Friday, June 7, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၄)

 
ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ
Fr. Percoto (Barnabite)
 
         ဗာနာဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယား ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ မၾကာမီ သာသနာ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေခ်ာင္းဦးမွ မုံလွသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ေကၽြးေမြး ျပဳစုကာ စာေပ သင္ႀကားေပးသည္။ အသက္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္နယ္မ်ားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရွုသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဘုရင္ဂ်ီရြာေပါင္း (၁၃)ရြာ ရွိေၾကာင္း သူ႕မွတ္ခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထုိရြာမ်ားမွ ေစတနာ ထက္သန္သူတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေန ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ျမန္မာစာကုိ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သည္႔အျပင္ ပါဠိဘာသာကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္၍ ခက္ရာ ခက္ဆစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ထုိမွ်မက ဘုရားစကား စာအုပ္၊ ေမတၲာ စာအုပ္၊ တႏွစ္ပတ္လုံး တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ဖတ္ရေသာ ဆုံးမႀသ၀ါဒမ်ား၊ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ တုိဘိယ အထၱဳပၸတိၲ၊ သံမာေတဦး က်မ္း၊ သံေပါလူး၏ ဆုံးမ ႀသ၀ါဒက်မ္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ (၅) ႏွစ္တုိင္တုိင္ တစ္ပါးတည္း ေ၀းကြာေသာ သာသနာနယ္မ်ားသုိ႔ လွည္႔လည္ ၾကည္႕ရွုရင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၇၆၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ (၄)ပါး ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ သူ႕ကုိ ဆရာေတာ္ တင္ေျမာက္ေၾကာင္း အမိန္႔ စာခၽြန္ေတာ္ ရရွိသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ား မၾကာမီအတြင္း ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရား အယုဒၶယၿမိဳ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ ေအာင္ျမင္စဥ္က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘရီဂုိး(Bishop Brigot)က ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ တင္ေပးသည္။ 
 
    ဆရာေတာ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ (၁၇၆၈) ဇႏၷ၀ါရိီ (၃၁)ရက္ေန႔ တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာခံသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ စစ္ျဖစ္ေသာ အခါ ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မွု ထမ္းၾကရသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ခ်ီဗာလီယာိမိလပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ခရစ္ယာန္ တပ္သားမ်ားသည္ အလြန္ ရဲ၀ံ႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္၍ ျမန္မာတုိ႔က ေအာင္ပြဲ ခံရသည္ ခ်ီဗားလလီးယာ မိလပ္သည္ လည္း နန္းေတာ္တြင္ ႀသဇာရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး ဆရာေတာ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္လည္း ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္း ခံရသည္။ (၁၇၆၉) ခု ႏုိ၀င္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ ဆရာေတာ္ ပဲရ္ေကာ္တုိ ေရးေသာစာတြင္ တရုတ္ ျမန္မာစစ္ပြဲ တရုတ္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အင္း၀၊ နဘက္၊ ေရႊဘုိသုိ႔ ၿပန္လာခဲ႔သည္။ မုံလွတြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ေဆာက္လု့ပ္ရန္ ဘုရင္ထံမွ အခြင့္ ရခဲ႔သည္။ ထုိ အေဆာက္အဦးကုိ ဘရာသာရ္ ရုိမူဘာဂြန္ဇီ (Bro.Romuold Bergonzi) က ႀကီးႀကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

       ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တုိ လက္ထက္ ပထမဆုံး ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ မုံလွတြင္ ဖြင့္လွစ္ခ႔႔ဲသည္။ ထုိေက်ာင္းကုိ ဗာနဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေကာ္ေတေနာ္ဘစ္ကလည္း ကူညီ ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ႔သည္။ ေရွး အတုိင္းအတာအားျဖင့္ အရွည္ေပ (၈၀) အက်ယ္ေပ (၂၀)ရွိသည္။ တုိင္ေပါင္း (၄၆)တုိင္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ထုိပင္မ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ကပ္လ်က္ေဘး တဘက္စီတြင္ ေပ(၂၀)စိီ ရွည္ေသာ အခန္း(၂)ခန္း ရွိသည္။ (၁၇၇၀) ျပည္႔ႏွစ္၌ ေဆာက္လုပ္ၿပိီးစီး သျဖင့္ ဘာသာေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ႔သည္။ ထုိေက်ာင္းကုိ (၁၇၈၀) ျပည္ႏွစ္တြင္ မုံလွမွ နဘက္သုိ႔ ေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ခဲ႔သည္။ ထုိေက်ာင္းတြင္ ဘာသာေရး သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ႔က်င့္ သင္ႀကားေပးရာ တိုးတက္မွု ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ ဘုန္းႀကီးေမြးထုတ္မွုမွာ မေအာင္ျမင္ေသးေခ်။

