Monday, June 3, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၃) ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဂ်ႏူိးႏွင့္ ဖါသာရ္ေဂ်ာရက္တုိ႔သည္ ယုိးဒယားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း၊ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ားသုိ႔ မေရာက္ ရွိခဲ႔ၾကေပ။ ေဂ်ဇိြတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေနာက္တြင္ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ၾကည္႔ရွုရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အဆက္ ျပတ္ခဲ႔သည္။ အင္း၀ဘုရင္ တနဂၤေႏြမင္း လက္ထက္ (၁၇၂၂) ခုႏွစ္က်မွ ဗာနဗုိက္ အသင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေရာက္လာသည္။

ဖါသာရ္ စိီဂ်စ္မြန္ ဒုိကာလ္ခ်ီ (၁၆၈၅-၁၇၂၈)
Fr. Sigimondo Maria Catchi (Barnabite)
(၁၇၁၉) ခု တြင္ ဧကဒသမေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္းသည္ မြန္ဆီေညာ္ ကာလမ္ဘရုဂ်ီအုိမက္ဇာဘာဘာ (Mgr Cariambrogio Mezzabarba)ဦးေဆာင္ေသာ သံတမန္ အဖြဲ႔ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ ခဲ႔သည္။ မြန္ဆီေညာ္သည္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သံ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ
    (၁) ဖါသာရ္ အြန္ႏုိရာတုိ မာရီယား ဇယ္ရာရီ
        (Fr. Onorato Maria Ferrar of ercelli in Piedmont)
    (၂) ဖါသာရ္ စိဂ်စ္မြန္ဒုိ မာရီယား ကာလ္ခ်ီ
        (Fr.Sigimondo Maria Calchi of Milan)
    (၃) ဖါသာရ္ အလက္ဇန္းဒရုိး ဒီ အခက္ဇန္းဒရီး
       (Fr.Allensandro De Allensandri of Bergamo)
    (၄) ဖါသာရ္ ဖီလီပုိ မာရီယား ေခ်ဆာတီ
       (Fr. Filippo Maria Cesati of Milan)
    (၅) ဖါသာရ္ ဆလ္ဗာေတာ ေရရာဆီနီ
       (Fr. Salvatore Rasini of Nice) တုိ႔ျဖစ္သည္။

တရုတ္ဘုရင္အား လက္ေဆာင္ ေပးရန္ အဘိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသုံး၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္ ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိဘုန္းႀကီးတုိ႔သည္ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘုရားတရား ၾကည္ညိုမွုေၾကာင့္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဗာနဗုိက္ အသင္း၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (၁၇၂၀) ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေရာမမွ ထြက္ခြာ ခဲ႔ၾကၿပီး တရုတ္ျပည္ ကံတုံသုိ႔ ႀသဂုတ္လ (၂၂) ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ သာသနာၿပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မွု မရွိသျဖင့္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲခူးႏွင့္ အင္း၀သုိ႔ သာသနာျပဳရန္ ေစလႊတ္ၿပီး ပဲခူး အင္း၀ႏွင့္ မုတၲမတုိ႔ကုိ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ခန္႔ထားလုိက္သည္။ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ အီတလီျပည္ မီလန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗာနဗုိက္ အသင္းမွ အလကၠဇႏၵားေကာလိပ္ ေက်ာင္းတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ ဗီတုိနီ(Secular priest) ကုိလည္း ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔ထား လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးမွာ ဗမာစကား သင္ၾကား ၾကသည္။ ဖါသာရ္ ဗီတုိနီမွာ အင္း၀သုိ႔ သြား၍ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီသည္ ပဲခူးတြင္ ေနခဲ႔သည္။

