Tuesday, June 11, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၅)


 ဖါသာရ္ ဒါမာတုိး (၁၇၅၆-၁၈၃၂)
Fr. Giuseppe D'Amato (Barnabite)

    ေနပယ္ၿမိဳ႕သား ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗာနာဗုိက္အသင္း၀င္ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိးသည္ (၁၇၈၂) ခု မတ္လတြင္ ဖါသာရ္ ဗင္ဆင္ ဇုိစန္ဂ်မာနိႏွင့္ အတူ အီတလီမွ ထြက္ခြါ ခဲ႔ၾကသည္။ (၁၇၈၃) ခု ဇူလုိင္လတြင္ ရန္ကုန္ ေရာက္ရွိၾကသည္။

    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိးသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္လ်ွင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ပါဠိဘာသာကုိ ေလ႕လာ သင္ၾကားသည္။ ျမန္မာစာ တတ္ကၽြမ္းလာေသာ အခါ ဗမာ ပညာရွိမ်ားႏွင့္ စကား စစ္ထုိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ စားေသာက္ ၀တ္ဆင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ ခရီးသြားလာရာတြင္လည္း ဦးထုပ္ မေဆာင္း ဘိနပ္မပါဘဲ သြားသည္၊ ပါဠိလုိ အဘိဓာန္ စာအုပ္ ျပဳစုခဲ႔သည္။ စာအုပ္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာမွ အိိီတလီ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ႔သည္။ (၁၇၉၀) ခုတြင္ နဘက္ရြာ၌ ရွိေနသည္ ။ဖါသာရ္ ဒါမာတုိးသည္ က်မ္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္သည္။ (၁၈၃၀) ေနာက္ပိုင္းက်မွ က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္း လာခဲ႔သည္။ အာသံတြင္ စစ္စခန္းခ်ေနေသာ ျမန္မာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ စစ္သည္မ်ား ထံသြားေရာက္ ၾကည္႔ရူခဲ႔သည္။ လမ္းခရီး တစ္ေလ်ာက္ မက်န္းမာသူမ်ားကုိလည္း ေဆး၀ါး ကုသ ေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိ၏ ပါဠိ တတ္ကၽြမ္းမွုကုိ ၿဗိတိသွွ်အေရးပုိင္က ခ်ီးက်ဴး ခဲ႔သည္။ ျမန္မာပညာရွိ ၀န္ႀကီးကလည္း ဖါသာရ္ ဒါမာတုိထက္ ပါဠိဘာသာ
ပုိတတ္ကၽြမ္းသူ မရွိဟု ေျပာခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိသည္ သိပၸံပညာတြင္ ပါရဂူေျမာက္ တတ္ကၽြမ္းသည္။ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္ ဆရာေတာ္ႀကိီး ပဲရ္ေကာ္တုိ ေရးသားခဲ႔သည္႔ ပုံမႏွိပ္ရေသးေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ပုံႏွိပ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း (၃)က်မ္းကုိ လကၤာသြားႏွင့္ ေရးသား ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သည္။ ျမန္မာျပည္၏ ဘူမိေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ သတၲေဗဒ ပညာရပ္မ်ား ကၽြမ္းက်င္သည္။ ပုံဆြဲ ပညာလည္း ကၽြမ္းက်င္သည္။

