Saturday, December 29, 2012

အေရၿခံဳမႈသတိျပဳ

    လာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ဘာမွ Programme အစီအစဥ္ မရွိဘဲ ေရြ႕လ်ားေနမယ့္ အစား တစ္ႏွစ္လံုး အတြက္ ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘာကို ဦးတည္ၿပီး ဘာဆြတ္ခူးမယ္ ဆိုတဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခုခုခ် မွတ္ထားၿပီး မ်က္ျခည္ မျပတ္လုပ္ကိုင္ သြားရင္ ေက်နပ္မႈ ရမွာမလြဲပါ။

    ၀ိညာဥ္ ဘက္မွာလဲ ဒီႏွစ္အတြင္း ဒီပါရမီကို ငါ အထူး ဆည္းပူးေဆာက္တည္ ရမယ္။ ဒီ မၾကာခဏ ငါက်ဴးလြန္ေနတဲ့ အျပစ္ အမွားကို ငါ ပိုေအာင္ျမင္ရမယ္ ဆိုၿပီး ဘုရား အကူအညီေတာင္းရင္း ႀကိဳးစား သြားရင္ တစ္ေန႔ တလွမ္း မတိုးတက္ပဲ မေနႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ားကို ခ်စ္လြန္းလို႔၊ ယံုၾကည္ အားကိုးလြန္းလို႔ လြယ္ကူတဲ့ လမ္းကို မေလွ်ာက္လွမ္း ေစလို၊ ေတာင္တက္ရတဲ့ ကရာနီေရွ႕လမ္း ကို ကမ္းလွမ္းေနပါတယ္။ ဆူးခင္းတဲ့ လမ္းျဖစ္ေပမယ့္ မိမိ ေနာက္လိုက္မ်ားဟာ သူေရွ႕ တစ္ဦးတည္းသာ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ မဟုတ္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ေနၾကတယ္ ဆိုတာ ေျပာၾကားထားတယ္။ 

ကၽြႏု္ပ္ေရွ႕ အရင္ ဒုကၡ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သာမက နာက်င္ လွတဲ့ေ၀ဒနာ ဖက္တဲ့ ေသျခင္းမ်ိဳးကို လက္ခံခဲ့တဲ့ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ ဆိုရင္ ဒုကၡ ဆင္းရဲဟာ ဆူးေျငႇာင့္ ခလုတ္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ပန္းတုိင္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေလွ်ာက္ေသာ သူသည္ မိမိ ခႏၶာ ကိုယ္ဆံုး ႐ႈံးလွ်င္ ဆံုး႐ံႈးလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ သီလ ပါရမီ မဆံုး႐ံႈးရာ။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဘ၀ကို အတူ ႐ုန္းကန္ေသာ သူသည္ မိမိ အသက္ ဆံုးေကာင္းဆံုး လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေသာအခါမွ မိမိအသက္ ၀ိညာဥ္ မဆံုး႐ံႈးႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို မ်က္ျခည္ အျပတ္ မခံေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္  ကားတိုင္ေတာ္၏ အေမွာင္ရိပ္ကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း အာ႐ံုခ်ိန္၏ ေရာင္ျခည္ကို ျမင္ေနရ၏။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဟာ ရန္သူ ဖိလိတၱိတို႔ရဲ႕ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုး အားထားခဲ့တဲ့ေမတၱာကို ဆာလံက်မ္း ၅၆ မွာ ဖတ္႐ႈၾကပါစို႔။

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေအာက္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း
 
အို ဘုရားသခင္၊ တပည့္ေတာ္ကို သနားေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ လူတို႔သည္  တပည့္ေတာ္ေနာက္သို႔ အျပင္း အထန္လိုက္၍ တစ္ေန႔လံုး တပည့္ေတာ္ကို အႏိုင္အထက္ တိုက္ခိုက္ၾကပါ၏။ တပည့္ေတာ္၏ အသေရဖ်က္သူမ်ားသည္ တပည့္ေတာ္ ေနာက္သို႔ တစ္ေန႔လံုးလိုက္၍၊ အမ်ားကပင္ မာန ေထာင္လႊားလွ်က္ တပည့္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ၾကပါ၏။ တပည့္ ေတာ္သည္ ေၾကာက္လန္႔ေသာ အခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ အားထားပါမည္။ ငါ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳေသာ ကတိေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရားကို ငါ ယံုၾကည္အားထား ပါ၏။ ငါသည္ ေၾကာက္လန္႔လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေသ မ်ိဳးျဖစ္ေသာသူသည္ ငါ့ကို မည္သို႔ျပဳႏိုင္ မည္နည္း။ သူတို႔သည္ ငါ၏ စကားမ်ားကို လိမ္လည္ လွည့္ပတ္၍၊ ေျပာဆိုၾက၏။ ငါ့ကို အႏၲရာယ္ျပဳရန္ အၿမဲႀကံစည္ ေနၾက၏။ သူတို႔သည္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကၿပီး၊ ငါ၏
ေျခလွမ္းမ်ား ကိုေခ်ာင္းေျမာင္းေနၾက၏။ ငါ၏အသက္ကို သတ္လိုစိတ္ ျပင္းျပေနၾက၏။ ထိုသူတို႔ကို မည္ သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် လြတ္ေျမာက္ေစေတာ္ မမူပါႏွင့္။ အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏အမ်က္ေတာ္ ၌ လူမ်ဳိးတကာတို႔ကို အေရးနိမ့္ေစေတာ္မူပါ။ တပည့္ေတာ္၏ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းသံကို မွတ္တမ္းတင္ ေတာ္မူပါ။ တပည့္ေတာ္၏ မ်က္ရည္မ်ားကို ကိုယ္ ေတာ္၏ ေပရြက္လိပ္ေပၚတြင္ စာရင္းျပဳေတာ္မူပါ။ ထိုမ်က္ရည္မ်ား သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မွတ္တမ္းတြင္ ရွိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကယ္ေတာ္မူပါရန္ ငါေတာင္း ေလွ်ာက္ေသာအခါ ငါ၏ ရန္သူမ်ားသည္ လွည့္ေျပး ၾကရလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ဘက္၌ ရွိသည္ကို ငါသိရလိမ့္မည္။ ငါခ်ီးမြမ္း ေထာမနာျပဳေသာ ကတိေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္၊ ငါခ်ီး မြမ္းေထာမနာျပဳေသာ ကတိေတာ္ရွင္ ထာ၀ရဘုရား။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါယံုၾကည္ အားကိုးပါ၏။ ငါ သည္ ေၾကာက္လန္႔လိမ့္မည္မဟုတ္။ လူသည္ ငါ့ကို မည္သို႔ျပဳႏိုင္မည္နည္း။ အိုဘုရားသခင္ တပည့္ေတာ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံ ကတိသစၥာျပဳထားသူျဖစ္ပါ၏။ တပည့္ေတာ္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရာ ယဇ္ကို ကိုယ္ေတာ္အား ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ကို ေသျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္၏ေျခကိုေခ်ာ္ လဲျခင္းမွ လည္းေကာင္း ကယ္တင္ေတာ္မူ ခဲ့ေလၿပီ။ ဤနည္းျဖင့္ တပည့္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ ေတာ္၀ယ္ အသက္၏ အလင္းေတာ္၌  ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
 RVA ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