    (၁၆၉၉) မတိုင္ခင္က စၿပီး ေပၚတူဂီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး ရွိခဲ႔သည္။ တစ္ပါးက သံလ်င္တြင္ေန၍ က်န္တစ္ပါးမွာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေရႊဘုိ စစ္ကုိင္း ဘုရင္ဂ်ီ ရြာမ်ားကုိ ၾကည္႔ရွုခဲ႔သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စိန္္ဖရန္စစ္ အသင္း၀င္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၄င္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အိႏိၵယ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ ဂုိအား လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယျပည္ မလာပူ (Madras) ဆရာေတာ္မွ ေစလႊတ္ခဲ႔သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဗမာ စကား မသင္ၾကား မတတ္ေျမာက္ၾကဘဲ ေက်းေတာသုံး ေပၚတူဂီ စကားျဖင့္ ေဟာေျပာၾကသည္။

    ေရာက္ရွိလာေသာ အိီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ေပၚတူဂီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မလုိ မုန္းထားမွုေၾကာင့္ အေႏွာက္အယွက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံၾကရသည္။ အီတလီ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ တရုတ္ အင္ပါယာ၏ သူလွွ်ိဳမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာလဟလ သတင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရင္၏ ဥိီးစား ေပးခံရသူ အာေမးနီးယန္း လူမ်ိဳး ဆုိင္မြန္က ကူညီ ျဖန္ေျဖေပးမွုေၾကာင့္ တနဂၤေႏြမင္းက ဖါသာရ္ ကာခ်ီအား ဆင့္ေခၚၿပီး သူ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ခြင့္ကုိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။ ဘုရင္၏ လွဴဒါန္းေငြ အာေမးနီးယန္း လူမ်ိဳး ဆုိင္မြန္၏ ထည္႔၀င္ေငြ တုိ႔ျဖင့္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ အင္း၀တြင္ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။ (၁၇၂၃) မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔၌ အိီတလီျပည္ရွိ ဗာနဗုိက္ အသင္းခ်ဳပ္သုိ႔ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီေရးေသာ စာတြင္ အင္း၀ဘုရင္သည္ ဥေရာပႏွင့္ ကုန္သြယ္လုိေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ မင္းသားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ လုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား စက္မွု လက္မွု ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီ ရလုိေၾကာင္း၊ အင္း၀ကုိ ကၽြႏု္ပ္ေရာက္လ်င္ ေရာက္ျခင္း ဘုရင္က ေက်နပ္ ႏွစ္သက္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဘာသာေရး ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ ေပးၿပီး ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းသျဖင့္ ေနာက္ေန႔တြင္ပင္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း၊ ဘုရင္သည္ ခရစ္ယာန္ မင္းသားမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္လုိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုေၾကာင္း ဘုရင္သည္ ပန္းခ်ီပညာ၊ ယကၠန္းပညာ၊ ဖန္ထည္ မွန္ထည္ပညာ၊ နကၡတ္ပညာ၊ စက္မွုပညာ၊ ပထ၀ီပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လုိလားေၾကာင္း၊ ဘုရင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္၌ ေနေစ၍ က်န္တစ္ပါးကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား အဘုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပး၍ ေစလႊတ္ ခဲ႔သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စည္းကမ္း စံနစ္ရွိေသာ ၾကင္နာတတ္ေသာ ပညာရွင္ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ဘုရားေက်ာင္းပုံစံမ်ား လူပုံမ်ား၊ ပထ၀ီေျမပုံမ်ား ဘုရားေက်ာင္း သီခ်င္း စာအုပ္မ်ား ေပၚတူဂီ စာအုပ္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေစလုိေၾကာင္း၊ ေနာင္ပုိ႔လႊတ္မည္႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေျမတုိင္းပညာ၊ နကၡတ္ပညာ၊ သခ်ၤာ အတတ္ပညာ၊ လက္သမားပညာ၊ ေဆးပညာ၊ စမ္းေရတြင္းႏွင့္ ေရတြင္း တည္ေဆာက္မွု အတတ္၊ အခ်က္အျပဳတ္ အတတ္၊ ေရေမႊးနံ႕သာ ျပဳလုပ္နည္း၊ ကိတ္မုန္႔ ဖုတ္နည္းစသည္ျဖင့္ အသုံး၀င္ေသာ အတတ္ပညာ သင္ၾကား ခဲ႔ၾကေစလုိေၾကာင္း အသင္းအႀကီးအကဲထံ စာေရးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ အေရး အဖတ္တတ္ကၽြမ္း၍ လာေသာအခါ ေနာင္တြင္ ဥေရာပမွ ေရာက္လာၾကမည္႔ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာစာ သင္ၾကားေရး လြယ္ကူေစရန္ အဘိဓာန္စာအုပ္ ေရးသားခဲ႔သည္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ထမင္းနွင့္ ဟင္းခ်ိဳဟင္းသာ ဘုန္းေပး၍ ေနပူ မုိးရြာ မေရွာင္ ဘိနပ္မစီး ဦးထုပ္မေဆာင္းဘဲ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းခံလ်က္ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ လွည္႕လည္ သြားလာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

