Monday, November 26, 2012

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၀ါဒ (တနည္း) ဣတၳိယ၀ါဒ ပင္မေရစီးနဲ႔ ၀ိေရာဓိမ်ား

    ဣတၳိယ၀ါဒီလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီး၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈဟာ အေမရိကျပည္မွာ အႀကီး အက်ယ္ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားမွာ၊ တရားဥပေဒမွာ၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ၊ အလုပ္ခြင္ေတြမွာ ခြဲ ျခားဆက္ဆံ ခံရတာေတြကို နိဂံုး ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း  အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေတာ့ ဒီ ေလာက္ထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီလို႔ မယူဆေသးပါဘူးရွင္  . . . .

    “စည္းခြဲထားသည့္ ညီအစ္မမ်ား”လို႔ အမည္ ေပးထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာရပ္မွာ ဘြဲ႔လြန္ ရထားတဲ့ ၀မ္းဆြဲ ဆရာမ လာဗြန္နီ၀ီလ္ကင္က “ရွင္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ရွင့္ေနာက္မွာ မားမား ရပ္မွာေပါ့” လို႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲ ဆိုရင္ “သာမန္ မိန္းမသားေတြ အတြက္ သူတို႔ လုပ္ေပးတယ္ ဆိုတာ  တကယ့္ကို နည္းလြန္းတဲ့ အတြက္ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

    ဣတၳိယ၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈဟာ သူရဲ႕ အေျခခံမႈကို မခ်ဲ႕ ထြင္ေသးေၾကာင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕မွာ အမ်ားစုက လူျဖဴ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပတဲ့ အျပင္  သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း တလြဲဆံပင္ ေကာင္းသလိုျဖစ္ေနၾကပါတယ္ . . . ဥပမာ-ကေလးငယ္ ေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ထက္ ေယာက်္ားလ်ာေတြ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊  စီးပြားေရး ရွင္သန္ေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေအာင္ လံုးပန္းေနၾကျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲသား နင္းျပားေတြကို ၾကည့္႐ႈရမယ့္ အစား လူခ်မ္းသာေတြ အတြက္ပဲ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . . အေမရိကန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တိုးတက္မႈမွာ ညီမွ်မႈ မရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ . . . ေဆးသိပၸံေက်ာင္းမွာ  သင္တန္းသားဦးေရရဲ႕ ၄၀%က မိန္းမေတြျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပညာရပ္မွာေတာ ့ တစ္၀က္အထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . .  တျခား နယ္ပယ္မွာလည္း  အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္ . . . ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ေယာက်္ားသားေတြနဲ႔ မတူေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေပမယ့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမရွိ ေၾကာင္း၊ က်ယ္ျပန္႔လာေနတဲ့  အသိပညာကို အေျခခံတဲ့  စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ  သူတို႔ရဲ႕ ဘြဲ႕လြန္ ဒီဂရီေတြဟာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ေငြကိုင္နဲ႔ သူနာျပဳ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းမ်ားေတြမွာပဲ တ၀ဲ လည္လည္ က်င္လည္ေနရရွာပါတယ္။ အေမရိကန္ အလုပ္သမား စာရင္း ဇယားဌာန အဆိုအရ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား အားလံုးရဲ႕ ၂၁%ဟာ လခနည္းတဲ့လုပ္ငန္း ၆မ်ိဳးမွာ  လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ . . .

    “ေယာက်္ားေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ မိန္းမေတြရတဲ့ေငြေၾကးဟာ သိပ္နည္းလြန္းတယ္ . . . ဒါရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကေတာ့ မိန္းမေတြနဲ႕ ေယာက်္ားေတြဟာ လုပ္တဲ့ အလုပ္ခ်င္း မတူၾကလို႔ပဲ” လို႔ အယ္လင္အရာမိုက ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။  အယ္လင္ဟာ  ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးအ သင္း အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

    အမ်ိဳးသမီး လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ လခတန္းတူ ညီမွ်ရရွိေရးကို အထူး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းအ ေတာ္ၾကာေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ အ ေနနဲ႔ အလုပ္သမားဌာန စာရင္းဇယားမ်ား အရ အမ်ိဳးသားမ်ားရရွိတဲ့ လခရဲ႕ ၇၁% ရရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္. . .

    ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟာ မိန္းမေတြမွာ ေယာက်္ား ေတြထက္ ပိုဆိုးေၾကာင္း၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ရဲ႕  ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အရ အိမ္ေထာင္စုကို တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ မိခင္ ငါးဦးမွာ သံုးဦးက ဆင္းရဲ မြဲေတေန ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ အဲဒီလို မိခင္ အေရအတြက္က ၁၉၈၀ မွာ ၅.၈သန္း ရွိခဲ့တာကေန ၁၉၉၀ မွာ ၇.၇သန္း တိုးလာၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အလယ္အလတ္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ ၉.၃၅၃ေဒၚလာပဲ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    စီးပြားေရး အေျခအေနအရ  အမ်ိဳးသမီးအမ်ား အျပားဟာ  အိမ္ျပင္ ထြက္အလုပ္လုပ္ဖို ႔ျဖစ္လာေပမယ့္ အလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြထက္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုေတြဟာ   အေမရိကန္ ဣတၳိယ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈ “စတုတၳေျမာက္လိႈင္းသစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း နဲ႔ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ  သမၼတကေတာ္ ဟီလာရီေရာ့ဒဟန္ ကလင္တန္ကေန စၿပီး  ဆင္းရဲတြင္းထဲ က်ေနတဲ့ အမ်ိဳး သမီးေတြ အထိ ပါ၀င္ၾကတယ္ဆိုတာလည္း သိရွိရပါတယ္။

