Saturday, June 29, 2013

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္

    ဇြန္လ အတြင္းမွာ “ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲကို က်င္းပ ၾကပါတယ္။ ဒီပြဲ ျဖစ္ေပၚလာတာ ကေတာ့ ၁၆၇၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ျခင္း သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ Sr.မာဂရက္ကို ထင္ရွားျပျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားျပျခင္း ေတြရဲ႕ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ -

    လူသားေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ ဆူးေဗာင္း ပတ္ရစ္ကာ လွံဒါဏ္ရာနဲ႔ မီးလွ်ံေတာက္ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကုိ ၾကည္ညိဳဖို႔ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားေတြကို ေစတနာ ေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားကမူ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ဘာသာတရားမွာ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ မထိေလးစားျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ အားလံုးရဲ႕ အျပစ္ကို ဆပ္ေျဖဖို႔ ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲကို က်င္းပ ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လရဲ႕ ပထမ ေသာၾကာေန႔ေတြမွာ အာပါတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲကို ၁၈၅၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၂၆ရက္ေန႔မွာ ရဟန္းမင္းႀကီး န၀မေျမာက္ ပီဦးက အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးမွာ က်င္းပဖို႔ ျပဌာန္း ခဲ့ပါတယ္။


    Heart လို႔ေျပာတဲ့ “ႏွလံုး”ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရဲ႕အမွတ္လကၡဏာ ဆိုတာ မသင္ရ၊ မက်က္ရ၊ မေလ့ လာရပဲ လူတိုင္း ေမြးရာပါ အသိျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။ ႏွလံုးဟာ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ သေကၤတ ျဖစ္သလို၊ အသက္ရဲ႕ ဗဟို အခ်ဳပ္အခ်ာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္ရဲ႕ ပြဲဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူေတြေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ လံွ အထိုးခံရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းပြဲေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ စီးဆင္းတဲ့ စမ္းေခ်ာင္း သဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

    St. Francis De Sales က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆိုသည္ ေကာင္းမြန္ ႏွစ္သက္ေသာ အရာ၀တၳဳ (သို႔) လူ ပုဂၢိဳလ္ဆီသို႔ ႏွလံုးသား ဦးတည္ ေရြ႕လ်ား၊ ေရွ႕တိုးမႈ ျဖစ္သည္။ သြန္းေလာင္းမႈ ျဖစ္သည္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (၁ေဟာဟန္ ၃ း ၁၆) မွာ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ေလာကသားတို႔ကို လြန္စြာ ခ်စ္ေတာ္မူသျဖင့္ လူအေပါင္းတုိ႔ သည္ ပ်က္ဆီး ဆံုးပါးျခင္း မရွိဘဲ ထာ၀ရ အသက္ကို ရေစျခင္းငွာ မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ ေတာ္မူ၏” လို႔ ဆိုထားၿပီး (ေရာမ ၅း၁၀) မွာေတာ့ “ငါတို႔သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ရန္သူ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အျပစ္သား ျဖစ္ေနလ်က္ပင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္ကို အေသခံ ေစေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ငါတုိ႔အား ျပန္လည္ ေၾကေအးကာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏” လို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပၚထားရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို သက္ေသျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏွလံုးေတာ္ကေန ေသြးေတာ္ကို စီးဆင္းေစကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္အတြက္ သြန္းေလာင္း ခဲ့ပါတယ္။ ေသြးဆိုတာ လူ႔အသက္ ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အရာျဖစ္လို႔ ေရွးတုန္းက အသက္နဲ႔ ေသြးကို အတူတူပဲလို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အျမင့္ဆံုး ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ သေဘာတရားေတြနဲ႔ အတူ ဒီပြဲ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ (၁) ဘုရားရွင္ရဲ႕အတိုင္းအဆ မရွိတဲ့ ႀကီးျမင့္ျမတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိၿပီး အဲ့ဒီအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳဖို႔၊ (၂) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘုရားသခင္ကို ျပန္လည္ ခ်စ္တုန္႔ ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေက်းဇူးတရားကို ေဖာ္ျပဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေန႔မွာ ဖတ္႐ႈရတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ သံုးခု စလံုးဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပြဲက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေစဖို႔ မီးေမာင္း ထိုးျပေနပါတယ္။ တရားေဟာက်မ္းမွာ မိုးဇယ္က ဘုရားသခင္ဟာ သနားၾကင္နာ တတ္တယ္၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ ျပည့္၀တယ္၊ ရက္ေရာတယ္၊ သစၥာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရားကို အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖို႔ ေဖာ္ျပ ေပးေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘုရားသခင္ဟာ လူေတြကို သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းထားၿပီး လူသားေတြ အျပစ္ ျပဳလုပ္ေနေပမယ့္လို႔လည္း ဆက္လက္ ခ်စ္ၿမဲ ခ်စ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေျပာင္းလဲ မသြားပဲ အတိတ္တုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း ဒီအတိုင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ခ်စ္ၿမဲ၊ သစၥာရွိၿမဲ၊ တည္ၾကည္ၿမဲ၊ ၾကင္နာ ဆဲျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒါေပမယ့္လို႔ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔ ေပၚမွာထားရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွာ မေတြ႕ဘူး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပေရာဖက္ အဆက္ဆက္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႀကီးမားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုန္႔ျပန္ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ သတိေပးေပမယ့္လို႔ ဂ႐ုမစိုက္ ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုမမွန္တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔ တိုင္းတာ ခဲ့ၾကေတာ့ မသိ နားမလည္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေကာင္ အထည္ရွိရွိ လက္ေတြ႕က်က် ျပသဖို႔ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာခဲ့ပါတယ္။ လူေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ကမၻာေျမေပၚကို ပင့္ေဆာင္ လာခဲ့ပါတယ္။

     (မာကု ၁၁း၂၈) မွာလည္း ခရစ္ေတာ္က “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့” ဆိုကာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေနသူ အေပါင္းဆိုတာ ကေတာ့ လူတိုင္း လူတိုင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ မရွိတဲ့သူ ဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မိမိတုိ႔ အျပစ္ရဲ႕ ၀န္ေအာက္မွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ႏွလံုးသား၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ႏွလံုးသားကို ရွာေဖြဖို႔ ဖိတ္ေခၚ ေနပါတယ္။
(မာကု ၁၁ း ၂၉) ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ဆိုတာကေတာ့ အဖ ဘုရားသခင္ေပၚ လံုး၀ မွီခို အားထားမႈ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကယ္တင္တဲ့ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ လံုး၀ အပ္ႏွံ ပူေဇာ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ဆုိတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လူေတြေပၚမွာ ၾကင္နာ ေထာက္ထားမႈ၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျပည့္၀စြာ ထားမႈတို႔ကို ဆိုလိုပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ဘုရားကို အရာ အားလံုးထက္ ခ်စ္ၿပီး ဦးစားေပးရန္ မိမိနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခြင့္ရတဲ့ လူသား အားလံုးကို ေမတၱာေရွ႕ထား ခ်စ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ႏွိမ့္ခ်တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔  ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း ဟာ စိတ္ရဲ႕ ေအးၿငိမ္း ခ်မ္းသာျခင္းကို ရရွိေစၿပီး ေလာကရဲ႕ ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲမႈေတြ အလယ္မွာ ေရာေထြး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ အားမာန္အသစ္ကို ရရွိကာ ဘ၀အသက္တာကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ပါတယ္။

    ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပဖို႔ အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပသလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး အေကာင္းဆံုး သက္ေသ ျပသြားတာကေတာ့ (ရွင္ေယာဟန္ ၄ း ၉) မွာ “ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ ငါတို႔ အေပၚ၌ မိမိ ထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ေပၚလႊင္ ထင္ရွား ေစေတာ္မူ၏။” ဆိုထားတဲ့ အတိုင္းပဲ မိမိရဲ႕သားေတာ္အားျဖင့္ ျပသ ခဲ့ပါတယ္။ သူတစ္ပါး အတြက္ မိမိ အသက္ကို စြန္႔ေသာသူ၏ ေမတၱာထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ေမတၱာ မရွိေတာ့ၿပီ။ (ရွင္ေယာဟန္ ၁၅ း ၁၃) မွာ ဆိုထားတဲ့ အတိုင္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္မရတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေမတၱာကို သိရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈက ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္သင့္ ပါသလဲ။ ရွင္ေဟာဟန္က အခန္းႀကီး ၄၊ အခန္းငယ္ ၁၁ မွာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔အား ဤမွ် ခ်စ္ေတာ္မူပါလွ်င္ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခ်စ္သင့္ၾက၏လို႔ ႏိႈးေဆာ္ ထားတာက ခရစ္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာတဲ့ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း သင္တုိ႔ ကိုယ္ကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ ခ်စ္ၾကေလာ့ဆိုတဲ့ ပညတ္ကို လိုက္နာဖို႔ အားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ထက္ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ရွင္ေယာဟန္ ေျပာစရာရွိတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို သိရွိ နားလည္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာထားရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကႀကီးမွာ အသက္ရွင္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ပိုမို သိရွိလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ပိုမို သိရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသား အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားႏိုင္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဘုရားသခင္ဆီကို ေရာက္ဖို႔ ဘာမွ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ သူ ကိန္းေအာင္းရာအျဖစ္ သူေျပာင္းလဲ
လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (ရွင္ေဟာဟန္ ၄ း ၁၂) မွာ “ငါ တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခ်စ္ၾကမည္ဆိုပါမူ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတို႔ႏွင့္ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ျဖစ္ေတာ္မူသျဖင့္ ငါတုိ႔ ခံစားရသည့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာသည္ ျပည့္၀ စံုလွ်င္၍ လာလိမ့္မည္”ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Angelius Sileaius ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က (ဘုရားဆီကို သြားတဲ့ အေ၀းဆံုးလမ္းဟာ အသိဉာဏ္နဲ႔ သြားတဲ့လမ္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ဆီ သြားတဲ့ အတိုဆံုးလမ္းဟာ ႏွလံုးသားနဲ႔ သြားတဲ့လမ္း ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးသား လမ္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရီးဟာ အဲ့ဒီမွာပဲ စၿပီး အဲ့ဒီမွာပဲ ဆံုးသြားပါတယ္။  ဆိုလိုတာ ကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ မိမိတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သူေတြကို ခ်စ္ဖို႔၊ ေမတၱာျပဖို႔ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါ (ရွင္ေဟာဟန္ ပထမေစာင္ ၄ း ၁၆) မွာ လည္း “ခ်စ္တတ္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေတာ္မူသည္။ ထာ၀ရဘုရား သည္လည္း ထိုသူႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေတာ္မူ၏”လို႔ ဆိုထားေတာ္မူပါသည္။

    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ရွိတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး အရာ အားလံုးက လြယ္ကူသြားပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ ေရးတဲ့ စာအုပ္ က်မ္းဂန္ေတြကိုလည္း ေလ့လာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္တဲ့ အတိုင္းအတာ အေလွ်ာက္ ဘုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို မိမိေဖာ္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ကင္းမဲ့ျခင္းေလာက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သိရွိ နားလည္ဖို႔ ပိတ္ဆို႔တာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟာ မိမိနဲ႔ နီးစပ္သူကို ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ မျပႏိုင္ပဲနဲ႔ သူဟာ ဘုရားသခင္ကို ေလ့လာတဲ့ ေက်ာင္း မွာ “က” “ခ”ေတာင္ မေအာင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားတိုင္းဟာ ဘယ္လို အေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း အသားေရာင္ အျဖဴ အမဲ မခြဲျခားပဲ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး နားလည္မႈ ဘ၀ႏွင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ႐ိုေသ ေလးစားကာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေရွ႕ထားၿပီး ကူညီ ႐ိုင္းပင္းခ်စ္ခင္ႏိုင္သူကို သာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကလည္း မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref:    The will of God (A) Sacred Heart (Research Test) Living the Word

                    ၀ႆန္မိုး

Read More...

Friday, June 28, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၉)


ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ဖုိး (၁၈၅၅-၁၉၁၈)
Fr.Joseph Foure (Paris Foreign Mission Society)
     ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ဖုိးသည္ (၁၈၇၅) ခုတြင္ ျပင္သစ္ျပည္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ပထမဆုံး ဧရာ၀တီ ဖလုိတီလာ သေဘၤာျဖင့္ မႏၲေလးသုိ႔ လာခဲ႔သည္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ပထမဆုံး ဆရာေတာ္ ဘူးဒြန္းက ဖါသာရ္ဖုိးအား နဘက္ရြာ၏ ၀ါရင္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဗိယက္ထံ ျမန္မာစာေပ ေလ႕လာ
သင္ယူရန္ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ (၁၈၇၅) ခု ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀တ္ေစာင္႔ အၿပီး ေခ်ာင္းဦးရြာ ဘာသာ၀င္အုပ္စုကုိ တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရူ ရသည္။ (၁၈၈၀) တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ပိီတာ ကာသီဒရယ္ကုိ တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရူရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ (Procurator Of the Mission) တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ မင္းညီ မင္းသားႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ သားမ်ားကိုလည္း ျပင္သစ္ ဘာသာစကား သင္ၾကား ေပးရသည္။ ဘုရင္႔သားမ်ားႏွင့္ မူးမတ္သားမ်ားသည္ ျပင္သစ္ ဘာသာစကား သင္ႀကားျခင္းကုိ ၿငိီးေငြ႔လာသျဖင့္ ေက်ာင္းပိတ္လုိက္ရသည္။ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၈၈၂)ခုတြင္ ေရဦး ခရုိင္ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ႔သည္။ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားက လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ ထုိစဥ္က ေရဦးၿမိဳ႕သည္ ခရုိင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ ေရႊဘုိခရုိင္ အတြင္း သြတ္သြင္းခံရသည္။ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ ခ်မ္းသာရြာတြင္ (၃)ႏွစ္ခန္႔ သီတင္းသုံးခဲ႕သည္။ (၁၈၈၅-၁၈၈၆) ခုႏွစ္မ်ား၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သိမ္းပုိက္သည္႔ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဓားျပမ်ား ေသာင္းက်န္း ၾကသည္။ ဖါသာရ္ဖုိးမွာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေဘးမွလြတ္ရာ လြတ္ေၾကာင္း ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးရသည္။ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္းတုိ႔မွာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ မီးရွုိ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္။ ဖါသာရ္ဖုိးမွာ ေဘးမသီ ရန္မခဘဲ မႏၲေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၈၈၆)တြင္ မိမိ ၾကည္႔ရူခဲ႔ေသာ ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္း မီးေလာင္သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ စိတ္ထိခုိက္ၿပီး က်န္းမာေရး ခ်ိဳယြင္းလာသျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံ ဘီသာနီၿမိဳ႕ အနီးရွိ အနားယူစခန္းသုိ႔ (၃)ႏွစ္ သြားေရာက္ အနားယူခဲ႔သည္။ (၁၈၈၉)ခုတြင္ ျပန္လည္ က်န္းမာလာသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဟာင္ေကာင္မွ ျပန္လာခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၈၉၀) မွ (၁၉၀၁) ခုႏွစ္အထိ ခ်မ္းသာရြာကုိ (၁၀)ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။

    ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၈၉၄) ခုႏွစ္တြင္ ကုိးေက်ာင္းတကာ ဦးျမတ္ေက်ာ္၏ ေျမး မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန ဦးသက္ႏွံ + ေဒၚေငြပြင့္တုိ႔၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ မီးေလာင္သြားေသာ ေက်ာင္းေဟာင္းအတုိင္း (၇)ခန္း အျပင္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေခါင္းေလာင္းစင္ထိပ္မွ ခရစၥတူးတုိင္ကုိ မု္ိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းသည္႔ေနရာမွပင္ ျမင္ႏုိင္ေစျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ား ဂုဏ္ယူ ၀င္႔ႂကြားစရာ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာရြာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ထြန္းလင္း ေတာက္ပစြာ ထင္ဟပ္ေစသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းကုိလည္း ႀကီးမားစြာ (၂)ထပ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ေအာက္ထပ္ကုိ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအတြက္ စည္းေ၀း ခန္းမေဆာင္ အျဖစ္ ထားရွိသည္။

ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္းေက်ာက္စာ (၁၈၉၄)
    ၀ရိယႏွင့္ လုလႅေခတ္ဘံ ေကာင္းက်ိဳးႀကံ၍ အတုလထာ၀ရ ဘုရားသားေတာ္ ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာ မွင္ကာအေပ်ာက္ ေက်ာက္သံဘန္းေငြ အမႊန္းေရႊတုိ႔ျဖင့္ ၿပီးေသာ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ အသီးသီး ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာေၾကာင့္(၉) ေက်ာင္းတကာ မည္သညာ ထင္ေပၚ ဦးျမတ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းတကာႀကီး၏ ခ်စ္မညီးသား ဦးပုိးပုိးက  ဆင္႔လ်ား ေမြးျမင္ေသာ သား ကုိသက္ႏွံခင္ပြန္း မေငြပြင့္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ဥာဏ္သား စြမ္းပကား အေလ်ွာက္မဟုတ္ မဆုတ္မႏွစ္ စီစစ္ ႀကိဳးကုတ္ကား ထုတ္လုပ္ေဆာင္ ရွာေဖြသျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ျမတ္စြာဘုရား တန္ခုိးေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ရရွိ သနားေတာ္ျမတ္ခံရေသာ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျခားေသာ ေလာကီအသုံးတုိ႔၌ အမွတ္ထင္ ေပၚလြင္ သုံးစြဲေခ်ေသာ္ မေလ်ွာ္မသင္႔ဟု ႏွလုံးသြင္းၿပီးလွ်င္ ဘုရားသခင္နာမေတာ္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ ထင္ေပၚခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳျခင္းငွာ၄င္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ရွင္ေသာ္ေသေသာ္အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္႔ မဟာဂရုဏာ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ကုိ ခံရပါေစေသာ သေဘာကုိ အာရုန္ျပဳ၍ ယၡဳဤေက်ာင္းကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၂၅၅) တပိုတြဲလဆန္း (၁၄)ရက္ေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၉၄)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တုမရ ျမတ္စြာဘုရားအား ေဆာက္လုပ္ၿပီးေျမာက္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတကာ ေက်ာင္းအမတုိ႔ ပန္ေလွ်ာက္ေ ေမတၲာအၿမဲ ပုိ႔ၾကပါ။