    တေန႔တြင္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ အဖ်ားေရာဂါ စြဲကပ္လာၿပီး စုိးရိမ္ရသည္႔ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေပၚ ေပၚတူဂီဘုန္းႀကီး၏ အမုန္းတရား ႀကီးမားလွသျဖင့္ ဖါသာရ္ကာလ္ခ်ီအား ေနာက္ဆုံး စကၠရမင္တူးေပးရန္ပင္ ဖိတ္ပါေသာ္လည္း ျငန္းဆန္ ခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ စီိမံခ်က္သည္ အံ႕ႀသစရာပင္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီ ပ်ံေတာ္ မမူမီ Propaganda အသင္းမွ ဖါသာရ္ ေရာဆက္တီ(Fr.Rosetti) ေရာက္လာသည္။ ဖါသာရ္ ေရာဆက္တီသည္ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီအား ေနာက္ဆုံး စကၠရမင္တူးမ်ားေပးၿပီး ေနာက္ (၁၇၂၈) ခု မတ္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ပ်ံေတာ္မူခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ (၄၃)ႏွစ္သာ ရွိသည္။ ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီသည္ ျမန္မာ ေျမေပၚတြင္ ပထမဆုံး မ်ိဳးေစ႕ခ် ခဲ႔ေသာ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။

။ Vivian Ba,The early Catholic Missionaries in Burma, The GuardianMagazine, 1962,Aug, p.17 (ေနာင္ ဤမဂၢဇင္းကုိ ကုိးကားလ်င္ Vivian Ba ဟု အတုိ ေဖၚျပမည္)
။ Maung Kaung,Beginning of christian Missionary in Burma,1600-1824,Journal Burma Research Society, pp.63-64
။ Vivian Ba, 1962,Aug, pp-19-20
။ Bigandet, Catholic Burmese Mission,pp.13-14

 ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယား
Fr. Pio Gallizia(Bamabite)
       ဖါသာရ္ ကာလ္ခ်ီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ႏွစ္လ အၾကာ (၁၇၂၈) ခု ေမလတြင္ ဖါသာရ္ ပီအုိ ဂါလီဇီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ အင္း၀ တနဂၤေႏြမင္းသည္ သံလ်င္တြင္ ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခြင့္ မ်ားေပးသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီးယားသည္ သာသနာျပဳမ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္ ေရာမသုိ႔ စာအေစာင္ေစာင္ ေရးခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အကူအညီ ရရွိရန္ ေရာမသို႔ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥေရာပႏွင္႔ ျမန္မာတုိ႔၌ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မွုမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြန္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႕ ႏုိင္ငံေရး ဆက္လက္ တင္းမာလ်က္ ရွိသည္။ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း ျမန္မာ သာသနာႏွစ္ခု စလုံးကုိ ဗာနဗုိက္အသင္းသုိ႔ လႊဲအပ္ၿပီး ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားကုိ ဆရာေတာ္ခန္႔ လုိက္သည္။ ျမန္မာျပည္ သာသနာအတြက္ ပညာရွင္ ကထိက (၃)ပါးကုိလည္း ေပးလုိက္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ (၁)ဖါသာရ္ ေပါလ္မာရီယား ေနရီနီ (Fr. Paul Maria Nerini)ဖါသာရ္ အလကၠဇႏၵား မြန္ဒယ္လီ (Fr. Alexander Mondelli) ဖါသာရ္ ဂၽြန္ဒယ္လ္ ကြန္ေတ (Fr. John Delcote) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ ဆရာ၀န္ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိ ကာပယ္လုိ (Br.Angelo Cappello)လည္း လုိက္ပါ လာသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ (၁၇၄၁) ခုႏွစ္တြင္ အီတလီမွ ထြက္ခြာ ခဲ႔ၾကသည္။ (၁၇၄၃) ခု ဂၽြန္လတြင္ သံလ်င္သု႔ိ ေရာက္ရွိၾကသည္။ သံလ်င္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဂါလီဇီးယားသည္ တက္သစ္စ မြန္ဘုရင္ သမိန္ေထာ (ဗုဒၶကိတိၲ)ကုိ ပဲခူးသုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔သည္။ ျမန္မာ နံပါတ္မ်ား ေရးထုိးထားေသာ နာရီတစ္လုံးႏွင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဘုရင္အား လက္ေဆာင္ ေပးခဲ႔သည္။ ဘုရင္က ေကာင္းစြာ လက္ခံ၍ ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ခြင့္မ်ား ေပးသည္။ ပဲခူးတြင္ သာသနာျပဳမ်ား အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္ ေဆာက္ရန္ ေျမတစ္ကြက္ ေပးသည္။ (၁၇၄၄) ခုတြင္ ျမန္မာ စစ္သား တစ္ေသာင္းခန္႔တုိ႕သည္ ပဲခူးသုိ႕ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္၍ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ ဖ်က္ဆီး ၾကသည္။ ပဲခူးသားတုိ႔က သံလ်င္သားတုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔ကုိ ဦးစားေပးသည္ဟု သံသယ ရွိခဲ႔ၾကသည္။ (၁၇၄၅) ခု မတ္လ (၃)ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ ဒတ္ခ်္ ကုန္စည္ အလုပ္ရုံမွ ေခ်ဗားလီးယား ဒီစကြန္ ေနဗီေလ (Chevalier de Schonenvila) ဦးစီးေသာ သေဘၤာ (၈) စီးသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားကုိ ကူညီရန္ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ရုတ္တရက္ ေရာက္ရွိလာေသာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ႔လာ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းရန္ မြန္ဘုရင္က ဆရာေတာ္ဂါလီဇီးယားကုိ တာ၀န္ ေပးခ႔႔ဲသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ကက္ပတိန္အား သူတုိ႔၏ အၾကံကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ပဲခူးဘုရင္က ေရာက္ရွိလာေသာ သေဘၤာသား အႀကီးအကဲမ်ားကုိ ခန္းခန္းနားနား ဧည္႔ခံလုိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ပဲခူးဘုရင္ထံ သြားေရာက္ၾကသည္။ ပဲခူးေရာက္ေသာ အခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္သားမ်ား အႏွံ႕အျပား အျပည္႔အက်ပ္ တပ္ခ်ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ သံသယ မကင္းစရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။ အျပန္တြင္ ဆရာေတာ္ ဂါလီဇီးယား၊ ဖါသာရ္ မြန္ဒယ္လီ၊ ဖါသာရ္ ဒယ္လ္ကြန္ေတႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ား မြန္တုိ႔၏ လုိက္လံ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။ ဖါသာရ္ေနရီနီႏွင့္ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိကာပယ္လုိတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ေနရီနီသည္ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိ ကာပယ္လုိကို အိႏၵိယသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္ မိမိကုိယ္တုိင္မွာ ယုိဒယားပုိင္ ျမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ (၈)လ ေနၿပီး အိႏိၵယျပည္ ပြန္တီခ်ယ္ရီသုိ႔ သြားခဲ႔သည္။ အိႏၵိယျပည္ မဒရပ္မွ ေစာင္႔ေနေသာ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိ ကာပယ္လုိႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ႏွစ္ဦးသား စံပါနဂုိသုိ႔ သြားၾကသည္။ ဖါသာရ္ ေနရီနီသည္ အိႏၵိယျပည္၌ ေလးႏွစ္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္။ အိႏိၵယျပည္၌ ေနထုိင္စဥ္ နကၡတ္ပညာကုိ ဆည္းပူး တတ္ေျမာက္ခဲ႔သည္။