    ကမၻာနဲ႔ အ၀ွမ္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဣတၳိယ၀ါဒီ လႈပ္ရွားမႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။  စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ့္ အမ်ိဳးသမီး ရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိဆိုတာကို ဆက္လက္ နားစြင့္ရင္း ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ အထဲက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ သတင္းစကားေလးနဲ႔ အတူ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

    ကာသိုလိပ္ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမႈ ရွိ ေၾကာင္း  အကယ္၍ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ၎င္းအခ်က္ကို အၿမဲတမ္း ရပ္တည္မႈ မရွိခဲ့ရင္ေတာင္းပန္ပါ ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္က မိန္႔ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

    မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ လ႕ူယဥ္ေက်းမႈရဲ႕  ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆက္ၿပီး မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

    ပီကင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံမွာ အသင္းေတာ္ အ ေနနဲ႔ ထူးျခား ထင္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ရွိသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို  သေဘာ ေပါက္ လက္ခံထားသည္ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ ျပလိုက္ပါတယ္။
 
                                                   RVA.ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Monday, November 19, 2012

တနဂၤေႏြလမ္းဆံု

    လက္ထဲကေငြကုိေရတြက္ ၾကည့္လိုက္ ေတာ့  ငါးရာ အတိပင္။ ဒီေန႔ . . . တစ္နယ္စီျခားေနေသာ ခ်စ္သူဆီသို႔ ဖုန္းဆက္ရမည့္ေန႔  တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဖုန္းဆက္မည္ဟု ကတိေပးထား၏၊ ဖုန္းမဆက္လွ်င္ ခ်စ္သူ စိတ္ေကာက္မည္၊ စိတ္ေကာက္လွ်င္သူ မေခ်ာ့တတ္၊ ခ်စ္သူ စိတ္ဆိုးမွာကို အလြန္ေၾကာက္ေလ သည္။

    ဖုန္းဆက္ဖို႔ အတြက္ သူပ်က္ကြက္ခဲ့တာ တစ္လေက်ာ္ေနၿပီ၊ ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ထူးဆန္းလြန္း လွသည္။ တစ္ခုေသာ တနဂၤေႏြ ခ်စ္သူဆီကို ဖုန္းဆက္ဖို႔ထြက္ အလာ . . . လမ္းတြင္ အဖိုးအို တစ္ေယာက္ကို ဆိုင္ကယ္တစ္စီးမွ ၀င္တိုက္ သြားေလသည္။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသည့္သူမွာ  အဖိုးအိုကို လွည့္ပင္ မၾကည့္ပဲ ေမာင္းေျပး သြားေလသည္။ ထို အျဖစ္အပ်က္သည္ သူ၏ေရွ႕တြင္ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့၏။ သူလည္း မေနသာပဲ ေဆး႐ံုကို ပို႔ေပး ခဲ့ရ၏။ ပါလာသမွ် ေငြလည္း ကုန္သြားသည္။  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ အဖိုးအို အတြက္ ေသြးတစ္လံုးပင္ လွဴခဲ့ရ၏။ အဲ့ဒီ တနဂၤေႏြ ဖုန္း မဆက္ျဖစ္၊ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္သာလွ်င္ အလုပ္နား ရသည့္ ခ်စ္သူ သူ႔ဖုန္းကိုေမွ်ာ္ေနမွာ အေသအခ်ာ ပင္။
 
    ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တနဂၤေႏြ အေမ မူးလဲသြား၏ တစ္မိသားစုလံုး ပ်ာယာ ခတ္ကုန္၏။ သူလည္း ဆရာ၀န္ေျပးေခၚရ၊ ေဆးေျပး ၀ယ္ရႏွင့္ တစ္ေန႔လံုးလိုလို အ ေမ့ေဘးက မခြာရ၊ အေမတစ္ခုခုျဖစ္မွာ စိတ္ထဲတြင္ ပူပန္ေနရ၏။ ခ်စ္သူကို ဖုန္းဆက္ဖို႔ သတိရလိုက္ေသးသည္၊ ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မရ၊ ဒီလိုႏွင့္ တနဂၤေႏြေက်ာ္ သြားျပန္သည္။
 
    တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ခ်စ္သူဆီ ဖုန္းဆက္ရန္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အၿမဲတမ္း အလြဲလြဲအေခ်ာ္ ေခ်ာ္၊ ေငြမရွိတာႏွင့္၊ အေရးေပၚ အေၾကာင္းတရားမ်ား ေပၚလာရတာႏွင့္ ဖုန္းမဆက္ျဖစ္ခဲ့တာ တစ္လေတာင္ ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ။ အစစအရာရာ မျပည့္စံုေသာ မိမိကို မွေရြးခ်ယ္ ခ်စ္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သူကိုေက်းဇူးလည္း တင္၏၊ သနားလည္း သနား မိေလသည္။ ခ်စ္သူကိုေတာင္းပန္ ရမည္၊ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား အ ေၾကာင္း ကိုေတာ့ မရွင္းျပလိုေပ။ ခ်စ္သူ အထင္ေသးမွာ စိုးသလို၊ စိတ္ပ်က္ သြားမွာကိုလည္း  စိုးရိမ္ေနမိ၏။
 
