Sunday, October 6, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၆)


မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၅)


 (၁၇) ရာစု အေစာပုိင္းမွ (၂၀) ရာစုဦးပုိင္း အထိ
အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္သာနာျပဳမ်ား၏
လွဳပ္ရွားမႈ ၿခဳံငုံ သုံးသပ္ခ်က္

ေပၚတူဂီ ဘုရင္ဂ်ီ စစ္သုံ႕ပန္းမ်ား ရြာမ်ားသုိ႔ အစုခြဲ ပုိ႕ျခင္း။
    တပင္ေရႊထီးႏွင့္ ဘုရင္႔ေနာင္တို႔လက္ထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေပၚတူဂီေၾကးစား စစ္သားမ်ားကုိ ငွားရန္းရန္ အသုံးျပဳခဲ႔ ၾကသည္။ ေပၚတူဂီ စစ္သားမ်ား၏ စစ္ရည္ စစ္ေသြး ျမင့္မားမႈ၊ ရဲစြမ္းသတၲိရွိမႈ၊ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ၊ စသည္တုိ႔ကုိ ဘုရင္မ်ားက သိရွိ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သန္လ်င္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ ေျခကုတ္ယူထားေသာ ေပၚတူဂီ ေခါင္းေဆာင္ ဒီဗရစ္တုိကုိ အနုိင္တုိက္ယူၿပီး ေပၚတူဂီႏြယ္ စစ္သုံ႔ပန္းအားလုံးကုိ အင္း၀သုိ႔ ပုိ႔ၿပီး စစ္အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ထားခဲ႔သည္။

    သာလြန္မင္းလက္ထက္တြင္ ေပၚတူဂီ စစ္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူဦးေရတုိးပြားလာၿပီး အင္အားေကာင္းလာရာ စုိးရိမ္ေတာ္မူသျဖင့္ အင္း၀တြင္ အေရးးပါေသာ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ ခ်န္ၿပီး ပရိမၼသုိ႔ ပုိ႔ခဲ႔သည္။ ပရိမၼတြင္လည္း အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ထားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ မူးျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ၾကားရွိ ရြာမ်ားသုိ႔ အစုခြဲ၍ ပုိ႕ထားသည္။ ထုိဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ဘာသာဓေလ႔ ထုံးစံ အတုိင္း ေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ အခြံအထုပ္မ်ား ကင္းလြတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္မႈထမ္း ေပးၾကရသည္။

    ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္ (၁၇၆၈)ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တရုတ္ျမန္မာစစ္တြင္ ဘုရင္ဂ်ီ (ခရစ္ယာန္)မ်ား စစ္မႈထမ္းၾကရသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ခ်ီဗားလီယားမီးလပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဘုရင္ဂ်ိီတပ္သားမ်ားသည္ ရဲ၀ံ႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္၍ တရုတ္ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာတုိ႔က ေအာင္ပြဲ ခံရသည္။ ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ဘုရင္ဂ်ီ စစ္သားမ်ားကုိ လုိက္လံ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ ခ်ီဗားလီးယားမီးလပ္သည္လည္း နန္းေတာ္တြင္ ႀသဇာရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ဆရာေတာ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္လည္း ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္း ခံရသည္။ (၁၇၆၉)ခု ႏုိ၀င္ဘာလ (၃)ရက္ ေန႔စြဲႏွင့္ ဆရာေတာ္ပဲရ္ေကာ္တုိေရးေသာ စာတြင္ တရုတ္ျမန္မာစစ္ပြဲ တရုတ္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အင္း၀၊ နဘက္၊ ေရႊဘုိသုိ႔ ျပန္လာခဲ႔သည္။

    ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ (၁၈၂၄)ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္တြင္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ား စစ္မႈထမ္းၾကရသည္။ ဖါသာရ္ ဓာမာတုိသည္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္အတြက္ အာသံတြင္ စခန္းခ်ေနေသာ ဘုရင္ဂ်ီ စစ္သည္မ်ားထံ သြားေရာက္ ၾကည္႔ရူ အားေပးခဲ႔သည္။ ဘုရင္႔တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းရေသာ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ားမွ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္တြင္ အမ်ားအျပား က်ဆုံး၍ ျပန္မလာၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ား၌ လူဦးေရ အမ်ားအျပား ေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပန္း ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

    အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ားသည္ အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ ဘုရင္ကုိ ျပန္လည္၍ ဆန္႕က်င္မႈျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘုရင္လုိအပ္သည္႔ အခါ စစ္မႈထမ္းေကာင္းမ်ား အလြယ္တကူ ရေစရန္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ား၌ အစုခဲြကာ ထိန္းသိမ္း၍ ေမြးထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ျမန္မာဘုရင္တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားကုိ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံျခင္း
    (၁၈) ရာစုအေစာပုိင္း တနဂၤေႏြမင္းလက္ထက္ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီသည္ တရုတ္ျပည္မွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ တနဂၤေႏြမင္းသည္ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီအား ဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ တုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးလုိက္သည္။ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီသည္ အင္း၀တြင္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ခဲ့သည္။

    မၾကာမီ ဘုရင္၏ ဆႏၵအရ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံ ကုိယ္စားလွယ္လႊတ္၍ ျမန္မာဘုရင္သည္ ဥေရာပ ခရစ္ယာန္ မင္းသားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔လုိေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံလုိေၾကာင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ ကုန္သြယ္လုိေၾကာင္း စက္မႈအတတ္ပညာ၊ ေျမတုိင္းပညာ၊ သခ်ၤာပညာ၊ ေဆးပညာ၊ အေဆာက္အဦးပညာ အစရွိသည္႔ ပညာရပ္မ်ား တတ္ကၽြမ္းသည္႔ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေစလႊတ္ေပးေစလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ႔သည္။ ျမန္မာဘုရင္က ေပးလုိက္ေသာ အဘုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိလည္း ဆက္သခဲ႔သည္။

    (၁၇၂၈) ခုတြင္ ဖါသာရ္ပီအုိဂါလီဇီးယား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ တနဂၤေႏြမင္းက သန္လ်င္တြင္ ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီယားသည္ (၁၇၄၃) ခုတြင္ မြန္ဘုရင္ သမိန္ေထာ (ဗုဒၶကိတိၲ)ထံ ပဲခူးသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ မြန္ဘုရင္အား ျမန္မာနံပါတ္မ်ား ေရးထုိးထားေသာ နာရီတလုံးႏွင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးသည္။ မြန္ဘုရင္သမိန္ေထာက ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္၊ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ခြင့္မ်ား ေပးသည္။ ပဲခူးတြင္ သာသနာျပဳမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ဘုရင္က ေျမတကြက္ေပးခဲ႔သည္။

    (၁၇၄၅) ခုတြင္ အိႏိၵယျပည္ ဒတ္ခ်္ ကုမၸဏိီၰမွ ေခ်ဗားလီးယား ဒီစကြန္ေနဗီေလ ဦးစီးေသာ သေဘၤာ (၈) စင္းသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ ပဲခူးတြင္ ေစ႔စပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ရုတ္တရက္ ေရာက္ရွိလာေသာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ႔လာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းရန္ မြန္ဘုရင္က ဆရာေတာ္ဂါလီဇီးယားအား တာ၀န္ေပးခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ ဂါလီဇီယားသည္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ကက္ပတိန္အား ၄င္းတုိ႔ အႀကံအစည္ စြန္႔လႊတ္ရန္ ေျပာခဲ႔သည္။ ပဲခူးဘုရင္က ေရာက္ရွိလာေသာ သေဘၤာသား အႀကီးအကဲမ်ားကုိ တခန္းတနား ဧည္႔ခံလုိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဂါလီဇီယားႏွင့္ သေဘၤာသား အႀကီးအကဲမ်ား ပဲခူးဘုရင္ထံ သြားေရာက္ႀကသည္။ ပဲခူးေရာက္ေသာအခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္သားမ်ား အႏွံ႕အျပား အျပည္႔အက်ပ္ ခ်ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သံသယ မကင္းစရာ အေျခအေနမ်ား ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ ျပန္ခဲ႔ၾကရာ အျပန္လမ္းတြင္ (မြန္) ပဲခူးစစ္သားတုိ႕၏ လုိက္လံ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံၾကရသည္။

     ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ ဖါသာရ္ဂရြန္ဒုိးနားသည္ ဘုရင္၏ သားေတာ္မ်ားကုိ ပညာသင္ႀကား ေပးခဲ႔ရသည္။ သာယာ၀တီမင္း လက္ထက္တြင္ ဖါသာရ္အဘုိနာသည္ နန္းတြင္း နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နန္းတြင္း လူငယ္မ်ားကုိ နကၡတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ႀကား ေပးရေပသည္။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ဖါသာရ္အဘုိနာအား ဆက္လက္ သာသနာျပဳခြင့္ ေပးခဲ႔သည္။ (၁၈၅၇) ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရမွ မႏၲေလးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာအခါ ဘုရင္ဂ်ီ (ခရစ္ယာန္) မ်ား အားလုံး မႏၲေလးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ား ေနရန္ ေျမတကြက္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ ေျမတကြက္ ေပးသနားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္အဘုိနာကုိလည္း လစဥ္ ေထာက္ပံ႕ေႀကး ေပးခဲ႔သည္။ မင္းတုန္းမင္းက ဆရာေတာ္ဘိဂန္းဒက္အား ခရီးသြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ဆင္ (၃) စီးနွင့္ ေလွတစ္စင္း သနားေတာ္မူသည္။ ဖါသာရ္အဘုိနာသည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ယုံႀကည္ထုိက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တဦး ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ စာခ်ဳပ္တုိင္း ဖါသာရ္အဘုိနာထံ အႀကံေတာင္း ရသည္။ ဖါသာရ္အဘုိနာထံက အႀကံယူၿပီးမွ စာခ်ဳပ္ေလ႔ ရွိသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အီတလီ စာခ်ဳပ္ရာမွာ ဖါသာရ္အဘုိနာသည္ အေရးပါသူ တဦးျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာ၏ အကူအညီျဖင့္ အိီတလီနုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဘုရင္၏ ခရီးစရိတ္ျဖင့္ ဥေရာပသုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ န၀မေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီအူးထံသုိ႔ မင္းတုန္းမင္း ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကုိ ဆက္သခဲ႔သည္။

    (၁၈၆၇) ခုႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္ေလေကာင္းသည္ နန္းတြင္းမွ ကေလး (၁၄) ဦးကုိ တရား၀င္ ဥေရာပ ေက်ာင္းသားမ်ား အတုိင္း အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သိပံၸပညာ ဘာသာရပ္ သင္ႀကားေပးရသည္။ သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ ဖါသာရ္ ဂ်ိဳဇက္ဖုိးသည္ မင္းသားမ်ားနွင့္ ၀န္ႀကီးသားမ်ားကုိ ျပင္သစ္ဘာသာ စကား သင္ႀကားေပးရသည္။

    ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမွ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ လက္ခံထားႀကျခင္းမွာ ခရစ္ယာန္သာသနာကုိ ယုံႀကည္သက္၀င္၍ မဟုတ္၊ ခရစ္ယာန္သာသနာ ပ်ံ႕ပြားေရးကုိ လုိလား၍လည္း မဟုတ္ အမ်ားအားျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမွ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေခတ္ပညာ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ဘာသာတရား ေလးစားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ သစၥာရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကုိ ဘုရင္႕သားသမီးမ်ားအား ေခတ္မွီ ပညာရပ္မ်ား သင္ႀကားေပးရန္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အသုံးခ်ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳရန္နွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ားတြင္ ရွိေသာ ဘုရင္ဂ်ိီမ်ားကုိ ထိမ္းသိန္းေပးရန္ အတြက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားကုိ ႀကည္ႀကည္ျဖဴၿဖဴ လက္ခံထားႀကျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား၏ စာအုပ္ စာေပမ်ား
    ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ျမန္္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာႏွင့္ ပါဠိဘာသာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ၿပီး ေသာအခါ ဥေရာပမွ ေနာက္ေရာက္လာမည္႔ သာသနာျပဳမ်ားအတြက္ အဘိဓာန္စာအုပ္ ထုတ္ခဲ႔သည္။ ထုိမွ်မက ဘုရား စကားစာအုပ္၊ ေမတၱာစာအုပ္၊ တႏွစ္ပတ္လုံး တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ဖတ္ရေသာ ဆုံးမ ႀသ၀ါဒမ်ား၊ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းမ်ား၊ တုိိဘိယ အထုပၸတိၲ၊ သံမာေတဦးက်မ္း၊ သံေပါလူး၏ ဆုံးမ ႀသ၀ါဒက်မ္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ အန္တုိနီ ေရးသည္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည္႔ သာသနာျပဳမ်ားအတြက္ ဘုရားစကားကုိ လက္တင္အကၡရာျဖင့္ ျပန္ေရးခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ ျမန္မာသမုိင္းခ်ဳပ္ဟု ေခၚေသာ သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ေရးသား ျပဳစုခဲ႔သည္။ မူရင္းမွာ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေစာဆုံး ေျမပုံကုိလည္း ေရးဆြဲခဲ႔သည္။ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္က ပုံႏွိပ္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာသင္ပုန္းႀကီး စာအုပ္ကုိ ျပဳျပင္ တည္းျဖတ္၍ ဒုတိယအႀကိ္မ္ ပုံႏွိပ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ ျမန္မာအင္ပုိင္ယာ စာအုပ္ကုိေရးသားခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ဓာမာတုိသည္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ အဘိဓာန္စာအုပ္ ေရးသားခဲ႔သည္။ စာအုပ္မ်ားကုုိ ျမန္မာဘာသာမွ အီတလီ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိ ေရးသားခဲ႔သည္။ ပတၲျမား သတၲဳတြင္းမ်ား အေႀကာင္း အတြဲ(၂)ကုိ ဘဂ္ၤလား၏ အာရွဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ရွားပါးအပင္ (၃၀၀)ႏွင့္ တိရစၦာန္ အမ်ိဳးေပါင္း (၂၀၀)ခန္႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး စာအုပ္ (၄) တြဲ ေရးသားခဲ႔သည္။ ပထမ (၂)တြဲမွာ ပုံႀကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပၿပီး၊ ဒုတိယ (၂)တြဲမွာ သစ္ပင္မ်ားနွင့္ တိရစၦာန္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း (၃)က်မ္းကုိ လကၤာသြားႏွင့္ ေရးသား ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား၏ ဘ၀အေႀကာင္း အီတလီဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ဓါမာတုိ စုေဆာင္းထားေသာ စာမူစာအုပ္မ်ားကုိ ခ်မ္းသာရြာ၌ သိမ္းဆည္းထားရာ (၁၈၄၂) ခုတြင္၊ မီးေလာင္သျဖင့္ ဆုံးရွုံးရသည္။ အျခားစာအုပ္မ်ားနွင့္ အတူ မုံလွရြာတြင္လည္း မီးေလာင္ခံရသည္။

