Monday, May 27, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁)

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား

ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ မိတ္ေဆြ ...

"မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား" စာအုပ္ကို ဆရာေအာင္ညႊန္႕ မွ ေရးသား ၿပီး အသင္းေတာ္အတြင္း စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယခုလို မႏၱေလးသာသနာ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္ေပၚတင္ရန္ ႏွင့္ Ebook တခုလုပ္ရန္ ျဖစ္လာေသာ အခါ ဆရာ့အား သြားေရာက္ ၿပီး soft copy ေတာင္းဆိုၾကည့္ရာ သူ႕တြင္လည္း soft copy မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ စံုစမ္းေပးခဲ့ရာ သူတို႕တြင္လည္း မရွိေတာ့ ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ အလြန္ပင္ ႏွေမွ်ာ္မိခဲ့ရပါသည္။

 ဒီလို အဖိုးတန္ စာမူ soft copy ေပ်ာက္သြားေတာ့ တနည္းဘဲ ရွိေတာ့ ပါသည္။ စာအုပ္မွ ျပန္ရိုက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စာအုပ္ကို ျပန္ရိုက္ရန္ ေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူရေပမည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရိုက္သြားလွ်င္ ၿပီးႏိုင္ပါသည္။ ယခု စာအုပ္မွ ျပန္လည္ ရိုက္ၿပီးသား စာမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ျဖည္းျဖည္းျခင္း အတက္ႏိုင္ဆံုး တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္ကဲ့သို႕ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ဖာသာကိုေလး ေရးသားသည့္ "အင္း၀ေရာက္ ေျခရာမ်ား" စာအုပ္လည္း soft copy မေတြ႕ေတာ့ပါ။ အတက္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမည္။ စာဖတ္သူမ်ားသို႕လည္း အကူအညီ တခုအေနျဖင့္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ မိမိတို႕ ႏိုင္သေလာက္ "အင္း၀ေရာက္ ေျခရာမ်ား" စာအုပ္ကို စာစီရိုက္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ mandalay.archdiocese@gmail.com ႏွင့္ administrator@mandalayarchdiocese.org စသည့္ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား 
ဆရာေအာင္ညႊန္႕ (မႏၱေလး)

အပိုင္း(၁)

အမွာစာ

    ““မႏၲေလး ကက္သလိခ္ သာသနာ အစ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားက”” ဆိုလွွ်င္ မမွားနုိင္ပါ။ ဤစာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံး တြင္““ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား”” ဟုေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ္လည္း တကယ္ စင္စစ္ မႏၲေလး ကက္သလိခ္ သာသနာ တစ္ခုလုံး၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္သာ ျဖစ္သည္။ ““အတိတ္၏ အက်ိဳးကား ပစၥပၸန္တည္း”” ဟူေသာ စကားအရ အတိတ္မွ အေတြ႔အႀကံဳ တုိ႔သည္ ပစၥပၸန္ အတြက ္အေထာက္အပံ႔ အက်ိဳးျပဳ ျဖစ္လာ သကဲ႔သုိ႔ ပစၥပၸန္၏ အေတြ႔အႀကံဳ တုိ႔သည္လည္း အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္အပံ ႔ျဖစ္ရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္မွျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ခဲ႔ႀကေသာ ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားကုိ အေကာင္းဘက္မွ ရွုျမင္လွ်င္ အေကာင္းပုိင္းမ်ား ရွိသကဲ႔သုိ႔ အဆုိးပုိင္းမွ ရွုျမင္လွ်င္လည္း အဆုိးပုိင္း မ်ားေတြ႔ရေပမည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး အက်ိဳးႏွင့္ အျပစ္တုိ႔သည္ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေပသည္။ အဆုိးထဲမွ အေကာင္းကုိ ရွာေဖြ ထုတ္ယူတတ္ျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ထဲမွ အသဥာဏ္ရယူတတ္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတို႔၏လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အသိပညာမွ အတတ္ပညာ ေပၚထြန္းလာသလုိ ထပ္ဆင္႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွလည္း ထပ္ဆင္႔ အတတ္ပညာမ်ာ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ရရွိၿပီးေသာအသိဥာဏ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရွ႕အဘို႔ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္စူးစမ္း ရွာေဖြ ႀကံဆၾကရမည္ျဖစ္သည္။