    “ဒီတစ္ပါတ္ တနဂၤေႏြ ၁၀နာရီ မွ ၁၁နာရီ အတြင္း ဖုန္းမဆက္လွ်င္ အျပတ္ပဲ” ဟု ခ်စ္သူက လူႀကံဳ ႏွင့္ စာေပးလိုက္သည္။ သူနာရီကို ၾကည့္လိုက္သည္ ၁၁နာရီထိုးဖို႔ ၁၅မိနစ္ လိုေသး၏။ တစ္မနက္လံုးလည္း မအား၊ အေမ့ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္  အ ေမ့အလုပ္ေတြ ကူလုပ္ေပးေနရသည္။ ခ်စ္သူ စိတ္ကို သူသိ၏၊ ဖုန္းဆက္ မွျဖစ္မည္။
 
                      သူသည္ စိတ္ကို ဒုန္းဒုန္ခ်ကာ ဖုန္းဆိုင္ထဲသို႔ ၀င္ရန္ေျခလွမ္းျပင္ လိုက္သည္။  ထိုအခ်ိန္မွာပင္ အိမ္မွ ထြက္လာခါနီး အေမမွာ လိုက္ေသာ စကားမ်ားကို ၾကား ေယာင္မိေလသည္။

 “သားမွာ ပိုက္ဆံ ငါးရာေလာက္ရွိရင္ အေမ့ အတြက္ ေသြးေပါင္က်ေဆး တစ္ကဒ္ေလာက္ ၀ယ္ခဲ့ပါ ေနာ္၊  အေမေသြးေတြ အရမ္းတိုးေနလို႔ သားရဲ႕” ဖုန္းဆိုင္သို႔ ၀င္မည့္ သူ႔ေျခလွမ္းမ်ား ရပ္တန္႔သြား၏။ ဖုန္း ဆိုင္၏ေဘးတြင္ ေဆးဆိုင္ ရွိေလသည္။
 
    ဖုန္းဆိုင္၊ ေဆးဆိုင္၊ လက္မွ ပတ္ထားေသာ နာရီႏွင့္ေငြကို တစ္လွည့္စီ ၾကည့္ရင္း ေတြေ၀ေန၏။  ၁၁ နာရီ ထိုးဖို႔ ငါးမိနစ္ အလိုတြင္ သူသည္ ဆိုင္ထဲသို႔ ၀င္သြားေလသည္။
 
    ဆိုင္ထဲမွျပန္ထြက္လာေသာ အခါ . . . သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသည္ ပီတိ အဟုန္ေၾကာင့္ ၿပံဳးေရာင္သန္း ေန၏ . . . သို႔ေသာ္ သူ၏ မ်က္၀န္းမွာေတာ့ မ်က္ရည္စမ်ားျပည့္လွ်ံကာ  ပါးျပင္ေပၚသို႔ မ်က္ရည္ စက္ေလးမ်ား စီးက်ေန၏။  သူ၏ လက္ထဲမွာေတာ့  ေဆးကဒ္ေလး တစ္ကဒ္အား က်စ္က်စ္ ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ ထားေလ ေတာ့သည္။  
 
                                                        စန္းယုပိုင္ (ဟသၤာတ)

Read More...

Sunday, November 18, 2012

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ ကႏၲာရႏွင္းဆီတစ္ပြင့္

    ယေန႔ ကမၻာ့ သတင္းမီဒီယာမ်ား စိတ္အ၀င္စားဆံုးသတင္းမွာ  ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏  အေရးအခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  ယခင္က ဆရာ၀န္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ဖခင္သမၼတႀကီး အာဆတ္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့သူ ဘာရွာ အယ္လ္ အာဆတ္သည္ (Bashar-Al-Assad) ယခုအခါ အာဏာရွင္ ဆန္စြာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ သတင္း မ်က္ႏွာျပင္၌ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ရသည္။  အယ္(စ)မာအာဆတ္သည္ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာ အာဆတ္၏ ႐ႈမၿငီးသည့္ ေခ်ာေမာ တင့္တယ္ေသာ  ဇနီးသည္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဇနီးမ်ားထဲ၌လည္း  အသက္အငယ္ဆံုး  သမၼတကေတာ္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အယ္(စ)မာ (Asma)သည္၊ အေနာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ စိတ္၀င္တစားသတင္း လိုက္လံ ယူခဲ့ရေသာ မင္းသမီးေလး တပါးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သူမကို ထုိအခ်ိန္က သတင္းစာမ်ားထဲ၌ သဲကႏၲာရထဲမွ ႏွင္းဆီ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ဟု ခ်စ္စႏိုးေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

    ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ကေလးငယ္(၃) ေယာက္၏ အေမျဖစ္ေသာ အယ္(စ)မာအာဆတ္သည္ (ွSrv)ဆပ္(ဗ)ကားကို ကိုယ္တိုင္ေမာင္းၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ သမၼတအိမ္ေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ  အိမ္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္၍ ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္စြာ လြတ္လပ္စြာေစ်း၀ယ္ ထြက္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရွင္ဘုရင္မ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ျခမ္းေပးေလ့ ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွာအာဆတ္သည္ အာရပ္ကမၻာတြင္ အသက္ အငယ္ဆံုး သမၼတအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

    ထိုစဥ္က သမၼတအာဆတ္ အေနႏွင့္  ဤမွ် တင့္တယ္၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေသာ အယ္(စ)မာကို မည္သို႔မ်ား ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့သနည္းဟု စူးစမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ ခင္ပြန္း သမၼတႀကီးမွ တိုင္းျပည္ကိုႏွစ္(၂၀) ၾကာ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ အုပ္စိုးဖိႏွိပ္ လာခဲ့ေသာအခါ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားမွ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပဲ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အာဆတ္သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျခင္း ၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးႀကီးသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကို ေတာက္ေလာင္ ခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ အမ်ားအ ျပား  ေသေၾကခဲ့ၾကရသည္။

    ယခင္က လွပေသာ ထင္း႐ႈးေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ႏိုင္ငံေလးမွာ သမၼတႀကီး အမိန္႔ႏွင့္ ဆႏၵ ျပသူမ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၿဖိဳခြင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ မ်ားေသြးေျမက် ခဲ့ရသည္။

    ကေလး(၃)ေယာက္ အပါအ၀င္ သမၼတႀကီး ႏွင့္ အယ္(စ)မာတို႔ မိသားစုလည္း သူမတို႔ ဇာတိၿမိဳ႕ ေလးသို႔  ပုန္းေရွာင္ ထြက္ေျပးသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခု အခါ အေနာက္တိုင္း မီဒီယာမ်ားမွ သမၼတကေတာ္ အယ္(စ)မာကို အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ဤမွ် ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ခင္ပြန္း (ေယာက္်ား) တစ္ေယာက္ကို မည္သို႔ေသာ စိတ္ထားႏွင့္ လက္ထပ္ဖို ႔ေရြးခ်ယ္ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သနည္းဟု ဆန္းစစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

    တစ္ခ်ိန္က ေရွးဦး ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္၏ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား စိန္ေပါ(လ္)(Saul)မွ ပါလက္စတိုင္းမွသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီးထိ လွည့္လည္ၿပီး တရားေဟာ ခဲ့ၾကသည္။ ကႏၲာရထဲမွႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ဟုေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ  သမၼတကေတာ္ေလး အယ္(စ)မာသည္လည္း သဲကႏၲာရ တစ္ေနရာသို႔ ပုန္းေအာင္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရရွာသည္။

(Ref Asma al - Assad Syria's First Lady. (Newsweek March 12,2012)
                  
                                         ဘုရားရွင္ကိုထာ၀ရအေစခံလ်က္
                     ေလးစားစြာျဖင့္
                      ကက္သလင္းခင္

Read More...

Wednesday, November 14, 2012

လူငယ္မ်ားႏွင့္အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္ျခင္း

    ယေန႔ေခတ္ လူငယ္တိုင္း လိုလို တိုးတက္ ခ်င္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈ မွန္ကန္ေသာ လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခတ္နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ လူေနမႈ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ကိုလည္း ေကာင္းတာကို လက္ခံၿပီး  မေကာင္းတာကို ပယ္သင့္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အျမင္ထားၿပီး အလုပ္ ႀကိဳးစားရင္လည္း  ေကာင္းတာပဲျဖစ္မွာပါ။  ဆုမဲႀကီးႀကီး လိုခ်င္ရင္ အျမင္ႀကီးႀကီး ပဲထားသင့္ ပါတယ္။ ေလာကႀကီး အတြက္ ဘုရားသခင္က ဆုေတြ အၿမဲေပးေနပါတယ္။ လက္ခံယူတတ္တဲ့ သူအေပၚ မွာပဲ မူတည္ေနပါတယ္။

   ေကာင္းေသာ အေတြး၊ ေတြးျခင္းဟာ လည္း ေကာင္းတာျဖစ္ဖို႔ လက္ခံတတ္ျခင္းပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို စာအုပ္ တစ္အုပ္ထဲမွာ ေန႔စဥ္ခ် ေရးၿပီး  အင္အားယူ ပါတယ္။  ကိုယ့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို ေရးတာဟာ စိတ္အင္အား သာမက တိုးတက္မႈ နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ ရရွိေစပါတယ္။ မပ်င္းပဲ ဇြဲနဲ႔ လည္း ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္မလည္း ဒီလိုနဲ႔ေန႔စဥ္က်မ္း စာဖတ္၊ စိတ္ပုတီးစိပ္ၿပီး  ဘုရားရွင္မွလြဲ၍ ငါ့ဘ၀မွာ ကယ္မည့္ သူမရွိဟု မွတ္ယူၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ကၽြန္မရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ အဆင္ေျပလာတဲ့အခါ “မင္းကို ဘယ္သူေထာက္ပံ့ ေပးေနလဲ”လို႔ ေမးခြန္းေမးသူမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပန္ေျဖ ခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့သူ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ “ဘုရားသခင္”ပါ လို႔ျပန္ေျဖႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

