆၉)တြင္ တီးတိန္မွ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ယူရသည္။
မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၿမိဳ႕နယ္တခုလုံး၌ ဘာသာေရး သာသနာေရးတြင္ အေရအတြက္ေရာ အရည္အခ်င္းပါ တုိးတက္မႈ အလြန္ေႏွးေကြးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္မွ စ၍ သာသနာေရး အေျခအေန ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အသစ္ ျပဳျပင္ရန္ “ခရစ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ အသစ္ျပဳျပင္ႀကစုိ႔” (Eph 4:23) ဟုူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ နယ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႕ကာ စတင္လုပ္ကုိင္ရာ အံ႕ႀသေလာက္ေအာင္ ဘာသာ၀င္လုိသူမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဘာသာပ်က္ေနသူူမ်ား ျပန္လာႀကသည္။ ဘာသာေရး ေပါ႕ေလ်ာ႔ေနသူမ်ားလည္း ႀကိဳးစား လာၾကသည္။

    တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သာသနာနယ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မကြီအိမ္ႏူူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ဓမၼဆရာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ႔သည္။ မကြီအိမ္ႏူူးၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳေလာင္းေက်းရြာတြင္ ရြာလူထု သုံးပုံႏွစ္ပုံ စၿပီး ဘာသာ၀င္ရန္ရွိျဖင့္ ဓမၼဆရာက ေန႔စဥ္ ဘာသာတရား သင္ႀကားေပးေနစဥ္ ႏွစ္ခ်င္းအသင္းမွ နယ္လွည္႔ တရားေဟာဆရာ၏ ေဟာႀကားခ်က္ကုိ နားေရာင္၍ ၄င္း အသင္းထဲသုိ႔ ၀င္ကုန္ႀကသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဘာနာဒင္း ဦးညႊန္႔ေဖ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ တန္ျပန္ ေဟာေျပာသျဖင့္ ေန႔ခ်င္း ကက္သလစ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္လာၿပီး ဘာသာ၀င္ႀကရာ ယေန႔ တရြာလုံး ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး အသစ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ဘာသာ၀င္ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။

    ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းေတာင္ တီးတိန္ၿမိဳ႔ ေက်ာင္းထုိင္အျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္စဥ္ကလည္း အထက္ပါ နည္းမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ခဲ႔ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ႔သည္။ (၂)ႏွစ္မ်ွသာ ေနရသျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ႔ေခ်။ (၁၉၇၈-၇၉)တြင္ မေကြးတုိင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ သာသနာေတာ္အမႈေတာ္ကုိ ထမ္းရသည္။ ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္ လက္ထက္ (၁၉၈၀) မွ (၁၉၉၀) ထိ ေမၿမိဳ႕ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ (၁၉၈၉) ဧၿပီလတြင္ ေမၿမိဳ႕ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုသဘင္ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ႔သည္။(၁၉၉၁) ခုမွစ၍ ေမၿမိဳ႕ေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ႔ရသည္။ (၁၉၉၈) ႀသဂုတ္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕၌ ပ်ံေတာ္
မႈသည္။

ဖါသာရ္ အာလ္ဖုန္း ဦးသန္းေအာင္ (၁၉၃၃-၂၀၀၄)
(Fr. Alphonse U Than Aung)
    ဖါသာရ္ အာလ္ဖုန္း ဦးသန္းေအာင္သည္ (၁၉၃၃) ခု ႀသဂုတ္လ (၁) ရက္ အဂၤါေန႕တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ေမြးဖြားသည္။ မိဖႏွစ္ပါးမွာ ဦးၿမိဳင္ ေဒၚေငြတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႀသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႕တြင္ ေဆးေႀကာျခင္း ခံယူခဲ႔ကာ အာလ္ဖုန္းယူေသာ အမည္ျဖင့္ ကင္ပြန္းတပ္သည္။ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္တြင္ ခ်မ္းသာရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ပဥၥမတန္းေအာင္ၿပီး ေမၿမိဳ႕ စိန္အေလာရွက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ၀င္သည္။ ေမၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ျပန္မဖြင္႔မီ ရြာေတာ္ရြာတြင္ ေခတၲေနခဲ႔သည္။ (၁၉၄၈) မွ(၁၉၅၁) ခုႏွစ္ အထိ ေမၿမိဳ႕ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၿပီးေနာက္ (၁၉၅၂) ခုမွ (၁၉၅၇) အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ကၽြန္းရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္တြင္
ပညာ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။

    ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဒသနိကေဗဒ (Philosophy) ယုတိၲေဗဒ (Logic) တကၠေဗဒ (Matakphysis) (0nthology) စႀကာ၀ဠာေဗဒ (Comoslogy) စိတ္ပညာ (Psychology) ႏွင့္ ဘာသာေရး တရားေသ၀ါဒ (Dogmatic theology) အက်င့္ သိကၡာေဗဒ (Moral theology)စသည္တုိ႔ကုိ အဓိက ဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ႀကား၍ တြဲဘက္ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သမၼာက်မ္း (Bible) အသင္းေတာ္ ဥပေဒ (Canon Law) ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳမႈ ဆုိင္ရာက်မ္း (Litugy) ႏွင့္ သတၲေဗဒ (zoology) နကၡက္ေဗဒ (Astrology) ခႏၶာေဗဒ (Anatomy) ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားခဲ႔သည္။

    (၁၉၅၈) ခုတြင္ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ သာသနာျပဳေရးအတြက္ တီးတိန္ ခ်င္းစကားကုိ (၁၀)လခန္႔ သင္ၾကားခဲ႔ရသည္။ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္ဦး၀င္း လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ (၁၉၅၉) ခု ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း တမူးၿမိဳ႕နယ္ ကန္မႀကီးေက်းရြာ၌ သာသနာအမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ကန္မႀကီးေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္စဥ္ သစ္သားဘုရားေက်ာင္း အျပင္ ခမ္းပတ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေန ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ အုတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဓမၼဆရာ သင္တန္းမ်ားလည္း ပုိ႕ခ် ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ နယ္သူနယ္သားမ်ား အေျခခံပညာ သင္ၾကားႏုိင္ေရး အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္း ဖြင္႔ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္႔အျပင္ ေက်ာင္းသား (၃၀)ေက်ာ္အတြက္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေစရန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ တမုိင္ေက်ာ္ခန္႔ တူးေျမာင္း ေဖါက္လုပ္ေပးခဲ႕ရာ ယေန႕တုိင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစရန္ ကေလး တမူး လမ္းမႀကီးမွ ဆင္ပရားေက်းရြာအထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂ်ိဳဒင္းႏွင့္ အတူ လမ္းေဖါက္ခဲ႔ၾကသည္။

    (၁၉၆၅) ခုတြင္ မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဂ်ိိဳးဇက္ ဦး၀င္း ပ်ံေတာ္မူသျဖင့္ ၄င္း၏ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံရန္ ဖါသာရ္ မုိးဇယ္ဦးဘခင္ကုိ ေရႊးေကာက္လုိက္သည္။ ဆရာေတာ္ မုိးဇယ္
ဆရာေတာ္သိကၡာမခံယူမီ မႏၲေလးသုိ႔ ေခၚယူသျဖင့္ (၁၉၆၅) ခု ႏုိ၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလး ကာသီဒရယ္ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာသီဒရယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင္႔ သံ၀င္းလူငယ္မ်ားကုိ သတၲမတန္းမွ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရရွိသည္ အထိ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ကက္သလစ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပည္သူပုိင္ သိမ္းသျဖင့္ ပ်က္သြားေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းကုိ (၁၉၆၇) ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း၍ ႏွစ္လ တႀကိမ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ခဲ႔သည္။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္(Bible course) သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႕ခ်ႏုိင္ခဲ႔သည္။ မာရီယား တမန္ေတာ္အသင္းကုိ စံနစ္တက် ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ႔၍ တမန္ေတာ္သားမ်ား အကူအညီျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း မလာႏုိင္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားထံ သြားေရာက္၍ ဘာသာတရား အေႀကာင္း သင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းကုိလည္း ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ႔သည္။ လူငယ္မ်ားအသင္းကုိလည္း စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။

    (၁၉၇၅) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးသာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရႊးေကာက္ခံရသည္။ (၁၉၇၅) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ကာစီဒီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္သိကၡာ တင္ေပးသည္။ ဆရာေတာ္ျဖစ္ျပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ ပထမဦးစားေပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ (၁၉၇၆) ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႕မွ မတ္လ (၁၈)ရက္ေန႕အထိ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ သြားေရာက္ ႀကည္႔ရႈခဲ႔သည္။ (၁၉၇၇) ခုႏွစ္မွ (၁၉၉၀) ျပည္႔နွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း မျပတ္မလပ္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသသုိ႔ သြားေရာက္၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ဦးေဆာင္ႏုိင္သျဖင္႔ ခ်င္းေတာင္တန္း ကက္သလစ္သာသနာသည္ တဟုန္ထုိုး တုိးတက္လာခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ (၁၉၉၂)ခုႏွစ္တြင္ ဟာခါးကုိ ဗဟုိထား၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ကက္သလစ္သာသနာကုိ သာသနာသစ္တခုအျဖစ္ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ခြဲေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ခ်င္းေတာင္တန္း သာသနာကုိ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ ခရီးဆန္႔ခဲ႔သည္။