။ Vivian Ba, August, 1962,p.20
။ Vivian Ba, sept,1962,p.17
 ဖါသာရ္ေနရီနီ
Fr. Nerini (Barnabite)
    ေနာက္ တက္လာေသာ မြန္ဘုရင္ ဗညားဒလက သာသနာျပဳမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရး အတြက္ လုိအပ္ေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိ သံသယ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထုိသတင္းကုိ ၾကားသိရေသာ အခါ ဖါသာရ္ေနရီႏွင့္ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိကာပယ္လုိ တို႔သည္ (၁၇၄၉) ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ အိႏိၵယမွ ထြက္ခြါခဲ႔ရာ သံလ်င္သုိ႔ ဧျပီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ဖါသာရ္ ေနရီနီသည္ ပဲခူးဘုရင္သစ္ ဗညာဒလႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔သည္။ ေရေမႊး နံ႕သာပုလင္းမ်ား လက္ေဆာင္ ေပးသည္။ ဘုရင္က ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံသည္။ မြန္ဘုရင္သည္ ဘာသာေရး သင္ၾကားခြင့္ ေဟာေျပာခြင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ ေပးခဲ႔သည္။ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လုိသည္ ေဆးခန္းဖြင္႔၍ မက်န္းမမာသူမ်ား ေဆးကု ေပးသည္။ မြန္ဘုရင္မ က်န္းမမာသည္႔ အခါတြင္လည္း သြားေရာက္ ကုသေပးသည္။ ဖါသာရ္ေနရီသည္ နကၡတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ ေနၾကပ္ျခင္း လၾကပ္ျခင္းတုိ႕ကုိ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္း ခံရသည္။ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကုိလည္း ဘုရင္ထံက ရရွိသည္။ အာေမးနီးယား ကုန္သည္ နီေကာလား ဒီအာကြီး လား (Nichola de Aquillar) သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား လုိအပ္ေသာ ေငြမ်ား လွဴဒါန္းသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အလ်ား (၈၁) ေပ အျမင့္(၄၀) ေပ ရွိေသာ အုတ္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ သံလ်င္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနရန္ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းကုိလည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္ (၁၄) က ဖါသာရ္ ေနရီနီအား အင္း၀ႏွင့္ ပဲခူးကုိ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိယ္စာလွယ္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ခန္႕ ထားလုိက္သည္။ သာသနာျပဳ ရဟန္းေလးပါးကိုလည္း ေစလႊတ္ လုိက္သည္။ ဖါသာရ္ေနရီနီသည္ ေနာက္ေရာက္လာမည္႔ သာသနာျပဳမ်ားကုိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ရင္း ထုိသာသနာျပဳမ်ား အတြက္ ျမန္မာစာႏွင့္ မြန္စာကုိ အလြယ္တကူ ေလ႔လာႏုိင္ရန္ သဒၵါစာအုပ္၊ အဘိဓါန္စာအုပ္၊ ဘုရားစကား စာအုပ္ႏွင့္ ဆုေတာင္း စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။ (၁၇၅၆) ခုႏွစ္တြင္ အေလာင္းမင္း တရားသည္ သံလ်င္ကုိ အလုံးအရင္းႏွင့္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရာ ထုိစစ္ပြဲတြင္ ဘရာသာရ္ အန္ေဂ်လို ကာပယ္လုိသည္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ ကူညီေနစဥ္ အေျမာက္ဆန္ ထိ၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ဖမ္းမိေသာ ျပင္သစ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘရူနိဳးကုိ ကြက္မ်က္ ေတာ္မူသည္။

