Friday, May 31, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၂)


 ေပၚတူဂီ စစ္ဗိုလ္ ဆာလ္ဗာ ေဒၚရီ ေဘအီရုိေဒ ေဘာ္ဆာသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၅၅၀) အကုန္ ေလာက္တြင္  ရခုိင္မင္း ရာဇာႀကီးထံ ဗုိလ္မွူးအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အမွုထမ္းရာ သူႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိနီကိုတီလည္း အမွုထမ္းသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၅၉၉-၁၆၀၀) တြင္ ေတာင္ငူနွင့္ ရခုိင္ ပူေပါင္း၍ ဟံသာ၀တီ နႏၵဘုရင္ကုိ တုိက္ခုုိက္သည္႔ အခါ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ ရခုိင္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ ေပးခဲ႔သည္။ ရခုိင္ဘုရင္မင္း ရာဇာႀကီးသည္ ပဲခူးကုိ ေအာင္ျမင္ေသာ အခါ မိမိအား အကူအညီ ေပးခဲ႔ေသာ ဖီးလစ္ဒီဗစရစ္တုိ ေခါင္းေဆာင္သည္႔ ေပၚတူဂီတုိ႔အား သံလ်င္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ သံလ်င္ကုိ ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္၍ အင္အားျဖည္႔ တင္းလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒီဗရစ္တုိသည္ သံလ်င္တြင္ ရွင္ဘုရင္ အေခၚခံ၍ သီးျခား အုပ္စုိးသည္။ ပုသိမ္ ဒလ စေသာ သေဘၤာဆိပ္မ်ားကုိလည္း သိမ္းပုိက္ ထားသည္။ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး သိမ္းယူရန္ ႀကံစည္ေနသည္။ ဒီဗရစ္တုိသည္ ရုိမင္ကက္သလစ္ဘာသာကုိ အားေပးသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ဘုန္းႀကီး ကူမာဇာ ယူအန္တုိနီႏွင့္ အယူတူဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္တုိ႔ကုိ ဘိသိတ္ေပးသည္။

    ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ေပၚတူဂီ လူမ်ိဳး အေျမာက္အမ်ား သံလ်င္ ေနထုိင္လာၾကသည္။ ေဂ်ဇိြတ္ဂုိဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရေဗာဗစ္ (Fr.Boves)ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကိီး ဖါသာရ္ ဖါနန္ဒစ္ဇ္ (Fr.Femandez)တုိ႔ ေရာက္လာ၍ ႏွစ ္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး အိႏၵိယသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။ ၄င္းအသင္းဂိုဏ္းမွ ပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကား (Fr.Defonseca) ႏွင္႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိႏူးနစ္ (Fr.DiegoNunes)တုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။

    ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၁၂)ခုတြင္ ဒီဗရစ္တုိသည္ မုတၲမစား ဗညားဒလႏွင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ေတာင္ငူသုိ႔ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္သည္။ ေတာင္ငူတြင္ (၁၀)ရက္ ခန္႔ေန၍ ေရႊနန္းေတာ္ကုိ မီးတုိက္သည္ ဆင္ျမင္း လူသူ ေရႊေငြတုိ႔ကုိ ယူ၍ သံလ်င္ကုိ ျပန္သည္။ ေတာင္ငူ ဘုရင္ နတ္ရွင္ေနာင္ကုိလည္း သံလ်င္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားသည္။ သံလ်င္တြင္ နတ္သွွ်င္ေနာင္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာသုိ႔၀င္ေၾကာင္း အဆုိရွိသည္။

    ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၀၅)ခုတြင္ မဟာဓမၼရာဇာ (ေနာက္ဘက္လြန္မင္း) အင္း၀ထိီးနန္းကုိ စုိးစံေတာ္မူုသည္။ (၁၆၁၃)ခုတြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သံလ်င္ကုိ တုိက္ခုိက္ ေအာင္ျမင္သည္။ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ လွ်ိဳ၍ သတ္သည္။ က်န္ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သားမယား အဆက္အႏြယ္ အေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ကုိ အင္း၀သုိ႔ သုံ႕ပန္းအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ သံလ်င္မွ အင္း၀သုိ႔ သြားေသာ ခရီးလမ္းမွာ ႏွိပ္စက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံၾကရသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိႏူးနစ္ (Fr.Diego  Nunes) မွာ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွု ဒဏ္ေၾကာင့္ သံလ်င္ အင္း၀ခရီးတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒးဖုန္းေဆးကား (Fr.Defonseca)က အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ဂုိအာၿမိဳ႕ရွိ၊ ဘုရင္ခံထံသုိ႔ အင္း၀မွ (၁၆၁၆)ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၂၉)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေရးသား ေပးပုိ႔ေသာစာ၏ တစိတ္တေသကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ ပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းနွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ (၅၀၀၀) ေက်ာ္ အဖမ္းခံရျခင္း၊ အေၾကာင္းရင္း အမွန္ကုိ အရွင္မင္းျမတ္၏ တုိင္းျပည္၏ အက်ိဳးအတြက္ သိရွိစိမ္႔ေသာငွာ ေရးသား ေဖၚျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သံလ်င္ၿမိဳ႕ကုိ မဟာ ဓမၼရာဇာ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၁၃) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၀)ရက္ မွ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ အထိ ၀ိုင္း၀န္း ပိတ္ဆုိ႔ တုိက္ခုိက္ ခဲ႔ၾကသည္။ အင္အား မမွွွ်၍ သံလ်င္ၿမိဳ႕ က်ဆုံးရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အားလုံးကုိ ေက်းကၽြန္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိးႏူးနစ္တုိ႔လည္း သံေျခက်င္း အခတ္ခံ ရပါသည္။ အဆုိး၀ါးဆုံး ရက္စက္ ၾကမ္းႀကဳပ္သည္႔ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွုကုိ ခံၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစေရး အတြက္ အံႀကိတ္ ခံခဲ႔ၾကရပါသည္။ ပထ၀ီ ေျမႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ေမြ႔ရာႏွင့္ ကုတင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အစာ အတြက္ တစ္ေန႕လ်င္ ဆန္ျပဳတ္ တစ္ခြက္ ရရွိပါသည္။ ျမန္မာ စစ္သားမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ဘုရင္ ႏွစ္ခ်ိဳက္ေစရန္ လူမ်ားေရွ႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား မၾကာခဏ ရုိက္ႏွက္ေလ႔ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လက္နက္ခ် အညံ႕ခံရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပါးမ်ားကုိ လက္၀ါးျဖင့္ ရုိက္ပါသည္။ မ်က္ႏွာကုိလည္း မၾကာခဏ လက္သီးႏွင့္ ထုိးပါသည္။ အစာငတ္ ေရငတ္ျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါတြင္လည္း ရက္စစ္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွုကုိ ခံစားၾကရပါသည္။ မင္းစုုိး ရာဇာ အမ်ိိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္း၊ သာမန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၄င္း၊ ငတ္လြန္း လွသျဖင့္ တအိမ္တက္ဆင္း တအိမ္တက္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ ၾကရပါသည္။ မိသားစုမ်ားမွာလည္း မယား တကြဲ သားတကြဲ ျဖစ္ေန ၾကရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ရရွိမည္႕ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ယုံၾကည္ ကုိးစားစြာျဖင့္ ဆုေတာင္းရင္း ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ဆုိင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားသည္ အင္း၀တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ေနထုိင္ရ၍ ခရစ္ယာန္ (၅၀၀၀)ေက်ာ္ တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။  

    ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၂၈) တြင္ မဟာဓမၼရာဇာ (အေနာက္ဘက္လြန္မင္း) သည္ ဟံသာ၀တီ ပဲခူးေခ်ာင္းသစ္ အေနာက္ဘက္ ယာယီ စံနန္းေတာ္၌ ေနထုိင္စဥ္သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺ လုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ညီျဖစ္ေသာ သတုိးဓမၼရာဇာ (သာလြန္မင္း)သည္ ဟံသာ၀တီ ပဲခူးတြင္မင္း ျဖစ္လာသည္။ သာလြန္မင္းသည္ ပထမဦးစြာ ဟံသာ၀တီကုိ ေနျပည္ေတာ္ျပဳ၍ ေလးႏွစ္ ပတ္လုံး ျပည္ေရး ရြာမွ ုစီရင္ၿပီး (၁၆၃၃) တြင္ ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္၌ ဘိသိတ္ခံသည္။

    ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၃၅) တြင္ သာလြန္မင္းသည္ ျမန္မာ ေနျပည္ေတာ္ကုိ အင္း၀သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း တည္ေထာင္သည္။ ၁၀ သာလြန္မင္းသည္ (၁၆၃၅)ခု စက္တင္ဘာလ အတြင္း၌ ဒတ္ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဒီရက္စ္တြိဳင္းရဲ ႏွင့္ ဗီဒယဲရတ္ဆိန္ ေပါပတာ (Dirck Steur and Wiert Jansen Popta) တုိ႕ကုိ အင္း၀ နန္းေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံ လက္ခံ၍ ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံသည္။ ၁၁ လစၥဘြန္းၿမိဳ႕ (၁၆၉၅) က ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႀသဂုတ္စတင္း ေဒေဂ်ဇူး (Fr.Augustin De Jesu) ေရးခဲ႔ေသာ မွတ္တမ္းတြင္ (၁၆၃၅) ခုႏွစ္ သူ အင္း၀ ေရာက္စဥ္က သံလ်င္မွ ဖမ္းလာေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ အင္း၀၌ ေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္ းေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၂

    သာလြန္မင္း ထီးနန္း စုိးစံစဥ္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္တြင္ နုိင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားျပား လာသည္ကုိ စုိးရိမ္ေတာ္မူသျဖင့္ စစ္မွုထမ္းရာ၌ အသုံး၀င္သည္႔ လူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ နန္းေတာ္၌ ဆက္လက္ အမွုထမ္းေစ၍ က်န္လူမ်ားကုိ စစ္ကုိင္းနယ္ ပရိမၼသုိ႔ ေရွးဦးစြာ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ မူးျမစ္ အၾကား ရြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႕ကာ မိမိတုိ႔ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ ၄င္း အခ်ိန္မွာပင္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ရာ၌ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ႔သည္႔ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္တုိ႔ကုိ မူလ ရွိရင္း ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ အတူ ေနရာ ခ်ထားခဲ႔သည္။ ၁၃ ၄င္းတုိ႔ ဘာသာ ထုံးစံအတုိင္း ဘုရင္ဂ်ီ လူမ်ိဳး သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုိးကြယ္ ေနထုိင္ၾကရသည္။ ၄င္းတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ရြာမ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီရြာ (ဖရင္ဂ်ိီ)ရြာမ်ားဟု ယခုတုိင္ တြင္သည္။ ထုိဘုရင္ဂ်ီတုိ႔ အဆက္အႏြယ္က ယခုအခါ (၂၄၀၀) ခန္႔ ရိွသည္။ သံု႕လူ ေပၚတူဂီလူမ်ိဳးတုိ႔ကား ျမန္မာမင္း အဆက္ဆက္တုိ႔တြင္ အေျမာက္သား အျဖစ္ အမွုထမ္း ၾကသည္။ ေနာင္မင္းတုိ႔ လက္ထက္ သုံ႕ပန္းျဖစ္ေသာ ကုလားျဖဴ လူမ်ိဳးတုိ႔ကုိလည္း ထုိဘုရင္ဂ်ိီ ရြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔၍ ေနထုိင္ေစသည္။ ၁၄

    ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္အညာ ေဒသသုိ႔ ေပၚတူဂီ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ပထမဆုံး စတင္ ေရာက္ရွိသည္႔ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁၈၆၁) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘီဂန္းဒက္သည္ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာမ်ားသုိ႔ လွည္႕လည္ သြားေရာက္၍ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရင္ဂ်ီရြာတုိင္းရွိ အစဥ္အဆက္ မွတ္သား ထားတတ္ၾကေသာ လူႀကီး သူမမ်ားကို ေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္ ဘုိးဘြားမ်ား ပထမဆုံး ေရာက္ရွိသည္႔ အခ်ိန္ကာလကုိ ေမးျမန္း စုံစမ္းခဲ႔ရာ ကက္သလစ္ ဘုိးဘြားမ်ား ဤရြာမ်ားသုိ႔  ပထမဆုံး ေရာက္ရွိခဲ႔ၾကေသာ အခ်ိန္ ကာလမွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၉၉) ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာတုိင္းမွ တူညီေသာ အေျဖကုိ ရရွိသျဖင့္ ဤ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာမ်ားသုိ႔ ပထမဆုံး ေပၚတူဂီ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္႔ႏွစ္ အတိအက်မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၉၉) ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၃၇) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၅


။ အေျချပျမန္မာႏုိင္ငံေရး သမုိင္း၊ ပထမတြဲျမန္မာ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ မူပုိင္။ စာေပ ဗိမာန္ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ပထမ အႀကိမ္ (၁၉၇၀) စာမ်က္ႏွာ ၄၀၄-၄၁၀ ေနာင္ ဤ စာအုပ္ကုိ ကုိးကားလ်င္ အေျချပႏုိင္ငံေရး သမုိင္း ပတြဲ ဟုေဖၚျပမည္။
။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ရာဇ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ကက္သလစ္ ပုံႏွိပ္တုိက္ ၊ေတာင္ငူ (၁၉၆၂) စာမ်က္ႏွာ ၃၁၉ ၊ေနာင္ ဤ စာအုပ္ကုိ ကုိးကားလ်င္ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္ဟု အတုိေဖၚျပ မည္။
။ အေျချပႏုိင္ငံေရး သမုိင္း၊ ပတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၁၄
။ ဦးဘသန္း ေက်ာင္းသုံးျမန္မာ ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ၂၄၂
။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ - ၃၂၀
။ The Annual Letter of 1615, The Voice, Dec,1926.
။ The letter from Fr.De Fonseca, The voice, Dec,1926.
။ Extract from the annual letter of 1620.The voice,1926.
။ အေျချပဳႏုိင္ငံေရး သမုိင္း ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၂၅-၂၈
၁၀။ ခင္ျမၾကဴ ၊ေဒါက္တာ၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၊ျပင္သစ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သမုိင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၇၆၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း စာေပဗိမာန္ ပုံႏွိပ္တုိက္ ရန္ကုန္ စာမ်က္ႏွာ ၂။ န၀မတန္းျမန္မာ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ-၅၄
၁၁။ အေျချပဳႏုိင္ငံေရး သမုိင္း ပတြဲ စာမ်က္ႏွာ -၄၃၈
၁၂။ The voice,oct,1941,p-12
၁၃။ The voice,sept,1941
၁၄။ ဦးဘသန္းေက်ာင္းသုံးျမန္မာ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ -၂၇၁
၁၅။ Biganaet,An outline of the History of the catholic Burmese  Mission, From the year 1720 to 1887 printed at Hanthawaddy press,1887 p-8 ေနာင္ ဤစာအုပ္ကုိ ကုိးကားလ်င္ Bigandet, Catholic Burmese Mission ဟုအတိုေဖၚျပမည္။


အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ားတြင္
ေနထုိင္ၾကေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္္မ်ားကို
ၾကည္႔ရွု ထိန္းသိမ္းရန္ လာေရာက္ခဲ႔ၾကသည္႔ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