    (၁၇၆၉-၇၀) တြင္ မုံလွရြာ၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အနီးတြင္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လ်င္ ရဟန္းျဖစ္ သင္တန္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္း ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ပထမေက်ာင္းမွာ မီးရွို႕ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသျဖင့္ ေနာက္ အႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ အျခားေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဆာက္လုပ္ရသည္။

    ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ မိမိ သာသနာအုပ္စုမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး ၾကည္႔ရူၿပီး၊ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လတြင္ မုံလွသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အဖ်ားေရာဂါ စြဲကပ္ၿပီး ေျခေထာက္မ်ား ေရာင္ရမ္း နာက်င္ ကုိက္ခဲလာသည္။ နဘက္မွ တဆင့္ အင္း၀သုိ႔ သြားၿပီး ( Br.Romuoldo) ၏ ေဆးကုသမွုကို ခံယူသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း (၁၇၇၆) ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔ သက္ေတာ္ (၄၇)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

    ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ သာသနာေရး ကိစၥႏွင့္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းပုိင္း ဆုိင္ရာအတြက္ ဖါသာရ္ ကာပါနီအား ေရာမသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ကာပါနီသည္(၁၇၇၆) ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရာမသုိ႔ ေရာက္သည္။ ကာဒီနယ္ ေဘာဂ်ိီယာႏွင့္ ပုံႏွိပ္တုိက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဂၽြန္ခရစၥတုိဖိုရုိ အာႏုဇီတုိ႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ကာပါနီ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာအကၡရာ ခဲစာလုံး သြန္းလုပ္သည္။ ျမန္မာ သဒၵါက်မ္းစာအုပ္ကုိ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သည္။ ထုိစာအုပ္သည္ စာမ်က္ႏွာ (၁၅၅)မ်က္ႏွာ ရွိသည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္း၊ ပထ၀ီႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဓေလ႕မ်ား ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္မွုနွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အျပင္ ျမန္မာ အကၡရာသမုိင္းကုိလည္း ေရးသား ထားသည္။ ဘုရားရွိခုိးရာတြင္ ရြတ္ဖတ္ေသာ ေမတၲာစာမ်ား ကုိလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထားသည္။ ၄င္း ေမတၲာစာမ်ားတြင္ မယ္ေတာ္မာရီယားကုိ ဂုဏ္ျပဳ ဖြဲ႔ဆုိထားေသာ ေမတၲာစာ၊ သခင္ေယဇူး စီရင္ထားေတာ္မူေသာ ေမတၲာစာ၊ ယုံၾကည္ျခင္း အခ်ဳပ္တုိ႔ အျပင္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး ပါ၀င္သည္။ ယင္းစာအုပ္သည္ ေရွးအက်ုဆုံး ျမန္မာ ပုံႏွိပ္ အကၡရာက်မ္းကုိ ျပဳစုရာတြင္ ခေခြးႏွင္႕ စလုံး အကၡရာကုိ ေကာင္းစြာ မခဲြျခား တတ္ေသးေခ်။ ပုံႏွိပ္စလုံး အမွားမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္ျမတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ကုိလည္း ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ယင္းစာအုပ္သည္ စာမ်က္ႏွာ (၄၂) မ်က္ႏွာ ပါရွိသည္။ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပ တုိက္သားတုိ႔သည္ ျမန္မာ စာေပ၊ ျမန္မာ အကၡရာမ်ားကုိ စတင္ ေတြ႔ျမင္လာႀကၿပီး ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမွု ဓေလ႔မ်ားကုိ ပထမဆုံး သိရွိ လာၾကသည္။

         စဥ္႕ကူးမင္း လက္ထက္ တုိင္းျပည္ အေျခအေန မေကာင္းသျဖင့္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွု ခံရေသာေၾကာင့္ (၁၇၈၀)တြင္ မုံလွရွိ ရဟန္းျဖစ္ သင္တန္းေက်ာင္းကုိ နဘက္ရြာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုိက္ရသည္။