    ဖါသာရ္ဖုိးသည္ မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ခ်မ္းသာရြာ အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ေပးလုိသည္႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိကုိယ္ပိုင္ေငြႏွင့္ လွဴဒါန္းၾကသည္႔ ေငြမ်ား စုေပါင္းလုိက္ရာ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းခန္႔ ရရွိသည္။ ထုိအခါ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ ေဆာက္လုပ္လုိသည္႔ ေက်ာင္းပုံစံကို ေရးဆြဲလ်က္ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီး မတည္ေငြကုိပါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ပညာေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပခဲ႔သည္။ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္ရာ၌ ကုန္က်မည္႔ စရိတ္ေငြ တစ္၀က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက ကုန္က်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကား ခ်က္ျဖင့္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ႏွစ္ထပ္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လုိက္သည္။ ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၈၉၄)ခု ေဖေဖၚ၀ါရိီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားေက်ာင္း သာဓုေခၚ ေကာင္းႀကိီးေပးပြဲ က်င္းပသည္။

    ဖါသာရ္ဖုိးသည္ (၁၉၀၁) ခုတြင္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳယြင္းလာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကိီး ကာဒုိး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂၽြန္း ကိုယ္ေရဖ်ား ေရာဂါသည္္မ်ား ေစာင္႔ေရွာက္ေသာေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္၀င္းဂဲ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ အနားယူလုိက္သည္။ (၁၉၁၈)ခု စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႕တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္္ဂၽြန္းေက်ာင္း၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။


။ The Voice, Dec,1918, PP.357-360
။ The Voice,Dec,1918, PP.357-360
။ The Voice,Dec,1918,PP.357-360

ဖါသာရ္ အာခ်ီေလ ဒူးဟန္း (၁၈၅၀-၁၉၀၈)
Fr.Achille Duhand (Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ ဒူးဟန္းသည္ (၁၈၇၅)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ (Procurator of the Mission)ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဆီမြန္၏ (Provicar) အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ေခ်ာင္းဦးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ကုိ တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရူရသည္။ (၁၈၈၇)တြင္ ေခ်ာင္းဦးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။ ဖါသာရ္ ဒုူးဟန္း လက္ထက္ေခ်ာင္းဦး၌ ဘာသာ၀င္ အိမ္ေျခ (၃၅) အိမ္ ရွိသည္။

    မႏၲကက္သလစ္ ေျမာက္ပုိင္းသာသနာ ဒုတိယေျမာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအဆီမြန္က မႏၲေလး၊ ၈၂ လမ္း၊ ၂၅ x ၂၆ ၾကား၊ ျပည္ႀကီးက်က္သေရ အေရွ႕ရပ္ရွိ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ (၁၈၈၈) ခု ဇြန္လ (၂၄)ရက္တြင္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ရာ ဖါသာရ္ ဒူးဟန္းႏွင့္ ျပင္သစ္အင္ဂ်င္နီယာ မစၥတာဒဗလ်ဴဗလင္းတုိ႔က ႀကီးၾကပ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ (၁၈၉၀) ျပည္႔ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ဘိသိတ္ပြဲ က်င္းပသည္။ ဖါသာရ္ ဒူးဟန္းသည္ (၁၉၀၈)ခု စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The Voice,April,1926,PP.104-107
။ The Voice,Oct,1924,PP.234-235
။ The Little Messenger, 1950,Editor and publisher, Brother Hubert F.S.C.Printed at Rangoon, Gazeette Ltd.

ဖါသာရ္ ေလာရန္း (၁၈၅၁-၁၉၃၀)
Fr.F Laurent (Paris Forign Mission Society)
     ဖါသာရ္ ေလာရန္းသည္ (၁၈၅၁)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ (၁၈၇၆) ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိ လာခဲ႕သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၈၈၄-ခုတြင္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ခ်င္းတုိ႔၏ ရုိုးသားမွုကုိ တေစ႕တေစာင္း ေလ႔လာ ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ၁၈၉၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ စိီိမြန္က ဖါသာရ္ ဗက္စထေရတန္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းေတာင္သုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။ တႏွစ္ၾကာေသာ အခါ ခ်င္းေတာင္ႀကီးကုိ အေ၀းမွ ေမွ်ာ္ၾကည္႔ ခဲ႔ရသည္။ ေနာက္ တႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္ဂ်ားႏွင့္ အတူ ပခုကၠဴမွ တဆင္႔ ခ်င္းေတာင္ သြားခဲ႔သည္။ ခ်င္းေတာင္ေျခေရာက္၍ ခ်င္းစကား စတင္ သင္ခဲ႔သည္။ ၁၈၉၁ -ခုတြင္ ဖါသာရ္ဂ်ား ဖါသာရ္အကာဒီယမ္တို႕ႏွင့္ဟားခါးကုိ သြားၾကသည္။ ဖါသာရ္ ေလာရန္း မက်န္းမာ၍ ဂန္႕ေဂါတြင္ ေနရစ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ေလာရန္းသည္ (၁၉၁၄) ခုႏွစ္ အထိ မုံလွရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ ခဲ႔ရသည္။ ေခ်ာင္းရုိး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိလည္း ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ေခ်ာင္းရုိး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူစဥ္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ရာ (၁၈၉၈) ေဖေဖၚ၀ါရီ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒုိး ေကာင္းႀကီးေပး ေရစက္ခ်သည္။ ဖါသာရ္ ေလာရန္းသည္ (၁၉၁၄) ခု မွ (၁၉၂၉)ခုႏွစ္ အထိ နဘက္ရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ ရသည္။ (၁၉၃၀) ခု စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ နဘက္၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဘုရားေက်ာင္းေက်ာက္စာ
သစၥာ ဓမၼ၀ရိယႏွင့္ လုလႅေဆာ္ႏုိး ေကာင္းျမတ္ရာရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးထူး ခံစားေစရန္ စီမံအစ ဥာဏ ဣႏီၶတု မရွိေသာ အစိေႏၶရ သုံးလု ထြဋ္တင္ အနႏၲ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလမ်ိဳး ဘာ၀အား ဘုရားတမန္ ကုိးကြယ္ရန္ဟု ပိတ္မွန္တြင္ေခၚ ျမတ္စံေတာ္ကုိ ေဆာက္လုပ္တည္ရန္ ဣသေရလႏိုင္ငံကုိ စီမံ ဥကၠဌအစုိးရေသာ ရဟႏၲာတြင္ မုိးဇယ္ရွင္အား ေဇာံအလ်ားႏွင့္ အျခားအသြယ္မ်ား ဗ်ာဒိတ္၀ယ္ ထုံးတန္းေဆာက္လုပ္ရန္ နည္းလမ္းကုိ ဓမၼေဟာင္း ေရႊစာ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း သမၼာႏွင့္ ေက်ာင္းတကာ ေက်ာင္းအမတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး ရႊင္ျပဳံး ပီတိ ဂြမ္းဆီထိပမာ ညီညာမယြင္း ႏွလုံးသြင္းၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ပုိင္ လက္ကုိင္ဥစၥာ ရွိသမ်ွ အရာရာတုိ႔သည္ ကုိးစားရာမရ အနိစၥႏွင့္ အနတၲစစ္အမွန္ျဖစ္သည္႔ ျပင္ဓမၼသစ္က်မ္း ေရႊႏွုတ္ထြက္ျပန္တမ္းကုိ အခန္းခြဲယူရန္ သူမကင္း ႏွလုံးသြင္း၍ ေဘးရွင္းလြတ္ရာ က်မ္းအလာျဖင့္ သဒၶါၾကည္ယုံ ေရႊျပည္ဘုံကုိ အာရုံစုုိက္ျမိဳက္ ဘ႑ာတုိက္အသြင္ ႏွလုံး စြဲတင္၍ ထုိျပင္စိတ္ထား တရားပစၦာ လြန္ၾကဴးရာႏွိုက္ေန႔မွာ အႏိၲေရာက္တုံ ဘိက ဒုစရိုက္ ညစ္ေၾကး အျပစ္ေဘးကုိ ခြင္႔ေပးပါမည္႔ အေၾကာင္းႏွင့္ စုေတာင္း၀ႏၵနာ ပႏၷအလား သဒၶါပြါး၍ အမ်ားဘာသာတူ ၾကည္ျဖဴရုိက်ိဳး ရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ ဗိမာရန္ေခၚ ထုိက္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ရဟန္းေတာ္ မေထသင္ညီမည္မွန္း ဘာသာေလာရန္း၏ ပုံစံ နိသယ်ခံယူ ၾကၿပီးလွွ်င္ ဘုရား မယ္ေတာ္ထင္ေပၚ ေၾကျငာမာရီယားဟု သညာတံဆိပ္ ဘြဲ႔ေတာ္ႏွိပ္ၿပီးလ်ွင္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ ခရုိင္ ဆိုင္ရာ တန္ဇယ္အုပ္စုနယ္ပါ ေခ်ာင္းရုိးဂါမ အဘမည္သြင္း ဆရာရင္း၏ သားသမက္ဆက္လက္ မေသြမန္းၿမိဳ႕ေနဟု သေရမညိုး ဆရာဘုိးႏွင့္အမ်ိဳးဇာဂီ သစၥာခ်ည္သည္႔အမည္ ေဖၚထုတ္ ေက်ာင္းအမမယ္တုတ္နွင့္သရုပ္မည္တြင္ ဆရာသင္၏ သားျမလွွ်င္ ပုတၲဌာနမည္ထူး ေရဦးၿမိဳ႕ေန အေသြထင္ထပ္ မတ္ဆရာရည္အမည္ ထပ္ညႊန္း ခင္းပြန္းတူလွ ေက်ာင္းအမ မယ္ရုပ္တုိ႔က မဏိတ ေစတနာ သဒၵါတရား တုိးပြါးသည္႔ အေလ်ွာက္ သၡင္ဘုရားအား ေဆာက္တည္ လွဴဒါန္း ပူေဇာ္သည္။ ေက်ာင္းေတာ္သည္ အၿပီးသုိ႔ေရာက္၍ သာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ (၁၈၉၈) ခု ေဖဖြရီလ (၉)ရက္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၂၅၉)ခု တပုိတြဲလျပည္႔ေက်ာ္(၄)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ (၉)နာရီအခိ်န္တြင္ အသင္းေတာ္ခ်ဳပ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ အမ်ားသဃၤာ အရိယာတုိ႔ မဂၤလာ ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ထုိခါ သုိးၿခံပါ တပည္႔အေပါင္းတုိ႔က မဂၤလာေအာင္ စုေတာင္း၍ ေကာင္းႀကီး ေကၽြးေက်ာ္ သာဓု အႏုေမာဒနာေခၚ ၾကပါသည္။ေခ်ာင္းရုိးရြာ ဘုရားေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္းစာ
သကၠရာဇ္ ၁၁၃၈-ခု ကဆုမ္လၦန္း (၁)ရက္ေန႔ သင္းေဘာျပည္ ဘင္းကလားက ေရာက္လာည္။ ေခါင္းေလာင္းကုိ အန္ေထာ္နီ ေရႊထြန္ မာရိယာရွင္ပုံ သီၼး၂ ေမာင္ႏွံ၂ ေယာက္က ၀ယ္ယူ၍ ေခ်ာင္းဥ ဆေပါက္ရြာ ဘရင္ဂ်ီေက်ာင္းမွာ လွဴဒါန္း ေကာင္းမွု ျပဳခဲ႔သည္။ ေကာင္းမူေသာ အက်ိဳးကုိ ဆင္းရဲႏွင့္ ငရဲကင္း၍ နိပၸံမက္ မရြပ္မလြဲ အၿမဲဧကံ အမွန္ရလုိပါ၏ ေခ်ာင္းရုိးရြာ ေခါင္းေလာင္းလွဴသူတုိ႔ကုိ ေမတၲာပုိ႔ၾကပါ။

    ေခ်ာင္းရုိးရြာသည္ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာေဟာင္း (၁၆) ရြာထဲမွ တရြာ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္႔အတုိင္း ဘုရင္ဂ်ီရြာ ဘာသာထြန္းကားေသာ ရြာတစ္ရြာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေသးငယ္ေသာ ရြာျဖစ္ရကား ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟူ၍ အၿမဲ မရွိခဲ႔ေပ။ ခ်မ္းသာရြာႏွင့္ မုံလွရြာတုိ႔မွ ဘုန္းႀကီးမ်ားသာ မၾကာခဏ လာေရာက္ ႀကည္႔ရူရသည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီသည္ သြားေရာက္ ၾကည္႔ရူရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား ဆရာတဦးရွိ၍ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ လူစု၍ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၊ တရားဓမၼ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ က်ပ္ (၅၀၀)တန္ သစ္သား ဘုရားေက်ာင္းကို (၁၈၃၄) ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ရာ ဆရာေတာ္ႀကိီး ကာအုိက က်ပ္ေငြ (၈၀) လွဴဒါန္းသည္။ ခ်မ္းသာရြာ၊ ေခ်ာင္းရုိး၊ မုံလွႏွင့္ အမရပူရ ဘာသာ၀င္မ်ားက က်ပ္ေလးရာ ႏွစ္ဆယ္ (၄၂၀) ထည္႔၀င္ၾကသည္။ ေခ်ာင္းရုိးရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘာသာတရားႏွင့္ မယိမ္းမယုိင္ စြဲၿမဲစြာရွိေနျခင္းမွာ ေက်ာင္းတကာ ဦးညွင္း၏ ႀသဇာအာဏာ စူးရွမွုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္း အျပင္ ဘုန္းႀကီးေနရန္ ေက်ာင္းကုိ ဖါသာရ္ ဓါမာတုိ၏ ေနာက္လုိက္ တပည္႔ျဖစ္သူ ေဆးဆရာ၊ ဆရာေစာေရႊက ဘုန္းႀကီးေနရန္ က်ပ္ (၅၀၀) ငါးရာတန္ အေဆာက္အဦးကုိ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသည္။

။ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ မဟာ၀ိဇၨာ၊ အေတြးအျမင္ စာစဥ္ (၄၅)၊ ၁၉၈၉၊ ဇူလုိင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃-၂၆
။ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ မဟာ၀ိဇၨာ၊ အေတြးအျမင္ စာစဥ္ (၄၅)၊ ၁၉၈၉၊ ဇူလုိင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃-၂၆
။ ခင္ေထြးရီ၊ ခရစ္ယာန္သမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၀

ဖါသာရ္ စီမြန္ (၁၈၅၅-၁၈၉၃)
Fr.P.Simon(Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ စီိမြန္သည္ (၁၈၅၅) ခု မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ (၁၈၇၈) ခု တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ၾကည္႔ရူခဲ႔သည္။ (၁၈၈၈) ခုႏွစ္တြင္ အနားယူသြားေသာ ဆရာေတာ္ ဘူးရ္ဒြန္းကုိ ဆက္ခံေသာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္း ခံရသည္။

    မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၂လမ္း၊ ၂၅x၂၆ၾကား၊ ျပည္ႀကီးက်က္သေရရပ္၊ (ယခင္ေခၚ ဘုရင္ဂ်ီတန္း)ရွိ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ (၀ါ) ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကက္သလစ္ သာသနာ၏ ဒုတိယေျမာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆီမြန္က သကၠရာဇ္ (၁၈၈၈) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၄) ရက္တြင္ အုတ္ျမစ္ ခ်ခဲ႔သည္။ ၄င္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္သည္႔ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးကုိ ေက်ာင္းတကာဟု ထင္ရွား ေက်ာ္ေဇာခဲ႔သူ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ၀င္ ဦးျမတ္ေက်ာ္၏ သား ေပါလူး ဦးဖုိးႏွင့္ ေဒၚမယ္ဒလီနားတုိ႕က လွဴဒါန္း ခဲ႔ၾကသည္။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔သျဖင့္ စကၤာပူၿမိဳ႕တြင္ အနားယူေနေသာ ေျမာက္ပုိင္း ကက္သလစ္ သာသနာ ပထမ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘူးရ္ဒြန္း ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ ႂကြေရာက္လာ၍ သကၠရာဇ္ (၁၈၉၀) ျပည္႕ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ ႀကီးက်ယ္ ခန္းနားစြာ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ဘိသိတ္ သြန္းေလာင္း၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ႔သည္။ ၄င္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး လုံးပတ္ အလြန္ႀကီးမားသည္႔ ကၽြန္းတုိင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ကႏုတ္ပန္းမ်ား ေဖၚၿပီး ေရႊခ် ထားပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကုိလည္း ကၽြန္းသားမ်ားတြင္ ကႏုတ္ပန္းမ်ားျဖင္႔ လွပစြာ ထုလုပ္လ်က္ ေရႊခ်ထားသည္မွာ လြန္စြာ တင္႔တယ္လွပါသည္။ ဘုရားဖူးမ်ား၏ စိတ္တြင္ လြန္စြာ ပင္ ၾကည္ႏူးလ်က္ ၾကည္ညိဳ ဖူးေျမာ္၍ မ၀ႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကိီးကုိ ဖါသာရ္ ဒူးဟန္းႏွင့္ ျပင္သစ္ အဂၤ်င္နီယာ မစၥတာ ဒဗလ်ဴဘလင္းတုိ႔က ႀကီးႀကပ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိလွပ ႀကီးက်ယ္ ခန္းနားေသာ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း (၁၉၄၂) ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃) ရက္ ေသာႀကာေန႔ႀကီးတြင္ ဂ်ပန္၏ ဗုံးဒဏ္ျဖင့္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးရသည္။ လက္ရွိ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ေက်ာင္းႀကီးကုိ သကၠရာဇ္ (၁၉၄၈) ခုတြင္ အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္၍ (၁၉၄၉) ခုႏွစ္ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ခဲ႔ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖါးလီးေယးက ခရစၥမတ္အႀကိဳ ညတြင္ တရားဦးေဟာ ခဲ႔ပါသည္။ ၄င္း ကာသီဒရယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ဦး၀င္းႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာ ဒီရက္နန္းတုိ႔က ႀကီးႀကပ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။

    ဆရာေတာ္ႀကီး ဆီမြန္ လက္ထက္ (၁၈၉၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တရုတ္တန္း ရပ္ကြက္တြင္ ပ်ဥ္မ်ား ၀ါးမ်ားျဖင္႔ ပထမ ရဟန္း ျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းေက်ာင္းကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ေကာ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းသား (၂၀) ခန္႔ ရွိသည္။ (၁၈၉၂) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီး မီးေလာင္ရာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းလည္း ျပာပုံ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း မိမိတုိ မိဖရပ္ထံ ျပန္ၾကရသည္။

       ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေရွ႕တုိးခ်ဲ႔ လုပ္ကုိင္ရန္ အႀကံအစည္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း (၁၈၉၃) ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၃၈)ႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ 


။ The list of foreign Missionaries
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊စာမ်က္ႏွာ ၃၅၀
။ The Little Messenger, 1950.Editor and Publisher-Brother Hubert F.S.C.Printed at Rangoon, Gazeette Ltd.
။ ရဟန္းျဖစ္သင္ စိန္္ရတု မဂၢဇင္း - စာမ်က္ႏွာ ၃၅
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္ - စာမ်က္ႏွာ ၃၅၀

ဖါသာရ္ အုစ္ (၁၈၆၀-၁၉၀၅)
Fr.A.Usse(Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္အုစ္သည္ (၁၈၆၀) ျပည္႔ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြါးခဲ႔သည္။ (၁၈၈၄) ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ (၁၈၉၄) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆီမြန္ကုိ ဆက္ခံေသာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရႊးေကာက္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ ပထမ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

    (၁၈၉၆) ခုတြင္ ေဒလာဆာ ဘရာသာရ္မ်ားကုိ မႏၲေလးသုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ႔သည္။ (၁၈၉၇) တြင္ ဘရာသာရ္ (၅)ပါးႏွင့္ စိန္ပီတာ အထက္တန္းေက်ာင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ေက်ာင္းသား (၈၀) ရွိသည္။ ဆရာေတာ္အုစ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္သုိ႔ ျပန္သြားရာ ေရာဂါ စြဲကပ္သျဖင့္ (၆)ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ ၄င္းျပည္မွာပင္ သကၠရာဇ္ (၁၉၀၅) ခု ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႔၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The list of foreign Missionaries
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္-စာမ်က္ႏွာ ၃၅၀
။ Mandalay District Gazetter, Vol(A)P.177
။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္-စာမ်က္ႏွာ ၃၅၀


ဖါသာရ္ ဂ်ီးရုိး (၁၈၆၀-၁၉၁၁)
Fr.Michael Giraud(Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ ဂ်ီရုိးသည္ (၁၈၆၀)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။
(၁၈၈၆) ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ (၁၈၈၇) ခုႏွစ္မွ (၁၉၀၆) ခုထိ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ား ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ဤဘုန္းေတာ္ႀကီး လက္ထက္တြင္ ေခ်ာင္းဦး၌ ဘာသာ၀င္ အိမ္ေျခ (၅၀)ထိ တုိးတက္ လာခဲ႔သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ (၁၉၁၁) မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

    ဖါသာရ္ဂ်ိီရုိးသည္ ခ်မ္းသာရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဖုိး ႏုိင္ငံျခားသြားေရာက္ အနားယူေနစဥ္ (၁၈၉၀)
ခုတြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရန္ သစ္သားေက်ာင္း တေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။

။ The Voice, oct,1924,PP.234-235
။ ေဒၚေစာရွင္၊စစၥတာ(၁၉၀၄-၂၀၀၁)ခ်မ္းသာရြာ၏မွတ္တမ္း


ဖါသာရ္ဟဲ(၁၈၆၃-၁၉၃၄)
 Fr. Herr (Paris Foreingn Mission Souciety)
     ဖါသာရ္ ဟဲသည္ (၁၈၆၃) ခု မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ (၁၈၈၈) ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။

    (၁၈၉၂) ေလာက္က စၿပီး ေရႊဘုိနယ္အုပ္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔သည္။ ေရႊဘုိနယ္ ရြာငယ္ကေလးမ်ားစြာတုိ႔မွ လူမ်ားကုိ ကက္သလစ္ ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္း ေစခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ဟဲသည္ မယ္ေတာ္ကုန္း(ကံႀကီးေတာ)တြင္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ လူဒယ္သခင္မဘြဲ႕ အမည္ျဖင့္ (၁၉၂၅) ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသာဓုေခၚပြဲ က်င္းပသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖူးလ္ကီးေယး ကိုယ္တုိင္ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းႀကီးေပးသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၈)ပါး တက္ေရာက္သည္။ ဖါသာရ္ဟဲႏွင့္ ဖါသာရ္ေတာ္ဘိယတုိ႔သည္ မယ္ေတာ္ကုန္း ဘုရားေက်ာင္း မေဆာက္မီ (၂၅)ႏွစ္ အတြင္း ကက္သလစ္ရြာ (၇)ရြာထက္ မနည္း တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ႔ၾကသည္။

    ေရႊဘုိ ေက်ာင္းထုိင္နယ္အုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဟဲသည္ ေညာင္ခ်င္ပင္ရြာမွ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အုိးအိမ္ ထူေထာင္ေပးသည္။ အိမ္ေထာင္စု အလုိက္ လွည္း ႏြား လယ္ယာ ကုိင္းကၽြန္းမ်ား ၀ယ္ေပးသည္။ တိရစၦာန္ ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေငြမ်ား မတည္ေပးသည္။ ဖါသာရ္ဟဲသည္ ေရႊဘုိ ကက္သလစ္ သာသနာနယ္အုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္၍ ဖါသာရ္ေတာဘိယ ႏွင့္ ဖါသာရ္ ေရမန္းဒက္တုိ႔သည္ လက္ေထာက္ဘုန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔သည္ ေညာင္ခ်င္ပင္၊ တပူကုန္း၊ မေဖး၊ လက္ပံႀကီး၊ ထေနာင္း၀င္း၊ ေမဂြန္၊ တဲႀကီး၊ က်ည္းဖ်ား၊ ကန္ႀကီးေတာ၊ ၀က္လက္၊ ကုိးေတာင္ဘုိ႔၊ ကန္ဘလူ၊ ေကာလင္း၊ ခ်ပ္သင္း၊ ၀င္းသုိ၊ စေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရူရသည္။ ဖါသာရ္ဟဲသည္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာ၊ ထီးခ်ိဳင့္၊ ေရႊလီ ျမစ္၀ွမ္း တေလွ်ာက္ လွည္႕လည္ ၾကည္႔ရူ ေဟာေျပာသည္။ ေရႊဘုိနယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာ၀င္ရြာ အမ်ားအျပားကုိ လွည္႔လည္ ၾကည္႔ရူၾကရသျဖင့္ မည္သည္ရြာကုိမွ် အတည္တက် ေနထုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး မရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာမ်ားက ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ဖါသာရ္ဟဲသည္ (၁၉၂၉)ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဘုိနယ္မွ ဗန္းေမာ္နယ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အမွုထမ္းရသည္။ သူ၏ ႀကိဳးပမ္းမွုေၾကာင့္ (၅)ႏွစ္ အတြင္း လူေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ဘာသာသြင္း ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ၁၉၃၄-ခုတြင္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ မႏၲေလး ျပန္လာ ခဲ႔သည္။ မၾကာမီ ေမၿမိဳ႕၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။


။ The list of foreign Missionaries
။ The Voice, March, 1925,PP.75-76
။ ဆရာဂ်ိဳးဇက္ (ရြာေတာ္)၏ မွတ္တမ္း
။ Bishop Usher, The History of the Catholic Church in Burma


ဖါသာရ္ေလဂ်မ္း ဒရယ္ (၁၈၆၃-၁၈၉၅)
Fr. L  Legendre (Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ လူ၀စ္ ေလဂ်မ္းဒရယ္သည္ (၁၈၆၃)ခု စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ (၁၈၈၈) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ မုံလွ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူခဲ႔သည္။ (၁၈၉၅) စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ မိတီၴလာ၌ ကာလ၀မ္းေရာဂါျဖင့္ ပ်ံေတာ္မူသည္။ သက္ေတာ္(၃၂) သာ ရွိေသးသည္။

။ The list of foreign Missionaries

ဖါသာရ္ဖူးလ္ကီးယား(၁၈၆၆-၁၉၄၈)
Fr.E.Foulquier ( Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ ဖူးလ္ကီးယားသည္ (၁၈၆၆) ခု ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္
(၁၈၈၉) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။

။ The list of foreign Missionaries

 ဆက္ပါမည္...

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၁)

Read More...

Monday, June 24, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၉)


 ဖါသာရ္ ႀုသဂုတ္စတင္း ေလေကာင္း (၁၈၃၂-၁၈၉၂)
Fr.Augustine Lecomte
(Paris Foreign Mission Society)

    ဖါသာရ္ ႀသဂုတ္စတင္း ေလေကာင္းသည္ ဖါသာရ္ အက္ဖ္ဂူးရင္း (Fr.F.Guren) ဖါသာရ္ ဒူးမုိးလတ္ (Fr.P. Dumollard) တုိ႔ႏွင့္ အတူ (၁၈၅၆) ခု ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကသည္။ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းကုိ ရန္ကုန္သုိ႔၄င္း၊ ဖါသာရ္ ဂူရင္းကုိ ေတာင္ငူသုိ႔၄ငး္၊ ဖါသာရ္ ဒူးမိုးလတ္ကုိ မရမ္းကုန္းသုိ႔၄င္း ပုိ႔ုသည္။

    (၁၈၅၈) တြင္ နဘက္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ယုိယင္း ပ်က္စီးေနသည္႔ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ျခစားထားသျဖင့္ တုိင္ေအာက္ေျခမ်ား ေဆြးေျမ႔ေနသည္။ အသစ္ ျပန္ေဆာက္ရမည္႔ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနိီက အုတ္တုိက္ေက်ာင္း ေဆာက္မွျဖစ္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္ (၁၈၅၈)တြင္ ဘုရားေက်ာင္း အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ႔သည္။ တည္ေဆာက္မွု ေႏွးေကြးသျဖင့္ ဖါသာရ္ေလေကာင္းက ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ရသည္။ (၁၈၆၁) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ကုိ ဖါသာရ္ အဘိုနာ၊ ဖါသာရ္ ေလေကာင္း၊ ဦးပဥၥင္းေလး ေဒၚမနစ္တက္ဆီအုိတို႔ ျခံရံ၍ မစၦား ပူေဇာ္လ်က္ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းႀကီးေပး သာဓုေခၚပြဲ က်င္းပသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွ ဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပား၊ ဤအခန္းအနားသုိ႔ လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားလည္း လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကသည္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ရက္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ႀသဘလိပ္အသင္းမွ ေလးဘရာသာရ္ ျဖစ္ေသာ ေဒါမနစ္တက္ဆီအုိအား မႏၲေလးတြင္ ဦးပဥၥင္းေလး သိကၶာ ေပးသည္။ မၾကာမီ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာေပးသည္၊ (၂) ရက္ၾကာ ရဟန္းသိကၡာ ေပးသည္။ ထုိေနာက္ ေခ်ာင္းဦးတြင္ သြားေရာက္ ေနထုိင္ရသည္။ (၁၈၅၉) ခု ဆရာေတာ္ ဘီဂန္းဒက္ မႏၲေလး၌ ရွိေနစဥ္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ဘုရင္႔သားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားမ်ားကုိ ပညာသင္ေပးရန္ အတြက္ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းကို ေတာင္းသည္။ ဘုရင္၏ အစီအစဥ္ကုိ စိတ္မပါေသာ္လည္း လက္ခံခဲ႔သျဖင့္ ဖါသာရ္ေလေကာင္းသည္ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ရန္ ရန္ကုန္သုိ႕ သြားခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္မွ အျပန္တြင္ ဘုရင္ စိတ္ေျပာင္းလဲေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ဗုဒၶ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ႀသဇာကုိ မလြန္ဆန့့္ခ်င္၍ တေၾကာင္း၊ နန္းတြငး္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသြးထုိးမွုေၾကာင္႔ တေၾကာင္း၊ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ဘုရင္႕သားမ်ားကုိိ မေစလႊတ္ေတာ႔ဘဲ နန္းတြင္း ေလလြင္႕လူငယ္မ်ားကုိသာ ပုိ႔လႊတ္ေတာ႔သည္။ သာသနာျပဳ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဘုရင္႔ သားေတာ္မ်ားမွ တပါးေက်ာင္း ဖြင့္သင္ၾကားေပးျခင္းကုိ မလုိလားသျဖင့္ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ျငင္းဆုိလုိက္ၿပီးေနာက္ နဘက္သုိ႔ ျပန္သြားသည္။ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကို ၾကည္႔ရူရသျဖင့္ ေခ်ာင္းဦးတြင္ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ စီစဥ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးတြင္ ဘုရားေက်ာင္း အသစ္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား အေျခခ်ေနထုိင္ရန္ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္း လုိအပ္သည္။ လက္ရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေနရာသည္ သင္႔ေတာ္မွု မရွိေပ။ ဖါသာရ္ေလေကာင္းက အနိီးအနားရွိ ေျမကြက္ကုိ ရရွိလုိသည္။ ထုိေျမကြက္သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ သင္႔ေတာ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေျမကြက္ေပၚတြင္ ဘာသာကြဲ (၁၅) အိမ္ေလာက္ ေနထုိင္ႀကသည္။ ဤ ေျမကြက္ေပၚရွိ ဘာသာကြဲမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလွ်င္ေတာင္ ဖယ္ေပးၾကမည္ မဟုတ္၊ ရပ္ကြက္ အႀကီးအကဲကလည္း အာဏာႏွင့္ ေမာင္းမထုတ္၀ံ႕ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖါသာရေလေကာင္းသည္ ဘုရင္႔ထံ ေလ်ာက္တင္ရန္သာ ရွိသည္။ ကံအား ေလွ်ာ္စြာ (၁၈၆၂) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ မႏၲေလးမွာ ရွိေနစဥ္ အဂၤလိပ္ေကာ္မရွင္ မင္းႀကီးႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ ေစ႕စပ္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပါ၀င္ ကူညီေပးသည္႔အတြက္ ဘုရင္မင္းျမတ္က ေက်နပ္လွသျဖင့္ ေခ်ာင္းဦး ဘုရားေက်ာင္းေျမကြက္ ကိစၥကုိ လုိလုိခ်င္ခ်င္ လက္ခံလုိက္ၿပီး ထုိေျမကြက္ေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္ ဒိစႀတိတ္ အႀကီးအကဲအား ဘုရင္က အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ ဒီစႀတိတ္ အႀကီးအကဲကလည္း ထုိေျမကြက္ေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ ေပးလုိက္သည္။ ႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဘုရင္ ဘ႑ာေတာ္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေႀကး အနည္းငယ္စီ ေပးလုိက္ရသည္။ ဤေျမကြက္ကုိ ဘုရင္ ဘ႑ာေတာ္ျဖင့္ ခုိင္ခန္႔ေသာ ၀န္းခတ္ေပးသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေနရန္ ေက်ာင္းႏွင္႔ ဘုရားေက်ာင္းကုိလည္း ထုိေျမကြက္ေပၚသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဆာက္သည္။ ခုိင္ခန္႔ေသာ အုတ္ဘုရားေက်ာင္းကုိလည္း မၾကာခင္တည္ ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။


    ဖါသာရ္ ေလေကာင္းသည္ (၁၈၆၇) ခုတြင္ နန္းတြင္းမွ တရား၀င္ ကေလး (၁၄)ဦးအား ဥေရာပေက်ာင္းမ်ား အတုိင္း အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား သင္ႀကား ေပးခဲ႔သည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဘုရင္က ေျမတစ္ကြက္ ေပးသနားသျဖင့္ ထုိေျမကြက္ေပၚတြင္ အေဆာက္ဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအရပ္ရွိ လူမ်ားသည္ မိရုိးဖလာ အဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္ၾကေသာ နတ္ကုိးကြယ္မွုကုိ စြန္႕ပစ္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ၾကေသာ ေၾကာင္႕တေၾကာင္း ထုိက္သင္႔သေလာက္ ေအာင္ျမင္မွု မရွိခဲ႔ေပ။