ဖါသာရ္ေဒဖုန္းေဆးကား
Fr. De Fonseca (Jesuit)
    ေဂ်ဇြိတ္ ဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားႏွင့္ ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိႏူးနစ္တုိ႕သည္ သံလ်င္တြင္ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိ အုပ္စုိးသည္႔ အခ်ိန္က ေပၚတူဂီ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ၾကည္႔ရွုရန္ ေရာက္ရွိ လာခဲ႔ၾကသည္။ (၁၆၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဘုရင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သံလ်င္ကုိ တုိက္ခုိက္ ေအာင္ျမင္၍ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိတုိ႔ကုိ ကြပ္မ်က္ ခဲ႔သည္။ သံလ်င္ရွိ ေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္(၄၀၀၀) ေက်ာ္ကုုိ စစ္သုံပန္း အျဖစ္ႏွင့္ အင္း၀သုိ႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားႏွင့္ ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိဒူးနစ္တို႔လည္း ေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ အတူ စစ္သုံပန္း အျဖစ္ ပါရွိခဲ႔ၾကသည္။ ဖါသာရ္ ဒီေအဂုိႏူးနစ္သည္ ဗမာ စစ္သားမ်ား၏ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွု ဒဏ္ေၾကာင့္ သံလ်င္နွင္႔ အင္း၀ ခရီး၌ပင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူသည္။ ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားသည္ အင္း၀တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စစ္ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေနထုိင္ ၾကရေသာ ေပၚတူဂီ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ေစာင္႔ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းခဲ႔သည္။ ေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ မူးျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အၾကား ရြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေသာအခါတြင္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ႏွင့္ အတူ လုိက္ပါ၍ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔သည္။ ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားသည္ ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာႀကီး (၈)ရြာတြင္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္၍ (၂၆)ႏွစ္တုိင္တုိင္ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ႔သည္။

။ (က) The  voice,Dec,1926 (ခ) The annual letter of 1615 (ဂ) ကက္သလစ္ရာဇ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၀

 ဖါသာရ္ေဒနိစ္အာတူးမက္
(Fr. Denis Atumes)(Jesuit)
    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကား ေနာက္တြင္ ေဂ်ဇိြတ္အသင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဒနိစ္ အာတူးမက္စ္ ေရာက္လာသည္။ ဤဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အသက္အရြယ္ ႏုပ်ိဳ၍ ရဲရင္႔ ျဖတ္လတ္ သူ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီး (၈)ရြာကုိ  လွည္လည္ ၾကည္႔ရွု ရသည္။ ဖါသာရ္ အာတူးမက္ လက္ထက္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီး (၈)၇ြာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဘာသာ၀င္ ဦးေရမွာ အင္း၀ (၁၅၀)။ နဘက္ (၃၀၀)။ လက္ေတာ္ရာ ေခ်ာင္းဦး(၄၀၀)။ မုဆိုးဘုိ ေရႊဘုိ (၇၀)။ အာလံ ဟလင္း (၆၀)။ ဆီကိမ္ သစ္ဆိမ္႔ (၂၀၀)။ စဥ္ဂြင္၊ စဥ္႔ဂူ (၈၀)တုိ႕ ျဖစ္ၾက ေလသည္။ ဖါသာရ္ အာတူးမက္စ္သည္ (၅)ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ အိႏိၵယသုိ႔ ျပန္ႂကြ သြားသည္။

။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၁

ဖါသာရ္ စီေမာင္ေရာ ဒရီဂဲဇ္
Fr. Simon Rodrigues  (Jesuit)
    သကၠရာဇ္ (၁၆၅၂) ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယရွိ ေဂ်ဇိြတ္အသင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ စီေမာင္ေရာဒရီဂဲဇ္ ေရာက္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖါသာရ္ ေဒဖုန္းေဆးကားမွာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင္႔ျပီျဖစ္၍ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ားကုိ ဖါသာရ္ စီေမာင္ေရာဒရီဂဲဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ၄င္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနာက္ ေဂ်ဇိြတ္ဂုိဏ္းမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရာက္လာျခင္း မရွိေတာ႔ေပ။ သံလ်င္၊ ပဲခူး၊ မုတၲမ၊ ရခုိင္ျပည္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေပၚတူဂီ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိမူ ေပၚတူဂီ ဘုန္းႀကီး အခ်ိဳ႕လာေရာက္ ႀကည္႔ရူ ၾကသည္။ ၄င္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔သည္ သာသနာ ပ်ံ႕ပြားေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၉၀) ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႔ သာသနာျပဳ အသင္းဂုိဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ေဂ်ႏူိး (Fr.Joret) တုိ႕ ယုိးဒယားျပည္မွ ပဲခူးသုိ႔ ေရာက္လာၾက၍ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရာ ေအာင္ျမင္မွု ရရွိျငားေသာ္လည္း ေပၚတူဂီ လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုံးေခ်ာမွုေၾကာင့္ ေတာေတာင္ ထူထပ္ေသာ ေနရာသုိ႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံရသည္။

။ ကက္သလစ္ ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၁ - ၃၂၂

ဖါသာရ္ေဂ်ႏူိးႏွင့္ ဖါသာရ္ေဂ်ာရက္
Fr. Genoud and Fr.Joret (Paris Foreign Mission)
     ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ အနိီး ေညာင္၀ုိင္းရပ္၊ ပဲခူး ေခ်ာင္းနားတြင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡၡ ၿခိဳးၿခံစြာႏွင္႔ တရားက်င့္လ်က္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တရား ေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာေျပာ သီတင္းသုံးလ်က္ ရွိသည္။ ထုိစဥ္က ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ရြာငယ္မွ်သာ ျဖစ္၍ ေညာင္၀ုိင္း အရပ္သည္ ေတာ အတိသာ ျဖစ္ေန၏။ ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီတင္း သုံးရာေဒသသုိ႔ ထုိအရပ္ ေဒသမွ သားအဖ ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ဟင္းခ်က္ စရာ အသီးအႏွံ ရွာရင္း ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထုိေတာ္ထဲတြင္ သားျဖစ္သူကုိ ေႁမြ ကုိက္ ခံလုိက္ရသျဖင့္ ဖခင္ ျဖစ္သူမွာ လက္မွိုင္ခ်လ်က္ ေနသည္႔ အတြင္း ထုိဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕၍ ေဆးကု ေပးရာ ေကာင္းမြန္စြာ ေပ်ာက္ကင္း သြားသည္။ ထုိအခါ လယ္သမား သားအဖ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ အားရ ၀မ္းသာစြာႏွင့္ အိမ္မွာ ေဆာင္ထားရန္ ေဆးနည္း ေပးပါ။ ဆရာႀကီးတို႕ ေက်းဇူးကုိ ဘယ္အခါမွ် မေမ႔ပါ၊၊ ေက်းဇူးႀကီး လွပါသည္ဟု ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးမွ ျပန္ေျပာသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ အသင္႔ ေဖၚစပ္ထားေသာ ေဆး မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ တန္ခုိး ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အစြမ္းသတိၲႏွင့္ သင္တုိ႔ အသက္ ခ်မ္းသာသည္ မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရား၏ ဟုတ္မွန္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ သင္တုိ႔ အသက္ ခ်မ္းသာရသည္။ သင္တုိ႔အား တုိက္ေကၽြး ပက္ဖ်န္းေသာ ေရသည္ ဘုရားသခင္ စီမံ ထားေသာ ပရိတ္ေရမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔ ကုိယ္၌ လိမ္းေပးေသာ ေဆးမ်ားသည၊္လည္း ဤေတာ္ထဲ၌ ရွိေသာ သစ္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေဆးပင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားကုိ ယုံ႕ၾကည္ နားေထာင္ ကတိ သစၥာ တည္ၾကည္ေသာ သူမ်ားသည္ ေဆး၀ါး လုိက္တတ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္း မ်ိဳးစုံတုိ႔ကုိ သားအဖ ႏွစ္ဦးတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေအာင္ သြန္သင္ ျပသ ေဟာေျပာရာတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းႏွင္႔ သဒၶၥါ ၾကည္လင္စြာ ကုိးကြယ္ပါမည္။ ဆရာႀကီးတုိ႔ တရားမ်ားကုိ ေျပာျပပါဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းပန္ၾကေသာ အခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးက သင္တို႔ အခု ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုိေသာ ဆုေတာင္း ေမတၲာမ်ားကုိ သင္ၾကား ေပးမည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေအာင္ က်က္မွတ္ရမည္။ မွတ္မိေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆီ ျပန္လာပါဟု မွာႀကား လုိက္ေလသည္။ ထုိ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ အိမ္ကုိ ျပန္ေရာက္၍ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံကုိ အားရ ၀မ္းသာစြာႏွင့္ ျပန္ေျပာေသာအခါ တစ္ေယာက္စကား တစ္ရာႀကားသျဖင့္ သတင္းပ်ံ႕ သြား၏ တျခား ေရာဂါ ကပ္ေရာက္သူ စုန္းပူး နတ္ပူးေသာ သူတုိ႔သည္လည္း ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂)ပါးထံ သြားေရာက္ ကုသ ၾကသည္။ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေသာ လူမမာ တုိ႔သည္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘုန္းႀကီး (၂)ပါး၏ ၾကင္နာ သနားတတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွိျခင္း အေၾကာင္းကုိ အနီးအေ၀း အရပ္မ်ားတြင္ ေျပာၾကားျခင္းေၾကာင့္ မင္းမွုထမ္း အရာရွိမ်ားနွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားပင္ နာမက်န္း ရွိေသာ မိမိတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ထံသုိ႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ႔ၾကသည္။

    မိမိတုိ႔ ပင္ပန္းစြာ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ရပ္ကြက္သစ္၌ မိမိတုိ႔ ခံစားရေသာ ယုံၾကည္ ကုိးစားျခင္းသည္ ေသ၀နီး ကေလး မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ေဆးေၾကာရန္ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားကုိ တရားေဟာရန္ အခြင့္ကုိ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေလသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ စည္ကား လာသျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ီ သာသနာ၏ ဗဟုိရ္ဌာန တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ အေျခသုိ႔ ေရာက္လာေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ေဆးကုသ ေပးၾကရင္း ဟုတ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ တရားေတာ္ ေဟာေျပာ ၾကသျဖင့္ လူ ပရိတ္သတ္မ်ား တုိ႔သည္ ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ ႏွင့္ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾက၍ ဘုရားသခင္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးက်ဴး ၾကေလသည္။ ဤနည္းျဖင့္ လူ ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ တေန႕ထက္ တေန႔ တုိးပြား၍ မ်ားျပားလာ ေလရာ၊ မလုိေသာ သူမ်ားသည္ စည္းေ၀း တုိင္ပင္ၾကၿပီး ဘုရင္႔ထံ ဂုံးတုိက္ သံေတာ္ဦး တင္ၾကသည္။ ဘုရင္သည္ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံကုိ သိရလွ်င္ လူ ပရိတ္သတ္မ်ားအား တရား မေဟာရ၊ အသင္း ႀကီးပြားေအာင္ မလုပ္ရ၊ ဘာသာ မသြင္းရ၊ ေဆးတမ်ိဳးတည္းသာ ကုသရမည္ဟု အမိန္႔ခ် လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔က အမိ္န္႔ရွိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စီးပြားရွာသည္ မဟုတ္၊ သူတပါးကုိလည္း ရန္ျပဳသည္ မဟုတ္၊ ဟုတ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ အသက္ကုိ စြန္႔၍ ဟုတ္မွန္ေသာ တရားကုိ ေဟာေျပာ ပါသည္။ ဘုရား၏ အလုပ္ကုိ လုပ္ပါသည္ဟု ဆုိၿပီး တရားမ်ားကုိ ေဟာေျပာၿမဲ အတုိင္း ေဟာေျပာ ေလသည္။

    ထုိအခါ မလုိသူမ်ားက ဘုရင္ထံ ထပ္မံ ေလ်ာက္ထားၾကလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ အမ်က္ထြက္၍ ထုိဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးကုိ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ၾက။ သူတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ တုိင္းျပည္သုိ႔ ျပန္ပါေစ။ ၄င္းတုိ႔ စီသြားေသာ လူတုိင္း၏ အိမ္မ်ားကုိ သြားေရာက္ ရွာေဖြရမည္။ ဘုရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အရာ၀တၲဴမ်ားကုိ အကုန္သိမ္း၍ ယူခဲ႔ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ သျဖင့္ အမိန္႔အတုိင္း အာဏာသားမ်ားသည္ ရက္စက္စြာ ျပဳလုပ္ၾကေသာေႀကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔မွာ ေနစရာ မရွိ ဒုကၡၡ ဆင္းရဲႀကီးစြာႏွင့္ မိမိတုိ႔ ေနရာမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သုံး ေလးမုိင္ခန္႔ ကြာေသာ ေတာထဲသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကၿပီးေသာ္ တရား အားထုတ္ ေနၾကျပန္သည္။ က်န္ရစ္ေသာ တျပည္႔တုိ႔သည္ မေနႏုိင္ ၾကသျဖင့္ ေတြ႔ရွိေအာင္ လုိက္လံ ရွာေဖြၾကျပန္ရာ ေတာတြင္း၌ ေတြ႔ၾကရ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သတင္းသုံး ေနေသာ ေနရာသည္ ေျမနိမ္႔ ခ်ိဳင္႔၀ွမ္းေသာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရႊံ႕ႏြံႏွင့္ ျမက္ပင္မ်ား ထူထပ္ၿပီး ျခင္မ်ား အလြန္ ေပါမ်ားေလသည္။ ေတြ႕ရွိေသာ တျပည္႔တုိ႔သည္ အလြန္ ၀မ္းနဲစြာ ႏွင့္ ရြာသုိ႔ ျပန္လာၾက၍ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံကုိ မိမိတို႔ အေပါင္း အသင္းတုိ႔အား ေျပာၾကေလသည္။ သိရွိၾကသမ်ွေသာ လူမ်ားတုိ႔သည္ စုေ၀း ၾကၿပီး ေကာင္းေသာ သဲေျမမ်ားကုိ လိုက္လံ ရွာေဖြၾကရာ သဲရွိေသာ ေတာင္ပူဇာကေလး တစ္ခုကုိ ေတြ႔ရွိၾက သျဖင့္ ထုိသဲေျမမ်ားကုိ တူးယူ၍ ထမ္းသူကထမ္း ရြက္သူကရြက္ ၾကၿပီးလွ်င္ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးေနေသာ ေက်ာင္း ပတ္လည္၌ ရြံ႔ႏြံမ်ား၊ ျမက္မ်ား ျခင္မ်ား ေပ်ာက္ကင္း သက္သာခြင့္ ရေစရန္ ျဖန္႔ျဖဴး ခင္းက်င္း ဖုိ႔ေပးၾကေလသည္။ ထုိ သဲျဖဴကေလးမ်ား တူးယူေသာ ေနရာသည္ ေခ်ာင္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၄င္းေခ်ာင္းကုိ သဲျဖဴေခ်ာင္း ဟူ၍ ယခုတုိင္ အမည္တြင္ေလသည္။

    ဘုန္းေတာႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ၀တၲရား မပ်က္ဘဲ လူအမ်ားတုိ႔အား တရား ေရေအး တုိက္ေကၽြး ၾကေလရာ လူပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ေရွးအထက္က ပုိမ်ားျပား လာေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မဟာေမဒင္ ပသီဘာသာ အမ်ိဳးသား ေယာက္်ားပ်ိဳ တစ္ေယာက္သည္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာထဲမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေမတၲာ မွ်ၾကသျဖင္႔ ေယာက္်ားပ်ိဳ၏ မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အမ်ိဳးဘာသာကုိ စြန္႔ပစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾက၍ ေဆြမ်ိဳး တစ္စုတုိ႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေသျခင္းျဖင့္၄င္း ျပည္မွ ႏွင့္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ စီမံၾကၿပီးေသာ္ မိမိတုိ႔ အႀကံ ေအာင္ျမင္ရန္ မနာလုိ ေနၾကေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းၾက၍ ဥေရာပ တုိက္သား ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ သီးခံေနၾကပါလွ်င္ သင္တုိ႕၏ ႀသဇာ ကိကၠမႏွင့္ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါမ်ားတုိ႔သည္ မၾကာမီ ဆုံးရွုံး ကုန္ၾကလိမ္႔မည္။ စသည္ျဖင့္ စုိးရိမ္စိတ္ႏွင့္ မနာလုိစိတ္ကုိ ထႂကြေစရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားၾကေလသည္။