။  Vivian Ba, Oct,1962,P-21
။ နန္႔ေမာ္နီကား ၊ေရွးဦးျမန္မာႏုိင္ငံသား ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ပညာေရး တေစ႔ တေစာင္း၊ မ်ိဳးႀကဲသူ၊ ၁၉၉၅ ၊ႏုိ၀င္ဘာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၅
။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ - ၃၃၀
။ Vivian Ba,Nov,1962,P.31
။ နန္႔ေမာ္နီကား၊ အီတလီ ဗာနဗိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ျမန္မာ အကၡရာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား မ်ိဳးႀကဲသူ၊ ၁၉၉၆၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၆-၁၇
။ (က) Frenandez, catholic church in Burma,P-9 (ခ) ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊စာမ်က္ႏွာ-၃၃၂
 
 ဖါသာရ္ အန္တုိနီေရး
Fr.Antonio Filiberto Re (Baranbite)
    ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၆၇) ခုႏွစ္တြင္ ဗာနဗိုက္အသင္း၀င္ ရဟန္းငယ္ ေလးပါး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဖါသာရ္ ဂ်ိီရာဒုိ ေကာ္ေတ ေနာ္ဘစ္ (Fr.Gherardo Cortenovis) ဖါသာရ္ ကာပါနီတုိ႔ (Fr.Melchior Carpini) ရန္ကုန္တြင္ ေနရစ္ ခဲ႔ၾကသည္။ ဖါသာရ္ေရးႏွင့္ ဖါသာရ္မီကုိနီ (Fr.Ambrose Micini) တုိ႔သည္ အင္း၀သုိ႔ သြားၾကသည္။ အင္း၀ ဒီစႀတိတ္ အတြင္းရွိ နဘက္ ေခ်ာင္းဦးကုိ ၾကည္႔ရူရသည္။ ဖာသာရ္ ေရးသည္ (၁၇၈၆)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။ မွတ္ခ်က္ = ဘိေရွာ႕ဘီဂန္းဒက္ ကၽြန္းေတာ ေရာက္စဥ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တုိနီေရး၏ ဂူသခ်ဳႋင္းကုိ ကၽြန္းေတာ၌ ေတြ႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္း(Bigandet, History of the Catholic Mission) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၆၉-၇၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဖါသာရ္ေရးသည္ ျမန္မာစာေပကုိ လ်င္ျမန္စြာ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္လာ၍ သြန္သင္ ျပသသလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အမ်ားအျပား စတင္ ေရးသား ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖါသာရ္ ပဲေကာ္တုိသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ အျပန္အလွန္ စကားေျပာပုံကုိ ေရးသားခဲ႔သည္။ (၁၇၆၉) ခုႏွစ္တြင္ ရတနာမွ ဂၽြန္ကလည္း သူူကုိ ကူညီ ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ေရးသည္ ေနာက္ထပ္ ေရာက္လာမည္႔ ရဟန္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ျမန္မာ ဘုရားစကားကုိ လက္တင္ အကၡရာျဖင့္ ျပန္ေရး ခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိႏိၵယျပည္ ကုိရုိမင္ တယ္လ္ကမ္းေျခရွိ ဖါသာရ္ မာသြန္ (Procurator of the propagation of the faith) ထံသုိ႕ ပုိ႔သည္။ စာမူတြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း စတင္ ေရးသည္။ “Camedo Dado, Ispiritu Santu, Namado, Mittue"

။ Fernandez, catholic church in Burma, PP,8-10
။ Vivian Ba, Oct, 1962, P-21

ဖါသာရ္ ေကာ္ေတေနာ္ဗစ္
Fr. Gherardo Cortenovis (Barnbite)
    ဖါသာရ္ ေကာ္ေတ ေနာ္ဗစ္သည္ (၁၇၆၇)ခုတြင္ ဖါသာရ္ ေရး၊ ဖါသာရ္ မီကုိနီ၊ ဖါသာရ္ ကာပါနီတုိ႔ႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာခဲ႔ၾကသည္။ ေဆးပညာႏွင့္ အေဆာက္အဦး ပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘရာသာရ္ ရုိမူ ဘာဂြန္ဇီလည္း လုိက္ပါ လာသည္။ ဖါသာရ္ ေကာ္ေတ ေနာ္ဗစ္ႏွင္႕ ဖါသာရ္ ကာပါနီတုိ႔သည္ ရန္ကုန္တြင္ ေနရစ္ခဲ႕ၾက၍ ဖါသာရ္ေရးႏွင္႔ ဖါသာရ္မီကုိိနီတုိ႔သည္ အင္း၀သုိ႔ သြားၾကကာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ပဲရ္ေကာ္တုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ ေဂ်ရာလ္ဒုိ ေကာ္ေတ ေနာ္ဗစ္သည္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ ခံရသည္။ အိႏိၵယျပည္ မဒရပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားၿပီး ဆရာေတာ္ သိကၡာ ခံယူသည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ႂကြလာစဥ္ နီကုိဘာကၽြန္းတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