    ဖါသာရ္ ဒါတုိေရးသားခဲ႔ေသာ စကားေျပ အေရးအသားတစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
    ေဇယ်တု။     ။ ဘာသာတူ တရားနာ ပရိသတ္ အေပါင္းကုိ ဤယေန႔ ေဟာေျပာမည္႔ အခ်က္ စိတ္ႏွလုံး ၿမဲၿမဲစြဲစြဲႏွင္႔ နာယူ ေစခ်င္ပါသည္။ ပထမ မိဘတုိ႔ ပညတ္ေတာ္ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ထုိက္ႀကသည္႔ ကာလမွ စ၍ ဘုရားသခင္လူ၏ သ႑ာန္အျဖစ္ကုိ ယူ၍ ဤေလာကသုိ႔ သက္ကၽြေတာ္မူအံ႕ေသာ အႀကံေတာ္ရွိေပသည္ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတုိ႔အား သိေစေတာ္မူသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ သိၿပီးသည္ႏွင့္ အညီ ပထမ မိဘတုိ႔မွ စ၍ အစဥ္အဆက္ သူတကာတုိ႔အား ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ သခင္ျမတ္ ႂကေတာ္မူလာ လတၲန္႔သည္ အျခင္းအရာတုိ႔ကုိ ႏွလုံးထားစိတ္စြဲႏွင့္ တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ တလင္႕လင္႔ အေအာင္း ေမ႔ေမ႔ ယုံမွတ္ျခင္းႏွင့္တကြ ေနၾကေပသည္။ သည္သာမက မိဘတုိ႔ အစမူ၍ အစဥ္ အဆက္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူဟူသမွ် ေသလွ်င္ ခ်မ္းသာရၾကေပသည္မွာ ဤလူ႕ျပည္သုိ႔ သက္ကၽြေတာ္မူလာလတၲန္႔ေသာ သခင္ေယဇူးအား ယုံမွတ္ ယုံၾကည္ျခင္း သခင္ ေယဇူးအား ယုံမွတ္ ယုံၾကည္ျခင္း သခင္ေယဇူး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ရၾကႏုိင္ေပသည္ဟု ဧကန္ မုကၡ် မွတ္ရမည္။

    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိ ေရးသားခဲ႔ေသာ လကၤာ အေရးအသားတစ္ခုမွာ က်မ္းဦး ေမာ္ကြန္းစာ။   ။
    ေဇယ်တုသပၸမဂၤလံ။   ။ ျမင့္ျမတ္လွေသာ ရွင္ေစာ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အေတာ္ေဒ၀ အံ႔ႀသမကုန္ အလုံးစုံကုိ ခ်ံဳလုံပုိင္သ အမ်ားသၡင္ ဘုရားရွင္အား ႀကည္လည္ ရုိခ ဦးႏွိမ္ခ်၍ ကမာၻ ဘြယ္ရာေပၚလာ ျဖစ္ေဟာင္း က်င့္ေကာင္းက်င့္ရာ ဘာသာအေလ်က္ မေဖါက္မလွန္ မွန္ကန္သျဖင့္ ကုိးကြယ္ သင္႔သည္ မသင္႔သည္ႏွင့္ တည္ၾကည္ ယုံမွတ္ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ မေလွွ်ာ္သည္ႏွင့္ သည္ကားသင့္ဟု  တြက္ခ်င့္စာနာ ခ်က္မ်ားစြာကုိ ကမာၻ ဤေျမမေၾကအခ်င္း ေနာင္ကၽြင္းေျမးျမစ္ ေျပာရစ္စိမ္႔ငွါ က်မ္းဂံရွာ၍ ဆရာတုိ႔က ႁမတ္သမွ်ကုိ မခ်မရွဳတ္ မယုတ္မလြန္ ဟုတ္မွန္ညီစြာ။

ဖါသာရ္ ဒါမာတုိသည္ အထက္ ျမန္မာျပည္ရွိ သစ္ပင္မ်ား ပုိးမႊားႏွင့္ တြားသြား သတၲ၀ါမ်ား၏ ပုံၾကမ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္း ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိအား သဘာ၀ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးဟု အေနာက္တုိင္း သုေတသန လုပ္သားမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ပတၲျမား သတၲဴတြင္းမ်ား အေၾကာင္း အတြဲ(၂)ကုိ ဘဂၤလား၏ အာရွဆုိင္ရာ အဖြဲအစည္းမ်ား ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသား ေဖၚျပခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ရွားပါးေသာ အပင္(၃၀၀)ႏွင့္ တိရစၦာန္ အမ်ိဳးေပါင္း (၂၀၀)ခန္႔ ရွာေဖြ စုေဆာင္းၿပိီး စာအုပ္(၄) တြဲ ေရးသားခဲ႔သည္ ပထမ (၂) တြဲမွာ ပုံၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေရးဆြဲ ေဖၚျပထားၿပီး ဒုတိယ အတြဲ(၂)တြဲမွာ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။

ဤအရာမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေလာက္ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ခဲ႔ရသည္။ သူ စုေဆာင္းထားခဲ႔ေသာ စာမူ တစ္ခ်ိဳ႕ တ၀က္ကုိ ၿဗိတိသွ် အေရးပုိင္အား လက္ဆင္႔ကမ္း၍ အေရးပုိင္က ရွည္လ်ားေသာ ေဆာင္းပါး ေရးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဒါမာတုို စုေဆာင္းထားေသာ စာမူစာအုပ္မ်ားကုိ ခ်မ္းသာရြာ၌ သိမ္းဆည္းထားရာ (၁၈၄၂) တြင္မိီးေလာင္သျဖင့္ စာအုပ္မ်ား ဆုံးရွုံးသည္။

    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိသည္ ဆရာေတာ္ မန္ေတဂါးဇား၏ ဘ၀အေၾကာင္းကုိ အီတလီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ခဲ႔သည္။ တျခား စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အတူ မုံလွတြင္ မီးေလာင္ ခံရသည္။ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲတြင္ လူျဖဴ မွန္သမွ်ကုိ ၿဗိတိသွ်ဟု ထင္မွတ္သျဖင့္ သာသနာျပဳ အားလုံးကုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိလည္း ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရသည္။ ဘုရင္ၾကားသိေသာ အခါ ဘုရားကဲ႔သုိ႔ေသာ သူေတာ္စင္ျမတ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ဒုကၡ ေပးခ်င္ၾကသလဲဟု ေျပာၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေစသျဖင့္ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔သည္။

    အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ပထမစစ္ အၿပီးတြင္ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ား၌ လူဦးေရ အမ်ားအျပား ေလ်ာ႔နည္း သြားခဲ႔သည္။ ဘုရင္၏ တပ္မေတာ္တြင္ အမွုထမ္းရေသာ ဘုရင္ဂ်ိီရြာမ်ားမွ စစ္မွုထမ္းမ်ားသည္ စစ္ပြဲတြင္ အမ်ားအျပား က်ဆုံး၍ ျပန္မလာၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ဂ်ိီရြာမ်ားမွ ယခင္က ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ႔ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္
ယခုအခါ ပူေဆြး ၀မ္းနဲ ၾကရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗာနာဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဒါမာတုိမွာ အုိမင္းေသာ အရြယ္ အသက္(၇၀) ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကုိ ဗာနာဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ အန္ျဒဴးကုိႏွင့္ ဖါသာရ္ ဒီဗရစ္တုိ တုိ႕က ကူညီ ေပးေနၾကသည္။ ဖါသာရ္ ဒီဗရစ္တုိမွာလည္း အသက္ေတာ္ (၆၀)ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗာနဗိုက္ သာသနာျပဳမ်ားတြင္ သူတုိ႔သာ က်န္ေတာ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရာမကို သာသနာျပဳ အသစ္ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခဲ႔သည္။ အေျဖ မရ ရွိခဲ႔ပါ။ ပြန္တီ ခ်ယ္ရီကုိ စာေရးၿပီး အကူအညီ ေတာင္းေသာအခါ စာအုပ္ ေသတၲာတစ္လုံးႏွင့္ ၀တ္စား တန္ဆာမ်ား ေပးပုိ႕လုိက္ၿပီး အကူအညီမ်ား တုိးေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳ လုိက္သည္။

    (၁၈၃၁)ခုတြင္ အီတလီျပည္မွ (Secular Priest) ဖါသာရ္ တာရုိလီႏွင္႔ စိန္႔ႀသဂုတ္စတင္း အသင္း၀င္ ဂ်ီႏုိ၀ါမွ ဖါသာရ္ အန္တုိနီ ရစ္ကားတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ရန္ကုန္တြင္ ေနရစ္ၿပီး ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးကုိ အင္း၀သုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးသည္ ခရစ္ယာန္ အနည္းငယ္ျဖင့္ မုံလွသုိ႔ အလည္သြားၾကသည္။ မုံလွ ေရာက္ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးအုိႀကီး ဖါသာရ္ ဒါမာတုိတပါးတည္း ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း အတြင္း ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးမွာ ေျခသံ မၾကားရေအာင္ ေျခဖ်ား ေထာက္၍ ဘုန္းႀကီးအုိႀကီး အနီးသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ အနားသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔ ႏွစ္ပါးဟာ အီတလီမွ လာေသာ ရဟန္းႏွစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ညင္သာစြာ ေျပာသည္။ ၾကည္ညုိဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘုန္းႀကီး အုိႀကီးသည္ ၀မ္းသာၿပီး မ်က္ရည္မ်ား က်ရွာသည္။ ရဟန္းငယ္ ႏွစ္ပါးသည္ ဘုန္းႀကီးအုိႀကီးႏွင့္ မုံလွတြင္ ရက္ အနည္းငယ္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးငယ္မ်ားသည္ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိထံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အသင္းေတာ္ အေၾကာင္းကုိ မွတ္သား နာယူ ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖါသာရ္တာ ရုိလီက ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ သြား၍ ဖါသာရ္ ရစ္ကားက အင္း၀သုိ႔ သြားၿပီး နဘက္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္ ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ၁၀

