Saturday, July 6, 2013

ဘုရားသခင္ သင့္အား ျပဳျပင္ေပးလုိသည္။


သင္၏ အတတ္အားျဖင့္ သင့္ကိုယ္သင္ မသတ္ျဖတ္ပါႏွင့္။ အ႐ႈံးႀကီး ႐ံႈးခဲ့ေသာ၊ အပ်က္ႀကီး ပ်က္ခဲ့ေသာ ေယဇူး၏ အမ်ိဳးသမီး မိတ္ေဆြေလးဦး အေၾကာင္း ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါရေစ။

    ထိုေလးဦးမွာ နတ္ဆိုးစီးေသာ မိန္းမ၊ တစ္ခုလပ္ မိန္းမ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ မိန္းမ၊ ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမတစ္ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။ နာမည္ႀကီး မာရီယား မာဒေလနားႏွင့္ အစျပဳ ၾကစို႔။ သင္သည္ ႐ုန္းထြက္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါဟု ခံစား ရပါသလား။ မာရီယား မာဒေလနားသည္ နတ္ဆိုး ခုႏွစ္ေကာင္ ပူးေနသည္ဟု က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရ နံပါတ္ (၇) ဂဏန္းသည္ ျပည့္စံုျခင္း၏ အမွတ္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သူမသည္ အျပည့္အ၀ လံုး၀ ဆိုးသြမ္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေယဇူးက သူမအား မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ခင္မင္ ရင္းႏွီး ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေယဇူး၏ စြဲၿမဲ ခိုင္မာေသာ ေနာက္လိုက္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွးဦး အသင္းေတာ္၏ အမာခံ ေက်ာ႐ိုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

    သင္သည္လည္း ယေန႔ မာရီယား မာဒေလနားကဲ့သို႔ ခံစား ရႏိုင္သည္။ သင္သည္လည္း နတ္ဆိုးမ်ား အစီးခံရေသာေၾကာင့္ ႐ုန္းထြက္ မရေအာင္ ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ သင္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲ သူ၊ အရက္စြဲ သူ၊ တစ္ခုခုစြဲ သူ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို မေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ကို ကန္ထုတ္ရန္ သင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိ။ သင္သည္ သင္၏ စိတ္ဓါတ္ က်ျခင္း၊ သင္၏ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈမ်ား၊ သင္၏ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၿပီး ႐ုန္းထြက္၍ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနေပမည္။ သင္သည္ အက်ဥ္းက်သကဲ့သို႔ ခံစားရသည္။ ျပဳျပင္၍ မရႏိုင္ဟု သင္ ခံစားရသည္။ ေသခ်ာ နားေထာင္ပါ မိတ္ေဆြ၊ ဘုရားသခင္ သင့္အား ျပဳျပင္ ေပးလိုသည္။ ဘုရားသခင္ သင့္အား ကုသ ေပးလိုသည္။ မာရီယား မာဒေလနားထံမွာ နတ္ဆိုးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္သကဲ့သို႔ သင့္အား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပး လိုသည္။ သင့္အား လြတ္ေျမာက္ ေစလိုသည္။

ေနာက္တစ္ဦးမွာ ကြာရွင္း ျပတ္စဲရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ ပ်က္ဖူးပါသလား။ ဒုတိယ အမ်ိဳးသမီးမွာ ေယာက်္ား ငါးေရာက္ရွိေသာ ဆာမာရီတန္ မိန္းမ ျဖစ္သည္။ နတ္ဆိုး ၇ ေကာင္စြဲျခင္းႏွင့္ ေယာက်္ား ၅ ေယာက္ရွိျခင္း ဘယ္အရာက ပိုဆိုး သနည္း။

    သင္သည္ ဆာမာရီတန္ မိန္းမကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္းမ်ားကို ခံစား ရေကာင္း ခံစားရေပမည္။ သင္က အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ပ်က္ တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ ပ်က္ေသာ မိသားစုမွ လာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ သင္သည္ အတိတ္က အမွားမ်ားအတြက္ တစ္သက္လံုး ခံစားရေတာ့မည္ဟု သင္ ေတြးေကာင္း ေတြးမည္။ ငါ့ဘ၀ ပ်က္ၿပီ။ ငါ့ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလွႀကီး ဆံုး႐ႈံး သြားၿပီ။ ငါ့ဘ၀ တစ္သက္လံုး စိတ္ဆင္းရဲ ရေတာ့မည္ဟု သင္ ေတြးေကာင္း ေတြးမည္။

    မိတ္ေဆြ... ၎သည္ မမွန္ကန္ပါ။ မိတ္ေဆြ... ဘုရားသခင္ သင့္ကို ခ်စ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ႀကီးျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းခ်ီး ေပးလိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင့္အား ေကာင္းခ်ီးေပးမည့္ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းသည္ သင္၏ အမွားမ်ားထက္ သာ၍ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


    ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ခိုးစားရင္း တန္းလန္းျဖင့္ ဖမ္းမိေသာသူ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားက သင့္အား ပယ္ထားသည္ဟု ခံစား ရပါသလား။ ေယဇူး၏ တတိယ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြမွာ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္ေနစဥ္ ဖမ္းမိေသာသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူတို႔တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ထိုအမႈ ထင္ရွားေၾကာင္း အျပည့္အ၀ သက္ေသ ျပႏိုင္သည္။ ေသသည္ အထိ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ေပါက္သတ္ရန္ ဆူပူ ေသာင္းက်န္းေသာ လူတစ္စု၏ ဆြဲေခၚျခင္း ခံရသည့္အေၾကာင္း သင္ ေတြးေတာ ၾကည့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုလူမ်ားကို ေဘးဖယ္ေပးရန္ ေယဇူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေယဇူးက သူမအား “ငါသည္လည္း သင့္အား မစီရင္”ဟု မိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။

    မိတ္ေဆြ သင္သည္လည္း ဆိုးရြားေသာ အမွား ျပဳသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေလမည္။ လူေတြက သင့္အား အထင္ေသး အျမင္ေသး ၾကည့္ၾကမည္။ သင္၏ မိုက္မဲမႈအတြက္ လူေတြက ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကမည္။ ေနာက္ကြယ္မွာ သင့္ အေၾကာင္း ေျပာဆို၍ သင့္ကို ျငင္းပယ္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ သင့္အား ယခုအခ်ိန္၌ ေျပာၾကားေသာ စကားမွာ “ငါသည္ သင္၏ အျပစ္ကို မစီရင္၊ သင့္ဘ၀ကို ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ ငါ၌ စီမံကိန္း ရွိသည္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သင္၏ စိတ္၀ိညာဥ္ ဤ ေၾကညာခ်က္ကို ခံယူပါ။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ ေျပာၾကားေသာ စကားကို ယံုၾကည္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ သူတို႔အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္း မရွိေခ်။ (ေရာမ ၈း၁) ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အတိတ္ကာလကို အာ႐ံုစိုက္ျခင္း မရွိ။

ေနာက္ဆံုးမွာ ၿမိဳ႕၏ ျပည့္တန္ဆာမ တစ္ဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးရပါေစ။ (မွတ္ခ်က္။    ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ဤျပည့္တန္ဆာမကို မာရီယား မာဒေလနားဟု ယူဆ ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ သမၼာက်မ္းစာ အေထာက္အထား မရွိပါ။)

 ေယဇူးသည္ ဧည့္ခံပြဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္စဥ္ သူမသည္ မဖိတ္ဘဲ ဇြတ္၀င္လာသူ ျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းမသည္ ေယဇူး၏ ေျခရင္းတြင္ ဒူးေထာက္သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျခေထာက္ကို မ်က္ရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာသည္ ထို႔ေနာက္ သူမ၏ ဆံပင္မ်ားျဖင့္ သုတ္ေပးသည္။ ထုိဧည့္ခံပြဲ တက္ေရာက္ေနသူ အားလံုး သူမ ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကသည္။ သူတို႔ စတင္၍ တီးတိုး ေျပာၾကသည္။ ေဟး ေယဇူးဟာ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါ့ မလား။ သူ႔ကို ထိကိုင္ေနသူဟာ မိန္းမပ်က္ဆိုတာ မသိဘူးလား။ သို႔ေသာ္ ေယဇူးသည္ သူ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေျပာဆိုေနေသာ စကားမ်ားကို အေလးမထားေခ်။ လူတိုင္းက သူမ မေန႔က ဘာျဖစ္သည္ကို ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေယဇူးက သူမ မနက္ျဖန္ ဘာျဖစ္မည္ကို ႐ႈျမင္သည္။ သူမ၏ အလြန္မ်ားျပားေသာ အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ အလြန္ ခ်စ္ခင္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ေယဇူးက ႐ႈျမင္သည္။ လူတိုင္းက သူမ၏ အတိတ္ကို ႐ႈျမင္သည္။ ေယဇူးက သူမ၏ အနာဂါတ္ကို ႐ႈျမင္သည္။ သူတို႔သည္ အမည္မသိသူမ်ား ျဖစ္သည္။

 ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မိန္းမေလးေယာက္ အနက္ မာရီယား မာဒေလနား တစ္ေယာက္သာလွ်င္ နာမည္ သိပါသည္။ အျခား သံုးေယာက္မွာ အမည္မသိ ျဖစ္သည္။ ဆာမာရီတန္ မိန္းမ၏ နာမည္ကို မသိပါ။ ျပည့္တန္ဆာမ၏ အမည္ကို မသိပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္စဥ္ ဖမ္းမိေသာ မိန္းမ၏ အမည္ကိုလည္း မသိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဘုရားသခင္ ေျပာၾကားေသာ အေၾကာင္းမွာ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ သင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ငါ၏ ဂ႐ုဏာေတာ္သည္ သင့္အား အနာဂါတ္သစ္ကို ေပးမည္။ ငါတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရား သခင္သည္ ဤသို႔ေသာဘုရား ျဖစ္သည္။


Ref: Bo Sanchez ၏ How your words can change your world ကိုျပန္ဆိုသည္။

                    အုတ္လွ