    ဖါသာရ္ ေလေကာင္း နဘက္ရြာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္း၀င္း၏ ေတာင္ဘက္ မ်က္ႏွာရွိေသာ ေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းကာ ဗုဒၶဘာသာရပ္ကြက္ႏွင့္ ခြဲျခားသည္။ ဘုရင္ဂ် ိီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္ကုိ အလယ္မွာ ထား၍ ပုိင္းျခားသည္။ ေက်ာင္း၀င္းအေပါက္ကုိ ေျမာက္ဘက္ မ်က္ႏွာမူရာမွ ေတာင္သုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳသည္။ ယခုတည္ရွိေသာ ဘုရင္ဂ်ိီ ရပ္ကြက္အတုိင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၀င္း၏ အက်ယ္မွာ (၂) ဧက=ဧရိယာမွာ .၀၃ ရွိသည္။ ဘုရင္ဂ်ိီ ရပ္ကြက္သည္ (၁၅) ဧက ရွိသည္။ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းသည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရႊး မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားႏွင့္ နဘက္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ တပည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဂၤလိပ္ စာသင္ေပးသည္။ အဂၤလိပ္ အစုိးရမင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ပညာတတ္မ်ား အသုံးလုိေသာအခါ နဘက္သုိ႔လာေရာက္ ေခၚယူသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကလည္း အေနာက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ေသာ သံတမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ စကားျပန္အျဖစ္ အသုံးျပဳရသည္။ နဘက္ေက်ာင္း၀င္းသည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းမေျပာင္းလဲခင္က ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးေစာင္းတြင္ ရွိေနသျဖင့္ ယခုေတြ႔ျမင္ရေသာ ေရကာတာရုိးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ ရသည္။ နဘက္ရြာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ မားမားမတ္မတ္ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနထုိင္ သီတင္းသုံးေသာ ေက်ာင္းသည္ အုတ္ခံ ပ်ဥ္ေထာင္ကာ ပ်ဥ္အုတ္ႂကြပ္မုိး ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ လွပ တင္႔တယ္သည္။ ဤေက်ာင္းကုိ ဖါသာရ္ေလေကာင္း လက္ထက္၌ ၄င္း၏ တပည္႔သား အဂၤလိပ္ပညာတတ္ ေက်ာင္းတကာ ဦးသက္ႏွံ ေဒၚေငြပြင့္တုိ႔က ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသည္။ ေက်ာင္းတကာသည္ ျမန္မာျပည္ ဘုံေဘဘားမား သစ္ကုမၸဏီၰ၏ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္းကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၂၅၄) ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး သတ္သည္။ ကမၸည္းစာကုိ အုတ္ေလွကား အထက္ အုတ္ဂုံးတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ေရးကပ္ထားသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနထုိင္ေသာေက်ာင္း၏ ေက်ာက္စာ
    ၀ရိယႏွင့္ လုလႅေဆာ္ဘံ၊ ေကာင္းက်ိဳးႀကံ၍၊ အတုလံ ထာ၀ရဘုရား သားေတာ္ ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာ။ မွင္ကာအေပ်ာက္။ ေက်ာက္သန္ဘန္ေငြ၊ အမႊန္းေရႊတို႔ျဖင့္ ၿပီးေသာ၊ ဘုရားေက်ာင္းႀကီး၊ မ်ားကုိအသီး သီးေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေသာေၾကာင့္၊ ၉ ေက်ာင္းတကာ မည္သညြာ ထင္ေပၚ၊ ဦးျမတ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းတကာ၏။ ခ်စ္မညီးေသာ သားဦး ပုိးပုိးကဆင္႔လ်ား ေမြးျမင္ေသာ သားကုိ သက္ႏွံ ခင္ပြန္းမေငြပြင္႔တုိ႔သည္ မိမိတို႔ဥာဏ္သြား စြမ္းပကား အေလ်ာက္မဟုတ္၊ မဆုတ္မနစ္ စီစစ္က်ိဳးကုတ္၊ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ ရွာေဖြသျဖင့္၊ ျမင္႕ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ျမတ္စြာဘုရား တန္ခုိးေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ ရရွိသနားေတာ္ျမတ္ ခံရေသာ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျခားေသာ ေလာကီအသုံးတုိ႔၌ အမွတ္ မထင္ေပၚလြင္ သုံးစြဲေခ်ေသာ္။ မေလွ်ာ္မသင့္ဟု ႏွလုံး သြင္းၿပီးလွ်င္။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ ထင္ေပၚခ်ီးမြမ္း ေဌာပဏာျပဳျခင္းငွာ ၄င္း မိမိတုိ႔တြင္ ရွင္ေသာ္ေသေသာ္ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္၊ မဟာဂရုဏာ ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ကုိ ခံစားရပါေစေသာ သေဘာကုိ အာရုန္ျပဳ၍၊ ယၡဳဤေက်ာင္းကုိ (၁၈၉၂) ခု ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ နဘက္ရြာ ရွိ အရင္းအခ်ာ၊ ဘုရင္ဂ်ီသားခ်င္း ေဆြမ်ိဳး (၁၈) အိမ္ေထာင္။ အရပ္ေန မိတ္ေဆြသဂၤဟ ဘုရင္ဂ်ီအရင္းအခ်ာ ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳး အိမ္ေျခ(၁၀)ေက်ာ္သားတုိ႔ ညီညာအားထုတ္၍ ဤေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ၿပီး လွဴဒါန္းပူေဇာ္ သည္။
ေက်ာင္းတကာ ေက်ာင္းအမတုိ႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၾကပါ
၁၂၅၄-ခု နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ ၁၄-ရက္

    နဘက္ရြာတြင္ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းႏွင့္ အတူတကြ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ၾကေသာ ဖါသာရ္ ေတာမားႏွင့္ ကုိင္ရင္ႀကီး ပါစကား ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ေရွးအထက္ေက်ာ္ ကာလက ပရိမၼတြင္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိခဲ႔ ႀကသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အဆက္အႏြယ္ႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ စုံစမ္းၾကည္႔ရူရန္ သြားေရာက္ ၾကရာ သာသနာရပ္ကြက္ ေနရာတြင္ သံဇူဇယ္ ဆင္းတုေဟာင္းတခုကုိ အိမ္တအိမ္မွ ေတြ႔ခဲ႔ရသည္ျဖစ္၍ နဘက္သုိ႔ ယူလာခဲ႔ၾကသည္။ ဆင္းတုေတာ္မွာ တေပခန္႔ရွိ ေၾကးႂကြတ္ႏွင့္ ပုံသြင္း ျပဳလုပ္ထား၍ ေလးသည္႔ျပင္ မပ်က္စီး ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခုိင္ခန္႔သည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ပရိမၼရြာတြင္ သာမဟုတ္ ပခုကၠဴခရုိင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းရွိ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ႏြဲနီရြာမွာလည္း ရွိၾကသည္။ ႏြဲနီရြာသည္ ကၽြန္းညိုရြာ၊ ေအာင္ပန္းေၾကာင္းရြာ၊ ႏွင့္ နီးသည္။ ပရိမၼရြာႏွင့္ ႏြဲနီရြာသည္ ဘရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြာေ၀းေနသျဖင့္ ဘာသာကြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးေရာစပ္ျခင္း၊ ပရိမၼသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ဂ်ိီမ်ား အနည္းငယ္သာ က်န္သည္။ ႏြဲနီရြာတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ေခတၲတည္းခုိရန္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေနရာမ်ား က်န္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ ရြာသားမ်ား ေျပာျပသည္။ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းႏွင့္ ဖါသာရ္ ေတာမားတုိ႔ မအူူပင္ လက္ခုတ္ပင္ရြာသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္၍ ႏွီးေႏွာၾကေသာ္လည္း အက်ိဳးမမ်ားေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းပါးရွိ အျမင့္ၿမိဳ႕ကုိ မွီ၍ အျမင့္၊ ေခ်ာင္းဦး၊ နဘက္၊ ေက်ာက္ရစ္၊ အကပၸဟူ၍ အျမင့္(၅) ၿမိဳ႕တြင္ေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။ အျမင့္ၿမိဳ႕သား သံခ်က္ ၀န္ဦးျမဴသည္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္း၏ သားေတာ္၊ ပုဂံမင္း၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ႏွင့္ အေၾကာင္းပါေသာ ငါးၿမိိဳ႕၀န္ ဥိီးေရႊရသည္ နဘက္မွာ အၿမဲေနထုိင္သည္။ ၄င္း၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ သားသမီး
မ်ားသည္ နဘက္မွာ ရွိၾကသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးႏွင့္ သားေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္တုိ႔ ေျမွာက္စားထားေသာ ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသား ပီတာမီလပ္ႏွင့္ အေၾကာင္းပါေသာ ျပင္သစ္ကျပား မတုတ္ အိမ္ေထာင္စု၊ ဦးသာလွႏွင့္ ေပၚတူဂီ ကျပား၊ မႏွင့္ျဖဴ ေဒၚခါဥႏွင့္ တူမ မာရီႏွင္းႏြယ္တု႔ိ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား အိမ္ေထာင္စုမ်ား နဘက္တြင္ ရွိၾကသည္။ ပရိမၼရြာသည္ နဘက္ႏွင့္ (၈)မိုင္ခန္႔ ကြာသည္။ နဘက္ ဘုရင္ဂ်ီေက်ာင္း၀င္းသည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းေပၚမွာ ရွိ၍ နဘက္ရြာ ေတာင္ပုိင္းသည္ ေရ၀င္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း၀င္းမွာ ေရကာတာရုိး ျပဳလုပ္ၿပီး ေျမဖုိ႔ ထားသည္။ ဆရာေတာ္ ဘီဂန္းဒက္ကို မင္းတုန္းဘုရင္က သာသနာနယ္မ်ားသုိ႔ ဗန္းေမာ္အထိသြား ေရာက္ႏုိင္ရန္ ဆင္းသုံးစီးႏွင့္ ေလွတစင္း ေခတၲ ေပးလွဴေတာ္မူသည္။ ေရကာ တာရုိးျပဳလုပ္ ေျမဖုိ႕ခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ ဘီဂန္းဒက္ နဘက္သုိ႔ ေရာက္၍ ေခတၲ ရပ္နားခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ ဆင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ နင္းနယ္ ေျမဖို႔ ေပးခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းသည္ ဖုိ႔ေျမမ်ားေပၚ၌ မန္က်ည္းပင္မ်ား စီတန္း စုိက္ထားသျဖင့္ သာယာ လွသည္။

    ဖါသာရ္ေလေကာင္းသည္ (၁၈၇၆)တြင္ (Provicar Of Bishop Bourdon)- အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းမ်ားကုိ သာသနာျပဳခဲ႔သည္။ နဘက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ခဲ႔သည္။ (၁၈၉၂) ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီ
လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ သက္ေတာ္ (၆၀) ရြယ္၌ နဘက္၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

သခ်ႋဳင္းေက်ာက္စာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါင္ လက္ေကာင္းသည္ ခရစ္ယာန္ သကၠရာဇ္ (၁၈၃၂) ခုတြင္ ဖြားျမင္၍ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ (၁၈၅၆) တြင္ ဆုိက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ (၁၈၉၂) ခု သက္ေတာ္ (၆၀)ျပည္႔၌ ဤ နဘက္ရြာမွာ တျပည္႔သားျဖစ္သူ ဘာသာတူ ကရိသ်ွံေတာင္တုိ႔ အလယ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေလ သည္။


။ Vivian Ba, May, 1963, P.24
။ Bigandet, catholic Burmese Mission PP.60-62
။ Vivian Ba,May,1963,P.24။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ-၃၄၉
။ ဦးခ်ိဳဆရာနဘက္မွတ္တမ္း။
။ ဦးခ်ိဳဆရာနဘက္မွတ္တမ္း
။ The Voice,April,1926,PP.104-107
။ ခင္ေထြးရီ ခရစ္ယာန္သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ-၃၇
ဖါသာရ္ ဘူးရ္ဒြန္း (၁၈၃၄-၁၉၁၈)
Fr.Boudon (Paris Foreign Mission Society)
    ဖါသာရ္ ဘူးဒြန္းသည္ (၁၈၃၄) ခု မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ျပည္၌ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ (၁၈၆၃)
ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ခရစ္ သကၠရာဇ္ (၁၈၆၅) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ ဗန္းေမာ္သို႕ ခရီးထြက္ရာ မိမိ လက္ေအာက္ရိွ သာသနာနယ္မ်ား အလြန္ က်ယ္၀န္းေၾကာင္း တတ္အပ္ ေသခ်ာ သိနားလည္၍ သာသနာဌာနကို ပိုင္းျခား ခြဲေ၀ေပးရန္ ေရာမၿမိဳ႕ရိွ သာသနာ ျဖန္႕ျဖဴးေရး ဗဟိုရ္ဌာနခ်ဳပ္သို႕ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးပုိ႕လိုက္သည္။ (၁၈၆၉)ခုႏွစ္မွာ ဗာတီကင္ သဂၤါရနာတင္ အစည္းအေ၀းကို ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ တက္ေရာက္စဥ္က အသင္းေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္ သာသနာကို (၃)ပိုင္း ပို္င္း၍ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္အား ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပိုင္း သာသနာကို တာ၀န္ယူရန္၊ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ သာသနာနယ္မ်ားကို (၁၈၆၈) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႕ ႂကြလာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီးဖီးအား ေတာင္ငူျမိဳ႕မွာ ဌာနခ်ဳပ္ျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၄င္း။ ေျမာက္ပိုင္း သာသနာကို ဖါသာရ္ ဘူးရ္ဒြန္းအား(၁၈၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ တင္ေၿမွာက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္၄င္း အပ္ႏွင္းလုိက္သည္။ ဖါသာရ္ ဘူးရ္ဒြန္းသည္ (၁၈၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း မႏၲေလးသာသနာ၏ ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာခဲ႕သည္။ မႏၲေလး သာသနာ၏ ပထမဆံုး ဆရာေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္အခါက သာသနာျပဳ ရဟန္းမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ လူမ်ိဳးျခားမ်ား အေပၚ ယံုၾကည္မူ မရိွေသးျခင္းတို႕ေၾကာင္႕ေျပာပေလာက္ေအာင္ အက်ိဳး မျဖစ္ထြန္းေပ။ ဖါသာရ္ ေလေကာင္းသည္ (၁၈၇၆) ခုတြင္ (Provicar Of Bishop Bourdon)   အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘူးရ္ဒြန္းသည္ (၁၈၈၇) ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းလာသျဖင္႕ အလုပ္မွ ႏွဳတ္ထြက္၍ စကၤာပူတြင္ သြားေရာက္ အနားယူသည္။ (၁၉၈၁) ခု ေအာက္တုိဘာလ (၃)ရက္ေန႕တြင္ စကၤာပူ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊ စာမ်ာက္ႏွာ -၁၃၅-၃၅၀

ဖါသာရ္ လူ၀ီဗိယက္ (၁၈၄၅ - ၁၈၈၆)
Fr.Lowis Biet (Paris Foreign Mission Society)
ဖါသာရ္ လူ၀ီဗိယက္သည္ (၁၈၆၉) ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလးသုိ႕ ေရာက္ရိွလာခဲ႕သည္။ ဤ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ နဘတ္ရြာ၌ အမ်ားဆံုးေနထိုင္၍ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ၾကည္႕ခဲ႕ရသည္။ နဘတ္ရြာႏွင္႕(၈) မိုင္ခန္႕ေ၀းေသာ ပရိမၼတြင္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာထြန္းကားစဥ္က သံဇြင္ ဗပၸတစၥတားေက်ာင္း ရိွခဲ႕သည္။ ပရိမၼတြင္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ တိမ္ေကာ ပေပ်ာက္ၿပီး ကာလၾကာျမင္႕ေသာအခါ ေဟာင္းႏြမ္းလ်က္ရိွေသာသံဇြင္ ဗပၸတစၥတား ဆင္းတုေတာ္ႏွင္႕ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တခုသည္ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားႏွင္႕ပိတ္ဖုံးေနသည္ကို ရြာသားမ်ား ေတြ႕ရိွၾကသျဖင္႕ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္းမ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ဟန္တူသည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင္႕နဘတ္ရြာ ဘုရင္ဂ်ီမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား ၾကသည္။ နဘတ္ ဘာသာ၀င္မ်ား သြားေရာက္ပင္႕ေဆာင္ ၾကသည္။ ဆင္းတုေတာ္မွာ သစ္သားျဖင္႕ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေဆးခ်ယ္ထားသျဖင္႕ မိုးေရ ေနပူရိွန္ဒဏ္ေၾကာင္႕ အေရာင္အဆင္း ပ်က္စီးေနသည္။ နဘတ္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းတြင္ ေယာဟန္ဗပၸတစၥတား ဆင္းတုေတာ္ရိွၿပီး ျဖစ္၍ ပရိမၼမွ ရေသာ ဆင္းတုေတာ္ကို ဘုရားေက်ာင္း အျပင္ဘတ္တြင္ ထားသည္။ နဘတ္ရြာသည္ မိုးေခါင္ေသာေၾကာင္႕ မိုးလုိေသာအခါ ယင္း ဆင္းတုေတာ္ေရွ႕ လာေရာက္ေတာင္းလွ်င္ မိုးရြာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာ၀င္မ်ားပါမက ဘာသာပမ်ားပါ မိုးလုိေသာအခါ အိုးစည္ ဗံုေမာင္း အတီး အမွဳတ္မ်ားႏွင္႕ လာေရာက္ၾကၿပီး ဆင္းတုေတာ္ကို ေရခ်ိဳး အေမႊး နံ႔သာမ်ားႏွင္႕ပက္ဖ်န္းၾကသည္။ ဤအျပဳအမူကို ဖါသာရ္ လူ၀ီဗိယက္က မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင္႕ဆင္းတုေတာ္ကို ခြဲစိတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္သျဖင္႕ အစ ေပ်ာက္သြားေတာ႕သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖါသာရ္ဗီးယက္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။ (၁၈၈၆) စက္တင္ဘာလ(၄) ရက္ ေန႕တြင္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ အလည္သြားရင္း အသတ္ခံရသည္။

။ The list of Missionaries of the society of Foreign Mission Paris in nothern Burma from 1856-1926 (ေနာင္ဤစာရင္းကိုကိုးလားလွ်င္ The list of Foreign Missionaries ဟုအတိုေဖၚျပမည္)
။ ဦးခ်ိဳဆရာနဘက္၏မွတ္တမ္း
။ The list of foreign Missionaries

ဖါသာရ္လာဘြန္း(၁၈၄၉-၁၈၇၄)
Fr.Jean Antoine Aime Labaune (Paris Foreign Mission Society)
     ဖါသာရ္ လာဘြန္းသည္ (၁၈၇၃)ခု စက္တင္ဘာလတြင္ မႏၲေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ နဘက္၌ ေနစဥ္ (၁၈၇၄) မတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ ေရနစ္ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The Voice, April, 1926, P.106
ဆက္ရန္
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

Read More...