    မနာလုိ ၀န္တုိသူမ်ားသည္ သေဘာ တူညီၾကၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ အယူ၀ါဒကုိ ေဟာ၍ တုိင္းျပည္တြင္ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ပါသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ထံ ေလ်ွက္လႊာ တစ္ေစာင္ တင္သြင္းႀကေလသည္။ ၄င္းစာလႊာကုိ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္သည္ ဘုရင္ဂ်ီ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၆၉၃) ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ အမိန္႕ထုတ္ ျပန္လုိက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာရက္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ အမိန္႔ကုိ ခံယူရသည္နွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဘုရင္၏ အမိန္႔ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး လာေနာ္ထံသုိ႔ ေနာက္ဆုံး စာတစ္ေစာင္ ေရးသား ေလ်ာက္ထားခဲ႔သည္။ စာ၌ ေရးသားခ်က္သည္ကား မနက္ျဖန္၌ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္၏ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ အမိန္႕အရ လုိက္ပါ သြားရေတာ႔မည္။ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔ ေပၚ၌ စြပ္စြဲခ်က္မွာ ပဲခူးသား ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အျခား လူမ်ိဳးျခားထဲမွ အယူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေစေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ မကြာ လုိက္ရန္ ေစလုိက္ေသာ မ်ားစြာေသာ အေစာင့္အၾကပ္ တုိ႔သည္ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ရန္ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု တျပည္႔ေတာ္တုိ႕ကုိ သံသယ မကင္းျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔ အမွုထမ္းလ်က္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ကုိ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔ သိပါသည္။ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔ အားေပးမည္႔ လကၡၡဏာရွိေသာ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းေၾကာင့္ ခံရမည္႔ ဒုကၡၡၡ ဆင္းရဲကုိ သီးခံျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးစား၍ ခံထမ္းရန္ တျပည္႔ေတာ္တုိ႔၏ အျပစ္အတြက္ ဒဏ္ခံေနသည္႔ အေနႏွင့္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ကုိ ပူေဇာ္ပါသည္ ဘုရားဟူ၍ ျဖစ္သည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာ အခါ ဘုရင္သည္ အမ်က္ ျပင္းစြာ ထြက္သျဖင့္ ထုိဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးကုိ သစ္ပင္ႀကီးမွာ ႀကိိဳးႏွင္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး အစာေရစာ အငတ္ထား ၀တ္ဆင္ထားေသာ ၀တ္ရုံ သကၤန္းမ်ား လွပ္ထားၿပိီးလ်ွင္ ျခင္စာ ေကၽြး၍ သတ္ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ လုိက္ေလသည္။ အာဏာသား တုိ႔သည္ အမိန္႔အတုိင္း ရက္စက္စြာ ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ တျပည္႔ ျဖစ္သူတုိ႔သည္ ထုိအခ်င္းအရာကုိ ျမင္ေတြ႔ ၾကေသာအခါ ဟစ္ေအာ္ ငုိေႂကြး ဆုေတာင္း ၾကေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးက ငါ႔တျပည္႔မ်ားတုိ႔ မငုိၾကႏွင့္ ၀မ္းမနည္းၾကႏွင့္ မပူပင္ၾကႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ ေတြ႕ရေသာ ဒုကၡသည္ ဒုကၡမဟုတ္ တခဏသာ ျဖစ္သည္ဟုဆုုိ၍ တရား ေရေအး တုိက္ေကၽြး ေတာ္မူသည္။ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၃.၁၄.၁၅) ရက္ ေန႔ တုိင္ (၃)ရက္ တိတိမေသဘဲ ဒုကၡ ခံၾကရသည္ကုိ မလုိလားသူမ်ားသည္ ရွင္ဘုရင္ထံ တုိင္ၾကားၾကျပန္သည္။ ထုိဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ သတိၲေကာင္းေသာ လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ အတြက္ (၃)ရက္ တုိင္တုိင္ မေသဘဲ ဒုကၡခံလ်က္ ေနၾကေသာ္လည္း ဂရုမစုိက္ဘဲ ခံေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကလ်ွင္ ရွင္ဘုရင္က သည္ေလာက္ အစြမ္းေကာင္းလွ်င္ ဂုံအိတ္တြင္ ထည္႔ၿပီး သဲ အုတ္ခဲမ်ားျဖင့္ ဖုံးဖိ၍ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးေသာ္ ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ခ်ေစဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ေလသည္။ အမိ္န္႔အတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပိီး သကာလ ပဲခူးေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ပစ္ခ် လုိက္ၾကသည္။

ထုိ ဘုန္းႀကီးနွစ္ပါးကုိ ေရသုိ႔ ပစ္ခ်၍ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူေသာ ေန႔က စ၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ပဲခူးေခ်ာင္းကုိ ဇာမဏီေခ်ာင္းဟု တြင္လ်က္ ရွိသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အုပ္စုိးေသာ ျမန္မာ ရွင္ဘုရင္မွာ ျမန္မာ ရာဇ၀င္အရ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ျဖစ္သည္။ ဇာမဏီေခ်ာင္းဟု အမည္တြင္ျခင္းမွာ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးက ဇာမဏီလူမ်ိဳးမ်ားဟု ထင္မွတ္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးမွာ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႕ နုိင္ငံျခား သာသနာျပဳအသင္းမွ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဂ်ႏုူိးႏွင့္ စစၥလံျပည္သား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေဂ်ာရက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

    ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ (၃)ရက္လုံးလုံး ႏွိပ္စက္ ညွင္းဆဲျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးခံရၿပီး ေနာက္ သီတင္းကၽြတ္ လဆုပ္ (၁) ရက္ ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခံရသျဖင့္ အသက္ကုိ စြန္႔ၾကရေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔၏ တပည္႔ အားလုံးတုိ႕သည္ အလြန္တရာ စိတ္ မခ်မ္းသာစရာ ပူေဆြးျခင္းႏွင့္ ဆီမီးမ်ား ပန္းမ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္း ေမတၲာျပဳ ၾကေလသည္။ ညအခါမွာ မူကား ရွားသားမ်ားကုိ ၀ါဂြမ္းႏွင့္ ပတ္၍ ဆီစိမ္ၿပီးလွ်င္ ငွက္ေပ်ာေဖာင္၌ စုိက္၍ မီးထြန္းၿပီး ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါး အသက္စြန္႔ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ တေခ်ာင္းလုံး ျပည္႔ေအာင္ ေမ်ွာၾကေလသည္။ သားစဥ္ ေျမးဆက္ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ထုိေန႔ က်ေရာက္ေသာအခါ ဆီမိီးမ်ား ေမွ်ာၾကရသည္။ က်န္ေသာ တျပည္႔မ်ားသည္လည္း စိတ္ထင္တုိင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လူမမာမ်ား ကေလးသူငယ္ ရွိေသာ သူတုိ႔သည္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ေနခဲ႔ဘူးေသာ ေက်ာင္းေနရာသုိ႔ သြားၾက၍ ငုိသူ ငုိ ေမတၲာပုိ႔သူ ပုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး က်န္ရစ္ေသာ ၀တ္ရုံ သကၤန္းမ်ား သဲမ်ားကုိ ယူေဆာင္ ခဲ႔ၾကၿပီးေနာက္ သဲမ်ားကုိ ဘမ္းတခု၌ ထည္႔ၾကၿပီး လူမမာမ်ား၏ အနားမွာ ထား၍ ေဆးကုၾကသည္။ ၀န္ရုံ သကၤန္းမ်ားကုိလည္း ခ်ည္မွ်င္မ်ား ထုတ္ယူၿပီး လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ခုနွစ္ပင္စီ လက္မွာ ၄င္း၊ လည္ပင္းမွာ ၄င္း တပ္ခ်ည္ထားၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အယူအဆမွာ (၉၆) ပါးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ကင္းရွင္း၍ စုန္း ပေယာဂမ်ား နတ္ဆုိးမ်ား မေႏွာက္ယွက္ မႏွိပ္စက္ႏုိင္ဟု အယူရွိၾကသည္။    

    လူႀကီး သူမမ်ားကလည္း သားစဥ္ ေျမးဆက္ မွာထား ခဲ႔ၾကသည္။ ဤ ဇာမဏီေခ်ာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေသြးစြန္းထားသည္႔ အတြက္ ဘယ္ေသာ အခါမွ တိမ္ေကာ လိမ္႔မည္ မဟုတ္၊ ထုိေခ်ာင္းကုိ အမွီျပဳ၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကပါ၊ ေျမႀသဇာေကာင္း၍ အက်ိဳး ေက်းဇူး ခံစား ရလိမ္႔မည္။ ငါတုိ႔၏ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာထုံးစံကုိ မပစ္ပယ္ၾကႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူူးကုိ ခံစားရလိမ္႔မည္။ ငါတုိ႔အတြက္ အသက္ေတာ္မ်ား စြန္႔သြားခဲ႔ေသာ ကုိယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးတုိ႔ကုိ သနားေအာင့္ေမ႔ တမ္းတျခင္းနွင့္ ေသသည္တုိင္ေအာင္ မေမ႔ၾကႏွင့္ ျပဳၾကၿမဲ အစဥ္အလာကုိ သတိအမွတ္ရရန္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု မွာၾကား စကားရပ္မ်ား အတုိင္း ဇာမဏီ ေခ်ာင္းရုိး တေလ်ာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ၾကရာ မ်ားစြာ အက်ိဳး ခံစားရသည္ကုိ အျခားအရပ္က လူမ်ားသည္ ေတြ႔ျမင္ၾက၍ အမ်ား လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ ေနထုိင္ စားေသာက္ၾကေလသည္။ ဘာသပမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္ၾက သျဖင့္ ဘာသာ၀င္မ်ား နည္းပါး စျပဳလာသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ က်န္ရွိေသာ လူမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္၍ မရလွ်င္ အယူသီးေသာ ဘာသာ သိရလိမ္႔မည္ဟု ႀကိမ္း၀ါး ၿပိီးေသာ္ ဘုရင္ထံသြားေရာက္ ဂုံးေခ်ာ ေလ်ာက္ထားၾကသည္ ျဖစ္၍ ရာဇဒဏ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္ခံရသည္က တေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္း ေသသူကေသ ဘာသာပ်က္သူကပ်က္ အခြန္ဘ႑ာေရးႏွင့္ ထြက္ေျပးရသူူကထြက္ ေျပးရသည္က တေၾကာင္း ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးနွင့္ မေတြ႕ၾကရသျဖင့္ ဘာသာတရားကုိ မကၽြမ္းက်င္ နားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း ထင္သလုိျဖစ္ၿပီးလ်င္ ဘာသာ ပ်က္စီး ရေလသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးကုိ ပဲခူးျမစ္ထဲ ပစ္ခ်သည္ ေနရာမွာ ကား မီးရထားလမ္း သံတံတား၏ အထက္ပုိင္း ႏွစ္မုိင္ ကြာတြင္ ျဖစ္သည္။

    ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ေဂ်ႏူိးႏွင့္ ဖါသာရ္ ေဂ်ာရက္တုိ႔သည္ ယုိးဒယားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ႔ၾကေသာ္လည္း၊ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ.....

။ ဦးခ်ိဳ၊ ဆရာ၊ နဘက္၏ မွတ္တမ္း။
။ ထုိ    
။ (က) ဦးခ်ိဳ၊ ဆရာ၊ နဘက္၏ မွတ္တမ္း၊ (ခ) Bishop Usher,  The History of Catholic Church in Burma
။ (က) ဦးခ်ိဳ၊ ဆရာ၊ နဘက္၏ မွတ္တမ္း၊ (ခ) Bishop Usher,  The History of Catholic Church in Burma 
။ ဦးခ်ိဳ၊ ဆရာ၊ နဘက္ မွတ္တမ္း

။ (က) ဦးခ်ိဳ၊ ဆရာ၊ နဘက္၏ မွတ္တမ္း၊ (ခ) Bishop Usher,  The History of Catholic Church in Burma
။ ဥိီးခ်ိဳ၊ဆရာ၊နဘက္၏မွတ္တမ္း၊
။ ထို


ဆက္ရန္... 

Read More...

Monday, May 27, 2013

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား (အပိုင္း ၁)

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား

ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ မိတ္ေဆြ ...

"မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား" စာအုပ္ကို ဆရာေအာင္ညႊန္႕ မွ ေရးသား ၿပီး အသင္းေတာ္အတြင္း စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ အေတာ္ၾကာ ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယခုလို မႏၱေလးသာသနာ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုဒ္ေပၚတင္ရန္ ႏွင့္ Ebook တခုလုပ္ရန္ ျဖစ္လာေသာ အခါ ဆရာ့အား သြားေရာက္ ၿပီး soft copy ေတာင္းဆိုၾကည့္ရာ သူ႕တြင္လည္း soft copy မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ စံုစမ္းေပးခဲ့ရာ သူတို႕တြင္လည္း မရွိေတာ့ ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ အလြန္ပင္ ႏွေမွ်ာ္မိခဲ့ရပါသည္။

 ဒီလို အဖိုးတန္ စာမူ soft copy ေပ်ာက္သြားေတာ့ တနည္းဘဲ ရွိေတာ့ ပါသည္။ စာအုပ္မွ ျပန္ရိုက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စာအုပ္ကို ျပန္ရိုက္ရန္ ေတာ္ပင္ အခ်ိန္ယူရေပမည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရိုက္သြားလွ်င္ ၿပီးႏိုင္ပါသည္။ ယခု စာအုပ္မွ ျပန္လည္ ရိုက္ၿပီးသား စာမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ျဖည္းျဖည္းျခင္း အတက္ႏိုင္ဆံုး တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာအုပ္ကဲ့သို႕ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ဖာသာကိုေလး ေရးသားသည့္ "အင္း၀ေရာက္ ေျခရာမ်ား" စာအုပ္လည္း soft copy မေတြ႕ေတာ့ပါ။ အတက္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမည္။ စာဖတ္သူမ်ားသို႕လည္း အကူအညီ တခုအေနျဖင့္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ မိမိတို႕ ႏိုင္သေလာက္ "အင္း၀ေရာက္ ေျခရာမ်ား" စာအုပ္ကို စာစီရိုက္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ mandalay.archdiocese@gmail.com ႏွင့္ administrator@mandalayarchdiocese.org စသည့္ အီးေမးလ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးဖို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား 
ဆရာေအာင္ညႊန္႕ (မႏၱေလး)

အပိုင္း(၁)

အမွာစာ

    ““မႏၲေလး ကက္သလိခ္ သာသနာ အစ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားက”” ဆိုလွွ်င္ မမွားနုိင္ပါ။ ဤစာအုပ္ မ်က္ႏွာဖုံး တြင္““ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား”” ဟုေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ္လည္း တကယ္ စင္စစ္ မႏၲေလး ကက္သလိခ္ သာသနာ တစ္ခုလုံး၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္သာ ျဖစ္သည္။ ““အတိတ္၏ အက်ိဳးကား ပစၥပၸန္တည္း”” ဟူေသာ စကားအရ အတိတ္မွ အေတြ႔အႀကံဳ တုိ႔သည္ ပစၥပၸန္ အတြက ္အေထာက္အပံ႔ အက်ိဳးျပဳ ျဖစ္လာ သကဲ႔သုိ႔ ပစၥပၸန္၏ အေတြ႔အႀကံဳ တုိ႔သည္လည္း အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္အပံ ႔ျဖစ္ရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္မွျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ခဲ႔ႀကေသာ ျဖစ္ရပ္ မွန္မ်ားကုိ အေကာင္းဘက္မွ ရွုျမင္လွ်င္ အေကာင္းပုိင္းမ်ား ရွိသကဲ႔သုိ႔ အဆုိးပုိင္းမွ ရွုျမင္လွ်င္လည္း အဆုိးပုိင္း မ်ားေတြ႔ရေပမည္။ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး အက်ိဳးႏွင့္ အျပစ္တုိ႔သည္ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေပသည္။ အဆုိးထဲမွ အေကာင္းကုိ ရွာေဖြ ထုတ္ယူတတ္ျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ထဲမွ အသဥာဏ္ရယူတတ္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတို႔၏လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အသိပညာမွ အတတ္ပညာ ေပၚထြန္းလာသလုိ ထပ္ဆင္႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွလည္း ထပ္ဆင္႔ အတတ္ပညာမ်ာ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ရရွိၿပီးေသာအသိဥာဏ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရွ႕အဘို႔ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္စူးစမ္း ရွာေဖြ ႀကံဆၾကရမည္ျဖစ္သည္။

