Wednesday, July 3, 2013

သင့္အား ေခၚေတာ္မူျခင္း အသံ ၾကားေစပါ။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေခၚတဲ့အသံကို ငယ္စဥ္ဘ၀မွ ယခု လက္ရွိ အသက္အရြယ္ထိ အၿမဲ ၾကားေနၾကမွာပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေခၚသံကို ၾကားၿပီး ျပန္ထူးတဲ့ အခ်ိန္ရွိသလို ၾကားလ်က္နဲ႔ ျပန္မထူးဘဲ ေနလိုက္တဲ့ အခ်ိန္လည္း ရွိေကာင္းရွိမွာပါ။ ယေန႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနေသာ ေခတ္မွာဆိုရင္လည္း တယ္လီဖုန္းရွိတဲ့ၿမိဳ႕ ရြာ ေက်ာင္း ဌာနေတြႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ လက္ကိုင္ဖုန္းရွိသူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ေယာက္က မိမိအား (ဖုန္းဆက္တဲ့) ေခၚသံကို မျဖစ္မေန ျပန္ထူးၾကတာကို ျမင္ေတြ႕ ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ သာမန္အားျဖင့္ ေခၚေနၾကအသံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တယ္လီဖုန္းလိႈင္းမွ ေခၚသံပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကားလိုက္ရင္ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိထား မိၾကမွာပါ။ ထိုအခ်ိန္ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္မႈက အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

    ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀မွာ ေခၚသံမ်ိဳးစံုကို ၾကားေနရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အဘယ္သို႔ေသာ ေခၚသံကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။ ဘယ္သူ႔ေခၚသံကို ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ သာမာန္အားျဖင့္ မိမိအား ေခၚတဲ့အသံ၊ တယ္လီဖုန္းလိႈင္းမ်ားမွ ေခၚတဲ့အသံကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေတြေ၀မေနဘဲ ခ်က္ျခင္း ျပန္ထူးေလ့ရွိတာကို သတိရၾကမွာပါ။ ဒီမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ၾကည့္ ၾကပါစို႔။ တစ္ရံေရာအခါ ဧလိသည္ မိမိေနရာ၌ အိပ္လ်က္ သူ၏ မ်က္စိမႈန္ေသာေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္သည့္ကာလ၊ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ရွိရာ ထာ၀ရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ မီးခြက္ မေသမွီ၊ ရွေမြလသည္လည္း အိပ္လ်က္ရွိေသာအခါ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ရွေမြလကို ေခၚေတာ္မူ၍ ရွေမြလက “ကၽြႏု္ပ္ရွိပါသည္”ဟု ထူးသျဖင့္ ဧလိထံသို႔ ေျပး၍ “ကိုယ္ေတာ္ ေခၚေသာေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ လာပါသည္” ဟုဆိုလွ်င္ ဧလိက “ငါမေခၚ၊ အိပ္ေတာ့”ဟု ဆိုသည့္ အတိုင္း ရွေမြလသြား၍ အိပ္ျပန္ေလ၏။ တဖန္ ထာ၀ရ ဘုရားက “ရွေမြလ”ဟု ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ ရွေမြလ ထၿပီးလွ်င္ ဧလိထံသို႔ သြား၍ “ကိုယ္ေတာ္ေခၚေသာေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ လာပါသည္”ဟု ဆိုေသာ္ ဧလိက “ငါမေခၚ ငါ့ သား အိပ္ေလာ့”ဟု ဆို၏။ ရွေမြလသည္ ထာ၀ရဘုရားကို မသိေသး။ တတိယအႀကိမ္ ထာ၀ရဘုရားက “ရွေမြလ”ဟု ေခၚေတာ္မူလွ်င္ ရွေမြလထၿပီး ဧလိထံသို႔သြား၍ “ကိုယ္ေတာ္ ေခၚေသာေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ လာပါသည္။”ဟု ဆိုေသာ္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထိုလူငယ္ ရွေမြလကို ေခၚေတာ္မူေၾကာင္းကို ဧလိသည္ ရိပ္မိလွ်င္ “သင္သြား၍ အိပ္ဦးေတာ့၊ ေနာက္တဖန္ ေခၚလွ်င္ “အိုထာ၀ရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ရွိေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ ကၽြန္ၾကားပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္ရမည့္ အေၾကာင္း ရွေမြလကို မွာထားသည့္ အတိုင္း ရွေမြလသြား၍ မိမိ ေနရာ၌ အိပ္ေလ၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္လည္း ေရွ႕နည္းတူ လာရပ္လ်က္ “ရွေမြလ”ဟု ေခၚေတာ္မူလွ်င္ ရွေမြလက “အိုထာ၀ရဘုရား အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ ကၽြန္ၾကားပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထာ၀ရဘုရားက “ဧလိ၏ သားတုိ႔သည္ ကိုယ္ယုတ္မာသည့္ တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ျပဳေသာ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို သူသိလည္း က်ပ္တည္းစြာ မဆံုးမဘဲ ေနေသာေၾကာင့္ သူ၏ အိမ္သားတို႔၌ ငါသည္ အစဥ္အၿမဲ ဒဏ္ေပးမည္ဟု ငါ ေျပာၿပီ ထို႔ေၾကာင့္ ဧလိ၏ အိမ္သားတို႔ အျပစ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာအားျဖင့္ မေျဖ။ အစဥ္အၿမဲတည္ရမည့္ အေၾကာင္း သူတို႔အား ငါက်ိန္ဆိုၿပီ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ဓမၼရာဇ္၀င္ ပ-ေစာင္ ၃း၁-၁၉) ပါရွိပါသည္။