Wednesday, June 19, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၈)

Fr.Jacob Pogolotti(Oblates)

    ဆရာေတာ္ႀကိီး ေခ်ရီတီႏွင္႔ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တူရင္ၿမိဳ႕ ႀသဘလိပ္အသင္း၀င္ ဦးပဥၥင္းႀကီး ယာကုတ္ ပုိဂုိလုိတီအား ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီက (၁၈၄၃) ခု၌ အမရပူရၿမိဳ႕ စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးခဲ႔သည္ ဖါသာရ္ပုိဂုိလုိတီသည္ သာသနာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္သူ ၿဖစ္သည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း မုံလ၊ွ ေခ်ာင္းဦး၊ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူူ ခဲ႔သည္။ ခ်င္းေတာင္တန္း သာသနာျပဳရန္ လမ္းစ ဖြင့္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိ၍ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။ ရခိုင္တြင္ အေျခတည္ရန္ စူးစမ္း ရွာေဖြေရး ခရီးထြက္စဥ္ နာမက်န္းျဖစ္လာ၍ တပည္႔မ်ားက ပုသိမ္သုိ႔ ေခၚသြားၾကသည္။ ပုသိမ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါဘူတီ၏ လက္ေထာက္ ဖါသာရ္တာရုိလီထံမွ ေနာက္ဆုံး စကၠရမင္တူးမ်ား ခံယူၿပီး(၁၈၅၀) ျပည္႔ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The Voice, March,1926,PP.72-77

ဖါသာရ္ ဗင္းဆင္း ဂါဘူတီ
Fr. Vincent Gabutti (Oblates)
    ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရိီတီႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ေသာ တူရင္ၿမိဳ႕ ႀသဘလိပ္အသင္း၀င္ ဘရာသာရ္ ဗင္းဆင္း ဂါဘူတီသည္ (၁၈၄၃) ခုတြင္ အမရပူရ စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္း၌ ဦးပဥၥင္းႀကီး ပိုိလုိ ဂုိတီႏွင့္ အတူ ဆရာေတာ္ႀကိီး ေခ်ရီတီထံမွ ရဟန္း သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂါဘူတီသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတြင္ စိတ္အား ထက္သန္သူ ျဖစ္သည္။ အင္း၀၊ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ ခဲ႔ရသည္။ မက်န္းမာသျဖင့္ အိီတလီသုိ႔ ျပန္ႂကြ ခဲ႔ရသည္။ (၁၈၆၂) ခုႏွစ္တြင္ တူရင္ၿမိဳ႕၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The Voice, March,1926,PP.72-77

ဖါသာရ္ပါခ်ီအုိတီ
Fr.Pacchiotti (Oblates)
    ႀသဘလိပ္ အသင္း၀င္ ဖါသာရ္ ပါခ်ီအုိတီသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီႏွင့္ အတူ (၁၈၄၃)ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဂါဘူတီ ေနာက္ နဘက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦး (၂)ေနရာကုိ ၾကည္႔ရသည္။ (၂)ႏွစ္ (၃) ႏွစ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ မက်န္းမာသျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး ေနာက္ သရက္ၿမိဳ႕ကုိ သြားေရာက္၍ သာသနာ အမွုေတာ္ကုိ ထမ္းသည္။ (၁၈၅၇)တြင္ က်မ္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အနားယူခဲ႔သည္။

။ Bigandet catholic Burmese Mission PP.33-35
။ The Voice, Sept,1926,PP.247-250

ဖါသာရ္ေဒါမနစ္တက္စီအုိ
Fr. Dominic Tessio(Oblates)
    ဖါသာရ္ ေဒါမနစ္ တက္စီအိုသည္ (၁၈၄၃)ခုတြင္ ကုိရင္အျဖစ္ႏွင့္ ႀသဘလိပ္အသင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီႏွင့္ အတူ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ပထမဆုံး မုံလွတြင္ ေနထုိင္ရသည္။ ကေလးမ်ား ဘုရားစကား သင္ႀကား ေပးရသည္။ (Gregorian)သီခ်င္းမ်ား သင္ႀကား ေပးခဲ႔သည္။ မုံလွရြာတြင္ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္ အထိ ေနခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေခ်ာင္းရုိးတြင္ ကုိရင္အျဖစ္ႏွင့္ ဘုရားစကား သင္ၾကား ေပးရသည္။ ထုိေဒသတြင္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တခါတရံသာ ေရာက္ရွိသည္။ ဘရာသာရ္ တက္စီအုိသည္ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ ႀကိဳးစား ပန္းစား လုပ္ကုိင္သည္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ ေက်နပ္လွသျဖင္႔ (၁၈၆၁) ေအာက္တိုဘာလ နဘက္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အသစ္ ေကာင္းႀကီးေပး သာဓုေခၚၿပီး မၾကာမီ ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပးခဲ႕သည္။ ထို႔ေနာက္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈ႕ ရသည္။

    (၁၈၆၈) ခု ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ဖါသာရ္ တက္စိအို ရင္ေအာင္႔ လာသျဖင္႔ မႏၲေလးသို႔ သြားသည္။ ထိုႏွစ္ ဇႏၷၷ၀ါရီလ (၁၂)ရက္ နံနက္ မစၦားပူေဇာ္အၿပီး မက်န္းမာေသာ ကေလးမ်ားကို သြားေရာက္ ၾကည္႔ရႈ႕ၿပီးေနာက္ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ အျပင္းအထန္ ရင္ေအာင္႔ လာသည္ အဂၤလိပ္ ဆရာ၀န္ကို ေခၚ၍ ကုသပါေသာ္လည္း သက္သာမႈ႔ မရခဲ႔ေပ။ ဖါသာရ္ အဘိုနာက ေနာက္ဆံုး စကၠရမင္တူးမ်ား ေပးၿပီးေနာက္ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ The Voice, Sept,1926,PP.247-250
။ Bigandet catholic Burmese Mission.P.36
။ The Voice, Sept, 1926, PP, 27-250

ဖါသာရ္ ခ်ားလ္စ္ေဖလိစ္ ပရိႏို အီဆိုလာ
Fr. Charies Felix Pregno D'lsola (Oblates)
     ဖါသာရ္ အီဆိုလာသည္ (၁၈၄၅)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဗားလ္မားထံ ေနထိုင္ၿပီး သီအိုလိုဂ်ီ ပညာသင္ၾကားရန္ အဂၤလိပ္စကား ေလ႔လာခဲ႔သည္။ ျမန္မာစကား သင္ၾကားရန္ အမရပူရၿမိဳ႔ရွိ ဖါသာရ္ အဘိုနာထံ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသည္။ ဖါသာရ္ အဘိုနာက နဘက္ႏွင္႔ ေခ်ာင္းဦး ၾကည္႔ရႈ႕ေသာ ဖါသာရ္ ပါခ်ီအိုတီထံ သြားေရာက္၍ ဗမာစကား သင္ၾကား ေစခဲ႔သည္။ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူမည္႔ အခ်ိန္ ဆရာေတာ္ႀကီး မရွိသျဖင္႔ ကာလကတၱားသို႔ သြားေရာက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာရႈးထံ (Carew) မွ ရဟန္း သိကၡာခံယူခဲ႔သည္။

    (၁၈၅၂) ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယစစ္အခ်ိန္၌ ဘုရင္၏ သကၤာ မကင္းမႈ႕ေၾကာင္႔ ဖါသာရ္အီဆိုလာသည္ ဖါသာရ္ ေဖါနယ္လီ၊ ေခ်ာင္းဦးသား ဖါသာရ္ မိုးဇက္ငဦးတို႔ႏွင္႔ အတူ ဖမ္း၍ သံေျခက်င္းမ်ား ခတ္ကာ ေနျပည္ေတာ္ အမရပူရသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသည္။ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံၾကရသည္။ ႏိွပ္စက္မႈ႔ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး မၾကာမီ မိုးဇက္ငဦး အမရပူရ၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ဖါသာရ္ ေဖၚနယ္လီမွာ စိတ္ေဖါက္ ျပန္သြားသည္။ ဖါသာရ္ အီဆိုလာမွာ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ သြား၍ (၂) ႏွစ္ေလာက္ ေနၿပီး ျပန္လာကာ မံုလွရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈ႕ရသည္။

    ဖါသာရ္ အီဆိုလာသည္ မႏၲေလးသို႔ ၀တ္ေစာင္႔ သြားရင္း (၁၈၈၂) ခု ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဟံလင္းႀကီး၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။ အေလာင္းကို(၆) လၾကာမွ တူးေဖၚ၍ မံုလွသို႔ ယူလာသည္။ ေဒါင္ဇီေဇာ္လာ (သို႔) ေဒါင္ပါလိပ္ခ်ယ္ဟူ၍ လည္း ေခၚသည္။

။ The Voice, Sept,1926.PP247-250
။ Bigandet,catholic Burmese Mission, P-39
။ ခင္ေထြးရီ၊ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ သမိုင္း (၁၈၈၁၊ ၉၁၈) မဟာ၀ိဇၨာ သမုိင္းဘြဲ႔ အတြက္၊ မႏၲေလး ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာနသုိ႔  ၁၉၆၉ တြင္ တင္သြင္းသည္႔ က်မ္း (ေနာင္တြင္ ခင္ေထြးရီ၊ ခရစ္ယာန္ သမိုင္းဟု အတုိေဖၚျပမည္)


ဖါသာရ္ေဖၚနယ္လီ
Fr.Fonelli (Oblates)
    ႀသဘလိပ္အသင္းမွ ဖါသာရ္ ေဖၚနယ္လီသည္ (၁၈၄၈) ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကို ၾကည္႔ရူ ရသည္။ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယ စစ္ျဖစ္ပြားရာ ဥေရာပႏုိင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား သံေျခက်င္းခတ္၍ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ၾကသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဖၚနယ္လီ စိတ္ေဖါက္ ျပန္သြားၿပီး (၁၈၅၃) ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ Bigandet, Catholic Burmese Mission P-39

ဖါသာရ္မုိးဇက္ငဦး(၁၈၂၇-၁၈၅၂)
(Fr.Moses Nga U)
    မုိးဇက္ငဥိီးသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၂၇)တြင္ ေခ်ာင္းဥိီးၿမိဳ႔၌ ေမြးဖြား ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိသည္ ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္၍ အက်င္႔ စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ေသာ မုိးဇက္ငဦးအား (၁၈၄၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ အီတလိီနုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရာမၿမဳိ႕သုိ႔ ေခၚသြားၿပီး ပေရာ္ပါဂန္းဒါး တကၠသုိလ္တြင္ ပညာ သင္ေစသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မုိးဇက္ငဥိီးသည္ (၁၃)ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ မုိးဇက္ငဦးသည္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးထဲမွ ပေရာ္ဂါဂန္းဒါး တကၠသုိလ္တြင္ ပထမဆုံး တက္ခြင္႔ရသူ ျဖစ္သည္။ ပေရာ္ဖါဂန္းဒါး တကၠသုိလ္တြင္ (၁၂) ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကား ေလ႔လာခဲ႔သည္။

    ပညာ သင္ၾကားၿပီးေနာက္ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ရွိလာၿပီး အမရပူရၿမိဳ႕မွ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရန္ သြားခဲ႔သည္။ထုိအခ်ိန္သည္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ ျဖစ္လုဆဲဆဲ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးတြင္ လအနည္းငယ္ ေနထုိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ အစုိးရက သကၤာမကင္းျဖစ္ သျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ တမန္မ်ား ေစလႊတ္၍ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ေစခဲ႔သည္။ မုိးဇက္ငဦးမွာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖါသာရ္ အီဆုိလာတုိ႔ႏွင့္ အတူ သံေျခက်င္း ခတ္၍ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔သည္။ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းျခင္း ခံရသည္။မုိးဇက္ ငဦးမွာ ႏွိပ္စက္မွု ဒဏ္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ၿပီး သုံးေလးရက္ အၾကာတြင္ အမရပူရ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။ သူ ပ်ံေတာ္မူခ်ိန္ သက္ေတာ္ (၂၅)ႏွစ္ ရွိသည္။

ဖါသာရ္ မုိးဇက္ဦးေမာင္ဦး၏ အမရပူရ သခ်ႋဳင္းဂူေပၚ၌ ေရး ကမၺည္းေက်ာက္စာ
ျဗဟာႏုိင္ငံတြင္ ေခ်ာင္းရုိးရြာက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါင္မုိးဇယ္သည္ အတတ္ပညာမ်ားကုိ သေဘၤာျဖင့္ ေရာမၿမိဳ႕၌ (၁၃)ႏွစ္ ေနေတာ္မူလ်က္ ရဟန္း သိကၡာ တင္ၿပီးမွ သာသနာေတာ္၏ အစီးအပြါးအလုိငွါ ျဗဟာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာေတာ္မူ၍ (၃)ႏွစ္ ေက်ာ္ခန္႔ သာသနာျပဳစုၿပီးမွ ေသျခင္း ေမတရားႏွင့္ မကင္းလႊတ္ႏုိင္၍ ကုလား သကၠရာဇ္ (၁၈၅၂)ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရသည္။ ဘုရင္ဂ်ိီ အမ်ိဳးသားတုိ႔ ကုိးကြယ္သည္႔ ေဒါင္မုိးဇယ္၏ တျပည္႔-

    အထက္ေဖၚျပပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ အရုိးမ်ားႏွင့္ သခ်ႋဳင္းဂူူ ေပၚတင္ထားေသာ ကမၺည္းေက်ာက္စာကုိ အမရပူရမွ တူးေဖၚၿပီး အရုိးမ်ားကုိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဖါသာရ္လဖုန္းေက်ာင္း ဘုရားစင္၏ လက္က်္ာဘက္၌ ျမွပ္ႏွံထားသည္။ဤ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ညွင္းဆဲခံရေသာ ဣတာလ်ံ အမ်ိဳးသားဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဖၚနယလီ၏ အရုိးမ်ားကို ဘုရားစင္၏ လက္၀ဲဘက္ေအာက္၌ ျမွပ္ႏွံထားသည္။

။ (က) နန္ေမာ္နီကား၊ မ်ိဳးႀကဲသူ၊ ၁၉၉၅ ၊ႏုိ၀င္ဘာလ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၅
    (ခ) ဆရာခ်ိဳနဘက္၏ မွတ္တမ္း
။ (က) Vivian Ba, April, 1963, PP.19-20
    (ခ)Bigandet,catholic Burmese Mission,P.39
။ ဆရာခ်ိဳနဘက္၏မွတ္တမ္း

ဖါသာရ္ အာေလာရွက္ ပါရုိတုိ
Fr. Aloysius Parotto (Oblates)
    ႀသဘလိပ္ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ အာေလာရွက္ ပါရုတုုိသည္ (၁၈၅၅) ခုုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ နဘက္ရြာတြင္ ေနထုိင္စဥ္ မ်က္ေစ႔ ဒဏ္ရာရသည္။(၂) ႏွစ္ေလာက္ အႀကာတြင္ အိီတလီသုိ႔ ျပန္ႂကြသြားသည္။

။ Bigandet,catholic Burmese Mission,P.38

ဘီေရွာ႔ ဘီဂန္းဒက္ (၁၈၁၃-၁၈၉၄)
Bishop Bigandet
(Paris Foreign Mission Society)
    ဘုရင္ဂ်ိီ ဂုိဏ္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္အန္ဗရိုစ္ ဘီဂန္းဒက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘုရင္ဂ်ီဂုိဏ္း အယူ၀ါဒကုိ ပ်ံ႕ပြားေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႕ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ဘီဂန္းဒက္သည္ အယူ၀ါဒေရးရာ၌သာ ေခါင္းေဆာင္မွူ ေပးႏုိင္သည္ မဟုတ္ ပညာေရးႏွင့္ လူမွု၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း ေရွ႕ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ပထမဆုံးေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိ္ယ္စားလွယ္ေတာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ (၁၈၅၆)ခုႏွစ္ မွ (၁၈၉၄) ခုႏွစ္ အထ္ိ အႏွစ္ (၅၀) နီးနီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

    ေပါလ္အန္ဘရုိစ္ ဘီဂန္းဒက္ကုိ (၁၈၁၃) ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္နုိင္ငံ ဖရန္႔ ကြန္ေတးနယ္ မလန္းၿမိဳ႕တြင္ အယူ၀ါဒေရး၌ အလြန္ ေလးစားေသာ မ်ိဳးႀကီး မိဖမ်ားမွ ဖြားျမင္သည္။ ဘီဂန္းဒက္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ပညာဥာဏ္ ထက္မ်က္၍ ထႂကြ လုံးလ ၀ီရိယရွိေသာသူ ျဖစ္သည္။ မိဖမ်ားကလည္း ခ်မ္းသာသူ ျဖစ္သည္႔အေလွ်ာက္ ေလာကီ စည္းစိမ္ကုိသာ တတ္မက္ေမာ၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသုိ႔ မပါ၀င္ ပါက ဘီဂန္းဒက္အဘုိ႔ မေတာင္႔မတ မေၾကာင့္မၾက ေနရမည္မွာ အမွန္ ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထာ၀ရဘုရား သခင္၏ အမွုေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္အား မိမိကိုယ္ကုိ လွဴဒါန္းထားသူ ဘီဂန္းဒက္သည္ (၁၆) ႏွစ္ အရြယ္မွပင္ စတင္၍ ျဗဟေဒ၀ေဗဒကုိ ေလ႔လာ သင္ယူရာ အယူ၀ါဒေရး၌ ထူးခၽြန္စြာ သက္၀င္ ေလးစားသူ အျဖစ္ ထင္ရွားသည္ အသက္ (၁၉)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ မာေနးၿမိဳ႕ သာသနာေရး ေကာလိပ္တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ ခန္းအပ္ျခင္း ခံရသည္။

    (၁၈၃၆) ခုႏွစ္တြင္ ဘီဂန္းဒက္သည္္ ပါေမာကၡ ရာထူးမွ ထြက္၍ ခရစ္ယာန္ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ၀င္ကာ ပါရီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳအသင္းတြင္ ပါ၀င္ ထမ္းရြက္သည္။ ထုိေနာက္ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳအဖြဲ႕၏ ေစလႊတ္ခ်က္ အရ မလႅာယုကၽြန္းဆြယ္သုိ႔ သာသနာျပဳရန္ သြားေရာက္ရသည္။ ပါရီၿမိဳ႕မွ ထြက္၍ ရက္ေပါင္း(၁၃၀) ၾကာမွ ပီနံၿမိဳ႕ုသုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။ မာလႅာယု ကၽြန္းဆြယ္ သာသနာျပဳဌာန အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဘီဂန္းဒက္သည္ ဦးစြာ သြားေရာက္ရသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုံးလႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ရင္း အားလပ္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ စကားကုိ ေလ႔လာ သင္ယူသည္။ ေနာက္ (၂) ႏွစ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ အတၴဳပၸတိၲ စာအုပ္ (၂) အုပ္ကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျပဳစုၿပီး ေလသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနစဥ္ ဘီဂန္းဒက္သည္ ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္၍ ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ စာေပသင္ၾကား ေပးသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ (၆) ႏွစ္ခန္႔ ထမ္းရြက္ၿပီးေနာက္ ပီနံၿမိဳ႕မွ ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီး ဗူေရွးက ျပန္ေခၚ ခန္႔ထားခ်က္အရ ပီနံဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိ တာ၀န္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မလႅာယု ကၽြန္းဆြယ္တခုလုံး၏ ရဟန္းမင္းႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ မလႅာယုကၽြန္းဆြယ္တြင္ ေနထုိင္စဥ္ အတြင္းလည္း သာသနာ ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းသာ မဟုတ္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္သည္။ မရွိ ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ားကုိ စာေပ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မေလးဘာသာကုိ သင္ယူၿပီး ေနာက္ ေရာမ အကၡရာမ်ားျဖင့္ တည္ထြင္ ေရးသား၍ စာအုပ္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ သတင္းစာ မဂၢဇင္းမ်ားသုိ႔ ေဆာင္းပါး ေရးသား ေပးပုိ႔ျခင္း၊ စာအုပ္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ မေလးဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သည္။