    ဖါသာရ္ အီညာဆီအူး ဒီဗရစ္တုိသည္ စာမ်က္ႏွာ (၅၀၀)ပါ အီတလီ ျမန္မာသဒၵါက်မ္း ေရးသားခဲ႔သည္။ အီတလီ၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ (၃) ဘာသာတြဲက်မ္းကုိလည္း ျပဳစုခဲ႔သည္။ အီတလီ၊ ျမန္မာ၊ လက္တင္ (၃)ဘာသာျဖင့္ ေဆးက်မ္း ျပဳစုခဲ႔သည္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ေဆးမ်ားကုိ လက္တင္ အေခၚအေ၀ၚျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ ဘီဂန္းဒက္သည္ (၁၈၅၈) ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶေဂါတမအေႀကာင္း စာအုပ္တအုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ျမန္မာ ကက္သလစ္သာသနာျပဳ သမုိင္းစာအုပ္ကုိလည္း (၁၈၈၇)တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ခရစ္ယာန္ သာသာနျပဳမ်ား ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ႔ႀကေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အလြန္ တန္ဘိုးရွိေသာ သမုိင္း အေထာက္အထား မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ျဖစ္သည္။

သာသနာျပဳမ်ား၏ ပညာေရး
    ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ မုံလွရြာတြင္ ကေလးမ်ားကုိ ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ဓမၼဆရာ သင္တန္းေက်ာင္းလည္း ဖြင့္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္၍ မိမိ ကုိယ္တုိင္ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ နဘက္ရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္၍ ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥေက်ာင္း၌ သဒါၵက်မ္း၊ စာစီစာကုံးပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ သခ်ၤာဘာသာ၊ ေရေႀကာင္း အတတ္ပညာ၊ ဘာသာ ေဗဒပညာရပ္မ်ား၊ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေလေကာင္းသည္ နဘက္၀န္းက်င္ရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လူမ်ိဳး ဘာသာမေရႊး အဂၤလိပ္စာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ဘူးလီးရက္စ္သည္ ခ်မ္းသာရြာ၌ အထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္၍ ကေလးမ်ားကုိ ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ၄င္း လက္ထက္မွာပင္ အစုိးရ အသိအမွတ္ျပဳ မူလတန္းေက်ာင္း ရရွိခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ကြီးရုိးသည္ မုံလွရြာတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္၍ ကေလးမ်ားကုိ ပညာ သင္ႀကားေပးခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး အုစ္ လက္ထက္ (၁၈၉၇)တြင္ စိန္ပီတာ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္လဖုန္းသည္ (၁၈၉၅)ခုတြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ မိဘမဲ႔ေက်ာင္း အမည္ႏွင့္ ဖါသာရ္လဖုန္း စာသင္ေက်ာင္းကုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဘူလင္ဂ်ားသည္ (၁၈၈၇)ခုတြင္ စိန္ေဇးဗီးယား မူလတန္းေက်ာင္းကုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္သည္။

    ဆရာေတာ္ႀကီး ဘိဂန္းဒက္သည္ (၁၈၆၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔၌ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းကုိ၄င္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ စိန္ေပါလ ္ေက်ာင္းကုိ၄င္း၊ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ဂြတ္ရွက္ပတ္ သီလရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ (၁၈၆၇)တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ စိန္ဂၽြန္း ကြန္ဗင္႕ေက်ာင္း၊ ျပည္လမ္းရွိ စိန္ဖီေလာမီနာေက်ာင္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းခြဲတုိ႔ကုိ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။

    ၿမန္မာႏုိင္ငံ၌ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား၏ တစတစ ႀကိိဳးပမ္းခဲ႔ႀကေသာ သာသနာၿပဳေက်ာင္းမ်ားသည္ (၂၀) ရာစုအေစာပုိင္းတြင္ တုိးတက္လာခဲ႔ၿပီး၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တဟုန္းဟုန္း တုိးတက္လာခဲ႔သည္။ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရပန္းစားေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္(၁၉၆၄) ခုနွစ္ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ၏ ျပည္သူပုိင္ ဥပေဒအရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပည္သူပုိင္ သိမ္းလုိက္သျဖင့္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား တခန္းရပ္ သြားခဲ႔ေတာ့သည္။
ဆက္ရန္ -
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၇)