Saturday, June 29, 2013

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္

    ဇြန္လ အတြင္းမွာ “ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲကို က်င္းပ ၾကပါတယ္။ ဒီပြဲ ျဖစ္ေပၚလာတာ ကေတာ့ ၁၆၇၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ျခင္း သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ Sr.မာဂရက္ကို ထင္ရွားျပျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားျပျခင္း ေတြရဲ႕ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ -

    လူသားေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ ဆူးေဗာင္း ပတ္ရစ္ကာ လွံဒါဏ္ရာနဲ႔ မီးလွ်ံေတာက္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကုိ ၾကည္ညိဳဖို႔ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားေတြကို ေစတနာ ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားကမူ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ဘာသာတရားမွာ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ မထိေလးစားျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ အားလံုးရဲ႕ အျပစ္ကို ဆပ္ေျဖဖို႔ ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲကို က်င္းပ ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လရဲ႕ ပထမ ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ အာပါတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲကို ၁၈၅၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၂၆ရက္ေန႔မွာ ရဟန္းမင္းႀကီး န၀မေျမာက္ ပီဦးက အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးမွာ က်င္းပဖို႔ ျပဌာန္း ခဲ့ပါတယ္။


    Heart လို႔ေျပာတဲ့ “ႏွလံုး”ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရဲ႕အမွတ္လကၡဏာ ဆိုတာ မသင္ရ၊ မက်က္ရ၊ မေလ့ လာရပဲ လူတိုင္း ေမြးရာပါ အသိျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။ ႏွလံုးဟာ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ သေကၤတ ျဖစ္သလို၊ အသက္ရဲ႕ ဗဟို အခ်ဳပ္အခ်ာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ရဲ႕ ပြဲဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူေတြေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ လံွ အထိုးခံရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းပြဲေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ စီးဆင္းတဲ့ စမ္းေခ်ာင္း သဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

    St. Francis De Sales က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆိုသည္ ေကာင္းမြန္ ႏွစ္သက္ေသာ အရာ၀တၳဳ (သို႔) လူ ပုဂၢိဳလ္ဆီသို႔ ႏွလံုးသား ဦးတည္ ေရြ႕လ်ား၊ ေရွ႕တိုးမႈ ျဖစ္သည္။ သြန္းေလာင္းမႈ ျဖစ္သည္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (၁ေဟာဟန္ ၃ း ၁၆) မွာ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ေလာကသားတို႔ကို လြန္စြာ ခ်စ္ေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတုိ႔ သည္ ပ်က္ဆီး ဆံုးပါးျခင္း မရွိဘဲ ထာ၀ရ အသက္ကို ရေစျခင္းငွာ မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ ေတာ္မူ၏” လို႔ ဆိုထားၿပီး (ေရာမ ၅း၁၀) မွာေတာ့ “ငါတို႔သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ရန္သူ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အျပစ္သား ျဖစ္ေနလ်က္ပင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္ကို အေသခံ ေစေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ျပန္လည္ ေၾကေအးကာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏” လို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပၚထားရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို သက္ေသျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏွလံုးေတာ္ကေန ေသြးေတာ္ကို စီးဆင္းေစကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္အတြက္ သြန္းေလာင္း ခဲ့ပါတယ္။ ေသြးဆိုတာ လူ႔အသက္ ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အရာျဖစ္လို႔ ေရွးတုန္းက အသက္နဲ႔ ေသြးကို အတူတူပဲလို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အျမင့္ဆံုး ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ သေဘာတရားေတြနဲ႔ အတူ ဒီပြဲ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ (၁) ဘုရားရွင္ရဲ႕အတိုင္းအဆ မရွိတဲ့ ႀကီးျမင့္ျမတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိၿပီး အဲ့ဒီအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳဖို႔၊ (၂) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘုရားသခင္ကို ျပန္လည္ ခ်စ္တုန္႔ ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေက်းဇူးတရားကို ေဖာ္ျပဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေန႔မွာ ဖတ္႐ႈရတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ သံုးခု စလံုးဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပြဲက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေစဖို႔ မီးေမာင္း ထိုးျပေနပါတယ္။ တရားေဟာက်မ္းမွာ မိုးဇယ္က ဘုရားသခင္ဟာ သနားၾကင္နာ တတ္တယ္၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ ျပည့္၀တယ္၊ ရက္ေရာတယ္၊ သစၥာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖို႔ ေဖာ္ျပ ေပးေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘုရားသခင္ဟာ လူေတြကို သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းထားၿပီး လူသားေတြ အျပစ္ ျပဳလုပ္ေနေပမယ့္လို႔လည္း ဆက္လက္ ခ်စ္ၿမဲ ခ်စ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေျပာင္းလဲ မသြားပဲ အတိတ္တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း ဒီအတိုင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ခ်စ္ၿမဲ၊ သစၥာရွိၿမဲ၊ တည္ၾကည္ၿမဲ၊ ၾကင္နာ ဆဲျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒါေပမယ့္လို႔ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔ ေပၚမွာထားရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွာ မေတြ႕ဘူး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပေရာဖက္ အဆက္ဆက္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႀကီးမားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုန္႔ျပန္ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ သတိေပးေပမယ့္လို႔ ဂ႐ုမစိုက္ ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုမမွန္တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔ တိုင္းတာ ခဲ့ၾကေတာ့ မသိ နားမလည္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေကာင္ အထည္ရွိရွိ လက္ေတြ႕က်က် ျပသဖို႔ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာခဲ့ပါတယ္။ လူေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ကမၻာေျမေပၚကို ပင့္ေဆာင္ လာခဲ့ပါတယ္။