။ (က) ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ - ၃၂၉-၃၃၁ ၊ (ခ) Vivan Ba, oct, PP.21

ဖါသာရ္ေဂတာႏုိမန္ေတဂါးဇား
Fr. Gaetano Mantegazza (Barnabite)
    ဖါသာရ္ ေဂတာႏုိမန္ ေတဂါးဇားသည္ (၁၇၄၅) ခု၊ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ အီတလီျပည္ မိလန္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြား ခဲ႔သည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေဆးဇား ျဖစ္သည္။ ဗာနာဗုိက္ အသင္းသုိ႔၀င္ေသာ အခါ ေဂတာႏုိမာရီယား အမည္ခံသည္။ (၁၇၆၈)ခုတြင္ ရဟန္း သိကၡာခံယူသည္။ (၁၇၂၂) ေအာက္တုိဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျမန္မာစာႏွင့္ ပါဠိ ဘာသာ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေယာက္်ားေလးမ်ား အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္၍ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။

    (၁၇၈၄) ခု ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ မန္ေတဂါးဇားသည္ အသက္ (၆၀) ရြယ္ရွိ ဦးေဆာင္းနွင့္ ကပိၸယတစ္ဦးကုိ အိီတလီသု႔ိ ခရီးထြက္ ခဲ႔သည္။ ၄င္းခရီးတြင္ မန္ေတဂါးဇားသည္ ျမန္မာ႔ သမိုင္းခ်ဳပ္ဟု ေခၚေသာ သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ေရးသား ျပဳစုခဲ႔သည္။ မူရင္းမွာ ျပင္သစ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားသည္။ အီတလီသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ၄င္း သမုိင္းစာအုပ္ကုိ သာသနာ ပ်ံ႕ပြားေရးဌာန ကာဒီနယ္ခ်ဳပ္ အန္တုိနယ္အား ေပးအပ္ခဲ႔သည္ မန္ေတဂါဇား ေရးဆြဲသည္႔ ျမန္မာေျမပုံသည္ ပထမ အေစာဆုံး ေျမပုံ ျဖစ္သည္။ ေျမပုံ (၂) ပုံ အနက္ ပထမ ပုံႀကီးမွာ (၅၄ x ၄၃) စင္တီမီတာ ျဖစ္၍ ဒုတိယပုံမွာ (၁၈.၅ x ၅) စင္တီမီတာ ရွိသည္။ ၄င္း ပုံေပၚတြင္(၁) ေစာ္ဘြားမ်ား အေျခစုိက္ေနရာ၊ (၂) ေစာ္ဘြားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ေနရာ၊ (၃) ၿမိဳ႕ရုိးရွိ ၿမိဳ႕မ်ား (၄) ရင္တားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ခံတပ္ၿမိဳ႕မ်ား (၅)မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ ၿမိဳ႕မ်ား (၆) ေစ်းရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ား (၇) ရြာႀကီးမ်ား (၈) တပ္စခန္းမ်ား ရွိရာ ေနရာ (၉) ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမ်ား (၁၀) ခရစ္ယာန္မ်ား ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ား (၁၁)ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ရွိေသာၿမိဳ႕မ်ား အျပင္ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ရြာႀကီး (၉) ရြာ၏ အမည္မ်ား ေပးထားသည္။ နဘက္ တာရုိးရြာ သံေအာရြာ၊ ကၽြန္းေတာ၊ ပတြင္၊ ခ်မ္းသာရြာ၊ ရတနာ၊ ေခ်ာင္းရုိး၊ မုံလွ၊ လက္ပံႀကီးရြာတုိ႔ျဖစ္၍ ေျမပုံ အငယ္တြင္ ေရာင္စုံ သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ကက္သလစ္ သာသနာေရး ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မွုႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွု တုိ႔ကုိ ခြဲျခား ျပသ ေပးထားသည္။