    ပစၥပၸန္အေျခအေနကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ႏုိင္ရန္ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာၾကရမည္။ အတိတ္အေၾကာင္းကုိ ေလ႔လာႏုိင္ရန္ အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ရွိဘုိ႔လုိသည္။ယင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စုစည္း တင္ျပထားေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ သမုိင္းဟုေခၚသည္။အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မႏၲေလး ကက္သလစ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူမ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း၊ေႏွာင္းေခတ္ လူမ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွိေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိဘုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံမွသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစဥ္ေခ်ာေမြ႔ မည္ျဖစ္သည္။

    ယခုမႏၲေလးကက္သလိခ္သာသနာ အေၾကာင္းကုိ““ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ား”” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဖၚျပ ထားရာတြင္ (၁၇)ရာစု အေစာပုိင္း ကက္သလိခ္ခရစ္ယာန္သာသနာ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွ (၂၁)ရာစုအေစာပုိင္းကာလအထိ ေရွးဦးပုိင္း ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္လက္သလိခ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ၾကည္႔ရွု ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကပုံ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဆက္လက္တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္း ခဲ႔ၾကပုံမ်ား ကုိ လက္လွမ္းမွီသ၍ ရွာေဖြတင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ဤစာအုပ္သည္ က်မ္းအကုိးအကား အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကုိးကားေရးသားထားသည္႔အတြက္ ခုိင္မာေျချမစ္ရွိေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ သာသနာအတြက္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား လုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္ အခု လုိ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္ ရွာေဖြေရးသားျပဳစုေပးသူကုိလည္း ေက်းဇူူးတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာအုပ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ မႏၲေလးကက္သလိခ္သာသနာ၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္အျဖစ္ ထားေစလုိပါသည္။

 ေအဦးသန္းေအာင္
အၿငိမ္းစားဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
 မႏၲေလးသာသနာ၊မႏၲေလးၿမိဳႈ။
 (၂၀၀၄-ခုဧၿပီလ ၂၅ ရက္)

ဥေယ်ာဇဥ္
   
    မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ အၿငိမ္းစားဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေအဦးသန္းေအာင္သည္ မႏၲေလးသာသနာ၏ မွတ္တမ္းတခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ေစရန္အတြက္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား စာအုပ္ကုိထုတ္ ေ၀လုိေသာ ဆႏၵျပင္းျပသည္႔အေလ်ာက္ ယၡဳဤစာအုပ္ကိုထုတ္ေ၀ႏုိင္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်၀မ္းေျမာက္ပါသည္။
   
    ဤစာအုပ္တြင္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသရွိ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ားသုိ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ မ်ိဳးေစ႔မ်ား က်ခဲ႔ၿပိီးေနာက္ ဤခရစ္ယာန္မ်ိဳးေစ႔မ်ား ရွင္သန္ တိုးပြား တည္တန္႔ေစရန္ သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္း လာေရာက္၍ သာသနာျပဳခဲ႔ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၄င္းေနာက္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကေသာ  ႏုိင္ငံသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ဖြံ႕ၿဖိိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပန္းေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ လက္လွမ္းမီသ၍ ရွာေဖြတင္ျပထားေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
   
    ေနာင္မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာကုိ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည္႔ အနာဂါတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္လည္း ဤစာအုပ္သည္ အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ဤ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျပဳစုေရးသားေပးေသာ ဆရာဦးေအာင္ညႊန္႕ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္
 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ
 မႏၲေလးၿမိဳ႕။


ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား
နိဒါန္း။   ။   ။

    ဘုရင္ဂ်ီဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ေခၚေ၀ၚေသာ အသုံးအႏွုံး ေ၀ါဟာရတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး၏ အမည္ မဟုတ္ပါ။ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ ျဖစ္ပြားေသာ ခရုးဆိတ္ စစ္ပြဲအခ်ိန္က မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဖရင္ကီဟု ေခၚေ၀ၚ ခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းဖရင္ကီမွ ဘုရင္ဂ်ိီ အမည္သုိ႔ေျပာင္းလာသည္ဟု ယူဆရသည္။ အေနာက္အာရွသားမ်ားကလည္း ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကရာမ ဤေ၀ါဟာရအာရွ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အိႏိၵယသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ႔သည္။ အာဖကန္နစၥတန္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက အဂၤလိပ္မ်ားကုိ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္႔ ေပၚတူဂီမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚခဲ႔ၾကသည္။ ေပၚတူဂီႏြယ္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိလည္း ယေန႔တုိင္ ဘုရင္ဂ်ီဟု ေခၚလ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္း ဘုရင္ဂ်ီမ်ား ေနထုိင္ရာ ရြာမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ဂ်ိီရြာမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားေပၚတြင္လည္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္ကို ဘုရင္ဂ်ိီရပ္ကြက္ ဟုူ၍ ယေန႔တုိင္ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။

    ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာပုံမွာ အင္း၀ဘုရင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သံလ်င္တြင္ ဘုရင္တဆူ သဖြယ္ မင္းမူေနေသာ ေပၚတူဂီ ေခါင္းေဆာင္ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ (၁၆၁၃)ခု တြင္သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေပၚတူဂီ ေခါင္းေဆာင္ ဖီးလစ္ ဒီဗရစ္တုိကုိ ကြက္မ်က္ၿပီး က်န္ ေပၚတူဂီႏြယ္၀င္ အားလုံးကုိ စစ္သုံ႕ပန္းမ်ားအျဖစ္ အင္း၀သုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေပၚတူဂီႏြယ္၀င္ အားလုံးကုိ အင္း၀တြင္ စစ္အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားခဲ႔သည္။ သာလြန္မင္းတရား လက္ထက္ေရာက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို စုိးရိမ္ေတာ္မူသျဖင့္ စစ္မွုထမ္းရာ၌ အသုံး၀င္ေသာ လူအခ်ိဳ႕နွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားကုိ နန္းေတာ္၌ ဆက္လက္ အမွုထမ္း ေစသည္။ က်န္ ေပၚတူဂီႏြယ္ အားလုံးကုိ ေရွးဦးစြာ စစ္ကုိင္းနယ္ ပရိမၼသုိ႔ ပုိ႔ၿပီး ေနာက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္နွင့္ မူးျမစ္ၾကား ရွိရြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ကာ မိမိတုိ႔ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စၿပီး ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားေပၚ ေပါက္လာသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဘုရင္ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ စစ္မွုထမ္း ေပးရသည္။ ယေန႔တုိင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရွိႏုိင္ေသာ ဘုရင္ဂ်ိီ ရြာႀကီးမ်ားမွာ ခ်မ္းသာရြာ၊ေခ်ာင္းရုိး၊ မုံလွ၊ ေခ်ာင္းဦးႏွင့္ နဘက္ရြာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းရုိး ရြာမွအပ ဤရြာႀကီးမ်ားသည္ ဘုရင္ဂ်ီမ်ား မေရာက္ခင္  နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္ရွိခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။

    ခ်မ္းသာရြာသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရဦးၿမိဳ႔နယ္ အတြင္း တည္ရွိ၍ ေရဦးၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ (၆)မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ခ်မ္းသာရြာကုိ မည္သည္႔ အခ်ိန္က စတင္ တည္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း မသိရ ေသာ္လည္း ပုဂံဘုရင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး နယ္လွည္႔လာစဥ္ ဤရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ တစ္မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္ စိီးေတာ္မူေသာ ျမင္းေတာ္မွာ ေပါင္ခြင္သြား၍ ထုိေနရာရွိ ရြာကုိ ေတာင္ခြင္ရြာဟု ေခၚေ၀ၚ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ဤ ရြာေရာက္မွ ျမင္းေတာ္မွာ ခ်မ္းသာရ သြားသျဖင္႕ ခ်မ္းသာရြာဟု အမည္ တြင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေရွးအစဥ္အလာ အဆိုရွိခဲ႕သည္။

    မုံလွရြာသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ခင္ဦးၿမိဳ႔၏ အေနာက္ဘက္(၁၄)မုိင္ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။မုံလွရြာကုိ အင္း၀ဘုရင္ ေရႊနန္းေၾကာ႔ရွင္ ဘုရင္နရပတိ(၈၆၃-၈၈၈) လက္ထက္တြင္ စတင္တည္သည္ ဟုဆိုသည္။ 

    ေခ်ာင္းရုိးရြာသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေရဦး တန္႔ဆည္ကားလမ္း ေပၚတြင္ ရွိ၍ ေရဦးမွ (၈)မုိင္ခန္႔ ေ၀းပါသည္။ ေခ်ာင္းရုိးရြာကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၃၇) ခုႏွစ္ေလာက္က တည္ခဲ႔သည္။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၀၉၉)တြင္ ရတနာကုန္းရုိးရွိ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္မ်ား ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ် ေနထုိင္ရာမွ ေခ်ာင္းရုိး ဘုရင္ဂ်ီရြာ တည္ရွိခဲ႔သည္။

    ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႔သည္ မုံရြာၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁၄)မုိင္အကြာ မုံရြာ မႏၲေလးကားလမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိသည္။ ေခ်ာင္းဦး(၁၀)ရြာစစ္တမ္းသမုိင္းသည္(၅)ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ျပဳစုထားေၾကာင္းေတြ႔ရ သည္။ ပထမစစ္တမ္းအရ ပုဂံျပည္ေစာရဟန္းမင္းျပဳစဥ္ၿမိဳ႕ေပါင္း(၈)ၿမိဳ႕ ရြာ(၁၀)ရြာျပဳစုခဲ႔သည္႔အထဲ တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၂၈၇)ခုႏွစ္တြင္ သံေထာက္(၁၀)ရြာကုိ ျပဳစုခဲ႔သည္။ ယခုအခါ သံေထာက္အမည္ေပ်ာက္၍ ေခ်ာင္းဦးဟုအမည္တြင္သည္။

    နဘက္ရြာသည္ စစ္ကုိ္င္းတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းခရုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိ၍ ေျမာင္ၿမိဳ႔၏ ေတာင္ဘက္ (၇) မိုင္ကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ နဘက္ရြာကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္(၄၆၀) ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၀၉၈) တြင္ တည္ေထာင္ ခဲ႔သည္ဟု (၁၃၁၄)ခု တန္ေဆာင္မုန္းလၦဳတ္ (၆)ရက္ေန႔ ထုတ္ အေရးေပၚ သတင္းစာအရ သိရသည္။

    ဘုရင္ဂ်ိီ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ အသက္ရွင္ႀကသလုိ ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ားသည္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ အသက္၀င္ ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ဘုရင္ဂ်ီ ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ဘာသာေရး ကိစၥအ၀၀ အတြက္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွိဘု႔ိ လုိအပ္ပါသည္။ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးရွိမွ ျပည္႔စုံပါသည္။ ထုိ႔အတူ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား၏ လူမွုေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်မ္းမာေရး ၊ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွု အတြက္လည္း ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဦးေဆာင္ေလ႔ ရွိပါသည္။ ဘုရင္ဂ်ီ ရြာႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မွုသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္မွု အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား အေႀကာင္း တင္ျပရာတြင္ ဤ ရြာႀကီးမ်ားကုိ ထိန္းသိိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ တင္ျပျခင္းျဖင့္ ဘုရင္ဂ်ိီရြာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ နားလည္ သေဘာ ေပါက္လိမ္႔မည္ဟု ယူဆပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္႔ အခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလအထိ အစဥ္ အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။

    ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားကုိ တရြာစီ အေၾကာင္းကုိသိလုိပါက ထုိရြာႀကီးမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အစဥ္လုိက္ ဖတ္ရွုျခင္းျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ သိလုိသူမ်ားအတြက္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီးမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္စာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ခ်မ္းသာရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္ေဂတာနုိမန္ေတဂါးဇား ၁၁။ ဖါသာရ္ အန္ျဒဴးဦးဘခ်ိဳ
၂။    ။    လူ၀စ္ဂရြန္ဒုိးနား ၁၂။    ။    ေလအုိဦး၀န္
၃။    ။    ဘူထီရုိနီ ၁၃။    ။    မုိးဇယ္ဦးဘခင္
၄။    ။    ပုိလီညာနီ ၁၄။    ။    ေပါလ္ဦးေက်ာ္
၅။    ။    အန္ဒရီေနာ ၁၅။    ။    စခရီးဗင္းဦးဘတုတ္
၆။    ။    ဂ်ိဳဇက္ဖုိး ၁၆။    ။    ယူးစေတ႔ဥိီးခ်စ္ဦး
၇။    ။    ဂ်ီရုိး ၁၇။    ။  ဂၽြန္ဦးေမာင္ကေလး
၈။    ။    ဘူးလီးရက္စ္ ၁၈။    ။    ပီတာဦးျမေအာင္
၉။    ။    ဂရမ္းနီးရဲ ၁၉။    ။    ေပါလ္ဦးထြန္းျမင့္
၁၀။    ။    ပေလးတီးယား ၂၀။    ။ ေဘာ္စကုိေက်ာ္ထြန္းျမင့္  

မုံလွရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္ဂါလီးဇီးယား ၁၁။ဖါသာရ္ေရမန္းဒက္
၂။ ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ ၁၂။ဖါသာရ္ကြီးရုိး
၃။ ဖါသာရ္ပုိလီညာနီ ၁၃။ဖါသာရ္လူ၀ီဦးခ်ိပ္
၄။ ဖါသာရ္အင္ရီခ်ီ ၁၄။ဖါသာရ္စတီးဗင္းဦးဘအုိ
၅။ ဖါသာရ္အီဇုိလာ ၁၅။ဖါသာရ္ဖီးလစ္ဦးလင္း
၆။ ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ႀကီး  ၁၆။ဖါသာရ္အာလ္ဖုန္းစ္ဦးကုိေလး
၇။ ဖါသာရ္ဒါမာတုိ ၁၇။ဖါသာရ္ဖီးလစ္ ဦးဘေရႊ
၈။ ဖါသာရ္ေလာရင္း ၁၈။ဖါသာရ္ေဒါမနစ္ဂ်ိဳတု
၉။ ဖါသာရ္ေလဂ်မ္းဒရယ္ ၁၉။ဖါသာရ္ပီတာစိန္လွိဳင္ဦး
၁၀။ ဖါသာရ္ဟဲ

ေခ်ာင္းရုိးရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ဖါသာရ္ပုိလီညာနီ ၅။ဖါသာရ္ရာဖါအဲလ္ဦးဘရီ
၂။ဖါသာရ္ေလာရင္း ၆။ဖါသာရ္ေဇးဗီးယားဗင္ဒါရင္
၃။ဖါသာရ္အာလုိက္ဆီဦးဘဒင္         ၇။ဖါသာရ္ေဂ်ာ႔ဦးခင္ေမာင္ေထြး
၄။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီဦးေက်ာ္မင္း         ၈။ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးထြန္းျမင့္