    ပစၥပၸန္အေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ႏုိင္ရန္ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာၾကရမည္။ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာႏုိင္ရန္ အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ရွိဘုိ႔လုိသည္။ယင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စုစည္း တင္ျပထားေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ သမုိင္းဟုေခၚသည္။အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မႏၲေလး ကက္သလစ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း၊ေႏွာင္းေခတ္ လူမ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွိေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိဘုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံမွသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစဥ္ေခ်ာေမြ႔ မည္ျဖစ္သည္။

    ယခုမႏၲေလးကက္သလိခ္သာသနာ အေၾကာင္းကုိ““ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ား”” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဖၚျပ ထားရာတြင္ (၁၇)ရာစု အေစာပုိင္း ကက္သလိခ္ခရစ္ယာန္သာသနာ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွ (၂၁)ရာစုအေစာပုိင္းကာလအထိ ေရွးဦးပုိင္း ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္လက္သလိခ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကပုံ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဆက္လက္တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္း ခဲ႔ၾကပုံမ်ား ကုိ လက္လွမ္းမွီသ၍ ရွာေဖြတင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ဤစာအုပ္သည္ က်မ္းအကုိးအကား အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကုိးကားေရးသားထားသည္႔အတြက္ ခုိင္မာေျချမစ္ရွိေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ သာသနာအတြက္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား လုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္ အခု လုိ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္ ရွာေဖြေရးသားျပဳစုေပးသူကုိလည္း ေက်းဇူူးတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာအုပ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ မႏၲေလးကက္သလိခ္သာသနာ၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္အျဖစ္ ထားေစလုိပါသည္။

 ေအဦးသန္းေအာင္
အၿငိမ္းစားဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
 မႏၲေလးသာသနာ၊မႏၲေလးၿမိဳႈ။
 (၂၀၀၄-ခုဧၿပီလ ၂၅ ရက္)

ဥေယ်ာဇဥ္
   
    မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ အၿငိမ္းစားဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္သည္ မႏၲေလးသာသနာ၏ မွတ္တမ္းတခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ေစရန္အတြက္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား စာအုပ္ကုိထုတ္ ေ၀လုိေသာ ဆႏၵျပင္းျပသည္႔အေလ်ာက္ ယၡဳဤစာအုပ္ကိုထုတ္ေ၀ႏုိင္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်၀မ္းေျမာက္ပါသည္။
   
    ဤစာအုပ္တြင္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသရွိ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ားသုိ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ မ်ိဳးေစ႔မ်ား က်ခဲ႔ၿပိီးေနာက္ ဤခရစ္ယာန္မ်ိဳးေစ႔မ်ား ရွင္သန္ တိုးပြား တည္တန္႔ေစရန္ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္း လာေရာက္၍ သာသနာျပဳခဲ႔ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၄င္းေနာက္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေသာ  ႏုိင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ဖြံ႕ၿဖိိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပန္းေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ လက္လွမ္းမီသ၍ ရွာေဖြတင္ျပထားေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
   
    ေနာင္မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာကုိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည္႔ အနာဂါတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္လည္း ဤစာအုပ္သည္ အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ဤ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳစုေရးသားေပးေသာ ဆရာဦးေအာင္ညႊန္႕ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္
 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ
 မႏၲေလးၿမိဳ႕။


ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား
နိဒါန္း။   ။   ။

    ဘုရင္ဂ်ီဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ေခၚေ၀ၚေသာ အသုံးအႏွုံး ေ၀ါဟာရတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး၏ အမည္ မဟုတ္ပါ။ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ ျဖစ္ပြားေသာ ခရုးဆိတ္ စစ္ပြဲအခ်ိန္က မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဖရင္ကီဟု ေခၚေ၀ၚ ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းဖရင္ကီမွ ဘုရင္ဂ်ိီ အမည္သုိ႔ေျပာင္းလာသည္ဟု ယူဆရသည္။ အေနာက္အာရွသားမ်ားကလည္း ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကရာမ ဤေ၀ါဟာရအာရွ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အိႏိၵယသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ႔သည္။ အာဖကန္နစၥတန္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက အဂၤလိပ္မ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္႔ ေပၚတူဂီမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကသည္။ ေပၚတူဂီႏြယ္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိလည္း ယေန႔တုိင္ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚလ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္း ဘုရင္ဂ်ီမ်ား ေနထုိင္ရာ ရြာမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ဂ်ိီရြာမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားေပၚတြင္လည္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ကို ဘုရင္ဂ်ိီရပ္ကြက္ ဟုူ၍ ယေန႔တုိင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။

    ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာပုံမွာ အင္း၀ဘုရင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သံလ်င္တြင္ ဘုရင္တဆူ သဖြယ္ မင္းမူေနေသာ ေပၚတူဂီ ေခါင္းေဆာင္ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ (၁၆၁၃)ခု တြင္သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေပၚတူဂီ ေခါင္းေဆာင္ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ ကြက္မ်က္ၿပီး က်န္ ေပၚတူဂီႏြယ္၀င္ အားလုံးကုိ စစ္သုံ႕ပန္းမ်ားအျဖစ္ အင္း၀သုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေပၚတူဂီႏြယ္၀င္ အားလုံးကုိ အင္း၀တြင္ စစ္အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားခဲ႔သည္။ သာလြန္မင္းတရား လက္ထက္ေရာက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို စုိးရိမ္ေတာ္မူသျဖင့္ စစ္မွုထမ္းရာ၌ အသုံး၀င္ေသာ လူအခ်ိဳ႕နွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ နန္းေတာ္၌ ဆက္လက္ အမွုထမ္း ေစသည္။ က်န္ ေပၚတူဂီႏြယ္ အားလုံးကုိ ေရွးဦးစြာ စစ္ကုိင္းနယ္ ပရိမၼသုိ႔ ပုိ႔ၿပီး ေနာက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္နွင့္ မူးျမစ္ၾကား ရွိရြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ကာ မိမိတုိ႔ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စၿပီး ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားေပၚ ေပါက္လာသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘုရင္ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္မွုထမ္း ေပးရသည္။ ယေန႔တုိင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရွိႏုိင္ေသာ ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာႀကီးမ်ားမွာ ခ်မ္းသာရြာ၊ေခ်ာင္းရုိး၊ မုံလွ၊ ေခ်ာင္းဦးႏွင့္ နဘက္ရြာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းရုိး ရြာမွအပ ဤရြာႀကီးမ်ားသည္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ား မေရာက္ခင္  နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္ရွိခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။

    ခ်မ္းသာရြာသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း တည္ရွိ၍ ေရဦးၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ (၆)မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ခ်မ္းသာရြာကုိ မည္သည္႔ အခ်ိန္က စတင္ တည္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း မသိရ ေသာ္လည္း ပုဂံဘုရင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး နယ္လွည္႔လာစဥ္ ဤရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္ စိီးေတာ္မူေသာ ျမင္းေတာ္မွာ ေပါင္ခြင္သြား၍ ထုိေနရာရွိ ရြာကုိ ေတာင္ခြင္ရြာဟု ေခၚေ၀ၚ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဤ ရြာေရာက္မွ ျမင္းေတာ္မွာ ခ်မ္းသာရ သြားသျဖင္႕ ခ်မ္းသာရြာဟု အမည္ တြင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေရွးအစဥ္အလာ အဆိုရွိခဲ႕သည္။

    မုံလွရြာသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ခင္ဦးၿမိဳ႔၏ အေနာက္ဘက္(၁၄)မုိင္ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။မုံလွရြာကုိ အင္း၀ဘုရင္ ေရႊနန္းေၾကာ႔ရွင္ ဘုရင္နရပတိ(၈၆၃-၈၈၈) လက္ထက္တြင္ စတင္တည္သည္ ဟုဆိုသည္။ 

    ေခ်ာင္းရုိးရြာသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေရဦး တန္႔ဆည္ကားလမ္း ေပၚတြင္ ရွိ၍ ေရဦးမွ (၈)မုိင္ခန္႔ ေ၀းပါသည္။ ေခ်ာင္းရုိးရြာကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၃၇) ခုႏွစ္ေလာက္က တည္ခဲ႔သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၀၉၉)တြင္ ရတနာကုန္းရုိးရွိ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ား ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ် ေနထုိင္ရာမွ ေခ်ာင္းရုိး ဘုရင္ဂ်ီရြာ တည္ရွိခဲ႔သည္။

    ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႔သည္ မုံရြာၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁၄)မုိင္အကြာ မုံရြာ မႏၲေလးကားလမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိသည္။ ေခ်ာင္းဦး(၁၀)ရြာစစ္တမ္းသမုိင္းသည္(၅)ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ျပဳစုထားေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ ပထမစစ္တမ္းအရ ပုဂံျပည္ေစာရဟန္းမင္းျပဳစဥ္ၿမိဳ႕ေပါင္း(၈)ၿမိဳ႕ ရြာ(၁၀)ရြာျပဳစုခဲ႔သည္႔အထဲ တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၂၈၇)ခုႏွစ္တြင္ သံေထာက္(၁၀)ရြာကုိ ျပဳစုခဲ႔သည္။ ယခုအခါ သံေထာက္အမည္ေပ်ာက္၍ ေခ်ာင္းဦးဟုအမည္တြင္သည္။

    နဘက္ရြာသည္ စစ္ကုိ္င္းတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းခရုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိ၍ ေျမာင္ၿမိဳ႔၏ ေတာင္ဘက္ (၇) မိုင္ကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ နဘက္ရြာကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၄၆၀) ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၀၉၈) တြင္ တည္ေထာင္ ခဲ႔သည္ဟု (၁၃၁၄)ခု တန္ေဆာင္မုန္းလၦဳတ္ (၆)ရက္ေန႔ ထုတ္ အေရးေပၚ သတင္းစာအရ သိရသည္။

    ဘုရင္ဂ်ိီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ အသက္ရွင္ႀကသလုိ ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ားသည္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ အသက္၀င္ ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ဘာသာေရး ကိစၥအ၀၀ အတြက္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွိဘု႔ိ လုိအပ္ပါသည္။ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ ျပည္႔စုံပါသည္။ ထုိ႔အတူ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား၏ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်မ္းမာေရး ၊ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွု အတြက္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဦးေဆာင္ေလ႔ ရွိပါသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွုသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္မွု အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား အေႀကာင္း တင္ျပရာတြင္ ဤ ရြာႀကီးမ်ားကုိ ထိန္းသိိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ တင္ျပျခင္းျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္လိမ္႔မည္ဟု ယူဆပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္႔ အခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလအထိ အစဥ္ အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။

    ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားကုိ တရြာစီ အေၾကာင္းကုိသိလုိပါက ထုိရြာႀကီးမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အစဥ္လုိက္ ဖတ္ရွုျခင္းျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သိလုိသူမ်ားအတြက္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္စာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ခ်မ္းသာရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္ေဂတာနုိမန္ေတဂါးဇား ၁၁။ ဖါသာရ္ အန္ျဒဴးဦးဘခ်ိဳ
၂။    ။    လူ၀စ္ဂရြန္ဒုိးနား ၁၂။    ။    ေလအုိဦး၀န္
၃။    ။    ဘူထီရုိနီ ၁၃။    ။    မုိးဇယ္ဦးဘခင္
၄။    ။    ပုိလီညာနီ ၁၄။    ။    ေပါလ္ဦးေက်ာ္
၅။    ။    အန္ဒရီေနာ ၁၅။    ။    စခရီးဗင္းဦးဘတုတ္
၆။    ။    ဂ်ိဳဇက္ဖုိး ၁၆။    ။    ယူးစေတ႔ဥိီးခ်စ္ဦး
၇။    ။    ဂ်ီရုိး ၁၇။    ။  ဂၽြန္ဦးေမာင္ကေလး
၈။    ။    ဘူးလီးရက္စ္ ၁၈။    ။    ပီတာဦးျမေအာင္
၉။    ။    ဂရမ္းနီးရဲ ၁၉။    ။    ေပါလ္ဦးထြန္းျမင့္
၁၀။    ။    ပေလးတီးယား ၂၀။    ။ ေဘာ္စကုိေက်ာ္ထြန္းျမင့္  

မုံလွရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္ဂါလီးဇီးယား ၁၁။ဖါသာရ္ေရမန္းဒက္
၂။ ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ ၁၂။ဖါသာရ္ကြီးရုိး
၃။ ဖါသာရ္ပုိလီညာနီ ၁၃။ဖါသာရ္လူ၀ီဦးခ်ိပ္
၄။ ဖါသာရ္အင္ရီခ်ီ ၁၄။ဖါသာရ္စတီးဗင္းဦးဘအုိ
၅။ ဖါသာရ္အီဇုိလာ ၁၅။ဖါသာရ္ဖီးလစ္ဦးလင္း
၆။ ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီး  ၁၆။ဖါသာရ္အာလ္ဖုန္းစ္ဦးကုိေလး
၇။ ဖါသာရ္ဒါမာတုိ ၁၇။ဖါသာရ္ဖီးလစ္ ဦးဘေရႊ
၈။ ဖါသာရ္ေလာရင္း ၁၈။ဖါသာရ္ေဒါမနစ္ဂ်ိဳတု
၉။ ဖါသာရ္ေလဂ်မ္းဒရယ္ ၁၉။ဖါသာရ္ပီတာစိန္လွိဳင္ဦး
၁၀။ ဖါသာရ္ဟဲ

ေခ်ာင္းရုိးရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ဖါသာရ္ပုိလီညာနီ ၅။ဖါသာရ္ရာဖါအဲလ္ဦးဘရီ
၂။ဖါသာရ္ေလာရင္း ၆။ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားဗင္ဒါရင္
၃။ဖါသာရ္အာလုိက္ဆီဦးဘဒင္         ၇။ဖါသာရ္ေဂ်ာ႔ဦးခင္ေမာင္ေထြး
၄။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီဦးေက်ာ္မင္း         ၈။ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးထြန္းျမင့္

ေခ်ာင္းဦးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ဖါသာရ္ေဒၚနာတီ ၁၇။ဖါသာရ္ဂ်ိဳဇက္မုိး           
၂။ဖါသာရ္ဂါလီဇိီယား ၁၈။ဖါသာရ္ဒူးဟန္း           
၃။ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ ၁၉။ဖါသာရ္ဂ်ိီးရုိး           
၄။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီေရး ၂၀။ဖါသာရ္ေရမန္းဒက္           
၅။ဖါသာရ္ရုိဗာရိဇုိ ၂၁။ဖါသာရ္ေတာမား
၆။ဖါသာရ္ရစ္ကား ၂၂။ဖါသာရ္အာလာ
၇။ဖါသာရ္ဗာတစ္လီ ၂၃။ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ဦး၀င္း
၈။ဖါသာရ္အန္ဒရီေနာ ၂၄။ဖါသာရ္ပီတာ
၉။ဖါသာရ္ပုိဂိုလုိတီ ၂၅။ဖါသာရ္ႀသဂုတ္စတင္းဦးေဖ
၁၀။ဖါသာရ္ဂါတူတီ ၂၆။ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးေက်ာ္
၁၁။ဖါသာရ္ပါခ်ီအုိတီ ၂၇။ဖါသာရ္ရာဖါအဲလ္ဦးဘရီ
၁၂။ဖါသာရ္တက္ဆီအုိ ၂၈။ဖါသာရ္ဂၽြန္ဦးေမာင္ကေလး
၁၃။ဖါသာရ္ပရီနုိအီဇုိလာ ၂၉။ဖါသာရ္ယူးစေတ႔စ္ဦးခ်စ္ဦး
၁၄။ဖါသာရ္ေဖာ္နယ္လီ ၃၀။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီေမာင္ေမာင္ခင္
၁၅။ဖါသာရ္ေလေကာင္း ၃၁။ဖါသာရ္ဂၽြန္ေမာင္ဆန္း
၁၆။ဖါသာရ္ဂီးလားမက္ ၃၂။ဖါသာရ္ပီတာမ်ိဳးေအာင္

