Monday, November 26, 2012

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၀ါဒ (တနည္း) ဣတၳိယ၀ါဒ ပင္မေရစီးနဲ႔ ၀ိေရာဓိမ်ား

    ဣတၳိယ၀ါဒီလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီး၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈဟာ အေမရိကျပည္မွာ အႀကီး အက်ယ္ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားမွာ၊ တရားဥပေဒမွာ၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ၊ အလုပ္ခြင္ေတြမွာ ခြဲ ျခားဆက္ဆံ ခံရတာေတြကို နိဂံုး ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း  အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ဒီ ေလာက္ထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီလို႔ မယူဆေသးပါဘူးရွင္  . . . .

    “စည္းခြဲထားသည့္ ညီအစ္မမ်ား”လို႔ အမည္ ေပးထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာရပ္မွာ ဘြဲ႔လြန္ ရထားတဲ့ ၀မ္းဆြဲ ဆရာမ လာဗြန္နီ၀ီလ္ကင္က “ရွင္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ရွင့္ေနာက္မွာ မားမား ရပ္မွာေပါ့” လို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲ ဆိုရင္ “သာမန္ မိန္းမသားေတြ အတြက္ သူတို႔ လုပ္ေပးတယ္ ဆိုတာ  တကယ့္ကို နည္းလြန္းတဲ့ အတြက္ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

    ဣတၳိယ၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈဟာ သူရဲ႕ အေျခခံမႈကို မခ်ဲ႕ ထြင္ေသးေၾကာင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕မွာ အမ်ားစုက လူျဖဴ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပတဲ့ အျပင္  သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း တလြဲဆံပင္ ေကာင္းသလိုျဖစ္ေနၾကပါတယ္ . . . ဥပမာ-ကေလးငယ္ ေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ထက္ ေယာက်္ားလ်ာေတြ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊  စီးပြားေရး ရွင္သန္ေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လံုးပန္းေနၾကျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲသား နင္းျပားေတြကို ၾကည့္႐ႈရမယ့္ အစား လူခ်မ္းသာေတြ အတြက္ပဲ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . . အေမရိကန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တိုးတက္မႈမွာ ညီမွ်မႈ မရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ . . . ေဆးသိပၸံေက်ာင္းမွာ  သင္တန္းသားဦးေရရဲ႕ ၄၀%က မိန္းမေတြျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပညာရပ္မွာေတာ ့ တစ္၀က္အထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . .  တျခား နယ္ပယ္မွာလည္း  အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္ . . . ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ေယာက်္ားသားေတြနဲ႔ မတူေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေပမယ့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမရွိ ေၾကာင္း၊ က်ယ္ျပန္႔လာေနတဲ့  အသိပညာကို အေျခခံတဲ့  စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ  သူတို႔ရဲ႕ ဘြဲ႕လြန္ ဒီဂရီေတြဟာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ေငြကိုင္နဲ႔ သူနာျပဳ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းမ်ားေတြမွာပဲ တ၀ဲ လည္လည္ က်င္လည္ေနရရွာပါတယ္။ အေမရိကန္ အလုပ္သမား စာရင္း ဇယားဌာန အဆိုအရ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား အားလံုးရဲ႕ ၂၁%ဟာ လခနည္းတဲ့လုပ္ငန္း ၆မ်ိဳးမွာ  လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . .

    “ေယာက်္ားေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ မိန္းမေတြရတဲ့ေငြေၾကးဟာ သိပ္နည္းလြန္းတယ္ . . . ဒါရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကေတာ့ မိန္းမေတြနဲ႕ ေယာက်္ားေတြဟာ လုပ္တဲ့ အလုပ္ခ်င္း မတူၾကလို႔ပဲ” လို႔ အယ္လင္အရာမိုက ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။  အယ္လင္ဟာ  ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးအ သင္း အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

    အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လခတန္းတူ ညီမွ်ရရွိေရးကို အထူး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းအ ေတာ္ၾကာေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ အ ေနနဲ႔ အလုပ္သမားဌာန စာရင္းဇယားမ်ား အရ အမ်ိဳးသားမ်ားရရွိတဲ့ လခရဲ႕ ၇၁% ရရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္. . .

    ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ မိန္းမေတြမွာ ေယာက်္ား ေတြထက္ ပိုဆိုးေၾကာင္း၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရဲ႕  ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အရ အိမ္ေထာင္စုကို တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ မိခင္ ငါးဦးမွာ သံုးဦးက ဆင္းရဲ မြဲေတေန ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ အဲဒီလို မိခင္ အေရအတြက္က ၁၉၈၀ မွာ ၅.၈သန္း ရွိခဲ့တာကေန ၁၉၉၀ မွာ ၇.၇သန္း တိုးလာၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အလယ္အလတ္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ ၉.၃၅၃ေဒၚလာပဲ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    စီးပြားေရး အေျခအေနအရ  အမ်ိဳးသမီးအမ်ား အျပားဟာ  အိမ္ျပင္ ထြက္အလုပ္လုပ္ဖို ႔ျဖစ္လာေပမယ့္ အလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြထက္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုေတြဟာ   အေမရိကန္ ဣတၳိယ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈ “စတုတၳေျမာက္လိႈင္းသစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း နဲ႔ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ  သမၼတကေတာ္ ဟီလာရီေရာ့ဒဟန္ ကလင္တန္ကေန စၿပီး  ဆင္းရဲတြင္းထဲ က်ေနတဲ့ အမ်ိဳး သမီးေတြ အထိ ပါ၀င္ၾကတယ္ဆိုတာလည္း သိရွိရပါတယ္။

    ကမၻာနဲ႔ အ၀ွမ္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဣတၳိယ၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။  စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ့္ အမ်ိဳးသမီး ရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိဆိုတာကို ဆက္လက္ နားစြင့္ရင္း ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ အထဲက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ သတင္းစကားေလးနဲ႔ အတူ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

    ကာသိုလိပ္ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမႈ ရွိ ေၾကာင္း  အကယ္၍ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ၎င္းအခ်က္ကို အၿမဲတမ္း ရပ္တည္မႈ မရွိခဲ့ရင္ေတာင္းပန္ပါ ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္က မိန္႔ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ လ႕ူယဥ္ေက်းမႈရဲ႕  ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆက္ၿပီး မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

    ပီကင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံမွာ အသင္းေတာ္ အ ေနနဲ႔ ထူးျခား ထင္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ရွိသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို  သေဘာ ေပါက္ လက္ခံထားသည္ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ ျပလိုက္ပါတယ္။
 
                                                   RVA.ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