ေခ်ာင္းဦးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
၁။ဖါသာရ္ေဒၚနာတီ ၁၇။ဖါသာရ္ဂ်ိဳဇက္မုိး           
၂။ဖါသာရ္ဂါလီဇိီယား ၁၈။ဖါသာရ္ဒူးဟန္း           
၃။ဖါသာရ္ပဲရ္ေကာ္တုိ ၁၉။ဖါသာရ္ဂ်ိီးရုိး           
၄။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီေရး ၂၀။ဖါသာရ္ေရမန္းဒက္           
၅။ဖါသာရ္ရုိဗာရိဇုိ ၂၁။ဖါသာရ္ေတာမား
၆။ဖါသာရ္ရစ္ကား ၂၂။ဖါသာရ္အာလာ
၇။ဖါသာရ္ဗာတစ္လီ ၂၃။ဖါသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ဦး၀င္း
၈။ဖါသာရ္အန္ဒရီေနာ ၂၄။ဖါသာရ္ပီတာ
၉။ဖါသာရ္ပုိဂိုလုိတီ ၂၅။ဖါသာရ္ႀသဂုတ္စတင္းဦးေဖ
၁၀။ဖါသာရ္ဂါတူတီ ၂၆။ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးေက်ာ္
၁၁။ဖါသာရ္ပါခ်ီအုိတီ ၂၇။ဖါသာရ္ရာဖါအဲလ္ဦးဘရီ
၁၂။ဖါသာရ္တက္ဆီအုိ ၂၈။ဖါသာရ္ဂၽြန္ဦးေမာင္ကေလး
၁၃။ဖါသာရ္ပရီနုိအီဇုိလာ ၂၉။ဖါသာရ္ယူးစေတ႔စ္ဦးခ်စ္ဦး
၁၄။ဖါသာရ္ေဖာ္နယ္လီ ၃၀။ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီေမာင္ေမာင္ခင္
၁၅။ဖါသာရ္ေလေကာင္း ၃၁။ဖါသာရ္ဂၽြန္ေမာင္ဆန္း
၁၆။ဖါသာရ္ဂီးလားမက္ ၃၂။ဖါသာရ္ပီတာမ်ိဳးေအာင္

နဘက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကိီးမ်ား
၁။ ဖါသာရ္စံဂ်ဲရ္မာနုိ ၁၃။ ဖါသာရ္ဖူးလ္ကီးေယး
 ၂။ ဖါသာရ္ရစ္ကား ၁၄။ ဖါသာရ္ကီြးရုိး
 ၃။ ဖါသာရ္ဗါတစ္လီ ၁၅။ ဖါသာရ္ရူးပင္
 ၄။ ဖါသာရ္အန္ဒရီေနာ ၁၆။ ဖါသာရ္အန္ျဒဴးဦးဘခ်ိဳ
 ၅။ ဖါသာရ္ဂါဘူတီ ၁၇။ ဖါသာရ္ေဂ်ာ႕ဦးေမာင္ငယ္
 ၆။ ဖါသာရ္ပါခ်ီအုိတီ ၁၈။ ဖါသာရ္ေပါလ္ဦးေက်ာ္
 ၇။ ဖါသာရ္ေဖၚနယ္လီ ၁၉။ ဖါသာရ္ဟင္နရီဦးစန္းႀကည္
 ၈။ ဖါသာရ္ပါရုိတုိ ၂၀။ ဖါသာရ္ေလအုိဦး၀န္
 ၉။ ဖါသာရ္ေလေကာင္း ၂၁။ ဖါသာရ္ယူးစေတ႔စ္ဦးခ်စ္ဥိီး
၁၀။ ဖါသာရ္ဗိယက္ ၂၂။ ဖါသာရ္အန္ေထာ္နီဦးေမာင္ေမာင္ခင္
၁၁။ ဖါသာရ္လာဘြန္း ၂၃။ ဖါသာရ္ဂၽြန္ေမာင္ဆန္း
၁၂။ ဖါသာရ္ေလာရင္း ၂၄။ ဖါသာရ္နီေကာလပ္ၿပံဳးခ်ိဳ

ဆရာေအာင္ညႊန္႕
မႏၲေလး

အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံအညာေဒသသုိ႔
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားေရာက္ရွိလာျခင္း

တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ရာစုကစ၍ ေပၚတူဂီတုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိခဲ႔သည္။ ေပၚ တူဂီေခါင္းေဆာင္ အယ္လဗူကပ္သည္(၁၅၁၁)ခုႏွစ္မွာ မေလးကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ မလကၠာကုိသိမ္း၍ တနသၤာရီ၊ မုတၲမႏွင့္ ပဂုိးၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ေစတမန္မ်ားေစလႊတ္၍ ေရာင္း၀ယ္ေရး စကားကမ္းလွမ္းခဲ႔သည္။ အန္ေထာ္နီေကာ္ရီယာက(၁၅၁၉)ခုတြင္ ေပၚတူဂီကုိယ္စား မုတၲမၿမိဳ႕စားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ႔သည္ တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ရာစုအလယ္မွ စ၍ စစ္တေကာင္းတြင္ အေျချပဳၿပီး ေပၚတူဂီတုိ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ အ ႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ႔ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေသနတ္၊အေျမာက္မ်ားစြာ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေပၚတူ ဂီႏုိင္ငံသားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကတည္းကလည္း ျမန္မာမင္းတုိ႔ထံ၌ ေသနတ္အမွုထမ္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အမွု ထမ္းၾကသည္။ တပင္ေရႊထီးလက္ေအာက္၌ ဂ်ိဳ၀ါေနာကယယ္ေရာ ေခါင္းေဆာင္သည္႕ေပၚတူဂီ အမွု ထမ္းခုႏွစ္ရာရွိခဲ႔ဘူးသည္။

ေပၚတူဂီစစ္ဗိုလ္ဆာလ္ဗာေဒၚရီေဘအီရုိေဒေဘာ္ဆာသည္ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၅၅၀) အကုန္ ေလာက္တြင္  ရခုိင္မင္းရာဇာႀကီးထံ ဗုိလ္မွူးအျဖစ္၀င္ေရာက္အမွုထမ္းရာ သူႏွင့္တြဲဖက္၍ ဖီးလစ္ဒီဗ ရစ္တုိနီကိုတီလည္း အမွုထမ္းသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၅၉၉-၁၆၀၀) တြင္ ေတာင္ငူ နွင့္ ရခုိင္ ပူေပါင္း ၍ ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ကုိ တုိက္ခုုိက္သည္႔အခါ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ ရခုိင္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္တုိက္ ခုိက္ေပးခဲ႔သည္။ ရခုိင္ဘုရင္မင္းရာဇာႀကီးသည္ ပဲခူးကုိ ေအာင္ျမင္ေသာအခါမိမိအား အကူအညီေပး ခဲ႔ေသာ ဖီးလစ္ဒီဗစရစ္တုိ ေခါင္းေဆာင္သည္႔ ေပၚတူဂီတုိ႔အား သံလ်င္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖီးလစ္ဒီဗရစ္တုိသည္ သံလ်င္ကုိ ခုိင္ခန္႔ေအာင္ တပ္မ်ားေဆာက္လုပ္၍အင္အားျဖည္႔ .....

ဆက္ရန္... 

သန္းထြန္း ၊ေဒါက္တာ ၊ေခတ္သစ္ရာဇ၀င္၊ မဟာ ဒဂုံ စာပုံႏွိပ္တုိက္၊ အမွတ္ ၇၂ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒုတိယအႀကိမ္ စာမ်က္ႏွာ ၆၉ - ၇၀

Read More...

Friday, May 24, 2013

မဂၤလာပြဲ၀င္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

  • သုတၱံက်မ္း ၆း ၂၀-၂၁ “အမိေပးေသာ တရားကို မပယ္ႏွင့္ ႏွလံုးေပၚမွာ အၿမဲ ခ်ည္လ်က္၊ လည္ပင္း၌ ဆဲြထားေလာ့။”
  • ­အမိ မယ္ေတာ္ေပးေသာ တရားက ဘာလဲ။
  • ­“သူေစခိုင္း သမွ် ကိုျပဳၾကပါ။” (ေယာဟန္ ၂း၅)
  • ­သူဆိုတာ ဘယ္သူလဲ၊ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ပါပဲ၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး ဘုရားရွင္ရဲ႕ စကားကို လိုက္နာဖို႔၊ နာခံဖို႔၊ လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ပါပဲ။
 ­ဒီေတာ့ -
  • ­ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ - တနည္း မဟုတ္ တနည္း  အခက္ အခဲျပႆနာေတြ ႀကံဳေနရၿပီ ဆိုရင္ ကာနန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက သတို႔သားနဲ႔ သတို႔ သမီးတို႔လို ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္နဲ႔ မယ္ေတာ္တုိ႔ကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး အသက္တာ မွာေနရာေပးပါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။ သူခိုင္းသမွ် ကိုျပဳပါ ဆိုတဲ့ အတိုင္း သူ႔ရဲ႕ တရားေတာ္၊ စကားေတာ္ကို လိုက္နာပါ။
  • ­မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အမိန္႔ ေတာ္ကို နာခံ၍ ေက်ာက္အိုးေတြ ထဲေရျဖည့္ ၾကလို႔ အံ့ဖြယ္ တန္းခိုးကို ဖူးေတြ႕ခြင့္ ရၾကသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဘုရား အလိုေတာ္ကို လိုက္ ေလွ်ာက္ၿပီး မိမိတို႔ အသက္တာ ေက်ာက္အိုးမ်ား ကို ျဖည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ တန္ခိုးေတာ္ ကိုေန႔စဥ္ ခံစား ၾကရတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕သား သမီးမ်ား ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။
  • ­မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲက ပြဲအုပ္ဟာ ေယဇူး ဘုရားရွင္ရဲ႕ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို မျမင္လိုက္၊ မသိ လိုက္ရ သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀ အသက္တာမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ႔ေရာက္လာတဲ့ ဘုရား တန္ခိုးေတာ္ေတြကို မသိလိုက္ရတဲ့ ပြဲအုပ္လို နေမာ္နမဲ့ ဘ၀ မျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳဘို႔ လိုပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အရာေတြမွာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ရွာရပါ့မယ္
  • ­မဂၤလာ ပြဲေတာ္သို႔ ဘုရားနဲ႔အတူ လိုက္ခဲ့တဲ့ တမန္ ေတာ္မ်ား လို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို အေျခအေန မွာပဲ ရွိရွိ ဘုရားနဲ႔အတူ လိုက္ေလွ်ာက္ တတ္တဲ့ အသက္တာကို ရယူ ၾကစို႔။
  • ­သားတူ မေအ၊ သားရဲ႕ ေျခေတာ္ရာကို လိုက္ ေလွ်ာက္တဲ့ မယ္ေတာ္လို ေန႔စဥ္ ဘ၀ အသက္တာမွာ ဘုရားရဲ႕ေျခေတာ္ရာကို မယ္ေတာ္ကဲ့သို႔၊ မယ္ေတာ္နဲ႔ အတူေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ ဘုရားတူ သား သမီးမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ လိုအပ္ ပါတယ္။
  • ­လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲက ေျခေဆး လက္ေဆး သန္႔စင္ဖို႔၊ မကြဲ မအက္၊ ေရညႇိ မတက္ဘဲ အၿမဲေရျဖည့္ခံ ေနရတဲ့ ေက်ာက္အိုးႀကီး (၆) လုံးလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မကြဲမအက္ အျပစ္ ကင္းစင္လ်က္ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ေက်းဇူးေတာ္ အၿမဲျဖည့္ခံေနရတဲ့ အသက္ တာ ေက်ာက္အိုးႀကီး မ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
    ဒါမွ ဘုရားနဲ႔ ထိေတြ႕ကာ သူခိုင္းသမွ် ကိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္
    - ႐ိုး႐ိုးေရ မွသည္ - အသက္ေရ အျဖစ္သို႔
    - ႐ိုး႐ိုးမုန္႔ မွသည္ - အသက္မုန္႔ အျဖစ္သို႔
  - ေလာကီ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး အျဖစ္ မွသည္ -ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ မွ ခရစ္ ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ လာပါလိမ့္မယ္ မိ္တ္ေဆြ။
 
R V A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Tuesday, May 21, 2013

အျပင္ပံုပန္းသ႑ာန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူသားမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေလာကရဲ႕ အလွအပမ်ားကို မက္ေမာ တြယ္တာ ၾကသည္။ မွန္ေရွ႕မွာ ရပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလွျပင္ တတ္ၾကသည္။ မ်က္ႏွာမွာ အမည္းစက္ ကေလးေတြ ေတြ႕မိခဲ့လွ်င္ ေၾကာက္စရာတစ္ခုလို သေဘာထားၿပီး ဒီ ဆရာ၀န္ ျပ၊ ဟို ဆရာ၀န္ ျပႏွင့္ စိုးရိမ္တတ္ၾကသည္။ ဆံပင္ကိုလည္း ေရာင္စံု ေဆးဆိုးထားၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ ဆံပင္ ပံုစံေလး စသည္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အေပၚယံ အလွအပေတြကိုသာ ဦးစား ေပးၿပီး ကိုယ္ႀကိဳက္သလို ျဖတ္၊ ညႇပ္၊ ကပ္၊ ထုတ္ကာ ပံုစံ မ်ိဳးစံု သြင္းတတ္ၾက၏။ မ်က္ႏွာအလွ ပိုၿပီးေတာ့ ၀င္းပ လာေအာင္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဘုရားသခင္ ေပးထားသည့္ သဘာ၀ အလွကိုေတာင္မွ အားမနာ၊ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ အက်ခံၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ ပလပ္စတစ္ ဆာရ္ဂ်ာရီ နည္းပညာျဖင့္ ခြဲစိတ္တဲ့ သူေတြေတာင္ ရွိေသး၏။ ကိုယ့္ရဲ႕ အတၱ၊ ေလာဘ၊ မာန္မာနေတြ အတြက္သာ ႀကိဳးစားၾကၿပီး စာတန္ မာရ္နတ္ရဲ႕ေက်ာ့ကြင္းထဲ ပိတ္မိ ေနၾကသည္ကို သတိ မထားမိၾကသည္မွာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။

    ဤကဲ့သို႔ အေပၚယံ အလွအပ ျပဳျပင္ျခင္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ကိုယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုသြင္း ေနၾကပါေသာ္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ၀ိညာဥ္ ေရးရာမ်ားကိုေတာ့ျဖင့္ ထုဆစ္ ပံုေဖာ္ဖို႔ အတြက္ ေမ့ေလ်ာ့ ေနတတ္ၾက၏။ ေလာကႀကီးရဲ႕ အားေပး၊ အားေျမႇာက္မႈကို အဟုတ္မွတ္ကာ ဘုရားေမ့၊ တရားေမ့ႏွင့္ ေနရသည္ကိုေတာ့ျဖင့္ ေပ်ာ္စရာလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားကို လက္ခံ လာၾကပါသည္။ ဘာသာတရားကို ေပါ့ပ်က္ပ်က္ သေဘာထားကာ ေခတ္ႀကီးရဲ႕ မာယာ လွည့္စားမႈေအာက္တြင္ နစ္မြန္း ေနၾကသည္မွာ ဆင္ျခင္ စဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ေခတ္ႀကီးကို ေဘးခ်ိတ္ ရမည္ဟု မဆိုလို။ ေခတ္ႀကီးရဲ႕ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈ ေနာက္တြင္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိလာႏိုင္ သလို၊ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ကာ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြလည္း ရွိလာႏိုင္သည္။ အဆိုးဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အရာ မွန္သမွ်ကို အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အားလံုး အေပၚတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားတိုင္းကို ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိသည့္ အတိုင္း ပံုသြင္း ၾကရပါမည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ကိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလွျပင္ တတ္ၾကေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အတြင္း ႏွလံုးသားကိုေတာ့ ျပဳျပင္ဖို႔ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈတတ္ၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးဟာ အဖဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ဖန္ဆင္းခံ သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ အရွင္ကို အစဥ္ ခ်ီးမြမ္းရင္း သူ၏ အလိုေတာ္ အတိုင္း လိုက္က်င့္ ေနထိုင္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစား သင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္ အလိုေတာ္ရွိသည့္ အတိုင္း ျပဳျပင္ ထုဆစ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမယ္။ သခင္ေယဇူးကို ပိုၿပီးေတာ့ ခ်စ္တတ္တဲ့ စိတ္ေတြ ေမြးျမဴသင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ျမင္ႏိုင္ရာ အလွအပကိုသာ ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ အေပၚယံ အေရာင္ဆိုးျခင္းေတြကို ေျပာင္းလဲတတ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရလိမ့္မည္။ သခင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အေပၚယံ သေဘာထားကိုသာ ႏွစ္သက္တာ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အတြင္း စိတ္ဓာတ္ ႏွလံုးသား ျဖဴစင္ျခင္းကိုသာ အလိုေတာ္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ တတ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အျပင္ ပံုပန္း သ႑ာန္ကို ဘယ္လိုပဲ အလွေတြျခယ္သကာ လိမ္းက်ံ ေနပါေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာန၊ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ဖံုးကြယ္လို႔ မရ ႏိုင္ပါ။ ခဏ တစ္ျဖဳတ္ေတာ့ ဟန္ေဆာင္ကာ ဖံုးကြယ္လို႔ ရတာေပါ့ ေရရွည္မွာေတာ့ ေပၚလာ စၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအရာေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမည္။ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ လုပ္ေဆာင္ တတ္ရပါလိမ့္မည္။