    ၁၉၇၈ခု စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႕တြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည္။ (၁၉၇၉)ခု ဇႏၷ၀ါရီလ(၂၁)ေန႕တြင္ ဆရာေတာ္ဦးသန္းေအာင္သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဆရာေတာ္မ်ား မ်က္ေမွာက္၌ မိမိအား အပ္ႏွင္းေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္အာဏာကုိ တရား၀င္ လက္ခံယူပြဲ က်င္းပသည္။ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ေရး တလုံးတ၀တည္း ျဖစ္ေရး၊ တုိးတက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ (၅)ႏွစ္ တႀကိမ္ေတြ႕ဆုံရသည္႕ အစဥ္အလာရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၂၀၀၁) ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၅)ႀကိမ္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံညွိႏိွဳင္း ႏုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၉၈၇) ခုတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး ဘဂၤလားေဒ႕ႏုိင္ငံသုိ႔ ႂကြေရာက္လာစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆရာေတာ္အခ်ိိဳ႕ႏွင့္ အတူ ဘဂ္လားေဒ႕ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ ႀကိဳဆုိခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ (၁၉၇၆) ခု မွ(၁၉၈၂) ခု အထိ တစ္ႀကိမ္ (၁၉၈၈) မွ (၁၉၉၃)ခုထိ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၁၂) ႏွစ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေလာကီပညာ ျမင့္မားေရးအတြက္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ မႏၲေလး၌ စိန္ေသာမတ္စ္ ေဆမီနာရီ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။

    သာသနာေတာ္ အေဆာက္အအုံမ်ား အဓြန္႔ ရွည္စြာ တည္တန္႕ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ အုတ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႀကီးမ်ားကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ ဖလမ္း၊ ဟာခါး၊ မင္းတပ္၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ခမ္းပတ္ႏွင့္ ျပည္မ၌ ရြာေတာ္ရြာ၊ မုံလွရြာတုိ႕၌၄င္း ဘုန္းႀကီးေန ေက်ာင္းမ်ားကုိ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ မိတၲိီလာ၊ ျမင္းျခံ၊ ခ်င္းေညာင္ပင္သာတြင္ ၄င္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ မိတီၲလာႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးတြင္ စိန္အာေလာရွက္ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ၄င္း၊ မႏၲေလးတြင္ ေကာင္းေသာ သုိးထိန္း သီလရွင္ေက်ာင္းကုိ၄င္း၊ ေဆာက္လုပ္ ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေရကန္ႀကီး တူးေဖၚႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအရုံး၊ သာသာနာ အိမ္ယာေျမ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၊ သာသနာ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕၊ လူငယ္တမန္ေတာ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ သာသနာေတာ္ ျပန႔္ပြားေရးအတြက္ အာရ္ဗီြေအ (Radio Veritas Asia) ျမန္မာပုိင္း အသံလႊင့္ အစီအစဥ္ကုိ (၁၉၇၈)ခုႏွစ္မွ စ၍ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ယင္း အသံလႊင္႔ဌာနရွိရာ မနီလာၿမိဳ႕သုိ႔ (၁၉၇၉) ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္၊ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္တြင္ တႀကိမ္ သြားေရာက္ ႀကည္႔ရႈခဲ႔သည္။ မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ သာသနာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ (၆) ထပ္တုိက္ကုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

    ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္သည္ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၌ ႏွလုံးခြဲစိတ္ ကုသခံယူၿပီး ေအာက္ပုိင္း အေႀကာအတု ထည္႔ရသည္။ (၂၀၀၁)ခု ႀသဂုတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွလုံးခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူသည္။ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၃)ရက္ေန႔မွ စ၍ မႏၲေလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရာထူးမွ အနားယူလုိက္သည္။