    ယခုေခတ္ကာလမွာ မိန္းကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေငြေနာက္လိုက္၊  အလွအပေနာက္လိုက္ ၿပီး ေငြအႆျပာ ပံ့ပိုးသူမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ေခတ္ကာလမွာ  ကၽြန္မလိုေတြးၿပီး  သူမ်ား မိုးခါးရည္ေသာက္ တိုင္း  ကိုယ္လုိက္မေသာက္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ခြန္အားနဲ႔ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔  အားေပး တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။  မိန္းကေလးေတြဟာ ဆင္းရဲတဲ့ ဒဏ္ကိုမခံ ႏိုင္သလို၊ ေယာက်္ားေလးေတြ ဟာလည္း  ခ်မ္းသာတဲ့ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲ့ဒါေတြရဲ႕ၾကား အေနအထားလို ဘုရားသခင္ကို အားကိုးတယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္က ညႇိႏိႈင္းေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ကၽြန္မတို႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို ဖန္ဆင္းေပးေနလို႔ပါ။
 
 သည္းခံစိတ္ ရွည္ျခင္းနဲ႔  အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုကို ေစာင့္ေနျခင္းသည္လည္း ရရွိလာ မည့္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ပံ့ပိုး ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ အဆံုးတိုင္ ေအာင္ တည္ၾကည္ျခင္းရွိရင္ ကယ္တင္ျခင္းေပးမယ္ လို႔ က်မ္းစာထဲမွာ အတိအလင္းေရးထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ခက္ခဲမႈမ်ားေျမာင္လွ တဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ဘုရားသခင္ကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္ျခင္းျဖင့္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘ၀မ်ားကို  လူငယ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းရင္း . . . .

                ေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္
                လင္ဒါထြန္းလြင္

Read More...

Sunday, November 11, 2012

မနာလိုေတာ့ ဒဏ္ရာ ပိုတာေပါ့

မိတ္ေဆြ    ေလာကအလယ္  မာယာၾကြယ္ၿပီး
        လူသူအမ်ား  ခ်စ္ေလးစားဖို႔
        ငါသာတတ္တယ္  ငါျမတ္တယ္ဟု
        ကိုယ့္ကိုခ်ီးေျမႇာက္  ဂုဏ္ေတြေမာက္ရင္
        ဖန္ဆင္းခံထား       လူသားမ်ားမွာ
        ေက်းဇူးကိုယ္စီ     ရွိၾကသည္လို႔
        သခင္ရဲ႕မိန္႔စကား
        မင္းမွာေလေမ့လို႔ထားေတာ့
        ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္စဥ္းစားပါ - ဘယ္လိုလူမ်ားလဲကြာ

မိတ္ေဆြ    လူ႔ေလာကဒီကမၻာ
        လူရယ္လို႔ျဖစ္လာတာ
        ကိုယ္စီရယ္ အရည္ခ်င္း
        ပိုင္ဆိုင္ကာေနထိုင္ရင္းမို႔
        သူမ်ားေတြကိုယ့္ထက္သာ
        ကိုယ္ေတြ႔ေတြ႔ႀကံဳခါမွာ
        ထုိသူ႔ဘ၀ ဒုကၡရေအာင္
        မင္းေလႀကိဳးစား အမုန္းပြားေတာ့
        ကိုယ္ကိုယ္ကိုျပန္စဥ္းစားပါ - ငါဘယ္လိုလူမ်ားလဲကြာ


မိတ္ေဆြ    ကိုယ့္ရဲ႕တံက်င္    ကိုယ္မျမင္ဘဲ
        သူတစ္ပါး အျပစ္မ်ား
        မင္းမွာေလေတြ႕လို႔ထားၿပီး
        သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္တာ
        မနာလိုေတာ့မျဖစ္စရာ
        သခင္ဘုရားလည္းမႀကိဳက္ပါ
    မနာလိုေတြျဖစ္ေနေတာ့
    မင္းအတြက္ဒဏ္ရာေတြပိုေနမွာေပါ့
                                                                    J.လမင္းေလး

Read More...

Wednesday, November 7, 2012

အစဥ္ မိွဳင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ

“အစဥ္မိွဳင္းမေတာ္မူေသာသခင္မ”(သို႔မဟုတ္) “သက္လ်ာပတ္လံုးမိႈင္းမေသာသခင္မ”