    သခင္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ မူလ ဖန္ဆင္းထားသည့္ အတိုင္း အေရာင္၊ အဆင္း ျခယ္သ လိမ္းက်ံျခင္း မရွိဘဲ၊ ကနဦး အလွတိုင္း တည္ရွိတာကို “သဘာ၀ အလွ”လို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ လူတိုင္း၌ ကိုယ္ပိုင္ အလွ ကိုယ္စီ ရွိၾက၏။ ပင္ကိုယ္ အစြမ္းအစေတြလည္း ရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ရွိ၏။ ယင္းတို႔ကို ၿဖိဳခြဲ ရမည္။ ေဖ်ာက္ပစ္ ရပါမည္။ သင္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္သည့္ အခါတိုင္း ၾကည့္မွန္ တစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ရသလို ျမင္တတ္ရမည္။ ကိုယ္က ၾကည့္မွန္ကို ၿပံဳးျပရင္ ၾကည့္မွန္ ကလည္း ျပန္လည္ၿပီး ၿပံဳးျပတာေပါ့။ ကိုယ္က စိတ္ဆိုး ျပရင္ ၾကည့္မွန္ကလည္း ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ လာပါလိမ့္မည္။ ဒီလိုပါပဲ လူ တစ္ေယာက္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ထဲကေန ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတိုင္း ကိုယ့္ဆီကို ျပန္လည္ လာေရာက္ အက်ိဳးေပး တတ္၏။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မာေက်ာေနတဲ့ ႏွလံုးသားေတြကို သခင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ျပဳျပင္လို႔ ရပါသည္။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို ေန႔စဥ္ ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ့လာ၊ မွတ္သား၊ ေထာက္႐ႈ၊ သံုးသပ္ ရပါမည္။ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း တည္ၿငိမ္၊ ရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ကို ရႏိုင္သည္။ အျပင္ ပံုပန္း သ႑ာန္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း တက္ရသည္ထက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ လုိအင္ဆႏၵ၏ ေတာင့္တမႈ အားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း တက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ ႏွလံုးသားရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ “ဆုေတာင္းျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။” ဟု ဆိုထားသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ စကားေျပာဖို႔ရန္ အတြက္ မၾကာခဏ ဆုေတာင္း ရပါမည္။ ဆုေတာင္းရာတြင္လည္း အာ႐ံု ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း မရွိဘဲ စိတ္ ပါ၀င္စားစြာ ဆုေတာင္း ႏိုင္ရမည္။

    ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ သခင္ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆုေတာင္းရာတြင္ စိတ္ ႏွလံုး ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အျပင္ ပံုပန္း သ႑ာန္မ်ားကို ျပဳျပင္ေနၾကသည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ ႏွလံုးမ်ားကို အသစ္တဖန္ ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကပါစို႔။

ရွင္မႆဲ ၅း၈ “စိတ္ ႏွလံုး ျဖဴစင္ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ၾကရ လတၱံ႕။”

M.Khaidal (Bot)Read More...

Sunday, May 19, 2013

သက္ေသ

နံနက္ေစာေစာ        နံ႔သာေဆာင္လ်က္
ရင္ခုန္ႏြမ္းလ်      

ဦးစြာေရာက္ခဲ့        သခင့္ဂူေရွ႕          
ထိုေနရာ

ဘယ္မွသခင္        ေအာ္ဟစ္ေဖြရွာ
ႏွစ္ဦးသခင္

ေတာက္ပ၀တ္႐ံု    ဆင္ကာျမန္းလ်က္
ရွင္ျပန္ေလၿပီ . . . .

ႏူးည့ံသံခ်ိဳ ႁမြတ္ဆို၏။
အာေလလုယား
သခင္ေအာင္ျမင္
သခင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္    ေသျခင္းမာန္ကား
႐ံႈးနိမ့္ေလၿပီ။

အို . . . .
    ႀကီးမားအံ့ဖြယ္        ကၽြႏု္ပ္၏အရွင္သခင္
    အဦးမွာ႐ံႈးနိမ့္ဟန္    အဆံုးမွာေတာ့ ဘုန္းစိုးစံ
    ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္    ေအာင္ပြဲခံရ သုခခံစားရမွာ
    ဧကန္မုခ်ပင္ . . . . .။


အေျချပဳက်မ္း - ရွင္လုကာ ၂၄း၁-၁၂။

ဥေယာဂ်ာလ (မိုးေကာင္း)

Read More...

Saturday, May 18, 2013

လင္းေႁမြြေက်ာလား၊ ငါ့ေက်ာလား။

    ဒီေခါင္းစဥ္ေလးက စာေရးသူငယ္စဥ္က ဖတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ပံုျပင္ေလးထဲက တစ္ခုပါ။ ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္း ကေတာ့ တစ္ခါက လင္းေႁမြတစ္ေကာင္နဲ႕ လိပ္တစ္ေကာင္ဟာ အေဆြ ခင္ပြန္းဖြဲ႕ၿပီး ေနၾကသတဲ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူတို႔ေနတဲ့ ေတာင္ကုန္းထိပ္က မီးေတာင္ေဟာင္းက ထေပါက္ကြဲလို႔ ေခ်ာ္ရည္ေတြနဲ႔ ေက်ာက္တံုး အပိုင္းအစေတြ လြင့္စင္ လာပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ အခါမွာ လႊင့္စင္လာတဲ့ ေက်ာက္တံုး အပိုင္းအစ တစ္ခုက လိပ္ရဲ႕ ေက်ာကုန္း လာၿပီး ထိမွန္ သတဲ့။ အဲဒီ အခါမွာ “ေဒါင္” ကနဲ အသံ တစ္ခု ထြက္လာပါ သတဲ့။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ လိပ္ကေနၿပီး ေျပာသတဲ့၊ ခုနက ေက်ာက္ခဲ လာမွန္လို႔ ျမည္တဲ့ အသံကို လင္းေႁမြ ေက်ာလား၊ ငါ့ေက်ာလား ဆိုၿပီး ေအာ္လိုက္ သတဲ့။ လိပ္ ေျပာလိုက္တဲ့ အသံေၾကာင့္ လင္းေႁမြခမ်ာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားၿပီး ဘယ္နဲ႔ ငါ့ ေက်ာက ေပ်ာ့စိစိနဲ႔ ေက်ာက္ခဲမွန္ရင္ ဘယ္နဲ႔ အသံ ထြက္ပါ့မလဲ။ လိပ္ ေက်ာကုန္းထိလို႔သာ “ေဒါင္” ကနဲ အသံ ထြက္လာတာကို လိပ္ကပဲ ဦးေအာင္ ေျပာရတယ္ ရွိေသး ဆိုၿပီး ေျပးရင္း လႊားရင္း လင္းေႁမြက ေတြးမိ သတဲ့။

    အဲဒီေတာ့ ဒီ ဇာတ္လမ္းေလး အက်ဥ္းကို ေျပာရတာ အေၾကာင္း ရွိလို႔ပါ။ ခုေခတ္ လူငယ္ေလးေတြက မိမိ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျပႆနာေတြ၊ ထိခိုက္မႈေတြ၊ ေသဆံုးမႈေတြ၊ မေျပလည္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာကို မိမိနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး ဆိုၿပီး ခပ္ေပါ့ေပါ့ ေနေနၾကတာကို ေတြ႕ေနရလို႔ သတိ ေပးတာပါ။ မိမိရဲ႕ အနာဂတ္ အေျခအေနကို ဘယ္သူမွ ႀကိဳ မသိႏိုင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ သတိထားမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈေတြ မလုပ္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

    သိပ္ မၾကာေသးပါဘူး။  အသိ မိတ္ေဆြ မိသားစု တစ္စု သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ ဗန္ ဆလြန္းေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ဘက္ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ခရီး သြားၾကတာ၊ လမ္းမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ ဘက္မွလာတဲ့ ရွပ္ဖ္ကား တစ္စီးက အရွိန္ ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး ေႁမွာက္ၿပီး လာေနတာကို သူတို႔ ကားေပၚမွာ ပါတဲ့ သားငယ္က ျမင္ေတာ့ ေမာင္းေနတဲ့ သူ႔အေဖကို ပါပါး ဟိုမွာ ကားတစ္စီး ေၿမွာက္ၿပီး သားတို႔ ကားဆီ လာေနတာ ျမင္လားလို႔ ေျပာေနတံုး အဲဒီကားက ေႁမွာက္လိုက္ လွန္လိုက္နဲ႔ အရွိန္နဲ႔ လာေနရာက သူတို႔ကားနားလည္း ေရာက္ေရာ သူတို႔ကား အေပၚျပဳတ္က်ၿပီး ကားထဲ ပါလာတဲ့ သူတို႔ မိသားစုထဲက အေဖနဲ႔ အေမဟာ ပြဲခ်င္းၿပီး ကားပိၿပီး ေသဆံုး သြားပါတယ္။ ခုနက သတိေပးတဲ့ သားငယ္က ေျခေထာက္နဲ႔ ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာရၿပီး အတြင္း လူနာအျဖစ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဆး႐ံုမွာ ကုသမႈကို ခံယူေနရၿပီး၊ သားႀကီးကေတာ့ အျပင္ဘက္ လြင့္ၿပီး ပြန္းပဲ့႐ံုပဲ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ေဘးက လြတ္သြား ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သားႀကီးက House Surgeon ဆင္း ေနတဲ့ ဆရာ၀န္ပါ။ သားငယ္ကေတာ့ ရွစ္တန္း ေက်ာင္းသားပါ။ အေဖက ကန္ထ႐ိုက္တာ တစ္ဦးပါ။ ခုေတာ့ အရြယ္မမယ္ သားငယ္နဲ႔ သားႀကီး House Surgeon ဆင္းေနတဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ ေလာက အလယ္ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ သားႀကီးကလည္း သူ႔ေက်ာင္းကိစၥနဲ႔ ဆိုေတာ့ သူ႔အေဖ အလုပ္က ဘာမွ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္၊ ညီငယ္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ ေဆး႐ံုမွာ တင္ထားဆဲ ဆိုေတာ့ စာဖတ္သူေတြပဲ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ သနားစရာ ေကာင္းသလဲ။ အဲဒီေတာ့ အနာဂတ္မွာ ဒီလို မျဖစ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ ရလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူကမွ ႀကိဳ မတြက္ ထားပါဘူး။ ျဖစ္လာခဲ့ေတာ့မွ ဘာမွ မျပင္ဆင္ ရေသးေတာ့ အေျခအေနဆိုးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕မွာကို ေနာင္ လူငယ္ေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္လို႔ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိေနစဥ္ မိဘႏွစ္ပါးကို ဂါရ၀တရား ထားတတ္ဖို႔၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ စကားကို မပယ္ရွားဖို႔၊ တတ္သိ နားလည္တဲ့ လူႀကီးသူမေတြ ဆိုဆံုးမတဲ့ အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပီး လိုက္နာ ၾကဖို႔၊ အခ်ိန္မ လြန္ခင္ အမွားေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ သတိေပး တာပါ။

 
   ဘယ္သူမဆို မွန္တယ္ ထင္လို႔ လုပ္တဲ့သူေတြ အထဲမွာ တကယ္ မွန္၏၊ မမွန္၏ ဆိုတာ တရားေတာ္ေတြနဲ႔ ညႇိၾကည့္ၿပီး လိုေနရင္ ျဖည့္၊ ပိုေနရင္ ေလ်ာ့ေပးဖို႔ ေျပာတာပါ။ ေသျခင္းတရားနဲ႔ မနက္ျဖန္ ဘယ္ဟာ ပိုနီးသလဲ ဆိုရင္ ေသျခင္းတရားက ပိုနီးတယ္ဆိုတာ ခုနက သာဓကေလးက သက္ေသ ျပေနပါတယ္။ လူဆိုတာ ေမြြးဖြားလာၿပီး ဘယ္သူမဆို ေသျခင္းတရားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာ ဓမၼတာ ဆိုေပမဲ့၊ အေသဆိုးနဲ႔ မၾကံဳဖို႔၊ ေကာင္းတာေလးေတြ ခုကတည္းက ႀကိဳတင္ လုပ္ၾကၿပီး၊ မလုပ္ရေသးဘူးဆိုရင္ အခု စလုပ္ၾကဖို႔၊   လုပ္ေနဆဲ လူေတြက ဆက္လက္ၿပီး ဇြဲ မေလ်ာ့ပဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သတိ ေပးတာပါ။ ဘယ္သူ မဆို၊ အိုၾက ရမယ္။ ၿပီးရင္ နာရအံုးမယ္။ ေနာက္ဆံုး ေသရအံုးမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၿပီး၊ ေကာင္းမႈေတြကိုပဲ ခုကတည္း လုပ္ၾကဖို႔ သတိေပး တိုက္တြန္း လိုက္တာပါ။ ဒီ ေခါင္းစဥ္ထဲကလို ကိုယ့္ တည့္တည့္ ထိမွန္တာကို လင္းေႁမြ ေက်ာလား၊ ငါ့ ေက်ာလား ဆိုၿပီး ေအာ္ေနတဲ့ လိပ္ကေလးလို ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သတိေပးရင္း အားလံုး က်န္းမာ ရႊင္လန္းၿပီး သာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးတဲ့ အနာဂတ္ေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ကိုဆိုနီ

Read More...

Thursday, May 16, 2013

ကားတိုင္ႏွင့္ခရစ္ေတာ္

ဒုကၡ ..... မရခ်င္
ေသာက .....မက်ခ်င္ဘဲနဲ႔
သုခ ..... “တ” ခ်င္ေနတဲ့သူေတြ။

             ေလာကဓံ ..... မခံခ်င္
            ဘ၀ဒဏ္ ..... မလွန္ခ်င္ဘဲနဲ႔
            စည္းစိမ္ခံ ..... “စံ” ခ်င္ေနတဲ့သူေတြ။

 ေခၽြး  ..... မေပးခ်င္
 ေသြး ..... မစေတးခ်င္ဘဲနဲ႔
 ေအးေဆး ...... “ကေလး” ေမြးခ်င္ေနတဲ့သူေတြ။

            မ်က္ရည္ ..... မေႂကြခ်င္
            ဆပ္ေျဖ  ..... မေနခ်င္ဘဲနဲ႔
            အရွက္ေျပ  ...... “ၿပံဳး” ခ်င္ေနတဲ့သူေတြ။

ကားတိုင္လမ္း ...... မလွမ္းခ်င္
ဒုကၡပန္း  ...... မနမ္းခ်င္ဘဲနဲ႔
ခရစ္ေတာ္ကို ..... ဟစ္ေအာ္ေနလည္း
အလကားပဲ မိတ္ေဆြ။

            ကားတိုင္ပါမွ   ...... ခရစ္ေတာ္လာမည္
            ရင္မွာမွတ္သား  ..... ဘုရားႏွင့္ကားတိုင္
            မခြာႏိုင္၍  ....... ဘုရားကိုေခၚ
            ကားတိုင္ေတာ္ပါ  ...... ေျပးကာေပြ႕ပိုက္
             ႏွစ္ၿခိဳက္ႀကိဳဆို   ...... လက္ခံဖို႔လိုသည္။
  

ပါစကားသီကိုရွင္း။

Read More...