     (မာကု ၁၁း၂၈) မွာလည္း ခရစ္ေတာ္က “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့” ဆိုကာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေနသူ အေပါင္းဆိုတာ ကေတာ့ လူတိုင္း လူတိုင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ မရွိတဲ့သူ ဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိမိတုိ႔ အျပစ္ရဲ႕ ၀န္ေအာက္မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ႏွလံုးသား၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ႏွလံုးသားကို ရွာေဖြဖို႔ ဖိတ္ေခၚ ေနပါတယ္။
(မာကု ၁၁ း ၂၉) ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ဆိုတာကေတာ့ အဖ ဘုရားသခင္ေပၚ လံုး၀ မွီခို အားထားမႈ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္တဲ့ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ လံုး၀ အပ္ႏွံ ပူေဇာ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ဆုိတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လူေတြေပၚမွာ ၾကင္နာ ေထာက္ထားမႈ၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျပည့္၀စြာ ထားမႈတို႔ကို ဆိုလိုပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ဘုရားကို အရာ အားလံုးထက္ ခ်စ္ၿပီး ဦးစားေပးရန္ မိမိနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခြင့္ရတဲ့ လူသား အားလံုးကို ေမတၱာေရွ႕ထား ခ်စ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔  ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ဟာ စိတ္ရဲ႕ ေအးၿငိမ္း ခ်မ္းသာျခင္းကို ရရွိေစၿပီး ေလာကရဲ႕ ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲမႈေတြ အလယ္မွာ ေရာေထြး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ အားမာန္အသစ္ကို ရရွိကာ ဘ၀အသက္တာကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ပါတယ္။

    ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပဖို႔ အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပသလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး အေကာင္းဆံုး သက္ေသ ျပသြားတာကေတာ့ (ရွင္ေယာဟန္ ၄ း ၉) မွာ “ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ ငါတို႔ အေပၚ၌ မိမိ ထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ေပၚလႊင္ ထင္ရွား ေစေတာ္မူ၏။” ဆိုထားတဲ့ အတိုင္းပဲ မိမိရဲ႕သားေတာ္အားျဖင့္ ျပသ ခဲ့ပါတယ္။ သူတစ္ပါး အတြက္ မိမိ အသက္ကို စြန္႔ေသာသူ၏ ေမတၱာထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ေမတၱာ မရွိေတာ့ၿပီ။ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၅ း ၁၃) မွာ ဆိုထားတဲ့ အတိုင္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္မရတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာကို သိရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈက ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္သင့္ ပါသလဲ။ ရွင္ေဟာဟန္က အခန္းႀကီး ၄၊ အခန္းငယ္ ၁၁ မွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔အား ဤမွ် ခ်စ္ေတာ္မူပါလွ်င္ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခ်စ္သင့္ၾက၏လို႔ ႏိႈးေဆာ္ ထားတာက ခရစ္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာတဲ့ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း သင္တုိ႔ ကိုယ္ကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ ခ်စ္ၾကေလာ့ဆိုတဲ့ ပညတ္ကို လိုက္နာဖို႔ အားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ရွင္ေယာဟန္ ေျပာစရာရွိတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို သိရွိ နားလည္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာထားရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ အသက္ရွင္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ပိုမို သိရွိလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ပိုမို သိရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားႏိုင္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဘုရားသခင္ဆီကို ေရာက္ဖို႔ ဘာမွ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ သူ ကိန္းေအာင္းရာအျဖစ္ သူေျပာင္းလဲ
လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (ရွင္ေဟာဟန္ ၄ း ၁၂) မွာ “ငါ တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခ်စ္ၾကမည္ဆိုပါမူ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ျဖစ္ေတာ္မူသျဖင့္ ငါတုိ႔ ခံစားရသည့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာသည္ ျပည့္၀ စံုလွ်င္၍ လာလိမ့္မည္”ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Angelius Sileaius ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က (ဘုရားဆီကို သြားတဲ့ အေ၀းဆံုးလမ္းဟာ အသိဉာဏ္နဲ႔ သြားတဲ့လမ္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ဆီ သြားတဲ့ အတိုဆံုးလမ္းဟာ ႏွလံုးသားနဲ႔ သြားတဲ့လမ္း ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးသား လမ္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရီးဟာ အဲ့ဒီမွာပဲ စၿပီး အဲ့ဒီမွာပဲ ဆံုးသြားပါတယ္။  ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ မိမိတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သူေတြကို ခ်စ္ဖို႔၊ ေမတၱာျပဖို႔ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါ (ရွင္ေဟာဟန္ ပထမေစာင္ ၄ း ၁၆) မွာ လည္း “ခ်စ္တတ္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေတာ္မူသည္။ ထာ၀ရဘုရား သည္လည္း ထိုသူႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေတာ္မူ၏”လို႔ ဆိုထားေတာ္မူပါသည္။

    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ရွိတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး အရာ အားလံုးက လြယ္ကူသြားပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေရးတဲ့ စာအုပ္ က်မ္းဂန္ေတြကိုလည္း ေလ့လာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္တဲ့ အတိုင္းအတာ အေလွ်ာက္ ဘုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို မိမိေဖာ္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ကင္းမဲ့ျခင္းေလာက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သိရွိ နားလည္ဖို႔ ပိတ္ဆို႔တာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟာ မိမိနဲ႔ နီးစပ္သူကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ မျပႏိုင္ပဲနဲ႔ သူဟာ ဘုရားသခင္ကို ေလ့လာတဲ့ ေက်ာင္း မွာ “က” “ခ”ေတာင္ မေအာင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားတိုင္းဟာ ဘယ္လို အေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း အသားေရာင္ အျဖဴ အမဲ မခြဲျခားပဲ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး နားလည္မႈ ဘ၀ႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႐ိုေသ ေလးစားကာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေရွ႕ထားၿပီး ကူညီ ႐ိုင္းပင္းခ်စ္ခင္ႏိုင္သူကို သာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကလည္း မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref:    The will of God (A) Sacred Heart (Research Test) Living the Word

                    ၀ႆန္မိုး