    (၁၈၄၆) ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူ ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီးက တြဲဘက္ ဂုိဏ္းအုပ္တစ္ပါး ပုိ႕ေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံ ေလ်ာက္ထားေသာ အခါ၊ ဘီဂန္းဒက္အား ရဟန္းမင္းႀကီးက ေရႊးခ်ယ္ ခန္႔ထား လုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤမွ် ႀကီးက်ယ္ေသာ ရာထူးကုိ လက္မခံလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ျငင္းပယ္ကာ သာမန္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္ ေနထုိင္ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။ (၁၈၅၆) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာျပဳရန္ ပါရီၿမိဳ႕ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ လက္တြင္ က်ေရာက္လာရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္အား မလႅာယု ကၽြန္းဆြယ္လုံးဆုိင္ရာ တြဲဘက္ဂုိဏ္းအုပ္ႏွင့္ အင္း၀ႏွင့္ ပဲခူးေနျပည္ေတာ္ဆုိင္ရာ ရဟန္းမင္း ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႕ထားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သာသနာျပဳရန္ ေစလႊတ္ ခဲ႔သည္။ (၁၈၅၆) ခု မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ရာမာသာဂုိဏ္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟူေသာ ဘြဲ႔ကုိ အပ္ႏွင္းခံရၿပီးေနာက္ ထုိႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ဂ်ီဂုိဏ္းကုိ ၿပန္လည္ စည္းရုံးရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ လာသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္၍ (၂၅) ခန္႔ ေနၿပီးေနာက္ ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႕အျပား လွည္႔လည္၍ သာသနာျပဳရန္ ရန္ကုန္ကုိ ဦးစြာ သြားေရာက္ ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ သရက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ လွည္႔လည္သည္။ အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးအား ၀င္ေရာက္ ေတြ႕ဆုံကာ သာသနာေရး ကိစၥမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာခဲ႔သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္က ဘီဂန္းဒက္အား ဆင္သုံးစီးႏွင့္ ေလွတစင္း သနားေတာ္မူရာ ယင္းသည္႔ ေလွႏွင့္ ဆင္တုိ႔ျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ီ ဂုိဏ္း၀င္မ်ား ေနထိုင္ရာ ေရႊဘိုခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ လွည္႔လည္ သြားလာခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗန္းေမာ္၊ ေတာင္ငူ၊ ေရႊက်င္၊ စစ္ေတာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ၀င္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘုရင္ဂ်ိီ ဂုိဏ္း၀င္ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။

    ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္သည္ ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းစြာ တတ္သည္႔ အေလ်ာက္ ေရာက္ရာ အရပ္၌ ျမန္မာ ဘုန္းႀကိီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ၀င္ကာ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကုိ ေလ႔လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ရပ္ရြာထဲ၌လည္း လွည္႔ကာ ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔၏ အယူ၀ါဒေရးဆုိင္ရာ စိတ္ေန သေဘာထားကုိ ေလ႔လာသည္။ ယင္းသုိ႔ ေလ႔လာၿပီးေနာက္ (၁၈၅၈) ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶေဂါတမအေၾကာင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀သည္။ ေအာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ (၁၈၅၂)ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ဘီဂန္းဒက္၏ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရက ေက်နပ္လွသျဖင့္ ဘီဂန္းဒက္အား ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာမ်ား ေပးသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ီ ဂုိဏ္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား မ်ားျပားလာခဲ႔သည္ (၁၈၅၈)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘားလမ္း ေထာင့္ရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကုိ တည္၍ (၁၈၅၉) ခုတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ စိ္န္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တည္သည္။ ထုိေနာက္ ဘီဂန္းဒက္၏ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ဒီလာဆာ ဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ (၁၈၆၀) ျပည္႔ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာႀကကာ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။(၁၈၆၀) ျပည္႔ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ ေနာင္အခါ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းဟု တြင္သည္။ (၁၈၉၇) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ပိီတာေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္သည္။ ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ပါ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ဂြတ္ရွက္ပတ္ သိီလရွင္ဂုိဏ္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဖိတ္ႀကားရာ (၁၈၆၇) ခုႏွစ္တြင္ သီလရွင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ လာၾကသည္။ ယခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ ကြန္႔ဗင့္ေက်ာင္း၊ ျပည္လမ္းရွိ စိန္ဖီလုိမီနာ ေက်ာင္းခြဲတုိ႔သည္ ယင္းသီလရွင္ ဆရာမမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ နယ္မ်ားတြင္ သီလရွင္မ်ား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကား ေလ႕က်င္႕ေပးရန္ ယင္း သီလရွင္မ်ားက ႀကီးမွဴး၍ စိ္န္ဖရန္ စစ္ေဇးဗီးယား ျမန္မာ သီလရွင္ဂုိဏ္း တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္သည္။

    (၁၈၆၅) ခုႏွစ္တြင္ ဘီဂန္းဒက္သည္ ျမန္မာ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အမိန္႔ခံယူကာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားသည္။ ယင္းမွ တဆင္႔ ကခ်င္ေတာင္တန္းႏွင့္ ယူနန္နယ္သုိ႔သြား လမ္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာ စုံစမ္းကာ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းသုိ႔ သာသနာျပဳမ်ား ေစလႊတ္ရန္ လမ္းခရီး ရွာေဖြသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေၾကာင္း စာမ်က္ႏွာ (၆၄) မ်က္ႏွာခန္႔ရွိ စာမူတခု ျပဳစုခဲ႔သည္။ (၁၈၈၇) ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဘုရင္ဂ်ီဂုိဏ္း၀င္ အိႏိၵယ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ စိန္အန္ေထာ္နီ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂုိဏ္းအုပ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္၏ ေဆာင္ရြက္မွုေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘုရင္ဂ်ိီ ဂုိဏ္း၀င္ေပါင္း (၁၈၀၀၀) တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိေနေလၿပီ။ (၁၈၈၉)ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူအုိရုံ တစ္ခု တည္ေထာင္၍ ေစတနာ ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးျဖင့္ စိီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ ““လစ္တဲ စစၥတာေအာသပူး၀ါး”” အမည္ရွိ သိီလရွင္ဂုိဏ္းသုိ႔ လႊဲအပ္ခဲ႔ရာ ယခုတုိင္ သိမ္ျဖဴလမ္းတြင္ လူအုိရုံ တည္ရွိေနသည္။ ယင္းသုိ႔ သာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွုေရးတုိ႔ကုိ မေနမနား အားႀကိဳးမာန္တက္ ထမ္းရြက္ခဲ႔ေသာ ဂုိဏ္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္သည္ (၁၈၉၄) ခု မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၈၁)ႏွစ္ အရြယ္၌ အဆုတ္ေရာင္ အဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ) ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀
။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ)၊ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀
။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ)၊ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀
။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ)။ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၉၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀
။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ)။၊၁၉၇၉၊ ဒုတိယပုံႏွိပ္ျခင္း၊ စာေပဗိမာန္ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀
။ စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ (ဂ)။ ၊၁၉၇၉၊ ဒုတိယပုံႏွိပ္ျခင္း၊ စာေပဗိမာန္ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၈-၂၈၀

ဖါသာရ္ ႀုသဂုတ္စတင္း ေလေကာင္း (၁၈၃၂-၁၈၉၂)
Fr.Augustine Lecomte
(Paris Foreign Mission Society)

    ဖါသာရ္ ႀသဂုတ္စတင္း ေလေကာင္းသည္ ဖါသာရ္ အက္ဖ္ဂူးရင္း (Fr.F.Guren) ဖါသာရ္ ဒူးမုိးလတ္ (Fr.P. Dumollard) တုိ႔ႏွင့္ အတူ (၁၈၅၆) ခု ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔သုိ႔  ......

ဆက္ရန္

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၉)

Read More...

Sunday, June 16, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၇)

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၆)

 
ဖါသာရ္ အဘုိနာ
Fr.Paul abbona (oblates) 
    ႀသဘလိပ္ အသင္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖါသာရ္ အဘုိနာႏွင့္ ဖါသာရ္ဗင္းဆင္း ဗရူးႏုိ တုိ႔သည (၁၈၄၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာ ခဲ႔ၾကသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ခက္ခက္ ခဲခဲ လာခဲ႔ၾကရသည္ အိႏိၵယႏိုုင္ငံ မဒရပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ မၾကာခင္က (Vicar Apostolate)
ခန္႔ထားျခင္း ခံရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာရူးက (Carew) ပ်ဴငွါစြာ ႀကိဳဆို လက္ခံသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင္႔ သူ၏ သာသနာျပဳမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ စကား တတ္ကၽြမ္းေသာ္လည္း ေပၚတူဂီ စကား မတတ္ကၽြမ္းသျဖင့္ မဒရပ္ရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိသည္။ ေပၚတူဂီ ဘုန္းႀကီးမ်ားကလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကား မတတ္ကၽြမ္း ၾကေပ။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဖါသာရ္ အဘိုနာအား မဒရပ္ၿမိဳ႕တြင္ မိမိႏွင့္ အတူ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရစ္ေစၿပီး၊ ဖါသာရ္ ဗင္းဆင္း ဗရူးႏုိးကုိ စရိတ္ေပးၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ဆက္လက္ သြားေစသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ ေပၚတူဂီ စကား ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သျဖင့္ မဒရပ္ရွိ ေပၚတူဂီ ဘာသာ၀င္မ်ား ႀကည္႔ရူရာတြင္ ေအာင္ျမင္မွု ရရွိခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဖါသာရ္ အဘုိနာအား မဒရပ္တြင္ ဆက္လက္ ေနခြင္႕ျပဳရန္ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ၄င္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိထံ ၄င္း၊ စာေရး၍ ေတာင္းခံေသာ္လည္း မရရွိသျဖင့္ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ မဒရပ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ သေဘၤာျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ႔ရာ (၁၈၄၀) ခု ႀသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ႔သည္။ သုူ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိ ေရာမသုိ႔ သြားေနသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဖါသာရ္ တာရုိလီ ဖါသာရ္စေတာက္တုိ႔ႏွင့္ လ အနည္းငယ္ ေနထုိင္ခဲ႔ၿပီး အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားရသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာႏွင့္ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီတုိ႔ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း သာသနာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီက ခ်မ္းသာရြာ၊ မုံလွ၊ ေခ်ာင္းရုိး၊ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီက နဘက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦး၊ ဖါသာရ္ အဘုိနာက မင္းေနျပည္ေတာ္ အမရပူရကုိ ၾကည္႔ရႈ႕သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပုိင္း သာသနာ၌ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ ဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္။

    (၁၈၄၃) ခု ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီႏွင့္ ဖါသာရ္ အန္ဒရီ အာႏူိ၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး ပုိဂုိလိုတီ၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး ဂါဘူတီ၊ ကုိရင္ တက္ဆီအုိ၊ ရပ္ဖိဂ္နန္ႏွင့္ အုိပါတီတုိ႔ ရန္ကုန္မွ အင္း၀သို႔ ထြက္ခြာ လာခဲ႔သည္။ ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ စေနေန႔ႀကီးတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ေမလတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ လာႀကၿပီး အင္း၀ ေရာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီႏွင့္ အဖြဲ႔ကုိ အမရပူရမွ ဖါသာရ္ အဘုိနာႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား တုိ႔သည္ ေလွငယ္ျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ လာေရာက္ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ အမရပူရတြင္ ရက္အနည္းငယ္ ေနထိုင္ၾကၿပီး (၁၈၄၃) ခု ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒကာေတာ္ အန္တိုနီ ကာေမရတာ၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ စိန္ပိီတာဘြဲ႔ခံ အုတ္ဘုရားေက်ာင္းကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီႏွင့္ ဖါသာရ္ အဘုိနာ၊ ဖါသာရ္ အန္ဒရီအာႏုိ၊ ဥိီးပဥၥင္း ပုိဂုိလုိတီႏွင့္ ဂါဘူတီ၊ ကုိရင္ အုိပါတီ၊ တက္ဆီအုိႏွင့္ ရပ္ဖိဂနန္တုိ အတူပါ၀င္၍ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းခ်ိီးေပး မစၦားပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပသည္။ ဘုရားေက်ာင္း တကာ ကာေမရတာ၏ မိသားစုႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ႀကသည္။

    ဖါသာရ္ အဘုိနာ မဒရပ္မွာေနစဥ္ မဒရပ္မွ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာ ေက်ာက္ကုန္သည္ တစ္ဥိီးရွိသည္။ ထုုိသူသည္ အာေမးနီးယား လူမ်ိဳး၊ အာဗာနီ(Avanis) ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ေသာ္လည္း သာမန္ ဆင္းရဲသား ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ေနထုိင္သည္။ ဘုရားတရား ၾကည္ညိုသူလည္း ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေပၚတူဂီ စကား မတတ္ကၽြမ္းသျဖင့္ ထုိသူ၏ အိမ္သုိ႔ ဖါသာရ္ အဘုိနာကုိ သြားေရာက္ လည္ပတ္ေစသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ အုိအာေမးနီးယား အာဗာနီႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးသြားသည္။ ထုိသူကား ဘုရားေက်ုာင္းအတြက္ႏွင့္ အိီတလီ သာသနာျပဳမ်ား အတြက္ လွဴဒါန္းလုိေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ ျမန္မာဘုရင္ မင္းတုန္းမင္းက ေစလႊတ္သျဖင့္ (၁၈၅၆) ခုႏွစ္တြင္ ေရာမၿမိဳ႕သု႔ိ သြားေသာအခါ မဒရပ္ရွိ ေက်ာက္ကုန္သည္ အဘာနီႏွင္႔ ၀င္ေရာက္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အဂၤလိပ္ ျမန္မာစစ္ပြဲအၿပီး သာသနာအတြက္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္ ထုိအခါ အာေမးနီးယန္းက ရန္ကုန္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အတြက္ႏွင့္ သာသနာျပဳမ်ား အတြက္ ေငြမ်ား လွဴဒါန္း လုိက္သည္။

    ဖါသာရ္ အဘုိနာ အမရပူရမွာ ေနစဥ္ ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္း ခံရသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာအား ဘုရင္က မၾကာခဏ ေခၚယူ၍ ေဆးပညာႏွင့္ နကၡတ္ပညာ ဆုိင္ရာသိပၸံပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ျပေစသည္။ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္မ်ားမွာ ဘုရင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပုဏၰားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနၾကတ္ လၾကတ္ျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးေစခဲ႔ရာ ထင္ရွား ခဲ႔သည္။ သာယာ၀တီမင္းတြင္ သမီး တစ္ေယာက္ရွိသည္။ ေနာင္တြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ မိဖုရားျဖစ္သည္။ သာယာ၀တီမင္း၏ သမီးေတာ္သည္ နကၡတၲေဗဒ ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာ ဘာသာရပ္ကုိ ေလ႔လာေနသူ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္က ဖါသာရ္ အဘိုနာအား သမီးေတာ္ကုိ နကၡတ္ ပညာရပ္ ကူညီ သင္ၾကား ေပးေစလုိသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာကလည္း ဘုရင္ကုိ ျငင္းဆန္မွု မျပဳဘဲ လိမၼာ ပါးနပ္စြာျဖင့္ ျမန္မာ ဘာသာတတ္ကၽြမ္းေသာ နကၡတ္ ပညာရွင္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သာသနာျပဳမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်ာင္းသုိ႔ ေစလႊတ္ ေလ႔လာၿပီး ဘုရင္၏ သမီးေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျပျခင္းက ပုိ၍ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းၿပီး အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေလ်ာက္ထားခဲ႔သည္။ ဘုရင္က ၿပံဳးေတာ္မူ၍ သင္၏ အႀကံအစည္ အလြန္ သင္႔ျမတ္ လွေပသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ က်င္႔စဥ္ႏွင့္ ညီညႊတ္ ပါေပသည္။ အေျမာ္အျမင္ ရွိပါေပသည္ဟု ခ်ီးက်ဴးခ႔႔ဲသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ သတိ ၀ိရိယႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ဘုရင္ကုိ ေက်နပ္ေအာင္ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဘုရင္သည္ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားအား ဖါသာရ္ အဘိုနာေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။ နန္းတြင္း လူငယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖါသာရ္ အဘိုနာထံ သြားေရာက္၍ လမ္းညႊန္မႈ ခံယူရန္ ေစလႊတ္ခဲ႔သည္ ထိုလူငယ္ တခ်ိဳ႔ သည္ (၁၈၇၇) တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အေရးပါေသာ ရာထူးမ်ား ရရွိၾကသည္။  

    ဒုတိယ အဂၤလိပ္ ၿမန္မာစစ္ (၁၈၅၂) ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိ ဘုရင္သည္ ထီးနန္းကို ကာကြယ္ထားသည္။ အမရပူရကို စစ္သား မင္းေလာင္းမ်ားက လုယက္ ဖ်က္ဆီး မီးရိႈ႕ၾကသည္။ အမရပူရတြင္ ေနေသာ ဖါသာရ္ အဘိုနာအားလည္း သတ္ပစ္မည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရသည္။ ေနာက္တက္လာေသာ ဘုရင္သည္ ဖါသာရ္ အဘိုနာအား ယခင္ အေျခအေနအတိုင္း သာသနာျပဳခြင္႔ ေပးခဲ႔သည္။ (၁၈၅၇) ခု ဦးပိုင္းတြင္ ဘုရင္႔ ပုဏၰားေတာ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရ ခရစ္ယာန္မ်ား အားလံုး မႏၲေလးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရန္ သႏိၵဌာန္ ခ်ခဲ႔သည္။

    မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင္အျဖစ္သို႔ မေရာက္မီ ေနာင္ေတာ္ ပုဂံမင္းကို တပ္မ်ားႏွင္႔ တိုက္ခိုက္ၾကစဥ္မွာပင္ ကုလား၀န္မင္းေခါင္ သီဟသူ၊ အေျမာက္၀န္ မင္းလွ သီရိမင္းထင္တို႔ႏွင္႔ အတူ သာသနာျပဳ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒိုမင္ဂိုတာရိုလီႏွင္႔ ေပါလို အဘိုနာတို႔ကို အဂၤလိပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းႏွင္႔ ၀န္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးတို႔ထံ မင္းတုန္းမင္းသားက ေစလႊတ္၍ တပ္ အခ်ီအတက္ မရွိ ေရွးအထက္ကကဲ႔သို႔ မဟာမိတ္ျဖစ္လုိေၾကာင္း ႏွင္႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး ဆိုေစသည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ (၁၈၅၃) ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ် စစ္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကေလသည္။ မင္းတုန္းမင္း ဘုရင္ ျဖစ္ၿပီးေသာအခါ ယင္းအဖြဲ႕ကို အဂၤလိပ္တို႔ထံ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေစလႊတ္ျပန္သည္။ (၁၈၅၃) မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျပည္မွ တဆင္႔ ခ်ီတက္၍ ေၿမထဲၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ပုဂံမင္းႏွင္႔ မင္းတုန္းမင္း ထီးနန္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင္႔ ၿဗိတိသွ် ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္း လိမ္႔မည္ဟု အီတာလ်ံ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ တာရိုလီက မိုက္မဲစြာ စိတ္အား တက္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ အကယ္၍ မင္းတုန္းမင္း၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ပါက ကက္သလစ္ဂိုဏ္း အတြက္ သာသနာျပဳရန္ အခြင္႔အလမ္း ပိုေကာင္းၿပီးလွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္ အေမရိကန္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားကို ေမာင္းထုတ္ ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေမွ်ာ္လင္႔ ၾကဟန္တူေၾကာင္း  ကက္ပတိန္ ဖယ္ရာက ထင္ျမင္ ယူဆခဲ႔သည္။

