Monday, November 18, 2013

သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကသည္    သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကသည္
    အထက္ပါေယဇူး၏ စကားမ်ားဟာ စတုတၳ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ရဲ႕ အခန္းႀကီး ၁၈၊ အခန္းငယ္ ၃၇မွ ထုတ္ႏုတ္ထားတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ျဖစ္ပါတယ္။  မိမိထံ တရားစီရင္မႈ ခံယူဖို႔ရန္ အပုိ႔ခံရတဲ့ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ကုိ ၿမိဳ႕၀န္မင္းပိလတ္က ေမးျမန္း စစ္ေဆးရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေျဖဆုိခဲ့တဲ့စကား အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီစကားေတာ္မ်ားကုိ နားလည္ဖို႔ ေရွ႕မွာပါတဲ့ စကားစပ္ႏွင့္ ဖတ္႐ႈဖို႔လုိအပ္မယ္။ ပိလတ္မင္းဟာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္တန္းတဲ့ စ႐ုိက္မ်ဳိး မရွိ၊ သူဟာ ဇေ၀ဇ၀က္ မတင္မက်ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ သူ႕ကုိ ခရစ္ေတာ္က မိမိဟာ သမၼာတရားကုိ သက္ေသခံဖို႔ရန္ ဤေလာကသုိ႔ ႂကြလာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ သမၼာတရားတည္း ဟူေသာ မွန္ကန္ျခင္းတရားဟာ မိမိ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံမွ ခံယူရရွိထားတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆုိရာ၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀သက္တာရဲ႕ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဦးတည္ၾကရမယ့္ ျပည့္၀ စံုလင္တဲ့ အသက္တုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႔ရန္ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ကမၻာေလာကဆီသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံးဟာ ျပည့္၀စံုလင္တဲ့ ထာ၀ရအသက္ေတာ္အတြက္ ဖန္ဆင္းထားခံရၾကတယ္ မဟုတ္လား။ 

    အဲေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကိုယ္ေတာ္ဟာ သမၼာတရားကုိ သက္ေသခံရာ၌ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ လံုး၀ အတိမ္းအေစာင္းမခံဘဲ ၎ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို တေထရာတည္း ရွိေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေပးပုိ႔ တင္ဆက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ “သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကသည္။”

    ဒီ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႕ နက္႐ိႈင္းတဲ့အနက္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္လာပါတယ္။  ခရစ္ေတာ္ဟာ သမၼာတရားျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ နားလည္ လက္ခံဘုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း သမၼာတရားဘက္က ရပ္တည္ၾကရမယ္။  တနည္းအားျဖင့္ သမၼာတရားႏွင့္ အတူ တသံတည္း ထြက္ရမည္။  စစ္မွန္တဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္တဲ့ သမၼာတရားဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဒုတိယဇာတိျဖစ္ပါမယ့္ အခ်က္ပါပဲ။ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းႏွင့္ ရက္ရက္ေရာေရာရွိၾကရင္ ခရစ္ေတာ္ ေယဇူးကုိ ျမတ္ႏုိးတမ္းတျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏွလံုးသားအတြင္း စမ္းေရပမာ တသြင္သြင္ စီးလာမယ္။  အလုိအေလ်ာက္ ကုိယ္ေတာ့္ဘက္ ေရြ႕လ်ားလာၿပီး သ႔ူ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သံကုိ နားဆင္လာမယ္။  ကုိယ္ေတာ့္အသံက လဲြလုိ႔ အျခားအျခားေသာ အသံမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ အသံမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလာၾကမယ္။  ဒီလုိနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္၏ ျပည့္စံုျခင္း၊ ဘ၀ျပႆနာႀကီးမ်ားရဲ႕ အေျဖႏွင့္ လူ႔ႏွလံုးသား ဆာေလာင္မႈႀကီးရဲ႕ ျဖည့္စြက္ေပးခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၾကပါလိမ့္မယ္။  “သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့ စကားကုိ နားေထာင္ၾကသည္။” ဆိုတာကို ၾကားနာၿပီး ၎အေပၚ သစၥာရွိျခင္း၊ မွန္ကန္တဲ့ ေကာင္းျမတ္မႈဟူသမွ် အေပၚ စိတ္သေဘာထား ႀကီးျမတ္ျခင္း- စသည္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးကုိ နားလည္ရာ၌ အဓိက မရွိမျဖစ္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

COMPROMISE လုိ႔ေခၚတဲ့ ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္မႈကင္းျခင္း၊ မတင္မက် မေရမရာျပဳမူတတ္ျခင္းတုိ႔ အႏၲရယ္မွ ဒီ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က ကာကြယ္ေပး ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ နားလည္ လုိက္နာရာ၌ ခရစ္ေတာ္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းႏွင့္ ေလာကနည္းရာပံုစံမ်ားကုိ မကုိက္ညီေသာ္လည္း မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဖက္စပ္ေပးျခင္း၊ ၿခံစည္း႐ုိးေပၚထုိင္ေနျခင္း ဆုိတဲ့ “ေသာင္မတင္ ေရမက်” ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ိဳးမ်ားေလာက္ ခရစ္ေတာ္ သမၼာတရားကုိ ဆန႔္က်င္ဘက္ လုပ္ေနေသာအရာ မရွိပါ။  ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္၏ ႁမြတ္ၾကားခ်က္တုိ႔ကုိ ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ထင္သလုိ ဆက္စပ္ေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မွန္ကန္ တင့္တယ္မႈ၊ သပၸါယ္လွပမႈကုိ ႐ႈျမင္ နားလည္ႏုိင္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္၌ ၎အသီးအပြင့္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ ခံစားႏုိင္ၾကပါမယ္။

    လက္ေတြ႕က်က် ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ရွင္မာေတဦး ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး ၅ ၊ အခန္းငယ္ ၉ မွာ ခရစ္ေတာ္ ႁမြတ္ဆုိခဲ့တဲ့ “ခုိက္ရန္ကုိ မလုိလားေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ၾက သူတု႔ိသည္ မဂၤလာရွိၾက၏။  အေၾကာင္းမူကား ၎တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားဟု ေခၚေ၀ၚခံရမည္။” ဆုိတဲ့ စကားကို က်င့္သံုးၾကပါစုိ႔။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိလည္း သြားေလရာရာ၌ ယူေဆာင္ သြားၾကပါစုိ႔။ “သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သမွ်ေသာ သူတုိ႔သည္ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကသည္”

              ဘုန္းဘုန္း အက္ဒြက္ ဦးစိန္ျမင့္