    (၁၇၈၆) ခု ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အီတလီ၌ ဆရာေတာ္ သိကၡာ ခံယူခ႔ဲသည္။ ခ်မ္းသာရြာ၌ ဖါသာရ္ မန္ေတဂါးဇား အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ ကက္သလစ္ အိမ္ေျခေပါင္း (၅၅) အိမ္ ရွိသည္။ ဖါသာရ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္က ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ ျမန္မာ သင္ပုံးႀကီးစာအုပ္ကုိ တည္းျဖတ္၍ ဒုုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ ရုိက္ႏွိပ္ခဲ႔သည္။ ယခင္က (၇.၅ x ၅.၂၅) လက္မ အရြယ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၇၀) ရွိသည္။ ဒုတိယ အႀကိိမ္ ပုံႏွိပ္ရာတြင္ (၈)လက္မျဖစ္၍ စာမ်က္ႏွာ (၈၀) အထိ ျဖစ္လာသည္။

    ဖါသာရ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္က ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တုိႏွင့္ ဖါသာရ္ ကာပါနီတုိ႔ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာသဒၵါက်မ္းကုိ ျပင္ဆင္၍(၁၇၈၇) ခုတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္၌ ၁၇၇၆ က ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္၌ ပါရွိေသာ အမွားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ ေရးသား ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ ျပင္ဆင္ ေရးသားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအကၡရာမ်ား ပုိမုိ စာလုံး ပီျပင္လာၿပီး ေခတ္သစ္ ျမန္မာ အကၡရာ စာေပမ်ားကဲ႔သုိ႔ ပုိမုိ စနစ္က်လာသည္။

    ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ ယုုိးဒယားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ရသျဖင့္ တုိင္းျပည္ မသာမယာ ျဖစ္လာၿပီး မ်ားစြာေသာ ေနရာတုိ႔၌ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္။ ဘာသာ၀င္ဦးေရ ေလ်ာ႔ပါး ဆုတ္ယုတ္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇားသည္ မိမိ၏ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ပုသိမ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ က်မ္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔၍ အင္အား ဆုတ္ယုတ္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဘာသာ၀င္ သုိးစုမ်ားကုိ ႀကည္႔ရူရန္ ျမန္္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ခ်မ္းသာရြာမွ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ႀကီး၊ ေခ်ာင္းရုိးမွ အန္ျဒဴးကုိ ရန္ကုန္မွ ကုလား ေပၚတူဂီစပ္ အီညာဆီအူးဒီဗရစ္တုိအား ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးရန္ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ (၁၇၉၃) ခုတြင္ တုိင္းရင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား ရဟန္း သိကၡာတင္ေပးၿပီးေနာက္ အဖ်ားေရာဂါ ျပင္းထန္လာၿပီး (၁၇၉၄) ႀသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔တြင္ အမရပူရ၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္၊ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ (၄၉)ႏွစ္ ရွိသည္။

။  Vivian Ba,oct,1962,PP.21-22
။  Vivian Ba,sept,1964,PP.29-30
။  Vivian Ba,dec,1962,P.20
။ Bigandet,catholic Burmese Mission P.71
။ ဦးျမင့္ေဆြ၊ စာအုပ္သမုိင္းနွင့္ သမုိင္း အေတြ႔အႀကံဳ၊ ၁၉၇၂-ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္၊ ကာယသုခ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၇န္ကုန္၊ စာမ်က္ႏွာ-၃-၄
။ နန္ေမာ္နီကား မ်ိဳးႀကဲသူ ၁၉၉၆၊ ဇန္န၀ါရီ စာမ်က္ႏွာ -၁၆-၁၇
။ (က) ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၃၃-၃၃၄   (ခ) Vivian Ba,oct,1963,P.-22