Monday, May 13, 2013

ရဟႏၲာမ ဘဲနားဒက္ (Bernadette)

    Bernadette Soubirous ဟာ ၁၈၄၄ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္ျပည္ Lourdes လု(ဒ္)(စ္)ၿမိဳ႕မွ ေတာင္သူ လယ္သမား မိသားစုမွ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္ေန႔ မွာ သူ႔ ညီမေလးနဲ႔ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းရယ္ သံုးေယာက္သားဟာ ထင္းေခြဖို႔ ေတာထဲကို ျဖတ္ၿပီး ထင္းေခြ ထြက္ၾကရတာပါ။ သူ႔ညီမနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ အရင္ စမ္းေခ်ာင္းေလးကို ျဖတ္သြား ၾကၿပီး ဘဲနားဒက္ကေတာ့ အင္မတန္ ဆိုးရြားတဲ့ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ရွိေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္ဖို႔ ေျခစြပ္ကို ခၽြတ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေလတစ္ခ်က္ ေ၀ွ႔လိုက္ၿပီး သစ္ပင္ေတြကလည္း လိႈင္ဂူအနားမွာ ယိမ္းယိုင္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ထူးဆန္းတာက ေဘးပတ္၀န္းက်င္က သစ္ပင္ေတြက ၿငိမ္ေနၿပီး ေရထဲကို သူမ ေျခခ်လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လိႈင္ဂူနားကေန ေလက အျပင္းအထန္ တခ်က္ထပ္ တိုက္လိုက္ျပန္ေတာ့ ေဘးနားမွရွိတဲ့ ခ်ံဳပုတ္ေတြက ဘယ္ညာယိမ္းၿပီး ေၾကာက္မက္ေသာ အသံတစ္ခု ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘဲနားဒက္က လိႈင္ဂူကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ သူနဲ႔ ရြယ္တူ လွပတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ရပ္ေနတာကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အဲ့ဒီ မိန္းကေလးဟာ အျဖဴေရာင္၀တ္႐ံုကို ၀တ္ထားၿပီး၊ အျပာေရာင္ ခါးစည္းႀကိဳးနဲ႔ စိတ္ပုတီးတစ္ကံုး လက္မွာ ကိုင္ထားတာကို တပါတည္း ေတြ႕လိုက္ ရပါတယ္။အဲ့ဒီ မိန္းကေလးက ဘဲနားဒက္ ေရွ႕လာၿပီး ဦးညႊတ္လိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဘဲနားဒက္က သူ ငါ့ကို ဘုရားရွိခိုးေစခ်င္တယ္ ထင္ၿပီး သူ႔ အိတ္ကပ္ထဲ ပါလာတဲ့ စိတ္ပုတီးကို ထုတ္ၿပီး စိပ္လိုက္တယ္။ သူေတြ႔တဲ့ မိန္းကေလးကလည္း ပုတီးစိပ္ ေနတဲ့ သူမ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို သူ ျမင္ေတြ႕ ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ေနတာကိုေတာ့ မေတြ႕ရဘူးတဲ့။ ပုတီး အလံုး(၅၀) ၅ Decades စိပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွ ထိုမိန္းကေလးက ဘဲနားဒက္ကို ၿပံဳးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။
 
    အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာပဲ သူနဲ႔အတူ လာတဲ့ ႏွစ္ေယာက္က ထင္းေတြ တေပြ႕တပိုက္နဲ႔ ထင္းေခြၿပီး ျပန္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘဲနားဒက္က ဒူးေထာက္ေနတာကို ေတြ႔ေတာ့ က်န္တဲ့ ႏွစ္ေယာက္က သူတို႔နဲ႔ လိုက္ၿပီး ထင္းမေခြခ်င္လို႔ အထင္နဲ႔ သူ႔ကို သူ႔ညီမက ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္းတယ္။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ နင့္ကို ၾကည့္ရတာ ေၾကာက္ေနတဲ့ ပံုေပါက္ေနတယ္။ “နင္ ဘာကို ျမင္လို႔လဲ” လို႔ ေမးလိုက္တယ္။ ဘဲနားဒက္က “အျဖဴေရာင္ ၀တ္စံု ၀တ္ထားတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို ျမင္လိုက္ရတယ္” လို႔ ျပန္ ေျဖလိုက္တယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ညမွာ အေမ့ကို အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေျပာျပေတာ့ သူ႔ အေမက “နင္ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္တာပါ။ အဲ့ဒါက အျဖဴေရာင္ ေက်ာက္တံုးႀကီး တစ္ခုပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ငရဲငယ္က ၀ိညာဥ္တစ္ဦး ေရာက္လာတာ မ်ားလား။ ေနာက္တစ္ခါ လိႈင္ဂူသနားကို မသြားနဲ႔” လို႔ သတိေပး လိုက္တယ္။
 
    ေနာက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ လိႈင္ဂူနားကို မသြားပဲ ေနေပမယ့္ လူအမ်ားကေတာ့ ဘဲနားဒက္ ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေျပာေနၾကတယ္။ သံုးရက္ေျမာက္တဲ့ ေန႔မွာ သူ႔အေဖက သြားဖို႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ အတြက္ လိႈင္ဂူဆီကို သြားၿပီး ပုတီးစိတ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၀တ္စံုျဖဴ ၀တ္ထားတဲ့ မိန္းကေလးက ေပၚလာတာကို ျမင္ေတာ့ ဘဲနားဒက္က သူမ ေဘးက ကေလးမရဲ႕ ပုခံုးကို ကိုင္ၿပီး “ဟိုမွာ ဟိုမွာ” ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ ေဘးက ကေလးမေလးက “ဘာမွ မျမင္ရဘူး” လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ဘဲနားဒက္ကလည္း ေခတၱ သတိေမ့သလို ျဖစ္သြားၿပီး သူ႔ထက္ နည္းနည္း အသက္ႀကီးတဲ့ သူက သူ႔ကို ႀကိဳးစားၿပီး လႈပ္ႏိႈးေပမယ့္ သူက သတိလည္းမရ လႈပ္လို႔လည္း မရ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူမကို ေတာင္ေပၚ ေခၚ သြားေတာ့မွ သတိ ျပန္ရလာၿပီး သူမ ငိုပါေတာ့တယ္။ သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် သူ ျမင္ခဲ့တဲ့အရာကို မယံုၾကည္ ၾကဘူး။ ရက္ အနည္းငယ္ၾကာတဲ့ အခါမွာ ဘဲနားဒက္ဟာ လိႈင္ဂူကို ျပန္လာ ျပန္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စံုနဲ႔ မိန္းကေလး ျပန္ေပၚလာၿပီး “သင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီေနရာကို ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ေန႔စဥ္ လာႏိုင္မလား” ငါ ကေတာ့ နင့္ကို ဒီဘ၀မွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ မထား ႏိုင္ေပမယ့္၊ ေနာင္ဘ၀ က်ရင္ေတာ့” ဆိုၿပီး ေျပာလိုက္ ပါတယ္။ ဒီ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ၾကားၾကတဲ့ သူေတြဟာ လိႈင္ဂူကို သြားၾကေတာ့၊ ရဲေတြကလည္း ကန္႔သတ္နယ္ေျမ မသြားရဘူးဆိုၿပီး တားျမစ္ ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဲနားဒက္ကေတာ့ ရဲေတြရဲ႕ တားျမစ္ခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ ခဲ့ပါဘူး။
 
    ဘဲနားဒက္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္ ၀တ္ထားတဲ့ မိန္းကေလးကို ျပန္ေတြ႕ေတာ့ သူမကို “စမ္းေခ်ာင္းထဲက ေရကို ေသာက္ပါ။ ေျခ လက္ ေဆးပါ။ အဲ့ဒီနားက ျမက္ကို စားလိုက္ပါ”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္၀တ္ထားသူ ညႊန္လိုက္တဲ့ ေနရာက ေက်ာက္ေဆာင္ ျဖစ္ေနၿပီး ဘဲနားဒက္က လက္နဲ႔ ယက္ၿပီး တူးလိုက္တဲ့အခါ စမ္းေရတြင္းေပၚက ဘဲနားဒက္က ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးစြာနဲ႔ “သင္ ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာျပပါ သင္ ဘယ္သူလဲ” လို႔ ေမးလိုက္တဲ့ အခါ ထိုမိန္းကေလး က “ကၽြန္မဟာ အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေသာသူ ျဖစ္တယ္ ဒီေနရာမွာ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ခု လိုခ်င္ပါတယ္” “I am the Immaculate Conception I want a Chapel here” လို႔ ျပန္ေျဖ လိုက္ပါတယ္။
 
    အဲ့ဒီ ေနရာမွာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဘုရားဖူးေတြ ေရာက္လာ ဖူးေမွ်ာ္ၾကၿပီး အင္မတန္မွ ထူးဆန္း အံ့ဖြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ၊ ဆုေက်းဇူးေတြ အံ့မခန္း ႏိုင္ေအာင္ ရရွိ ၾကပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္ကလည္း ၁၈၅၈ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဲနားဒက္ဟာလည္း မယ္ေတာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အထေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ မခ်မ္းသာဘူး၊ က်န္းမာေရးလည္း မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္နဲ႔ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ မယ္ေတာ္ရဲ႕ အမႈေတာ္ကို ထမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ဒုကၡမ်ားစြာ အခက္အခဲ မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ လူ႔ျပည္မွာ အၾကာႀကီးေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သီလရွင္ေက်ာင္းကို ေရာက္သြားၿပီး သူ႔ေမြးရပ္ေျမ (Lourdes) ကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ သူမဟာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စံု၀တ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္သခင္မ ေျပာတဲ့ အတိုင္း အကုန္ လုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ သူ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ မယ္ေတာ္သခင္မရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္း အၿမဲ အမွတ္ရၿပီး ပီတိေတြ ျဖစ္လ်က္ ေနေတာ့တယ္။


    တစ္ေန႔ သူမ အရမ္းဖ်ားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အျဖဴေရာင္ ၀တ္စံု ၀တ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္ သခင္မ ေရာက္လာၿပီး “ငါနဲ႔ လိုက္ခဲ့” ဆိုၿပီး သူမကုိ ေခၚသြားတယ္။ သူမ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္မွာ ေသဆံုး သြားတယ္။ သူမရဲ႕ ႐ုပ္ကလပ္ကို မွန္အေခါင္းနဲ႔ ထည့္သြင္းထားၿပီး ပုပ္သိုးျခင္း မရွိပဲ ေနတာကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Vevers သီလရွင္ေက်ာင္းမွာ ယေန႔တိုင္ ရွိေနတယ္။ သူမ အသက္ထြက္ခါနီး ေနာက္ဆံုး ေျပာတဲ့ စကားကေတာ့ “ဘုရားရွင္နဲ႔ ရဟႏၲာမ်ားကို ဆုေတာင္းပါ” တဲ့ သူမဟာ အဲ့ဒီ ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္၀တ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္သခင္မနဲ႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ ရွိပါတယ္။
 
June Rose

Read More...

Sunday, May 12, 2013

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာအေၾကာင္း တစ္စြန္းတစ္စ (၃)

၄။ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား

    “ဘုရား”အား ၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ အဓိက မ႑ိဳင္ျဖစ္ သကဲ့သို႔၊ ထိုဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား သံုးပါး တစ္ဆူဘုရားအျဖစ္ ၾကည္ၫို၏။ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား ရွင္ေတာ္ျမတ္အား “ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား”ဟု ေခၚတကိုးကြယ္ၾက၏။ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသံုးဆူ မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ဆူဘုရားသာ ျဖစ္၏။


    ေယဇူးဘုရား၏ တရားေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ သြန္သင္ခ်က္ အရ “ဘုရား”ကို “ခမည္းေတာ္ဘုရား”ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ ေတာ္ထြက္ စကား (The Word တရားေတာ္)သည္ လူ႔အျဖစ္ ယူေတာ္မူ၍ “ခရစ္ေတာ္ဘုရား”၌ တည္ရိွေတာ္မူသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လူသားတို႔ႏွင့္ အတူ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ အနႏၲ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ရိွေတာ္မူျခင္းအား “ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား” ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ျမတ္ႏိုး သဒၵါပြား ၾက၏။ ဤသည္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္၏။    အသခၤတ ဂုဏ္ေတာ္ရွင္တည္း ဟူေသာ ဘုရားရွင္ေတာ္သည္ “နက္နဲရာ MYSTERY ျဖစ္ပါသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ေျပာေလ့ရိွ၏။ ဤ စကားလံုးေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား တုန္လႈပ္ သြားေလ့ မရိွၾကပါ။ ပေဟဠိ ဆန္ေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ အကန္းယံု အရမ္းယံုျခင္းဟုလည္း ဘယ္ေသာ အခါမွ မေအာက္ေမ့ ၾကပါ။ စကားလံုး ႀကီးႀကီးႏွင့္ ေရွာင္လြဲျခင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ “ဘုရား”ဟူသည္ ပုထုစဥ္တို႔၏ ျမင္-ၾကား-နံ-ရသာ-တို႕ထိ-သိရိွႏိုင္စြမ္းမ်ား ထက္၊ ခ်င့္-ခ်ိန္-တိုင္းထြာ ႏိုင္ျခင္းမ်ားထက္ ပိုလြန္ေသာ ဧကန္ဒိဌ ရိွသည့္ အနႏၲ ပရမတၱတရားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အစမဲ့၊ အဆံုးမဲ့၊ အတုမဲ့၊ အႏိုင္းမဲ့ ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္အနႏၲ၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲကို လူသားတစ္ဦး အေနႏွင့္ ၀န္ခံျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ အျဖစ္ေတာ္ စင္စစ္ကို ပုထုစဥ္ လူသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ ဆိုပါလွ်င္ သူ႕စိတ္ႏွင့္ မၾကံဆ မမွန္းဆ ႏိုင္စြမ္းေၾကာင္း၊သူ႕ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းဆ ျပဖို႔ မစြမ္းေၾကာင္း၊ ျပည့္စံုေအာင္ ေျပာျပဖို႔ သူ႕ ေ၀ါဟာရစကား ႏွင့္ မတတ္စြမ္း ပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ၀န္ခံလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။   

    ခရစ္ယာန္မ်ားက ဘုရားအား “ခမည္းေတာ္ဘုရား”ဟု ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးစြာ ေခၚတ ၾက၏။ ဤသို႔ေခၚ တေသာအခါ (၁) “ဘုရားရွင္သည္ အရာအားလံုး၏ အစ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူ႕စိတ္ျဖင့္ မႀကံဆ မမွန္းဆႏိုင္ေသာ၊ လူ႕စံႏႈန္းျဖင့္ မႏႈိင္းယွဥ္ စြမ္းေသာ၊ လူ႕ေ၀ါဟာရႏွင့္ မေခၚႏိုင္ စြမ္းေသာ၊ လူ႔ဥာဏ္ ပညာျဖင့္ မသိႏိုင္ေသာ အရွင္ (transcendent) ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ႏွင့္ (၂) “ဖခင္တစ္ဦး သဖြယ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား အေပၚ က႐ုဏာ ႀကီးမားေတာ္မူေသာ္ မူေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္မႈတြင္ ဘုရားဟူသည္ သူ၊ ငါ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုေ၀ါဟာရ စကားမ်ား အလြန္မွ အျဖစ္ေတာ္ရွင္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။