    Our Lady of Perpetual Succour သို႔မဟုတ္ Perpetual Help ဟူ၍ လူသိမ်ားၾကတဲ့ “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ”ထံ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းဟာ  ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာ အေတာ္ေလးေရပန္းစားေနတဲ့ ၾကည္ညိဳမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ မာရီယားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘြဲ႔နာမေတာ္ျဖင့္ ႐ိုေသကိုးစားမႈရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံကေတာ့ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသရွိတဲ့ Crete (ခရိ)ကၽြန္းမွာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္က အဆိုပါ မယ္ေတာ့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ သကၠရာဇ္ (၁၄)သို႔မဟုတ္ (၁၅)ရာစု အျဖစ္သို႔ အလားအလာရွိတယ္။ ၁၄၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ဟာ   ၎င္းပံုေတာ္ကို ဂရိကၽြန္းကေန ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး  သူမေသခင္ သူတည္းတဲ့ အိမ္က မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ထံအပ္၍ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္၍ ထိုမယ္ေတာ့္ ပံုေတာ္ကို ဌာပနာထားဖို႔မွာ ၾကားခဲ့တယ္။ မွာတဲ့အတိုင္းလုပ္ဖို႔  မိတ္ေဆြက ကတိထားေပ မယ့္ စိတ္ေျပာင္းတဲ့အခါ အိမ္က သမီးေလးတစ္ေယာက္ကို မယ္ေတာ္က ထင္ရွားျပၿပီး  ပံုေတာ္ကိုွ St.Matthewေခၚ ရွင္မႆဲဘုရား ေက်ာင္း၌ အပ္ႏွံ သပၸါယ္ထားဖို႔ရန္ မွာၾကားလိုက္တယ္။ ၎င္းေက်ာင္းဟာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ႀကီးSt.Mary Major and St. John Lateran ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားၾကားမွာ ရွိတယ္။ မယ္ေတာ္က မိမိဟာ “အစဥ္အၿမဲ ကူညီေဖးမ ေတာ္မူတတ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာမာရီယား” ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထိုသူ ငယ္မေလးကို ေျပာၾကား လိုက္တယ္။    ဤသို႔ျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ၁၄၉၉ ခုႏွစ္မွာ မယ္ေတာ့္ပံုေတာ္ကို ရွင္မႆဲေက်ာင္းေတာ္ရွိ ဘုရားစင္ အထက္မွာ တပ္ဆင္၍ တခမ္းတနား ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀နီးပါး “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမ ေတာ္မူေသာသခင္မ”ဘြဲ႕ နာမျဖင့္ မယ္ေတာ္မာရီယားဟာ ၎င္းေက်ာင္း၌ ႐ိုေသ ကိုးစားမႈမ်ား ခံယူရရွိၿပီး တန္ခိုး အေျမာက္အမ်ားလည္းျပသ ခဲ့တယ္။ ၁၇၉၈ ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္စစ္တပ္ဟာ ေရာမၿမိဳ႕ကို ခ်ဥ္းနင္းသိမ္းပိုက္၍ ရဟန္းမင္းႀကီး အဌမေျမာက္ပီအူးကို သံု႔ပန္းအ ျဖစ္ ဖမ္းဆီး ယူသြားကာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း ၃၀ ကို ဖ်က္ဆီး ၿဖိဳခြဲ ပစ္လိုက္တယ္။ ရွင္မႆဲေက်ာင္းလည္း ပါသြား ရွာတယ္။ ေက်ာင္းမွ မထြက္ေျပးရခင္ Augustinian ဂိုဏ္း၀င္ ရေသ့ ဘုန္းႀကီးမ်ားက မယ္ ေတာ့္ပံုခ်ပ္ေတာ္ကို ဖယ္ၿပီး ေက်ာင္းငယ္ေလး တစ္ခုမွာ သိမ္းခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ၾကာၿပီးမွ Redem ptorist ဂိုဏ္း၀င္ဘုန္းႀကီး Fr. Michael Marchi ရဲ႕ ရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ မယ္ေတာ့္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကို ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိၿပီး ယခင္က မယ္ေတာ့္ပံု ဌာပနာထားတဲ့ ေက်ာင္းေျမကြက္ေပၚ Redemptorist သူေတာ္စင္မ်ား တည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မွာ အပ္ႏွံပူေဇာ္၍ မယ္ေတာ့္ကို ဆက္လက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ အခုဆို “သက္လ်ာပတ္လံုး မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ရဲ႕ original မူရင္းပံုေတာ္ကို Redem ptorist ဂိုဏ္းတည္ ရဟႏၲာ Alphonse ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ၌ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။  ပံုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ကေလးေတြကေတာ့ မူရင္းပံုဟာ အက်ယ္အရ လက္မ အျမင့္ ၂၁ ရွိ သစ္သားျပားေပၚမွာ  ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ျဖစ္တယ္။ ပံုကေတာ့ ဂရိ အ၀တ္အစား ဆင္ျမန္း ထားၾကတဲ့ မယ္ေတာ္မာရီယား ႏွင့္ သူငယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီဟာ Byzantine ေခတ္က လက္ရာျဖစ္တယ္။ ၎င္းႏွင့္ ဆင္တူ႐ိုးမား မယ္ေတာ့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ Russiaျပည္မွာ ေတြ႔ရွိရတယ္။  ဒီလိုမ်ိဳး ပန္းခ်ီပံုဟာ ရွင္လုကား ဆြဲခဲ့တဲ့ ံHodegetriaေခၚ မယ္ေတာ့္ပံုကို အေျခခံထားသည္ဟု ဆိုၾကတယ္။ ထို Hodegetria ပံုေတာ္ကို သကၠရာဇ္ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္၌ Constantinople ၿမိဳ႕ေတာ္ကို တူရကီတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္၍ ဖ်က္ဆီး လိုက္သည့္တိုင္ေအာင္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ  ႐ိုေသ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾက သည္ဟု ေျပာၾကတယ္။
 