ဖါသာရ္ လူ၀စ္ ဂရြန္းဒုုိးနား (၁၇၄၆-၁၈၂၃)
Fr. Lewis Grondona(Barnabite)
     ဖါသာရ္ လူ၀စ္ ဂရြန္းဒုိးနားသည္ (၁၇၄၆) ခုႏွစ္၊ အီတလီျပည္ မိလန္ၿမိဳ႔၌ ေမြးဖြားခ႔ဲသည္။ ရဟန္း သိကၡာခံၿပီးေနာက္ ဗာနဗုိက္ အသင္းတြင္ ဒသနိက ေဗဒ ကထိကျဖစ္သည္။ (၇)ႏွစ္ ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ႔ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္လာခဲ႔သည္။ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ႔သည္။ (၁၇၈၄)ခုႏွစ္ မွ (၁၇၉၄) အထိ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ဂရြန္ဒုိးနားသည္ ျမန္မာဘုရင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ၾကည္ညို ေလးစားျခင္း ခံရသည္။ ဘုရင္က မိမိ သားေတာ္မ်ားကုိ ဖါသာရ္ ဂရြန္ဒုိးနားအား အပ္ႏွံ၍ ပညာ သင္ေစသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဖါသာရ္ ဂရြန္းဒုိးနားသည္ ကက္သလစ္ဘာသာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ အေျချပဳ၍ အျခားဘာသာတခုနွင့္ က်မ္းေပါက္ကာ အျပန္ အလွန္ ေျပာဟန္ စာအုပ္ကုိ ေရးသားလ်က္ ဘုိးေတာ္ဘုရားအား ဆက္သရာ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိစာအုပ္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားရန္ ေလးျပင္ ေလးရပ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ပင္႔ဖိတ္၍ ေလ်ွာက္ထား ေမးျမန္းပါေသာ္လည္း မည္သည္႔ ပုဂိၢဳလ္မွ် ဘုရင္မင္းျမတ္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေျဖ မေပးႏုိင္ၾကေပ။ (၁၈၁၉) ခုတြင္ ဘုုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံ၍ ေျမးဘႀကီးေတာ္ ထီးနန္း ဆက္ခံသည္။ ဖါသာရ္ ဂရြန္ဒိုးနားသည္ (၁၈၂၁)ခုတြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ အသစ္တည္ေတာင္ေသာ အင္း၀ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂရြန္းဒုိးနားသည္ ျမန္မာျပည္၌ (၄၆)ႏွစ္ တုိင္တုိင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အသက္ (၇၇)ႏွစ္တုိင္ေအာင္ သာသနာရြာမ်ားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရူ ထိန္းသိမ္း ခဲ႔သည္။ (၁၈၂၃) ခုတြင္ အင္း၀၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စ်ာပန ကိစၥအတြက္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားက ေငြေတာ္မ်ား ထုတ္ေပး၍ သၿဂႋလ္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ (၃)ရက္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္႕ အျပင္ ဘုရင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ သၿဂႋလ္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂရြန္းဒုိးနားသည္ မၾကာခဏ နဘက္တြင္ ေနထုိင္၍ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူသည္။

။ Vivian Ba, Feb, 1963, P-25
။ ခ်မ္းသာရြာ၊ ဘုရားေက်ာင္း ရာျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ သမုိင္း စာေစာင္ စာမ်က္ႏွာ -၂၀
။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၃၃၅-၃၃၆
။ Bigandet catholic Burmese Mission. P.24

ဖါသာရ္ရုိဗာရီဇုိ
Fr. Giuseppe Alessandro Roverizo (Barnabite)
ဖါသာရ္ ရုိဗာရီဇုိသည္ (၁၇၈၂) ခု ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အသက္ (၅၂)ႏွစ္ ရွိသည္။ (၁၇၈၃)တြင္ ေခ်ာင္းဦး၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မုူသည္။ 

။ Bigandet catholic Burmese Mission. Pg 23

ဖါသာရ္ ဒါမာတုိး (၁၇၅၆-၁၈၃၂)
Fr. Giuseppe D'Amato (Barnabite)
    ေနပယ္ၿမိဳ႕သား ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗာနာဗုိက္အသင္း၀င္ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိးသည္ (၁၇၈၂) ခု မတ္လတြင္ ဖါသာရ္ ဗင္ဆင္ ဇုိစန္ဂ်မာနိႏွင့္ အတူ အီတလီမွ ထြက္ခြါ ခဲ႔ၾကသည္။ (၁၇၈၃) ခု ဇူလုိင္လတြင္ ရန္ကုန္ ေရာက္ရွိၾကသည္။
    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိးသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္လ်ွင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ပါဠိဘာသာကုိ ေလ႕လာ သင္ၾကားသည္။ ျမန္မာစာ တတ္ကၽြမ္းလာေသာ အခါ ဗမာ ပညာရွိမ်ားႏွင့္ စကား စစ္ထုိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ စားေသာက္ ၀တ္ဆင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ ခရီးသြားလာရာတြင္လည္း ဦးထုပ္ မေဆာင္း ဘိနပ္မပါဘဲ သြားသည္၊ ပါဠိလုိ အဘိဓာန္ စာအုပ္ ျပဳစုခဲ႔သည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ ျမန္မာ .....

။ Vivian Ba,Nov,1962,P-32

 ဆက္ရန္... 
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၅)