    ဖါသာရ္ ဒါမာတုိသည္ (၁၈၃၂) ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မုံလွ၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ (၇၆) ႏွစ္ ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားကဲ႔သုိ႔ ပ်ားရည္ႏွင့္ စိမ္ထားသည္။ ရပ္ေ၀း ဧည္႔သည္မ်ား လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳၿပီးမွ မုံလွတြင္ သၿဂႋဳလ္သည္။ ဖါသာရ္ ဒီဗရစ္တုိမွာလည္း (၁၈၃၂) ခု၊ ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ဗာနဗုိက္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ဆုံးခန္း တုိင္ၿပီ။ ၁၁

 ။ Vivan Ba, Apil, 1963, P.18
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊စာမ်က္ႏွာ-၃၃၆
။ Vivan Ba, May, 1964, P.19
။ ထုိ P.21
။ Bigandet,Catholic Burmese Mission, P.26
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ-၃၃၆
။ Vivian Ba, Feb, 1963, P.22
။ Vivian Ba, March, 1963, P.19
။ Vivian Ba, March, 1963, P.19
၁၀။ Vivian Ba, March, 1963, P.20
၁၁။ Vivan Ba,April,1963,PP.17-18

ဖါသာရ္စံဂ်ဲရ္မာနိဳ (၁၇၅၈ - ၁၈၁၉)
Fr. Sangermamo (Barnabite)

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ ဖါသာရ္ ဂက္စ္ေပ ဒါမာတုိႏွင့္ အတူ (Callowrath) အမည္ရွိ ႀသစတီးယား သေဘၤာျဖင့္ (၁၇၈၂) ခု မတ္လတြင္ အီတလီမွ ထြက္ခဲ႔ရာ (၁၇၈၃)ခု ဇူလုိင္လတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲမာႏုိသည္ မၾကာမီ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ နဘက္ရြာသုိ႔ တာ၀န္က် သျဖင့္ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သြားေရာက္ ခဲ႔သည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ စစ္တမ္း ေကာက္ခ်က္အရ နဘက္ရြာတြင္ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္စု (၂၀)ခန္႔ ရွိသည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ ထုိဘာသာတူ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၾကည္႔ရူူ ေစာင္႔ေရွာက္ရင္း ၀ိညာဥ္ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ ဦးျမတ္ေက်ာ္ လွဴဒါန္းေသာ စာသင္ေက်ာင္း၌ ေဒသခံ သားသမီးမ်ားကုိ စာေပ သင္ၾကားေပးသည္။ ထုိ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ရဟန္းးျဖစ္ သင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ အီတလီနုိင္ငံရွိ အသင္း၏ အႀကီးအကဲထံ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ နဘက္ရြာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စာသင္ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စာသင္ဆရာ က်မ္းစာ ဖတ္သူ၊ သင္းအုပ္ ဆရာ၊ ဘုရားေက်ာင္း၏ ကုိယ္စာလွယ္ အျဖစ္ တဦးတည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟု ေရးသားထားရာ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမွု ကိစၥမ်ားတြင္ (၆) ႏွစ္တုိင္ေအာင္ တစ္ဦးတည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ (၁၇၈၈) ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၌ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမွုေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သာသနာေရး အေထာက္အပံ႔မ်ား ေခတၲ ရပ္ဆုိင္း သြားခဲ႔သည္။ ထုိအခါ နဘက္ရြာ၌လည္း ေထာက္ပံံျခင္း ေခတၲ ရပ္ဆုိင္းသြား သျဖင္ ့ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းကုိ ဆက္လက္ မဖြင့္ႏုိင္ ေသးေခ်။

    ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး အသစ္သည္ ဖါသာရ္ ဂရြန္းဒုိးနားအား ခ်မ္းသာရြာတြင္ ၄င္း၊ ဖါသာဒါမာတုိအား မုံလွရြာတြင္၄င္း၊ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိအား ရန္ကုန္တြင္ ၄င္း၊ ေနရာ ခ်ထားၿပီး၊ ဖါသာရ္ ေကာ္ေတေနဘစ္အား (၁၇၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္တြင္ ရွိေသာ ျပင္သစ္ သာသနာျပဳမ်ား ၾကည္႔ရူရန္ႏွင့္ သူတုိ႔အား အင္း၀ႏွင့္ တရုတ္ ျဖတ္လမ္းကုိ ေျပာျပေစရန္ ေစလႊတ္သည္။

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မန္ႏုိ ရန္ကုန္ ေရာက္ေသာအခါ ရန္ကုန္တြင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း ရွိသည္။ တစ္ေက်ာင္းမွာ ေကာင္းကင္ဘုံ ပင္႔ေဆာင္ရေသာ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ရွိသည္။ သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ဘာသာ၀င္ တစ္ေထာင္ခန္႔ ၀င္ဆန္႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ က်န္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ စိန္ဂၽြန္ဗပၸတစၥ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပင္ ႏွစ္မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္ ရွိသည္။ အုတ္ ဘိလပ္ေျမတုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားသည္။ ပထမေက်ာင္းထက္ ပုိႀကီး သည္။  ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ပင္႔ေဆာင္ခံရေသာ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ဖါသာရ္ ေကာ္ေတေနာ္ဘစ္က တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္  စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥဘုရားေက်ာင္းကုိ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူရသည္။ စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥ ဘုရားေက်ာင္း အနီးတြင္ ေယာကၤ်ားကေလးမ်ား အတြက္ ဖါသာရ္ ကာပါနီ တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ စာသင္ေက်ာင္း ရွိသည္။ ယင္းေက်ာင္းကုိ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိက တုိးခ်ဲ႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေယာကၤ်ားကေလးမ်ားကုိ ပညာသင္ ေပးခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မန္ႏိုသည္ သဒၵါက်မ္း စာစီစာကုံးပညာ၊ ဒသနိက၊ သခၤ်ာဘာသာ၊ ေရေၾကာင္း အတတ္ပညာ၊ ဘာသာေဗဒပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ခဲ႔သည္။ ဤေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး (၂)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းေလး (၂)ပါး၊ သိကၡါရ ကုိရင္ (၂)ပါး၊ သကၤန္းရ ကုိရင္(၁၂)ပါး ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃)ပါးမွာ ခ်မ္းသာရြာမွ ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီး (Secular Priest) ေခ်ာင္းရုိးမွ အန္ၿဒဴးကုိ (ဗာနဗိုက္) ရန္ကုန္မွ ကုလား ေပၚတူဂီစပ္၊ အိီညာဆီအူးဒီဗရစ္တုိ(ဗာနဗုိက္)တုိ႔ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃)ပါးကုိ (၁၇၉၃)ခုတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇားက ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးခ႔ဲသည္။ က်န္ ဦးပဥၥင္းႏွင္႔ ကုိရင္မ်ားမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသျဖင့္ ရဟန္းသိကၡာ မခံယူ ႏုိင္ၾကေတာ႔ေပ။

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ၏ တပည္႔မ်ားတြင္ (Ambrose de Rosario)သည္ ေရာမတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေျပာျပခ်က္အရ အျခား တပည္႔မ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ႏွင္႕သံလ်င္ သေဘၤာဆိပ္မ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအျဖစ္ အမွုထမ္းေနၾကေၾကာင္း ဆုိသည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ လူနာ အိပ္ခန္းေဆာင္ (၂)ခုပါေသာ ေဆးရုံႀကီးတစ္ရုံကုိ အုတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ တစ္ခန္းမွာ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ခန္းမွာ အထူးသျဖင့္ မုဆုိးမမ်ားက သူနာျပဳမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ျပဳစုေပးၾကသည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ ကုိယ္တုိင္က ၀ါရင္႔ သမားေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသေပးသည္။ ေက်းဇူး သိတတ္ေသာ လူနာမ်ားက စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းကုိ တုိးခ်ဲ႔ ျပဳျပင္ေပးသည္။

    ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ သူ၏ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရုံကုိ ဗာနဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးကုိႏွင္႔ ဖါသာရ္ အီညာဆီအူး ဒီဗရစ္တုိ တုိ႔အား အပ္၍ (၁၈၀၆)ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ တျပည္႔ျဖစ္သူ (Ambrose de Rosario) ရိုေဇးရီးယုိးႏွင့္ အတူ အီတလီသုိ႔ ထြက္ခြါ ခဲ႔ၾကသည္။ ပထမတြင္ ဘရာဇီးသြားေသာ သေဘၤာျဖင့္ လုိက္ပါခဲ႔ၾကသည္။ ဘရာဇီးမွ လစၥဘြန္း၊ လစၥဘြန္းမွ စပိန္၊ စပိန္မွ ျပင္သစ္၊ ျပင္သစ္မွ အိီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ (၁၈၀၈) ခု ေႏြဥိီးေပါက္ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။ သူ၏ အႀကီးအကဲသည္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိအား (Apino) အာပီႏုူိရွိ ေကာလိပ္သုိ႔ ပုိ႔ခဲ႔ရာ ထုိေနရာတြင္ ရန္ကုန္၌ ေရးလက္စ (Burmese Empire) ျမန္မာအင္ပါရာ စာအုပ္ကုိ ဆက္လက္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ရုိေဇးရီးယုိးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားထဲမွ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံျခား သမားေတာ္ဘြဲ႔ ရရွိသူ ျဖစ္သည္။ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ အာပီႏူိရွိတူလီအာႏူိ (Tulliano) ေကာလိပ္တြင္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ (၁၈၁၉)ခု ဇူလုိင္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ အိီတလီ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ သက္ေတာ္ (၆၁)ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ ျပဳစုခဲ႔ေသာ (THE HISTORY OF BURMESE EMPIRE)စာအုပ္ကုိ (၁၈၃၃) ခုႏွစ္တြင္ W Tendy က အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္၍ ေရာမ၌ ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။

။ Vivan Ba,Nov,1963,P.32
။ နန္ေမာ္နီကား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ ေမတၲာေရာင္ျခည္၊ ကက္သလစ္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၄။ အမွတ္ ၁၊ ၁၉၉၅ ခု စက္တင္ဘာလ၊ ပထမအႀကိမ္၊ အယ္မလီ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ စာမ်က္ႏွာ - ၅၇
။ Vivan Ba, Feb, 1963, P.20
။ Vivan Ba, Feb, 1963, P.20-21
။ Vivian Ba, Feb, 1963, PP.20-21
။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ - ၃၃၃
။ Vivian Ba, Feb, 1963, P.21
။ Vivian Ba, Feb, 1963, P.23

ဖါသာရ္ ဘူထီရုိနီ (၁၇၆၀-၁၇၈၈)
Fr. Claudius Butiromonti
    မီိလန္ဗာနာဗုိက္ အသင္းမွ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဘူတီရုိနီသည္ (၁၇၈၇)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူသည္။ ခ်မ္းသာရြာေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ (၁၇၈၈) ခုတြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္တြင္ အသက္ (၂၈)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ဖါသာ ဘူထီရုိနီ၏ သခ်ႋဳင္းတြင္ ယေန႔တုိင္ ေတြ႕ရသည္။

။ Bigandet, Catholic Burmese Mission, P.23

ဖါသာရ္အန္ျဒဴးကုိ
Fr.John Andrew Ko (Barnabite)
    ဖါသာရ္ အန္ျဒဴးကုိသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း တန္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းရုိးရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ နဘက္ရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ တဆင့္ ရန္ကုန္ စံဂ်ဲရ္မာနီေကာလိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ ထုိေက်ာင္းတြင္ သဒၵါက်မ္း စာစီစာကုံး ပညာ၊ သခ်ၤာ ဘာသာ၊ ေရေၾကာင္း အတတ္ပညာႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သီအုိလုိဂ်ီ၊ ဖီလုိဆုိဖီ ပညာရပ္မ်ားကုိ ဖါသာရ္ဂ်ဲရ္မာႏုိ ကုိယ္တုိင္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ (၁၇၉၃)ခုတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇားလက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူူခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးကုိသည္ ဗာနဗိုက္ အသင္း၀င္ ျဖစ္သည္။ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ အီတလီျပန္ေသာအခါ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးကုိႏွင္႔ ဖါသာရ္ အီညာဆီအူး ဒီဗရစ္တုိတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ရွိ စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥဘုရားေက်ာင္းကုိ တာ၀န္ ယူၾကရသည္။ အဂၤလိပ္ ျမန္မာပထမစစ္ပြဲတြင္ ဖါသာရ္ အီညာဆီအူးဒီဗရစ္တုိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည္။ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ အၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေက်ာင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ (၁၇၈၂) တြင္ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးကုိ (  ) ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ၁