    “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ပံုေတာ္ မွာ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ၀တ္႐ံုဟာေဗဒါ အျပာေရာင္၊ အတြင္း အက်ႌ လက္ရွည္ကအနီ ၊ေခါင္းကို ၿခံဳထားတဲ့၀တ္႐ံု ေအာက္မွာျမင္ရတဲ့ေခါင္းစီးဟာ အျဖဴေၾကာင္းတားထားသည့္ အစိမ္းႏုေရာင္ ၊ေရႊေရာင္ သရဖူေအာက္၌ အဖ်ား ခၽြန္ ၈ခု ရွိေသာ ၾကယ္ ၁လံုး၊ အသက္ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္ ခန္႔သား အရြယ္ရွိတဲ့ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးရဲ႕ ၀တ္႐ံုကို ေတာ့ နီ၀ါ၀ါ အေရာင္ ၊အက်ႌလက္ရွည္က အစိမ္း၊ သရဖူေရႊေရာင္။ ပံုမွာေတြ႕ရတဲ့ စာလံုးေတြဟာ ဂရိစကားလံုး မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။  မယ္ေတာ့္ရဲ႕ အထက္ ေဘးႏွစ္ဖက္မွာ “ဘုရား၏ မယ္ေတာ္”ဆိုတဲ့ စာလံုးကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ ထားတယ္။ မယ္ေတာ့္ပံုရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာ သိၾကားမင္းႀကီး မိုက္ကယ္လ္ႏွင့္ သူ႔ရဲ႕ အမည္အတိုခ်ဳပ္ကို ညာဘက္မွာ သိၾကားမင္းႀကီး ဂါၿဗီအဲလ္ႏွင့္ သူ႔ကို၀န္းတဲ့ ဂရိစာလံုးမ်ား ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

    သိၾကားမင္း မိုက္ကယ္လ္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ တစ္ေန႔က် အာဏာသားမ်ား ခရစ္ေတာ့္ႏွလံုးကို ထိုးေဖာက္မယ့္ လွံႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚမွာ ေရငတ္စဥ္ ပုန္းရည္ကပ္ေပးရန္ ေရမိႈ တပ္ထားသည့္ အတံ။ ဂါၿဗီ အဲလ္ ကေတာ့ ကားတိုင္ေတာ္ကို ကိုင္ထားတယ္။ သူဟာ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို မယ္ေတာ့္ထံ ျပန္ၾကားခဲ့တဲ့ တမန္ေတာ္ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းႏွင့္ တပါတည္း  ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကားတိုင္ကို ေဆာင္ထားပါတယ္။  မယ္ေတာ့္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္ လက္ေပၚမွာ ထည့္ထားတဲ့ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးေလးဟာ  သိၾကားတမန္ေတာ္ ဂါၿဗီအဲလ္ ေဆာင္ယူလာတဲ့ ကားတိုင္ကိုၾကည့္ၿပီး  ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ေနပံု ရွိတယ္။ သူ႔ ဖိနပ္တစ္ဘက္ကလည္း သဲႀကိဳးျပတ္ၿပီး ကၽြတ္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ သားေတာ္အတြက္ ၀မ္းနည္းေနပံု ေပါက္ေသာ္လည္း သူ႔မ်က္လံုးမ်ားဟာ သားေတာ္ဘက္ လွည့္ေနသည္ မဟုတ္၊ ပံုကို ၾကည့္႐ႈေနၾကမည့္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေပၚ သနားက႐ုဏာ သက္ေရာက္တဲ့ သ႑ာန္ရွိပါတယ္။ ပံုေတာ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေနာက္ခံဟာ ေတာက္ပတဲ့ ေရႊေရာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ႐ုပ္ပံုေတာ္ကားခ်ပ္ဟာ  ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္၏ နက္နဲဖြယ္ရာ ၃ရပ္ ျဖစ္သည့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာဖြယ္ရာ၊ ၀မ္းနည္း ဖြယ္ရာႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားကို ကမၼဌာန္း႐ႈေစရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး အျပစ္ရွိသူ လူသားမ်ားအေပၚ အၾကင္နာ အျပည့္အ၀ ရွိတဲ့ မယ္ေတာ္ရဲ႕ကူညီမိႈင္းမမႈ၊ ဘုရားထံၾကားျဖန္႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးမႈတို႔ကို အၿမဲ တင္ဆက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ဘြဲ႕နာမေအာက္၌ မယ္ေတာ္မာရီယားကို သဒၶါ ၾကည္ညိဳမႈဟာ ကမၻာႏွင့္ အ၀ွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္မွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ပါ။

    ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ Manila ၿမိဳ႕Baclaran အရပ္ရွိ Gedemptorist ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးစီးတဲ့ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဟာ ကမၻာမွာရွိတဲ့ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးမ်ား အနက္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္၍ မယ္ေတာ့္အား ပံုမွန္သဒၶါ ၾကည္ညိဳ ကိုးစားၾကေသာ ဘာသာ၀င္ဦးေရ အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုး မယ္ေတာ့္ဗိမၼာန္ဟူ၍ လည္းေခၚေ၀ၚ ႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေနတိုင္း မယ္ေတာ့္အား ၾကည္ညိဳ၀တ္ျပဳျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ လူ ၈ေသာင္း မွ ၁သိန္း အထိ လာေရာက္ၾကပါတယ္။