    မြန္တုိ႕ကို ကူညီရန္ ျပင္သစ္ စစ္သေဘၤာ သံလ်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းသည္ ဖါသာရ္ ေနရီနီက ပြန္တီခ်ယ္ရီသုိ႔ အကူအညီေတာင္းလုိ႔သာ ေရာက္လာသည္ဟု သံသယရွိေသာေၾကာင့္ အေလာင္းဘုရားသည္ ဖါသာရ္ ေနရီနီ၏ ေခါင္းကုိျဖတ္၍ သူ႔အား ဆက္သရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္သည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ဖါသာရ္ေနရီနီ၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ ေလးစား ႀကည္ညုိသျဖင့္ ေပၚတူဂီ ဘုန္းႀကီး (အိႏိၵယ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခရွိ ဂုိအားလူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ႀကီး)၏ ဦးေခါင္းကုိ ျဖတ္၍ ဘုရင္ကုိ ဆက္သႀကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္သည္ ဖါသာရ္ေနရီနီ၏ ဦးေခါင္း မဟုတ္မွန္းသိသျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံသား ဖါသာရ္ေနရီနီ၏ ဦးေခါင္း ျဖတ္ခဲ႔ရန္ ထပ္မံ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ ဖါသာရ္ ေနရီိနီဥိီးေခါင္ကုိ ျဖတ္၍ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးအား ဆက္သ လုိက္ရသည္။ ဤ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္သည္ (၁၇၅၆) ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ႔သည္။ ဘရူနိဳးႏွင့္ အတူပါလာေသာ အရာရွိ (၁၂)ဦးကုိလည္း ကြပ္မ်က္ ေတာ္မူသည္။ ျပင္သစ္စစ္သား (၂၀၀)ကုိ ေရႊဘုိသုုိ႔ ပုိ႔၍ အေျမာက္ တပ္သားအျဖစ္ အမွူထမ္း ေစသည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႔ေသာ သာသနာျပဳရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အင္း၀ႏွင္႔ ပဲခူး သာသနာအတြက္ လာေရာက္ႀကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး မတည္ျငိမ္မွု၊ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွားပါးမွု၊ သြားလာေရး ခက္ခဲမွုတို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာမ်ားကုိ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ဘုရင္ဂ်ိီရြာမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနရသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ ဘာသာပ်က္ဘ၀သုိ႕ ေရာက္ၾကရသည္။

။ Vivian Ba,August,1962,p-20
     Sept,1962,pp.17-18
။ Begindet Catholic Burmese Mission p-18
။ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းသစ္ဥိးေအာင္သိန္းဟန္၊စာေပေမြ႔သူစာအုပ္တုိက္၊စာမ်က္ႏွာ-၈၈


ဖါသာရ္ေဒၚနာတီ
Fr. Donati (Barnabite)

    ဗာနာဗိုက္ အသင္းမွ ဘုန္းေတာႀကီး ဖါသာရ္ ေဒၚနာတီႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီယား၏ တူေတာ္သူ ဘုန္းေတာႀကီး ဂါလီဇီးယား တုိ႔သည္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး မင္းလက္ထက္ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၇၆၀) ခုႏွစ္၊ ဂၽြန္လ (၈)ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာႀကသည္ ဖါသာ ရေဒၚနာတီသည္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္း၀သုိ႔ သြားသည္။ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားသည္ ရန္ကုန္တြင္ က်န္ရစ္ခ႔ဲသည္။ဖါသာရ္ ေဒၚနာတီသည္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရွုရင္း (၁၇၆၁) ခု၊ ဇႏၷ၀ါရိီလတြင္ ေခ်ာင္းဦး၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