၁။ (က)ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊စာ-၃၃၃
    (ခ) Vivian Ba,Feb,1963,P-21
    (ဂ) Fernandez,catholic church in Burma,PP.10-11
    (ဃ ) Vivian Ba,April,1963,P-20

ဖါသာရ္အီညာဆီအူးဒီဗရစ္တုိ
Fr.Ignatius de Brito(Barnabite)
    ဖါသာရ္ အိီညာဆီအူး ဒီဗရစ္တုိသည္ ကုလား ေပၚတူဂီကျပား ျဖစ္သည္။ ကေလးဘ၀မွ ကက္သလစ္ ဘာသာသုိ႔ ၀င္သည္။ဥာဏ္ထက္မ်က္၍ နာခံတတ္ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဗာနာဗုိက္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက နဘက္ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းပုိ႔၍ ပညာ သင္ၾကားေစသည္။ ထုိမွ တဆင္႔ ရန္ကုန္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ႕သည္။ဆရာေတာ္ႀကီး မန္ေတဂါးဇား လက္ထက္ (၁၇၉၃)ခုတြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ႔သည္။ ဗာနာဗုိက္ အသင္းသုိ႔ ၀င္ခဲ႔သည္။ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိ အီတလီ ျပန္ေသာအခါ ဖါသာရ္ ဒီဗရစ္တုိသည္ ရန္ကုန္ရွိ စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥဘုရားေက်ာင္းကုိ တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ အဂၤလိပ္၊ ေပၚတူဂီ၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ ဟင္ႏူစတန္နီ၊ ပါဠိစာေပမ်ား တတ္ကၽြမ္းသည္။ စာမ်က္ႏွာ (၅၀၀)ရွိ အီတလီ ျမန္မာ သဒၵါက်မ္းကုိ ေရးသားခဲ႔သည္။အီတလီ ျမန္မာ ပါဠိသုံး ဘာသာတြဲ က်မ္းစာအုပ္ကုိလည္း ျပဳစုခဲ႔သည္။ သူသည္ ေဆးပညာ တတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အီတလီ ျမန္မာ လက္တင္ သုံးဘာသာျဖင့္ ေဆးက်မ္း ျပဳစုခဲ႔သည္။ျမန္မာ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားကုိ လက္တင္ အေခၚအေ၀ၚျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ဓမၼေတးမ်ားကုိ ေပၚတူဂီ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အတြက္ ခရစၥမတ္ေတးမ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ႔သည္။ ပါစကားပြဲတြင္ ဆုိရေသာ လက္တင္သီခ်င္းမ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာဂ်ပ္ဆင္ႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားသည္။ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႔ ေနရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ရွိ စိန္ဂၽြန္ ဗပၸတစၥေက်ာင္းကုိ ေသသည္အထိ တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ (၁၈၃၂) ခု ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပြဲေန႔တြင္ ဖါသာရ္ တာရုိ၏ လက္ေပၚ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ၁

၁။  Vivian Ba,April,1963,P-18-19

ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီး
(Fr.Joseph Maung Gyi)(Secular)
    ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ႀကီးသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ ရဟန္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္လုိသျဖင့္ မုံလွတြင္၄င္း၊ နဘက္တြင္ိ၄င္း ဖြင္႕လွစ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းမ်ားမွ
တဆင့္ ရန္ကုန္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိေကာ္လိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ သဒၵါက်မ္း စာစီစာကုံးပညာ၊သခ်ၤာဘာသာ၊ ေရေၾကာင္း အတတ္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သီအုိလိုဂ်ီႏွင့္ ဖီလိုဆုိဖီပညာရပ္မ်ား ....

ဆက္ရန္... 
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၆)