Tuesday, March 26, 2013

ေနာင္အခါ

အမွားႏွင့္ အမွန္၊ အမွန္ကိုေျမလွန္
အမွားကို ေျမဖံုး
ဖံုလံုးလံုး  ထရင္ေတာင္
အမွားဟာ အမွား
အမွန္ဟာ အမွန္ ပါပဲ။
လူညီလို႔ “ဤ” “ကၽြဲ”ျဖစ္႐ိုးလား
အမ်ားတကာ အသိပါပဲ။

ေလာက ဥပေဒ   . . . .
အႏိုင္ အ႐ံႈး၊ အနိမ့္ အျမင့္ေတြနဲ႔
အမွား အမွန္ေတြ  ၊ေ၀ခြဲ မရလို
ေတြေ၀မေနနဲ႔      ့  ့  ့  ့

ေနာင္အခါ အခ်ိန္က်ရင္
ထိုင္ေစာင့္ကာ ၾကည့္ေပေပါ့
အခ်ိန္သည္သာ  အေကာင္းဆံုး တရားသူႀကီးျဖစ္လတၱံ႕

ေ၀လီ