    ဆရာေတာ္ အာလ္ဖုန္းစ္ ဦးသန္းေအာင္သည္ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၄း၄၅) နာရီတြင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး အာလ္ဖုန္းစ္ ဦးသန္းေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၂x၂၅ လမ္းရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္၌ (၂.၁၁.၀၄) အဂၤါေန႕မွ (၄.၁၁.၀၄)ႀကာသပေတးေန႔အထိ (၃)ရက္တုိင္တုိင္ တခန္းတနားခင္းက်င္းထားပါသည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား သင္းကြဲ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကုိ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကုိရင္ သီလရွင္ႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳ ဆုေတာင္းႀကသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဆန္တီအာဂုိၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္သာသနာပု္ိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘုိသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္၏ စ်ာပနအခန္းအနားတြင္ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္႔အတြက္ ၀မ္းနည္းသ၀ဏ္လႊာျဖင္႕ အေ၀းေရာက္ ဂါရ၀ျပဳပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘားလမ္း ဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း ေအမာေႏြလ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာေပါလ္ဂၽြန္သည္လည္း ၀မ္းနည္း သ၀ဏ္လႊာျဖင္႕ ဂါရ၀ျပဳပါသည္။

    (၂၀၀၄) ခု ႏုိ၀င္ဘာလ (၄)ရက္ေန႕ ညေန (၃)နာရီတိတိတြင္ မႏၲလးသာသနာပုိင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္တုန္းဂေရာင္ ဦးေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္မာတီးယား-ဦးေရႊ၊ ေတာင္ငူဆရာေတာ္ အုိက္ဇက္ဓနူ၊ လားရႈိးဆရာေတာ္ ဖိီးလစ္ဇမ္ေဟာင္း၊ ဟားခါး ဆရာေတာ္ နီေကာလားမာထန္း၊ လိြဳင္ေကာ္ ဆရာေတာ္ ဆုိေတးရုိးဖာမုိ၊ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ဆိန္းဟုိတုိ႔က ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဆုေတာင္း ပဌာနျပဳၾကသည္။ ထုိေနာက္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေရွ႕ဆုံးမွ ခရစၥတူးတုိင္ တရားေထာက္မ်ား ေနာက္မွ သီလရွင္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စိီကာစဥ္ကာ တန္းစီ၍ ၄င္းတုိ႕ေနာက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးသန္းေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ကုိ ရဟန္းေတာ္ (၆)ပါး ထမ္း၍ အခန္းတနား သယ္ေဆာင္ခဲ႔ႀကသည္။ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း၌ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စ်ာပန မစၦားပူေဇာ္ပြဲတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္-ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၇)ပါး၊ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး အပါး ေပါင္း (၈၀)ေက်ာ္၊ သင္းကြဲ ညီအစ္ကုိ ခရစ္ယာန္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုိရင္ သီလရွင္ဘာသာ၀င္ စုစုေပါင္း (၂၀၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

    မစၦား ပူေဇာ္ပြဲအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္အာလ္ဖုန္းစ္ ဦးသန္းေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကုိ ေရႊထီး (၄)လက္မုိးထားေသာ ပန္းကား အလွယာဥ္ေပၚတြင္ တင္ေဆာင္၍ ေရွ႔ဆုံးမွ ေရွ႕ေျပးယာဥ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားတပါးစီ စီးေသာ ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ထုိေနာက္မွ ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလပ္တင္ထားေသာ ပန္းကား၊ ၄င္းေနာက္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ သီလရွင္မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုိယ္ပုိင္္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ား စီကာစင္ကာ လုိက္ပါ ပုိ႔ေဆာင္ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေနာက္ဆုံး ဂါရ၀ျပဳျခင္းအေနျဖင့္ ဓမၼသီခ်ငး္မ်ား သီဆုိၾကသည္။ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းျဖင္႕ေမတၲာ ဘာ၀နာပြားမ်ားကာ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဂါရ၀ျပဳ လုိက္ပါ ပုိ႔ေဆာင္ၾကသည္။

    ညေန (၅း၃၀) နာရီတြင္ ဆရာေတာ္အာလ္ဖုန္းစ္ ဦးသန္းေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကုိ သၿဂႋဳလ္မည္႔ ၾကာနီကန္သခ်ႋဳင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ သခ်ႋဳင္းေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိရင္သီလရွင္မ်ား ဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပရိသတ္ႀကီးသည္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ စနစ္တက်ေနရာယူႀကၿပီး ဆုေတာင္း ေမတၲာျပဳႀကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေနာက္ဆုံး ဂါရ၀ျပဳသည္႔အေနျဖင့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးသည္ “ငါ႔ေကာင္းကင္အိမ္” ဓမၼသီခ်င္းကုိ သံျပိဳင္ သီဆုိကာ ပန္းမုိးမ်ား ရြာခ်ရင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး အာလ္ဖုန္းစ္ဦးသန္းေအာင္၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကုိ ဂူသြင္း သၿဂႋဳလ္ လုိက္ႀကပါေတာ့သည္။

ဆက္ရန္