    သားေတာ္ဘုရား ဟူသည္ ေယဇူး(ေယ႐ႈ) ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေခၚျခင္း ျဖစ္၏။ ေယဇူးက လူသားတို႔ မၾကားဖူးေသာ စကားလံုးႏွင့္ ဘုရားအား “အဖဘုရား၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား” ဟု ေခၚၾကဖို႔၊ မိမိ ကိုယ္ေတာ္ကိုလည္း “(ခမည္းေတာ္ဘုရား၏) သားေတာ္”ဟု ေခၚဆိုၾကဖို႔၊ သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့၏။ “ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ငါသည္ အတူျဖစ္၏”ဟုလည္း ဆံုးမ၏။ လူ႕ေ၀ါဟာရ စကားလံုးႏွင့္ “ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား”ဟု ေခၚဆို ပါေသာ္လည္း ပုထုစဥ္သားမ်ားကဲ့သို႔ ေသြးသား ခႏၶာကိုယ္အရ အေဖႏွင့္ သားေတာ္စပ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားက သားသမီး ေမြးဖြားျခင္းဆိုေသာ ခံယူခ်က္မ်ိဳးကိုလည္း မဟုတ္ပါ။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေယဇူးကိုယ္ ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ တကြ ဘုရား ဇာတိ အျဖစ္ေတာ္တြင္ အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္ အတူ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ “အလင္းမွ အလင္း၊ ဘုရားစစ္ မွ ဘုရားစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဖန္ဆင္းျခင္းမခံ ေမြးဖြားျခင္း ခံေတာ္မူသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရား ဇာတိေတာ္၌ တစ္လံုး တစ္၀တည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ထို႔အျပင္ ေယဇူး ကိုယ္ေတာ္က “ပါရာကလက္”တည္း ဟူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ႂကြလာဦးမည့္ အေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားသည္ ေယဇူး ေနာက္ တပည့္တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ရိွေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ေသာအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ကို ပုဂၢိဳလ္ ေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္က သြန္သင္ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ “သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားနည္းတူ ဘုရား စင္စစ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ ဘုရားႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီး မြမ္း ေထာမနာျပဳျခင္းကို ခံရေတာ္မူ၏” ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ၀န္ခံၾက၏။

၅။ ထာ၀ရသုခခ်မ္းသာ

    လူ၏ သေဘာသဘာ၀သည္ ေသႏုိင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္သည္ အစအဦး ကပင္လွ်င္ သူ႕ကို ထာ၀ရ အသက္ရွင္ေစဖို႔ ဖန္ဆင္း ထားေတာ္မူခဲ့၏။ ေသဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႕မဟုတ္ပါ။    ေသမင္းကို ဘုရား မဖန္ဆင္းပါ။ ေသျခင္းတရားသည္ သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ သြားၾကရမည့္ ေနာက္ဆံုး ဒုကၡတရားပင္ ျဖစ္၏။ ေသျခင္း တရားႀကီးသည္ သူ႕ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူလ်က္ ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္ရွင္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ေယဇူး ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း ခံရ ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယ႐ႈဘုရား ကိုယ္ေတာ္အား ၾကည္ၫို ကိုးကြယ္သူတစ္ဦး အဖို႔မူကား ေသျခင္း အမဂၤလာမွ သည္၊ ရွင္ျခင္း ေကာင္းျခင္း မဂၤလာသို႔ ေျပာင္းလဲေစၿပီ ျဖစ္၏။ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူလ်က္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပန္ရွင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းကို ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းဟု ေခၚဆို၏။ ေလာ ကီသား ဘ၀သည္ ေလာကီဘံု ဘုရားဖူးခရီး တစ္ခုပမာျဖစ္၏။ ေသဆံုးျခင္းသည္ ဤေလာကီ ဘံုဘ၀ ဘုရားဖူးခရီးႀကီး၏ အဆံုးသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ အသက္တာ၏ အဆံုး မဟုတ္ေပ။

    လူသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ လူျဖစ္ခြင့္ ရ၍၊ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါတည္းသာ ေသ၏။ ဘ၀ သံသရာလည္ျခင္း မရိွေပ။ တစ္ခုတည္းေသာ ေလာကီ ဘ၀ တာ ၿပီးဆံုးသြားေသာ အခါ ေလာကီဘံုသား ဘ၀သို႔ ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္ေရာက္ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ေလာကီဘံု ဘုရားဖူး ခရီး အခ်ိန္ကာလသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာ သုခအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္၏။

     သုခခ်မ္းသာကို ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာ သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရအသက္ဟု ေခၚဆို၏။ ထာ၀ရ အသက္ဟူသည္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အသက္ေတာ္ကို ရည္ၫႊန္း၏ (Eternal life means life such as God Himself lives.) ။  လူတို႔ နားလည္ထားသည့္ အဆံုး မသိေသာ အသက္ရွည္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ မေ႐ြ႕ေလ်ာျခင္း(အစၥဳတ)၊ မေသျခင္း (အမတ)၊ အၿမဲတည္ျခင္း (နိစၥ) ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေသာ ဘုရားရွင္ ပိုင္သ စိုးစံေတာ္မူေသာ အသက္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

    ထာ၀ရ ခ်မ္းသာျခင္း ဟူသည္မွာ အနႏၲ ဘုန္းေတာ္႐ွင္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္အား ဘုရားမယ္ေတာ္၊ သိၾကား၊ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္အေပါင္း ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ စင္စစ္ကို မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ထာ၀စဥ္ ဖူးေျမာ္္ရျခင္း သုချဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူသည္ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အဆင္းေတာ္ အသြင္ေတာ္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္ကို ထာ၀စဥ္ ခံယူရရိွျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္ျမတ္သို႔ ဆိုက္ေတြ႕ သူကို ရဟႏၲာဟု ေခၚပါသည္။ ဘုရားရွင္ ထံေတာ္ျမတ္မွာသာ ရရိွၾကမည့္ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္သည္ လူ႕စိတ္ျဖင့္ စဥ္းစား၍ ျပည့္ျပည့္၀၀ မမီႏိုင္ေသာ (incomprehensible)၊ လူ႕ စံႏႈန္းျဖင့္ တိတိက် က် ႏႈိင္းယွဥ္ မစြမ္းေသာ (immeasurable)၊ လူ႕ေ၀ါ ဟာရျဖင့္ စံုစံုေစ့ေစ့ မေခၚ ႏိႈင္စြမ္းေသာ (indescribable, beyond name and form) အဆံုးမဲ့ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္၏။   

    ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေဖာက္ျပန္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း မ႐ွိ။ ေ႐ြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွ။ ပ်က္ျပား ကုန္ဆံုးျခင္း မရိွ။ လူ႕ သ ဘာ၀ တရားမ်ားျဖစ္သည့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ငိုေႂကြးျခင္း စသည့္ ဒုကၡမ်ား ကင္း၏။ ကိေလသာ တရားမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ စြဲလမ္း တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ျခင္း ရာဂမ်ားမွ ကင္းစင္၏။ အကုသိုလ္ တရား၊ မာန္မာန တရား၊ မုန္းတီးျခင္း တရား၊ မသိျခင္း အေမွာင္ ပေယာဂမ်ားမွ ကင္းလြတ္၏။

    ထာ၀ရ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းသည့္ သုခ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာျခင္း အစစ္အမွန္ ျဖစ္၏။ ေတာင့္တျခင္း ကင္းေ၀းရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ ျဖဴစင္ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းျဖစ္၏။ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အျပည့္စံုဆံုးေသာ ထာ၀ရ သုချဖစ္၏။ ထို သုခေတာ္ျမတ္သည္သာ လူသားတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရာ ရတနာမွန္ ျဖစ္၏။ ထို ရတနာျမတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္သာ လူသားတို႔၏ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ ျဖစ္၏။ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္က သုခ ခ်မ္းသာေတာ္ကို အသက္၊ အလင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ မဂၤလာပြဲ၊ မိုးေကာင္းကင္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၊ အိမ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အိမ္၊ ေကာင္းကင္ ေယ႐ုဆလိမ္၊ ပါရာဒီဇူးဘံု၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ဘုရားႏိုင္ငံေတာ္စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္တူ သဒၵါတူ ဓမၼေ၀ါဟာရ (inter- changeable synonyms) တို႔ျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲ ခိုင္းႏိႈင္းေလ့ ရိွပါသည္။


    ေလာကီ သေဘာတရား ပါ၀င္သည့္ ဘံု၊ ေနရာ၊ အရပ္၊ ေဒသ၊ ဌာန အဓိပၸါယ္လိုမ်ိဳး မယူအပ္ေပ။ ႐ုပ္ျဒပ္ အေကာင္အထည္ မရိွပါ။ ေလာကီ ပစၥည္း ဥစၥာ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ မထားပါ။ လူ႕ လက္ျဖင့္ ဖန္တီး မထားပါ။ တိမ္ေတာင္ တိမ္လိပ္မ်ား ျခံရံေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေနရာ တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ ႏိုင္ေသာ အရာ၌ မတည္ပါ။ ဤအရပ္မွာ ၾကည့္ပါ။ ထို အရပ္မွာ ၾကည့္ပါဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ စိတ္ထဲမွာသာ ထင္ရသည့္ စိတ္ကူး သက္သက္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဧကန္ရိွ ဧကန္ဆိုက္ေတြ႕ ႏိုင္သည့္ တကယ့္ အရိွတရား၊ အမွန္ သစၥာတရား၊ ပရမတ္တရားျဖစ္၏။     ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ႂကြယ္၀ျခင္း၊ စိုးစံျခင္း၊ ခံစားျခင္း အစရိွေသာ ခိုင္းႏိႈင္း သဒၵါမ်ားသည္လည္း သုခ ခ်မ္းသာေတာ္ အေၾကာင္းကို လူသားတို႔ သေဘာေပါက္ အာ႐ံုျပဳႏိုင္ရန္ အလို႕ငွါ လူ႔စကားႏွင့္ ပံုခိုင္းထားေသာ ေ၀ါဟာမ်ား အျဖစ္ အလားတူ မွတ္ယူရာ၏။
    သုခ ခ်မ္းသာေတာ္သည္ ပရမတၱတရား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤကမၻာ ဤေလာကမွာပင္ ဧကန္ရိွ၊ ဧကန္ ဆိုက္ေတြ႕ႏိုင္၏။ သုိ႕ေသာ္ ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာ ေတာ္ျမတ္ကို ဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ဖူးေျမာ္ရခ်ိန္၌သာ ဆိုက္ေတြ႕ ခံစားႏိုင္၏။ အေၾကာင္းမူ ျပည့္စံုေသာ သုခေတာ္ျမတ္သည္  မ်က္ေစ့ျဖင့္ မျမင္စဖူး၊ နားျဖင့္ မၾကားစဖူး၊ ႏွလံုးသားျဖင့္ မခံစား စဖူးေသာ ခ်မ္းသာေတာ္ျမတ္ျဖစ္၏။

    ထာ၀ရသုခေတာ္သည္ လူ႕ႏွလံုးသားမွ အနက္႐ိႈင္းဆံုး တမ္းတသည့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးႏွင့္ အျဖဴစင္ဆံုးေသာ အဆံုးအစြန္ အႏၲိမျပည့္စံုျခင္း ျဖစ္၏။ ယာယီ တဲသာ ျဖစ္ေသာ ေလာကီ ေျမအိမ္၌ ရိွစဥ္တြင္ ထုိသုခကိုရေစျခင္းငွါ အလြန္ ေတာင္႔တစိတ္ႏွင္႔ ညည္းတြား ၾက၏။ ၿမဲေသာ ေနရာကို ေရာက္လို ဆႏၵျပင္းျပၾက၏။ (၂ ေကာရိ ႏၲဳ၅း ၁-၄)

    လူသည္ မိမိသေဘာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲႏွင့္ ထာ၀ရ သုခေတာ္ျမတ္ကို မဆိုက္ေတြ႕ႏိုင္ပါ။ တစ္ပါးသူမ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ရွင္ ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေမတၱာ မထားႏိုင္သူသည္ ဘုရားအား ၾကည္ၫိုသဒၵါ မပြားႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္၌ နစ္မြန္းေနရကား ဘုရားအထံေတာ္၌ မရိွေခ်။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရိွမေနျခင္း အေျခအေန၊ သူေတာ္စဥ္ သူေတာ္ျမတ္မ်ားႏွင့္ ရိွမေနသည့္ အေျခအေနကို ငရဲဟု ေခၚပါသည္။

    ငရဲ ဆိုတာ ရိွ၏။ ေနာင္တ သံေ၀ဂ မရဘဲ၊ အကုသိုလ္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ ေသဆံုးသူတို႔သည္ အပယ္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္၏။ မည္သူကမွ ဆြဲခ်လို႔ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားကလည္း ငရဲက်ရမည္ဟု မည္သူ႕ကိုမွ ႀကိဳတင္ စီရင္ မထားပါ။ ကိုယ္တိုင္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြး ခ်ယ္ၿပီး ေရာက္ရိွသြားျခင္း ျဖစ္၏။ ငရဲ၏ ဆင္းရဲျခင္းမွာကား အနႏၲ ဘုန္းေတာ္႐ွင္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္အား ဘုရားမယ္ေတာ္၊ သိၾကား၊ ရဟႏၲာ၊ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အေပါင္းႏွင့္ အတူ ဖူးေျမာ္ရျခင္း အခြင့္ ထာ၀စဥ္ မရရိွေတာ့ျခင္း ျဖစ္၏။ မည္ေသာအခါမွ ကၽြတ္လြတ္ျခင္း မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ၊ ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာေတာ္သို႔လည္း ဘယ္ေသာအခါ မွ မဆိုက္ေတြ႕ႏိုင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ငရဲက်ျခင္းသည္ ထာ၀ရ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္၍ ထာ၀ရဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္၏။

    ေလာက အသက္တာ၌ မိမိ ျပဳမိ အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တ သံေ၀ဂတရား ရခဲ့ေပေသာ္လည္း၊ ျပဳမိ အျပစ္မ်ား အတြက္ ကုန္စင္ေအာင္ ဆပ္ေျဖျခင္း မျပဳရေသးမီ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားသည္ သုခေတာ္ျမတ္သို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးဘဲ၊ သုခေတာ္ျမတ္သို႔ ဆိုက္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ထိုက္တန္သည္ အထိ အကုန္အစင္ ဆပ္ေျဖေနရျခင္း ဆိုတာမ်ိဳး ရိွ၏။ ထိုသူတို႔သည္ သုခေတာ္ျမတ္သို႔ ေရာက္ရိွ ႏိုင္ၾက၏။ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ စင္ၾကယ္ျခင္း ရရိွၾကခ်ိန္တြင္ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္ျမတ္ကို ဆိုက္ေတြ႕ ႏိုင္ေပသည္။ ထိုသူတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အား ဖူးေျမာ္လိုေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပလြန္းေသာ ဆင္းရဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။

    ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္၌က ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနသူ ဘာသာ၀င္ အေပါင္းက ထိုကြယ္လြန္သူမ်ား အဖို႔ ရည္စူးကာ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႕သျခင္း၊ ပရိတ္ ေမတၱာ ရြတ္ဖတ္ သရဇၹ်ယ္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ အလွဴ အတန္းေပးျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ တရားေတာင္း ခံျခင္းမ်ား ျပဳေလ့ရိွၾကပါသည္။ ငရဲက်ျခင္းသည္ အဆံုး မရိွေသာ ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္၏၊ သို႔ေသာ္ ထာ၀ရ သုခ ခ်မ္းသာေတာ္သို႔လည္း မဆိုက္ေတြ႕ ထိုက္ရေသး၊ ငရဲသို႔လည္း မေရာက္ထိုက္ ေသာ ကြယ္လြန္သူတို႔မွာမူ တစ္ခ်ိန္တြင္ ထာ၀ရ သုခေတာ္ျမတ္သို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ ၾကေပသည္။ ထို အျဖစ္အေျခ အေနမ်ိဳးကို ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ စကားျဖင့္ “ပူကာေတာရီအို” ဟု အမည္ေပးပါသည္။
              
မာကုဒႆန

Read More...