Tuesday, February 19, 2013

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ အသက္ေပး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္

    “သင္တို႔ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔ကို သင္တို႔ခ်စ္ပါ လွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူးတင္ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏” (LK.6:32)
    ဒီလအတြက္ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ ရွင္လူကား ခရစ္၀င္ က်မ္းကျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ ႕ေတာင္ေပၚ ေဟာတဲ့ ၾသ၀ါဒမွာ ထုတ္ႏႈတ္ထားပါတယ္။ ဒီအပိုဒ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သားတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ခဲ့တယ္။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု ခမည္းေတာ္ ဘုရားထံမွ ပံုနမူနာယူ၍ ပံုတူ က်င့္ႀကံေစျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အရွင္ဘုရားထံေတာ္ သို႔ပင္ ပို႔ေဆာင္ေပး၏။ ဤစကားမ်ားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ တပည့္ေတာ္တို႔အား ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္ကို အတုယူေစလိုသည္။ ခမည္းေတာ္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္လို ၾကလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ခ်စ္သကဲ့သို႔ နီးစပ္ေသာသူကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်စ္သြားရမည္။
    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ ေက်းဇူးတင္ ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
    ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ အမွတ္အသားကေတာ့ အခမဲ့ အျမတ္မဲ့ ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ေလာကမွာေတြ႕ရတဲ့ေမတၱာႏွင့္ ကြာျခား လွပါတယ္။ ေလာကအခ်စ္က ေတာ့ အျပန္ အလွန္ရမႈ၊ ကိုယ့္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈတို႔ အ ေပၚ တည္ေဆာက္ ထားတယ္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ အဘ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာေတာ္ဟာ အတၱ လံုး၀ ကင္းစင္၏။ ဖန္ဆင္းခံ သတၱ၀ါတို႔ အေပၚ ေမတၱာေတာ္ သြန္းေလာင္းရာ၌ ၎င္းတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈကို ေမွ်ာ္ကိုးသည္ မဟုတ္။ အနႏၲ အရွင္ျမတ္ဟာ ေရွ႕ေဆာင္ေတာ္မူ၍ မိမိ၌ ရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲေတာ္မူသျဖင့္ ထိုေမတၱာေတာ္သည္ မြမ္းမံ ေပး႐ံုမက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးတတ္ေသာ ေမတၱာ ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေကာင္းမြန္သျဖင့္၊ လွပ တင့္တယ္ၾကသျဖင့္၊ ခ်စ္ရျခင္း မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚေမတၱာေတာ္ စြန္႔ႀကဲျခင္းျဖင့္သာ ဘုရားသခင့္ သားသမီးမ်ား၊ မိတ္ေဆြ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ ေစမည္။ ၀ိညာဥ္ေရး လွပေကာင္းျမတ္မႈေက်းဇူးေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြင္းမွာ ဖန္တီးေပးေတာ္မူသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အဘ ဘုရား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူ၏။    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကိုသာ သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူးတင္ ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
    အဘ ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏ေနာက္ အ ရည္အေသြး တစ္ခုမွာ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အားလံုး အက်ံဳး၀င္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ မခ်န္ မလပ္၊ အားလံုးကို ဘုရား ခ်စ္ေတာ္မူတယ္။ ကိုယ္ ေတာ္၏ အတိုင္းအတာသည္ အတိုင္းမဲ့ျဖစ္၏။ လိုအပ္မႈ ရွိတိုင္း၊ ဟာကြက္ေတြ႕တိုင္း အနႏၲေမတၱာေပါက္ ေရာက္ လာ၏။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုရားရွင္ဟာ ေက်းဇူး မသိတဲ့ သားသမီးမ်ား၊ ကိုယ္ေတာ့္ထံ ပါးမွ ေ၀းေနၾကတဲ့ လူမ်ားအေပၚ ပိုၿပီး က႐ုဏာသက္၍ ၎င္းတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ ေတာ္မူတယ္။ ဒီ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းအင္ရွိသျဖင့္ ဘုရားေမတၱာေတာ္ကို “အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္း၍ ဖန္တီး သစ္ဆန္းေစသည့္ေမတၱာ” ဟုေခၚ ရပါတယ္။
    “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔ကို သင္တို႔ ခ်စ္ပါလွ်င္ သင္တို႔အား အဘယ္ေက်းဇူး တင္ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမူကား အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ပင္ မိမိတို႔ကို ခ်စ္ ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ၾက၏။”
ဒီလအတြက္ ဤအသက္ေပးႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံုက်င့္သံုးၾကမလဲ။
    ေရွးဦးစြာ -ေကာင္းကင္ဘံု ခမည္းေတာ္ဘုရား ေမတၱာေတာ္၏ "Free and Universal” ဆိုတဲ့ သေကၤတႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ “လြတ္လပ္သည့္ေစတနာ ထား ျခင္း”ႏွင့္ “အားလံုး အက်ံဳး၀င္ရွိျခင္း” တို႔ကို လိုက္နာလ်က္ ဘုရား သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါစို႔။ ခ်စ္ျခင္းအရာ၌ ေရွ႕ဆံုးကျဖစ္ပါေစ။ နားလည္ ခြင့္လႊတ္ တတ္မႈ၊ ရက္ ေရာမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ ရွိတဲ့ေမတၱာျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဟာကြက္၊ မည္းကြက္တို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ပထမဆံုးေနရာ ယူၾကပါစို႔။ အက်ိဳး ရလဒ္ အျမတ္အစြန္းတို႔ကို မ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ေမတၱာသည္ စစ္မွန္၏။ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိထားတဲ့ ၀ိညာဥ္ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေက်းဇူးမ်ားကို သူမ်ားအတြက္လည္း ေ၀ငွ အသံုးခ် သြားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဘုရားေက်းဇူး မဂၤလာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကမည္။
    အထက္က ခရစ္ေတာ္ႁမြတ္ၾကား ခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို လမ္းျပ မွတ္တိုင္သဖြယ္ လက္ခံထားရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ၀မွာျဖစ္ပ်က္ေလသမွ်ႏွင့္ ဘ၀ထဲ ပါ၀င္ သက္ဆိုင္လာၾကသူ ဟူသမွ်ကို ျမင္ကြင္းသစ္ႏွင့္ ၾကည့္ႏိုင္ၾကၿပီး အားမာန္သစ္ႏွင့္ ခ်စ္ႏိုင္ၾကမယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မိသားစု၊ အိမ္ေထာင္စု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု၊ ေဆး႐ံု- စသည့္ ဘ၀ အလုပ္ခြင္တိုင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရား ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးခဲ့တဲ့ေမတၱာေတာ္၏ တဆင့္ခံျဖန္႔ ေ၀ေပးသူ မ်ားျဖစ္ဖို႔ အသိတရား ၀င္လာမည္။ ဤသို႔ ေသာေမတၱာသာလွ်င္ ကမၻာေလာက၏ လက္ရွိ အသြင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေလ၏။

R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္