    မင္းတုန္းမင္း ထီးနန္း ရရွိၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ အဘိုနာအား လစဥ္ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား ေပးခဲ႔သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ေထာက္ပံ႔ေငြ နည္းေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုးေပး ခဲ႔သည္။ တခါတရံ ေထာက္ပံ႔ေငြ မေပးသည္႔ အခါလည္း ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ မႏၲေလးသို႔ လာေရာက္ေသာ အခါတြင္လည္း
ခရီး စရိတ္ ေထာက္ပံ႔ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ ဘီဂန္းဒက္ ကုန္းေၾကာင္း ခရီးသြားေသာအခါ အသံုးျပဳရန္ ဆင္ေတာ္မ်ားႏွင္႔ ေရေၾကာင္း ခရီးအတြက္ ေလွေတာ္မ်ား ေပးသနားခဲ႔သည္။ ရန္ကုန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေခါင္းေလာင္းစင္ အတြက္ ကၽြန္းသစ္မ်ား ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေသာ သာသနာျပဳမ်ား ကိုလည္း ခရီး စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ႔ေလ႔ ရွိသည္။

    ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ (၁၈၅၇) ခုတြင္ အမရပူရမွ မႏၲေလးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာအခါ မင္းတုန္းဘုရင္က ေျမႏွစ္ ေနရာ ေပးသနားခဲ႔သည္။ ယင္းေျမ(၂) ေနရာမွာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လမ္းျခားလ်က္ရွိသည္။ လမ္း၏ အေနာက္ဖက္ ေျမကြက္မွာ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေနေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး လမ္း၏ ေရွ႕ဘက္ အကြက္မွာ ဘာသာ၀င္မ်ား ေနရန္ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ေငြေတာ္မ်ားလည္း လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။   

    ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ အေနာက္ဘက္ အကြက္တြင္ သာသနာျပဳမ်ားေနရန္ ေကာင္းမြန္ လွပ ခန္႔ျငား ထည္၀ါေသာ အေဆာက္အဦးႀကီး တစ္ခု ေဆာက္လုပ္သည္။ ယင္း အေဆာက္အဦး၏ တစ္ပုိင္းကုိ ဘုရားေက်ာင္း မၿပိီးမီ ဘုရား၀တ္ျပဳရန္ အတြက္ ဘုရားေက်ာင္း အျဖစ္ (၁၈၆၃)ခု အထိ အသုံးျပဳခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ အမရပူရတြင္ က်န္ရစ္ေသာ စိန္ပိီတာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အစား ယင္း ေျမကြက္ေပၚမွာ အေျခခံ ခုိင္မာ ေတာင္႔တင္းေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်၍ ေျမေပၚတြင္ အျမင့္ ေလးေပ အုတ္ခုံခံလ်က္ စိန္ပီတာဘြဲ႕ခံ သစ္သား အုတ္ႂကြပ္မုိး ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ေဘးပတ္လည္တြင္ ၀ရံတာ ကာထားသည္။ ဤေက်ာင္းကုိ (၁၈၆၃) ခု ဧၿပီလတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္က ေကာင္းႀကိီးေပး သာဓု ေခၚသည္။

    စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ (၁၈၉၁) ခုႏွစ္ အထိ တည္ရွိခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆုိင္မြန္ လက္ထက္ ေက်ာင္းတကာ၊ တကာမ ဦးဖုိးႏွင့္ မာဒေလနားတုိ႔၏ အလွဴေငြျဖင့္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီဒရယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေသာ အခါ ပထမဆုံး ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ စိန္ပိီတာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေဟာင္းအား မႏၲေလး ေဆးရုံႀကီး အနီး တမီးလူမ်ိဳးတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္သုိ႔ ဖ်က္ယူခဲ႔၍ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားဘြဲ႕ အမည္ခံ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ၁၀ (မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပထမဆုံး တည္ေဆာက္သည္႔ အထက္ ေဖၚျပပါ စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္းေနရာသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၂လမ္း၊ ၂၄ x ၂၅ ၾကား စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ကြတ္ဗင့္ေက်ာင္ းယၡဳ အမွတ္ (၈) အမ်ိဳးသမီး အထက္တန္းေက်ာင္း ေနရာ ျဖစ္သည္။)

    ပီနန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ႔သူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သား ေပၚတူဂီ ကျပား ဂ်ိဳအန္နက္စ္ပါကင္း (Joanes Pakins) အား (၁၈၆၉)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္မွ အဆုိပါ စိန္ပီတာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ရဟန္း သိကၡာ တင္ေပးခဲ႔သည္။

    ထုိ ေျမကြက္ေနရာတြင္ ေဒသခံ ဆရာမႀကီး ခ်ယ္ရူဘီနာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာစာ အဓိက သင္ၾကားေပးေသာ မိန္းကေလး စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ရွိသည္၊ ဤေက်ာင္းတြင္ မိဖမဲ႔ မိန္းကေလး အခ်ိဳ႕ ေဘာ္ဒါ ေနၾကသည္။ ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး က်ဥ္းေျမာင္း၍ မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ လုံၿခံဳမွု မရွိ၊ အေဆာက္အဦးမွာ အုတ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္း (၃)ခန္းသာ ပါသည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ ရန္ကုန္မွ ေရာက္ရွိလာမည္႔ သီလရွင္ (၃) ပါး ေနရာ ထုိင္ခင္းအတြက္ အေဆာက္အဦးႀကီးႀကိီး တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္။ ဤ အေဆာက္အဦးသည္ က်ဥ္းသည္႔ အတြက္ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ား က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အုတ္ျဖင့္ ႏွစ္ထပ္တုိက္ အေဆာက္အဦးကုိ ထပ္မံ ေဆာက္သည္။ ယခင္ အေဆာက္အဥိီးကုိ ေဘာ္ဒါမ်ား၊ အိပ္ခန္း၊ စားေသာက္ခန္းႏွင့္ အျခား အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ (၁၈၆၆) တြင္ စိန္ဂ်ိိဳးဇက္သီလရွင္ (The order of St. Joseph of the apparition) ႏွစ္ပါး ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္း သီလရွင္ႏွစ္ပါးမွာ စစၥတာ ထရီဇားႏွင့္ စစၥတာ ဆုိဖီတုိ႔ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ စာသင္ေက်ာင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ မိဘမဲ႔ ကေလးမ်ားကုိ ဥေရာပ သီလရွင္ ႏွစ္ပါးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား သီလရွင္ ႏွစ္ပါးတုိ႔က တာ၀န္ယူ ၾကည္႔ရူၾကသည္။ သိီလရွင္ ႏွစ္ပါး ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ အဘုိနာ၏ အကူအညီျဖင့္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ေသာ စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မႏၲေလး၌ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ ေပးေသာ စာသင္ေက်ာင္း မရွိေသးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၷူဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ အစၥလန္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ တရုတ္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံမွ ကေလးမ်ား လာေရာက္ အပ္ႏွံ ထားၾကသည္။ ကေနာင္မင္းသာႀကီးကလည္း ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး အတြက္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။ (၁၈၆၆) ခုႏွစ္တြင္ နန္းတြင္း ပုန္ကန္မွု ျဖစ္၍ ဖါသာရ္ အဘုိနာႏွင႔္ သီလရွင္ (၃)ပါးတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ ျပန္ၾကသည္။ (၁၈၆၇) ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၅)ရက္ေန႔က်မွ မႏၲေလး ျပန္ေရာက္ၾကၿပီး လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၁၂

    ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ယုံၾကည္ထုိက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏွင္႕ စာခ်ဳပ္တုိင္း ဖါသာရ္ အဘုိနာထံ အႀကံ ေတာင္းရသည္။ ျမန္မာႏွင့္ အီတလီစာခ်ဳပ္မွာ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ အေရးပါသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာ၏ အကူအညီျဖင့္ အီတလီႏုိင္ငံသုိ႔ ဗမာ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဘုရင္၏ ခရီးစရိတ္ျဖင့္ ဥေရာပသုိ႔ (၂)ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ န၀မေျမာက္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး ပီဦးထံသုိ႔ မင္းတုန္းမင္း ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကုိ ဆက္သခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ အဘုိနာသည္ (၁၈၇၄) ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ အီတလီ၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။ ၁၃

။ The Voice,May, 1926,PP.121-131
။ The Voice,June, 1926,PP.157-161
။ The Voice,May, 1926,PP.126-131
။ The Voice, Oct, 1926, PP. 265-269
။ Vivan Ba, April, 1963, P-20
။ အေျချပျမန္မာႏုိင္ငံေရး သမုိင္း၊ ဒုတိယတြဲ၊ ပထမပုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ -၂၁၈-၂၁၉
။ Bigandet catholic Burmese Mission. P-73
။ Mandalay District Gazeeteer, P-175
။ Bigandet catholic Burmese Mission. P.66
၁၀။ Mandalay District Gazeeteer, p.175
၁၁။ The voice, April, 1926
၁၂။ (က) Bigandet catholic Burmese Mission,PP.66-67 (ခ) The voice,v 12 Dec 1916,PP.283-6
၁၃။ Vivian Ba, April, 1963, PP.20-21

ဖါသာရ္ဗာတစ္လီ
Fr. Francis Bartelli (Oblates)
    ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိသည္(၁၈၃၉) ခုတြင္ သာသနာျပဳ ရဟန္းသစ္မ်ား ရရွိရန္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ အီတလီသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ အီတလီတြင္ (၂)ႏွစ္ခန္႕ ေနထုိင္ၿပီး (၁၈၄၁) တြင္ ဖါသာရ္ ဘုိကာရူိ၊ ဖါသာရ္ ဖရန္စစ္ဗာတစ္လီတုိ႔ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ခဲ႔သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ကာလကတၲား ေရာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိ ခရီးဆက္ မသြားပဲ အီတလီသုိ႔ ျပန္လာရန္ အသင္းခ်ဳပ္က ေရးလုိက္ေသာ စာရရွိသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အီတလီသုိ႔ ျပန္ႂကြ ေတာ္မူသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြါ ခဲ႔ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဘုိကာရိူမွာ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေခတၲေနၿပီး (၁၈၄၃) ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားသုိ႔ ထြက္ခြါသြား၍ ပတၲနာတြင္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီသည္ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြား၍ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ား ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သုိ႔ ေျပာင္း၍ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ တစ္မိုင္ခန္႔ ေ၀းေသာ မရန္းကုန္းရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ (၁၈၅၆) ခု ကြယ္လြန္သည္ အထိ ႀကည္႔ရူခဲ႔ရသည္။

    ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီသည္ ပထမတြင္ (Secular Priest) ျဖစ္၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႀသဘလိပ္ အသင္း၀င္ ျဖစ္လာသည္။

    (၁၈၄၃)ခုတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီသည္ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ရြာမ်ားသုိ႔ လွည္႕လည္ ၾကည္႔ရူရသည္။ ပထမဦးစြာ အမရပူရမွ နဘက္ရြာသုိ႔ ေလွျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဖါသာရ္ အဘုိနာ၊ ဘရာသာရ္ တက္ဆီအုိ၊ ဘရာသာရ္ အုိပါတုိ႔ လုိက္ပါ ခဲ႔ၾကသည္။ နဘက္ရြာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီႏွင့္ ဘာသာ၀င္ (၁၄၀) တို႔က ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အုိးစည္ ဗုံေမာင္းျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾကသည္။ နဘက္ရြာတြင္ ရက္အနည္းငယ္ ေနၿပီး (၁၈) မုိင္ေ၀းေသာ ေခ်ာင္းဦးသုိ႔ ခရီး ဆက္ခဲ႔ၾကသည္။ ေခ်ာင္းဦးုသုိ႔ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီပါ အတူ လုိက္ခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းဦးရြာသည္ ရြာငယ္ (၁၀)ရြာ ေပါင္းထားသျဖင့္ ဆယ္ရြာဟု ေခၚၾကသည္။ ဤေဒသသည္ အဆင္႔မီေသာ စပါး အထြက္ေကာင္းသျဖင့္ စပါးရြာဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ အေစာပုိင္း ကာလတုံးက ေခ်ာင္းဦးရြာတြင္ ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွစ္ေနရာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း ရွိခဲ႔သည္။ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရွိ၍ က်န္တစ္ေက်ာင္းမွာ ေတာင္ပုိင္းတြင္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ ကညာစင္မာရီယားကို အလြန္ ၾကည္ညိုၾကသျဖင့္ မယ္ေတာသခင္မ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ပင္႔ေဆာင္ခံရေသာ ပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း တခမ္းတနား က်င္းပ ခဲ႔ၾကသည္။ နဘက္ ဘာသာ၀င္မ်ား အုပ္စု ေၾကာင့္လည္း ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ား အားတက္ ၾကရသည္။ ပြဲေတာ္ အခန္းအနားသို႔ ဘာသာကြဲမ်ားလည္း အၿမဲတမ္း လာေရာက္ ပါ၀င္ၾကသည္။ ပြဲေတာ္ အခါသမယတြင္ မုိးေခါင္သျဖင့္ မုိးေရ လုိအပ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ဘာသာကြဲမ်ားသည္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ အတူ စုေပါင္း၍ ဘုရားသခင္ထံ မိုးရြာေပးရန္ ဆုေတာင္းၾကသည္။ ေတာင္းသည္႔ အတုိင္းလည္း မုိးရြာသြန္းသျဖင့္ ဆုေတာင္းျပည္႔ ၾကသည္။ ဘာသာပမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းတန္းခုိး ႀကီးမားပုံကုိ သိၾကေသာ္လည္း ဘာသာ၀င္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ဤကဲ႕သုိ႕ မ်ားျပားလွေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ (၁၈)ရာစု ေနာက္ပုိင္း ဆင္ျဖဴရွင္မင္း လက္ထက္ထိ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းတရားသည္ ျပည္သူမ်ား အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ မႀကာမီ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားမွုမ်ား ပုန္ကန္မွုမ်ား မႀကာခဏ ေပၚေပါက္လာသည္။ ခုိးသား ဓားျပ ထူေျပာ လာသည္။ လူဆုိး လူမုိက္မ်ား မင္းမူ လာၾကသည္။ ဤဒုကၡမ်ိဳးကုိ ခရစ္ယာန္မ်ား ပါမက ဘာသာကြဲမ်ားလည္း ခံစား ၾကရသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ တုိင္းျပည္ မၿငိမ္သက္မွု၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေရာက္ အေပါက္နည္းမွု၊ ဘာသာကြဲတုိ႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမွု၊ ဘာသာကြဲတုိ႔၏ ဓေလ႔ ထုံးစံကုိ လုိက္နာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဥိီး ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ဘာသာေရး ေပါ႔ေလ်ာ႔ လာၾကၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း ပ်က္စီး သြားေတာ႔သည္။ ေတာင္ပုိင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ယေန႔တုိင္ အထင္အရွား ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ပုိင္းဘုရားေက်ာင္းကုိ (၁၈၁၈)ခုႏွစ္တုံးက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွင္ထုတ္ခဲ႔စဥ္အခါက ဗမာမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္။ ေနာက္ပုိင္း ဘုန္းႀကိီးမ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္း ခံရေသာအခါ ရြာလူႀကီး ဦးေျပသည္ မိမိတုိ႔ ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ ဘုရားေက်ာင္းအတြက္ ဘုရင္ထံ တုိင္ၾကားမည္ကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးခ႔ဲသည္။ (၁၈၄၂) ခုႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီသည္ နဘက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူရန္ ေရာက္လာသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ တစည္းတလုံးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္မွ ျဖစ္မည္ဟု သေဘာေပါက္သျဖင့္ အလွဴေငြရရွိရန္ ဖါသာရ္ အဘိုနာႏွင့္ တိုင္ပင္ခဲ႔သည္။ မၾကာမီ အမရပူရမွ ကုသုိလ္ရွင္ ႀသဂတ္စတင္း လင္ဇီေအဂုိ (ေက်ာင္းအမ မယ္တီ)က ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္ရန္ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီအား ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္ လွဴလုိက္သည္။ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီသည္ တႏွစ္အတြင္း လွပေသာ ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းၿပီးေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီး နယ္လွည္႕ လာရင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ယ္ရီတီ ကုိယ္တုိင္ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းႀကီးေပး သာဓု ေခၚသည္။

။ Bigandet  catholic Burmese Mission. P.30
။ The voice, May, 1926, PP.126-131
။ The Voice, July, 1926, PP.181-185

ဖါသာရ္အန္ဒရီေနာ
Fr. Ferdinand Andreino (Oblates)
    တူရင္ၿမိဳ႕ ႀသဘလိပ္ေခၚ မာရီယား အသင္းဂုိဏ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္း၀ႏွင့္ ပဲခူး သာသနာကုိ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူရန္ သေဘာတူၿပိီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေခ်ရီတီကုိ ေစလႊတ္ရန္ ေရႊးခ်ယ္ ခန္႔ထားလုိက္သည္။ ဖါသာရ္ ေခ်ရီတီသည္ (၁၈၄၂) ခု ဇူလုိင္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ဆရာေတာ္ သိကၡာခံယူၿပီးေနာက္ ဘုန္းႀကီး (၅)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး (၂)ပါး၊ ကုိရင္ (၅)ပါးႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာလာခဲ႔ၾကရာ (၁၈၄၃) ခု ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ လုိက္ပါလာၾကေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၅)ပါးမွာ (၁) ဖါသာရ္ ဒယ္ပရီႏုိ္ (Fr. Delprino) (၂) ဖါသာရ္ ေဂ်ဘီပါခ်ီအုိတီ (Fr. J.B.Pacchiotti) (၃) ဖါသာရ္ ဖါဒီနာမ္အန္ဒရီေနာ (Fr.Ferdinand Andreino) (၄) ဖါသာရ္ ေအဂ်ီအုိတုိ (Fr.A.Giotto) ႏွင္႕(၅) ဖါသာရ္ အမ္ဘူကာလာ (Fr.M.Buccalla)တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးပဥၥင္းႀကီး ႏွစ္ပါးမွာ ဘရာသာရ္ ေဂ်ပုိဂုိလုိတီ (Bro.J.Pogoloti) ႏွင့္ ဘရာသာရ္ ဂါဘူတီ (Bro.V.Gabutti) တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ကုိရင္ (၅)ပါးမွာ (၁) ဘရာသာရ္ ေဂ်အာလာဆီယား (Bro.J.Alassia) (၂) ဘရာသာရ္ ဖရန္စစ္စကုိ (Bro.Francisco) (၃) ဘရာသာရ္ တက္ဆီအုိ (Bro.D.Tessio) (၄)ဘရာသာရ္ ေဘေနဒစ္အုုိပါတိီ (Bro.Benedict Operti)ႏွင့္ (၅) ဘရာသာရ္ ေမာ္ရီစီအုိ (Bro.Moricio)တုိ႕ ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ အန္ဒရီေနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္႔ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး၊ မုံလွရြာမ်ားသုိ႔ လွည္႕လည္ ၾကည္႔ရူရသည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီ ပ်ံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖါသာရ္ အန္ဒရီေနာ ခ်မ္းသာရြာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ ရသည္။