    သည္ျဖစ္ရပ္မွန္ ပံုျပင္ေလးဟာ ထာ၀ရဘုရား သခင္က ရွေမြလအား သူ၏ မွန္ကန္ေသာ တရားကို ေဟာေျပာဖို႔ အမွန္တရားေပၚမွာ  ရပ္တည္ဖို႔ရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တတ္စြမ္းရည္မ်ား အားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ အမွန္တရား ေဟာေျပာရာ၌ အသံုးျပဳေစရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္းသာ ျဖစ္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က “ကိုယ္ေတာ့္ ကၽြန္ၾကားပါ၏”ဟု ျပန္ထူးၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။

    ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးဖိုျဖစ္ဖို႔ရန္ ေသးငယ္ေသာ မီးစာ ဆီမီးတုတ္ေတြက ေလာင္ကၽြမ္းခံၿပီး မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ “ငါ ဘာမွ မတတ္ကၽြမ္းတာ၊ ဒီ အသိ အတတ္ေလးေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အမွန္တရားအတြက္ ဘာမွ ပြဲမျဖစ္ပါဘူး” ဟူေသာ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ိဳးကို ဖယ္ရွားၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းေပၚမွာ ေျခခ် ေလွ်ာက္လမ္းရမည္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ခရီးကို ေျခတစ္လွမ္းမွ စသည္။ ေသးငယ္ေသာ မီးစာ ထင္းမီး တုတ္ေတြလို ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ၀ိရိယ ထုတ္ရမည္။

    ထာ၀ရ ဘုရားသခင္သည္ နည္းလမ္း ကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေခၚေနပါသည္။ သာမန္ ေခၚသံ၊ တယ္လီဖုန္းလိႈင္းမွ ေခၚသံကို ၀မ္းသာအားရ ျပန္ထူးႏိုင္သလို ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကိုလည္း ၀မ္းသာအားရ ျပန္ထူး ၾကစို႔။ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ေခၚသံကို ျပန္ထူးၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏွလံုးသား၌ သိမ္းထားကာ ၎ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ေသာ လူသားတိုင္းအား ေပးေ၀မွ်ၿပီး အထူးသျဖင့္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူထံ ေ၀မွ်ရန္ ျဖစ္သည္။ မေန႔က ဆိုတာ ကုန္ဆုံး သြားခဲ့ၿပီ။ နက္ျဖန္ဆိုတာ မေရာက္ေသးပါ။ ယေန႔ ဆိုတာကသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ရွိေနပါသည္။ ယခု စတင္ ၾကစို႔။ ထာ၀ရဘုရား၏ ေခၚသံကို အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ရွေမြလ ၾကားၿပီး ျပန္ထူးသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ၾကားၾကၿပီး ျပန္ထူး ၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ကို ဘုရားရွင္ထံ လံုး၀ ပံုအပ္ ေပးဆပ္လိုက္ရင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အားနည္းေနေသာ အေျခအေနထက္ သူ၏ ပိုမို ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ အေျခအေန အတြင္း ႀကီးမားေသာ အမႈကိစၥ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္ ၿပီးဆံုးသြားေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အသံုးျပဳ ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကို ၾကားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ျခင္းသည္ အေစခံ၀တ္ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အေစခံ ၀တ္ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရလဒ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သင့္အား ေခၚေတာ္မူျခင္းသံကို ၾကားေစပါ။

            ဥေယ်ာဂ်ာလ (မိုးေကာင္း)