။ၤ Fernandez, History of the catholic church in Burma,pp-7-8 (ေနာင္တြင္ ဤစာအုပ္ကုိ ကိုးကားလွ်င္Fernandez, Catholic Church in Burma ဟု အတုိေဖၚျပမည္)

ဖါသာရ္ဂါလီဇီးယား
Fr. Pio Gallizia (Bamabite)
      ဖါသာရ္ ဂါလီးဇီယားမွာ ဖါသာရ္ ေဒၚနာတီပ်ံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ ေဒၚနာတီ အစား သာသနာနယ္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ရသည္။ (၁၇၆၁) ခု၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိႏွင့္ ဖာသာရ္ အာေဗနာတီတုိ႔ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဖါသာရ္ အာေဗနာတီမွာ ေတာင္ပုိင္း သာသနာကုိ ၾကည္႕ရွုရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနရစ္ ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိမွာ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားအား ကူညီရန္ အင္း၀သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားႏွင့္ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိ တုိ႔သည္ ေခ်ာင္းဦးကုိ သာသနာ ဌာနခ်ဳပ္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားသည္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံရာ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းက ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အတြင္း တရားေဒသနာ ေဟာေျပာခြင့္လည္း ေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါလီဇီးယားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကင္းကြာေနေသာ ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာမ်ားကုိ သြားေရာက္၍ ဘာသာ အတုိင္း က်င့္ေဆာက္တည္ၾကရန္ မိမိ က်န္းမာေရးကုိ အမွု မထားဘဲ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ၿပီး (၃) ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ (၁၇၆၃)ခုတြင္ မင္းေနျပည္ေတာ္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ၃ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ အရုိးမ်ားကုိ ေခ်ာင္းဦးသုိ႔ သယ္ေဆာင္ၿပီး သၿဂႍဳလ္သည္။

။ Vivian Ba, August, 1962, p.20
။ Vivian Ba, sept,1962, p.17

 ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ
Fr. Percoto (Barnabite)
         ဗာနာဗုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ဖါသာရ္ ဂါလီဇီးယား ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ မၾကာမီ သာသနာ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ေခ်ာင္းဦးမွ မုံလွသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ေကၽြးေမြး ျပဳစုကာ စာေပ သင္ႀကားေပးသည္။ အသက္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္နယ္မ်ားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရွုသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဘုရင္ဂ်ီရြာေပါင္း (၁၃)ရြာ ရွိေၾကာင္း သူ႕မွတ္ခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထုိရြာမ်ားမွ ေစတနာ ထက္သန္သူတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေန ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ျမန္မာစာကုိ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သည္႔အျပင္ ပါဠိဘာသာကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္၍ ခက္ရာ ခက္ဆစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ထုိမွ်မက ဘုရားစကား စာအုပ္၊ ေမတၲာ စာအုပ္၊ တႏွစ္ပတ္လုံး တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း ဖတ္ရေသာ ဆုံးမႀသ၀ါဒမ်ား၊ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ တုိဘိယ အထၱဳပၸတိၲ၊ သံမာေတဦး က်မ္း၊ သံေပါလူး၏ ဆုံးမ ႀသ၀ါဒက်မ္းႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ (၅) ႏွစ္တုိင္တုိင္ တစ္ပါးတည္း ေ၀းကြာေသာ သာသနာနယ္မ်ားသုိ႔ လွည္႔လည္ ၾကည္႕ရွုရင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၇၆၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္ (၄)ပါး ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ သူ႕ကုိ ဆရာေတာ္ တင္ေျမာက္ေၾကာင္း အမိန္႔ စာခၽြန္ေတာ္ ရရွိသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ား မၾကာမီအတြင္း ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရား အယုဒၶယၿမိဳ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ ေအာင္ျမင္စဥ္က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘရီဂုိး(Bishop Brigot)က ဖါသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တုိအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ တင္ေပးသည္။
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ-၃၂၈-၃၂၉
 ဆက္ရန္...