    (၁၈၆၀) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ အၾကည္႔အရူ ေရာက္ရွိလာသည္။ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေတာင္ပုိင္းရြာႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရြာ ဟူ၍ တည္ရွိသည္။ ဘုရားေက်ာင္း ေျမာက္ဘက္ သခ်ႋဳင္းႏွင့္ ေျမာက္ရြာၾကား ဗုဒၶဘာသာပုိင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ကြင္းႀကီး ရွိသည္။ ယင္း လယ္ကြင္း ရရွိေရးအတြက္ လယ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းရာ က်ပ္သုံးရာျဖင့္ ေရာင္းရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္။ ယင္း ေငြသုံးရာကုိ ဆရာေတာ္က တ၀က္ ဘာသာ၀င္မ်ားက တ၀က္ စိုက္၍ ေတာင္ရြာႏွင့္ ေျမာက္ရြာ ေပါင္းစပ္ခဲ႔သည္။ ကက္သလစ္ သခ်ႋဳင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း အေနာက္ဘက္တြင္ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ေသသူမ်ားကုိ မီးရွိဳ႕ သၿဂႋဳလ္သည္႔ သခ်ႋဳင္းကုိ ဖါသာရ္ အန္ဒရီေနာက အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ အန္ဒရီေနာ သည္(၁၈၈၂)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။
။ Bigandet catholic Burmese Mission, PP.33-35
။ Bigandet catholic Burmese Mission. PP. 33-35

ဆက္ရန္...

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၈)

Read More...

Friday, June 14, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၆)


 ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီး
(Fr.Joseph Maung Gyi)(Secular)
    ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ႀကီးသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။ ရဟန္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္လုိသျဖင့္ မုံလွတြင္၄င္း၊ နဘက္တြင္ိ၄င္း ဖြင္႕လွစ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ ရန္ကုန္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိေကာ္လိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ စံဂ်ဲရ္မာႏုိသည္ သဒၵါက်မ္း စာစီစာကုံးပညာ၊ သခ်ၤာ ဘာသာ၊ ေရေၾကာင္း အတတ္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ သီအုိလိုဂ်ီႏွင့္ ဖီလိုဆုိဖီပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ (၁၇၉၃)ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မန္ေတးဂါးဇား လက္ေတာ္မွ ရဟန္း သိကၡာခံသည္။ ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီးသည္ မုံလွရြာတြင္ သာသနာ အမွုေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ (၁၈၁၀)ခုႏွစ္ တြင္ မုံလွရြာ၌ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။

။  (က) ကက္သလစ္ရာဇ၀င္၊ စာ-၃၃၃ (ခ) VivianBa, Feb, 1963, P.21 (ဂ) Fernandez, catholic churchin Burma, PP.10-11

ဖါသာရ္တာရုိလီ
Fr.Dominico Tarolli (Secular)
    (၁၈၃၁) ခုႏွစ္တြင္ အီတလီမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒၚမီနီကုိတာရုိလီႏွင့္ ဂ်ိႏုိ၀ါမွ စိန္ႀသဂတ္စတင္း အသင္း၀င္ ဖါသာရ္ အန္တိုနီ ရစ္ကားတုိ႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ရန္ကုန္တြင္ ေနရစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးကုိ အင္း၀သုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ႔၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ခရစ္ယာန္ အနည္းငယ္ႏွင့္ မုံလွတြင္ ရွိေသာ ဖါသာရ္ ဒါမာတုိကုိ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖါသာရ္ တာရုိလီက ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ သြား၍ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွူသည္။ ဖါသာရ္ ရစ္ကားမွာ အင္း၀၊ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူသည္။

    ဖါသာရ္ ေဒၚမီနီကုိ တာရုိလီသည္ ခ်မ္းသာရြာတြင္ စိန္ေလာရင္း အမည္ရွိ လွပေသာ သစ္သားဘုရား ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေန ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ လုပ္ခဲ႔သည္။ ဘုန္းႀကီးေန ေက်ာင္းအတြက္ ဘာသာ၀င္မ်ားက က်ပ္တစ္ေထာင္ထက္ မနည္း လွဴဒါန္းၾကသည္။ အဆုိပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း တုိ႔သည္(၁၈၄၂) ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ႔ရသည္။ ဖါသာရ္ တာရုိလီသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ပဲခူးကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ ရသည္။(၁၈၃၃) ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္၌ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ Vivian Ba, March, 1963, P.20
။ Ferdianand Andreino, Historical Record of the chief events connected with the Mission of  AVA  or nothern Burma. For the year 1830 to 1877, The voice, 1926.
။ The Voice, May, 1926, PP.126-131

ဖါသာရ္ရစ္ကား
Fr. Antonio Ricca (Augustinian)
    ဘုန္းေတာ္ႀကီး တာရုိလီႏွင့္ စိန္ႀသဂုတ္စတင္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္တိုနီ ရစ္ကားတုိ႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာအုိႏွင့္ အတူ (၁၈၃၁) တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ႔သည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ပါးကုိ အင္း၀သုိ႔ ပို႔လုိက္သည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ပါးသည္ မုံလွုသုိ႔ သြားခဲ႔ၾကသည္။ ထုိေနာက္ ဖါသာရ္ ရစ္ကားမွာ အင္း၀သု႔ိ သြားၿပီး အင္း၀၊ နဘက္၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ႀကည္႔ရူ ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ရစ္ကားသည္ နဘက္တြင္ (၂) ႏွစ္ ေနၿပီး မက်န္းမာသျဖင့္ အီတလီသုိ႔ ျပန္ႂကြသည္။

။ Vivan Ba ,March,1963,P.20
။ The voice, May,1926,PP.126-131

ဖါသာရ္ပိုလီညာနီ
Fr. Nicolaus Polignani (Augustinian)
    စိန္ႀသဂုတ္စတင္း အသင္း၀င္ ဖါသာရ္ နီေကာလပ္စ္ ပုိလီညာနီသည္ (၁၈၃၂) ခုတြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ေရွးဦးစြာ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီအား တရုတ္ျပည္ ပီကင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကုိယ္စာလွယ္ အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သာသနာပ်ံ႕ပြါးေရး အသင္းက ေစလႊတ္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီသည္ ဥေရာပ သာသနာျပဳမ်ား တရုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးႏွင့္ အတူ မကာအုိသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ တရုတ္ျပည္မွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

    (၁၈၃၂) ခုႏွစ္မွာပင္ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီ ခ်မ္းသာရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဖါသာရ္ အာဘုိနာနွင့္ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီတုိ႔ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း သာသနာကုိ ေရာက္ရွိလာႀကေသာ အခါ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီက ခ်မ္းသာရြာ၊ မုံလွ ႏွင္႔ ေခ်ာင္းရုိး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူ ရသည္။ ဖါသာရ္ ဗာတစ္လီ နဘက္ႏွင္႔ ေခ်ာင္းဦး ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူရ၍ ဖါသာရ္ အဘုိနာက မင္းေနျပည္ေတာ္ အမရပူရ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရူရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း သာသနာ၌ ဘာသာ၀င္ ဦးေရတစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္။

    ခ်မ္းသာရြာ၌ ဖါသာရ္ တာရုိလီသည္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ စိန္ေလာရင္း ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းႏွင္႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ (၁၈၄၂)ခုႏွစ္ ဦးပုိင္းတြင္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ႔ရသည္။ မီးေလာင္မွု ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဖါသာရ္ ပိုလီညာနီမွာ မုံလွရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေနသျဖင့္ ခ်မ္းသာရြာတြင္ မရွိခဲ႔ေပ။ မီးေလာင္ကၽြမ္းမွု ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ေ၀ယ်ာ၀စၥ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကေလး တစ္ေယာက္သည္ မိီးအိမ္ထဲ ဆီထည္႔ရာမွ ဆီပုံး မီးစြဲၿပီး စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔သည္။ မီးေလာင္ခိ်န္ ေလပင္႔တုိက္ ခတ္မွုေၾကာင့္ တေက်ာင္းလုံး တမုဟုတ္ျခင္း၊ ကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ႔သည္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပါ ခ်က္ခ်င္း ျငိမ္းသတ္ၾကေသာ္လည္း တန္ဘုိး မရွိေသာ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျမင္႕ တေတာင္ခန္႔ရွိ ေရႊခ်ထားေသာ မယ္ေတာ္ သခင္မ သစ္သားဆင္းတုတုိ႔သာ မီးေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ႔ရသည္။ ေရွးလူႀကီးမ်ား ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ အဆုိပါ ဆင္းတုမွာ ကၽြန္းေတာရြာမွ ဘာသာ၀င္မ်ား တကြဲတျပား ထြက္ေျပးၿပီးေနာက္ ယူေဆာင္လာခဲ႔ေသာ ဆင္းတု ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဆင္းတုမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အသင္႔အတင္႔ လက္ရာေျမာက္စြာ ထုလုပ္ထားေသာ ဆင္းတု ျဖစ္ဟန္တူသည္။ မယ္ေတာ္၏ လက္၀ဲ လက္ေမာင္းတြင္ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးအား ေပြ႔ပုိက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ လက်္ာ လက္ဘက္တြင္ တစုံတရာ ကုိင္ထားသကဲ႔သု႔ိ တဘက္ ပိတ္ထားထားသည္။ St.Mary of Rose ဘြဲ႕နာမခံ (Oriental Ligaria) ၌ စိန္မာဂရက္အား အပ္ႏွံ ပူေဇာ္ထားေသာ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဆင္းတု၏ ပုံသ႑ာန္အတိုင္း လက်္ာဘက္တြင္ ႏွင္းဆီပြင္႔ကုိ ကုိင္ထားဟန္ ရွိသည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီ ေျပာေလ႔ရွိသည္မွာ အဆုိပါ မီးေလာင္ကၽြမ္းမွုေၾကာင့္ လွပေသာ ဘုရားေက်ာင္းေလးႏွင့္ အတူ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သာသနာအတြက္ သာ၍ ႀကီးမားေသာ အစားျပန္ မရႏုိင္သည္႔ ဆုံးရွုံးမွု တစ္ရပ္မွာ ေရွးေဟာင္း သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ထားရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီးသည္႔ လက္ေရး စာမူ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွတ္ရာမ်ား မိီးေလာင္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာနယ္ တခြင္တြင္ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီ တစ္ပါးသာ ခ်မ္းသာရြာ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ႔သည္ ကတေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာရြာအေနျဖင့္ စိတ္အခ်ရဆုံး ေနရာေဒသဟု ယူဆရသည္က တေၾကာင္း အဆုိပါ စာရြက္ စာတန္းမ်ား မွတ္တန္းမ်ားကုိ ခ်မ္းသာရြာ၌ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ႔သည္။ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ (Register)စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အတူ အျခား ရြာေတာ္ရြာမ်ားမွ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေဆးေၾကာျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားလည္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးသြားသည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းသည္႔ အခ်ိ္န္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်တီရီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္႕အခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ ခ်မ္းသာရြာ၌ ယာယီ ဘုရားေက်ာင္း ျပန္ေဆာက္ရန္ ဆရာေတာ္မွ ေငြက်ပ္ ေလးးရာ ခ်က္ခ်င္း ပုိ႔လုိက္သည္။ ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီမွာလည္း အမရပူရမွ ကုသုိလ္ရွင္ တခ်ိဳ႕ ရခဲ႔သည္။ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ စုစုေပါင္း အလွဴေငြ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏွင့္ သစ္သား ဘုရားေက်ာင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ႔သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဘုရင္႔ နန္းေတာ္မွ ေဆးဆရာ သမားေတာ္ႀကီး ဆရာမွုန္ ဆုိသူက ေငြက်ပ္သုံးရာ ထပ္မံ လွဴဒါန္းၿပီးး ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ခ်ိန္ ဘုရားေက်ာင္း အတြင္း ေနရာ မရသူမ်ားအတြက္ မတ္တတ္ ရပ္ႏုိင္ေစရန္ ဆင္၀င္ႀကီး တခု တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။

ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာက္စာ (၁၈၄၃)
    ခရစ္ သကၠရာဇ္ (၁၈၄၃)ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေလးစားအပ္ေသာ ေယာဟန္ ေခ်ရီတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးသည္ ပထမေက်ာင္းကုိ ေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဤသာသနာနယ္၌ ရွိေသာ (၁) ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါင္ေဒၚမႏွစ္ကူး (၂) သံႀသဂတ္ စတင္း အသင္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နီေကာလာ ပုိလီညာနီ(၃) ဘယ္နယ္ဒီတင္ အသင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါင္အီညာဆီအူး (၄) ကညာမာရီယား အသင္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါင္ေပါလူး အာဖတ္ (၅)ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂါေယတာ ႏုစ္ေဘာက္တုိ႔ ေကာင္းႀကီးေပး အခန္းအနားတြင္ ပါ၀င္ႀကသည္။ မစၥက္လင္ဇီရိမွ လုိအပ္သည္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

    (၁၈၄၃) ခု ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ အဘုနာ၊ ဘရာသာရ္ တက္ဆီအုိ၊ ဘရာသာရ္ အုိပါတီတုိ႔ႏွင့္ အတူ၊ အထက္အညာ ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာႀကီးမ်ားရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ႀကည္႔ရူရန္ နယ္လွည္႔ ခရီး ထြက္ခဲ႔သည္။ ေရွးဦးစြာ နဘက္ ေခ်ာင္းဥိီးမွ တဆင့္ ေရဦးသုိ႔ ေရာက္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္က ေရဦးၿမိဳ႕သည္ ခရိုင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ေခ်ရီတီ ေရဦးသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ခ်မ္းသာရြာက ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီ သတင္း ရရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ားရြာသြန္းေနသျဖင့္ သြားေရး လာေရး ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားက ျမင္းမ်ားျဖင့္ ေရဦးသုိ႔ သြား၍ ဆရာေတာ္ႀကိီးအား ႀကိဳဆုိ ၾကသည္။ ခ်မ္းသာရြာ အေရာက္တြင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ထုိး၍ ၄င္း၊ ျမန္မာ႔ရုိးရာ အုိးစည္ ဗုံေမာင္း အက အခုန္မ်ားျဖင့္ ၄င္း၊ ဘာသာ၀င္ ငါးရာခန္႔က ႀကိဳဆုိ ဂါရ၀ျပဳ ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်မ္းသာရြာတြင္ ရက္အနည္းငယ္ ေနထုိင္ၿပီး ေနာက္ ဖါသာရ္ အဘုိနာတုိ႔ႏွင့္ အတူ ဘာသာ၀င္ (၁၂၅)ဥိီး ခန္႔ေသာ ေခ်ာင္းရိုးရြာသုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မုံလွ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ သြားေရာက္ ၾကည္႔ရူ ၾကသည္။ မုံလွ မွ ရွိန္းမကားသုိ႔ လွည္းျဖင့္ (၃) ရက္ ခရီး သြားခဲ႔ရသည္။ ရွိန္းမကားမွ ေလွစီး၍ အမရပူရ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကသည္။

    ဖါသာရ္ ပုိလီညာနီသည္ ခ်မ္းသာရြာ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္႔ အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္၏ ဂုိဏ္းေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည္။(၁၈၅၉) ခုတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္၏ ဆင္႔ေခၚခ်က္အရ မႏၲေလးသုိ႔ သြားရ ျပန္သည္။ အျပန္တြင္ နဘက္ရြာမွ ျဖတ္၍ ျပန္သည္။ နဘက္ရြာတြင္ ကာလ၀မ္းေရာဂါ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ေနာက္ဆုံး စကၠရမင္တူးမ်ား ေပးၿပီးေနာက္ နံနက္ ေစာေစာတြင္ ေခ်ာင္းဥိီးသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ လမ္းတြင္ မေမ်ွာ္လင္႔ဘဲ ေဘးထုိး ရင္က်ပ္ျဖစ္ၿပီး သတိလစ္ သြားခဲ႔သည္။ ေခ်ာင္းဦး ေရာက္ခါနီးတြင္ ပ်ံေတာ္မူသည္။ ပ်ံေတာ္မူသည္႔ေန႔မွာ (၁၈၅၉) ခု ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းဦးတြင္ သၿဂႋဳလ္သည္။


။ The Voice, May,1926,PP.126-131
။ The Voice, August,1926,PP.220-224
။ (က) The Voice, July, 1926, PP.181-185  (ခ) The Voice, August, 1926, PP.220-224
။ The Voice,Sept,1926,PP.247-250

ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ အင္ရီခ်ီ (၁၇၉၁-၁၈၄၁)
Fr. Joseph Enrici (Oblates)
    ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ အင္ရီခ်ီသည္ (၁၈၃၉) ခုတြင္ ႀသဘလိပ္အသင္းမွ ပထမဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ နဘက္ႏွင့္ မုံလွတြင္ (၂)ႏွစ္ အမွုထမ္းၿပီး မုံလွတြင္ (၁၈၄၁)ခု သက္ေတာ္ (၅၀)တြင္ ပ်ံေတာ္မူသည္။

။ (က) Vivian  Ba, April,1963,P.19
    ( ခ ) The Voice,May,1926,PP.126-131
ဆက္ရန္..

Read More...