နဘက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကိီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္စံဂ်ဲရ္မာနုိ ၁၃။ ဖါသာရ္ဖူးလ္ကီးေယး
 ၂။ ဖါသာရ္ရစ္ကား ၁၄။ ဖါသာရ္ကီြးရုိး
 ၃။ ဖါသာရ္ဗါတစ္လီ ၁၅။ ဖါသာရ္ရူးပင္
 ၄။ ဖါသာရ္အန္ဒရီေနာ ၁၆။ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးဦးဘခ်ိဳ
 ၅။ ဖါသာရ္ဂါဘူတီ ၁၇။ ဖါသာရ္ေဂ်ာ႕ဦးေမာင္ငယ္
 ၆။ ဖါသာရ္ပါခ်ီအုိတီ ၁၈။ ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးေက်ာ္
 ၇။ ဖါသာရ္ေဖၚနယ္လီ ၁၉။ ဖါသာရ္ဟင္နရီဦးစန္းႀကည္
 ၈။ ဖါသာရ္ပါရုိတုိ ၂၀။ ဖါသာရ္ေလအုိဦး၀န္
 ၉။ ဖါသာရ္ေလေကာင္း ၂၁။ ဖါသာရ္ယူးစေတ႔စ္ဦးခ်စ္ဥိီး
၁၀။ ဖါသာရ္ဗိယက္ ၂၂။ ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီဦးေမာင္ေမာင္ခင္
၁၁။ ဖါသာရ္လာဘြန္း ၂၃။ ဖါသာရ္ဂၽြန္ေမာင္ဆန္း
၁၂။ ဖါသာရ္ေလာရင္း ၂၄။ ဖါသာရ္နီေကာလပ္ၿပံဳးခ်ိဳ

ဆရာေအာင္ညႊန္႕
မႏၲေလး

အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံအညာေဒသသုိ႔
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားေရာက္ရွိလာျခင္း

တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ရာစုကစ၍ ေပၚတူဂီတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိခဲ႔သည္။ ေပၚ တူဂီေခါင္းေဆာင္ အယ္လဗူကပ္သည္(၁၅၁၁)ခုႏွစ္မွာ မေလးကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ မလကၠာကုိသိမ္း၍ တနသၤာရီ၊ မုတၲမႏွင့္ ပဂုိးၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေစတမန္မ်ားေစလႊတ္၍ ေရာင္း၀ယ္ေရး စကားကမ္းလွမ္းခဲ႔သည္။ အန္ေထာ္နီေကာ္ရီယာက(၁၅၁၉)ခုတြင္ ေပၚတူဂီကုိယ္စား မုတၲမၿမိဳ႕စားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ႔သည္ တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ရာစုအလယ္မွ စ၍ စစ္တေကာင္းတြင္ အေျချပဳၿပီး ေပၚတူဂီတုိ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ အ ႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ႔ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေသနတ္၊အေျမာက္မ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေပၚတူ ဂီႏုိင္ငံသားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကတည္းကလည္း ျမန္မာမင္းတုိ႔ထံ၌ ေသနတ္အမွုထမ္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အမွု ထမ္းၾကသည္။ တပင္ေရႊထီးလက္ေအာက္၌ ဂ်ိဳ၀ါေနာကယယ္ေရာ ေခါင္းေဆာင္သည္႕ေပၚတူဂီ အမွု ထမ္းခုႏွစ္ရာရွိခဲ႔ဘူးသည္။

ေပၚတူဂီစစ္ဗိုလ္ဆာလ္ဗာေဒၚရီေဘအီရုိေဒေဘာ္ဆာသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၅၅၀) အကုန္ ေလာက္တြင္  ရခုိင္မင္းရာဇာႀကီးထံ ဗုိလ္မွူးအျဖစ္၀င္ေရာက္အမွုထမ္းရာ သူႏွင့္တြဲဖက္၍ ဖီးလစ္ဒီဗ ရစ္တုိနီကိုတီလည္း အမွုထမ္းသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၅၉၉-၁၆၀၀) တြင္ ေတာင္ငူ နွင့္ ရခုိင္ ပူေပါင္း ၍ ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ကုိ တုိက္ခုုိက္သည္႔အခါ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ ရခုိင္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္တုိက္ ခုိက္ေပးခဲ႔သည္။ ရခုိင္ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီးသည္ ပဲခူးကုိ ေအာင္ျမင္ေသာအခါမိမိအား အကူအညီေပး ခဲ႔ေသာ ဖီးလစ္ဒီဗစရစ္တုိ ေခါင္းေဆာင္သည္႔ ေပၚတူဂီတုိ႔အား သံလ်င္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ သံလ်င္ကုိ ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တပ္မ်ားေဆာက္လုပ္၍အင္အားျဖည္႔ .....

ဆက္ရန္... 

သန္းထြန္း ၊ေဒါက္တာ ၊ေခတ္သစ္ရာဇ၀င္၊ မဟာ ဒဂုံ စာပုံႏွိပ္တုိက္၊ အမွတ္ ၇၂ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒုတိယအႀကိမ္ စာမ်က္ႏွာ ၆၉ - ၇၀