    Baclaran ရွိ မယ္ေတာ့္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးဟာ အလ်ား ၃၄၅ ေပ၊ အနံ ၁၁၈ ေပ၊ အျပင္ဘက္က အျမင့္ ၇၂ေပ နီးပါးရွိၿပီး ဘုရားေက်ာင္း တက္သူေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္အတြက္ ထိုင္စရာရွိ၍၊ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ရပ္ဖို႔ ေနရာရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းအတြင္း စုစုေပါင္း လူ ၁ေသာင္း ၂ေထာင္ခန္႔ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ၎င္းေက်ာင္းဟာ ၂၄နာရီ ပြင့္ေနၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ နာရီအလိုက္ မစၦားတရား ပူေဇာ္မႈမ်ား၊ ႏိုဗီနာေမတၱာ ဆိုျခင္းမ်ား၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီး ခံယူျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေ၀ဆာေနပါတယ္။ လရဲ႕ ပထမ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားမွာ ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းတံခါး အထိ သာမက ေက်ာင္း၀င္း တံခါးမ ဂိတ္၀ႀကီး အထိ လူေတြ လွ်ံထြက္ေနတာကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Baclaran ရွိ “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ႐ုပ္ပံုေတာ္ကို ßGedemptorist သူေတာ္စင္ ဂုိဏ္း၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ သယ္ေဆာင္ လာၾကပါတယ္။ ၎ ပံုဟာ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ original မူလပံုေတာ္ႏွင့္ တေထရာတည္း တူေအာင္ ျပဳလုပ္႐ံုမက ၎င္းပံုေတာ္ အစစ္ႏွင့္ ထိထားၿပီး  မဂၤလာ ရထားတဲ့ ပံုခ်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။    ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ မယ္ေတာ့္ကို အထူး ခ်စ္ၾကည္ညိဳ ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္၍  Cardinal ေခၚ  ရဟန္းအမတ္ အျဖစ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၌  Australia သို႔ အသြား Manila ၿမိဳ႕၌ ေလယာဥ္ ေခတၱ ရပ္နားစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ Bacleran ဘုရားေက်ာင္းမွာ မစၦားတရား ေဟာခြင့္ရခဲ့တယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္သြားၿပီး  ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ February ၌ Manila သို႔ သာသနာ့ ခရီးလွည့္စဥ္ သူေတာ္စင္ ရဟန္းမ်ား၊  သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ဟာ ၎င္း “အစဥ္ မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ” ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါတယ္။


(Gef: The New Cath. Encyclopedia, vol.10 1967,USA+ßGVA ßGesearch Sheets.)

        RVA.ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ

Read More...

Sunday, November 4, 2012

ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕သခ်ႋဳင္းဂူ (၂)

    ၿပီးခဲ့တဲ့ သိုးထိန္းသံ အမွတ္စဥ္(၈၃) (ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕သခ်ႋဳင္းဂူ) မွာ  ေျဖၾကားေပးခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အုတ္ဂူ သခ်ႋဳင္းဟာ  အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ကက္႐ွ္မီးယားမွာ ႐ွိတယ္ဆိုတဲ့ အေမးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး၊ မဟုတ္ မမွန္ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေျဖၾကားေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာ ပထမ-ခရစ္ေတာ္သည္ ကက္ရ္ွမီးယားမွာ မူဆလင္ဘ၀ နဲ႔အသက္ (၁၂၀) ထိေနခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မွားယြင္းေနေၾကာင္း သမိုင္း အေထာက္အထားနဲ႔ အေျဖေပးခ်င္ပါတယ္။ အသက္(၁၂၀)အထိ မူဆလင္ဘ၀နဲ႔ ရွင္သန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ေတာ့ ေအဒီ(၁၂၀) အထိ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္။ မူဆလင္ဘ၀နဲ႔ ေအဒီ(၁၂၀)ထိ ရွင္သန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ သမိုင္းအရ မွားယြင္း ေနပါတယ္။ မူဆလင္ဘာသာကို တည္ေထာင္သူ ပ ေရာဖက္ မူဟာမက္ေအဒီ(၅၇၀)ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ မွာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မူဆလင္ဘာသာ ဟာေအဒီ (၆၁၀)ခုႏွစ္မွာ မကၠာၿမိဳ႕မွ အစျပဳခဲ့ ေၾကာင္း အစၥလာမ္ သမိုင္းအရ သိရွိရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ဟာ ေအဒီ (၁၂၀) ခုႏွစ္ထိ ရွင္သန္ခဲ့အုံးေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ မူဆလင္မ်ား မရွိေသးပါ။ အစၥလာမ္ဘာသာ မေပၚ ေပါက္ ခဲ့ေသးပါ။ ပေရာဖက္ မူဟာမက္သည္ပင္ လွ်င္ ကမၻာေပၚမွာ မေမြးဖြားခဲ့ေသးပါ။ ထြင္ဇာတ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ အခု တစ္ဖန္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္နဲ႔ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္း အစစ္အမွန္ တည္႐ွိရာေနရာကို သမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပေပးပါမယ္။

    ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္နဲ႔ ပတ္သက္လာၿပီ ဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြက သမၼာက်မ္းခ်က္ေတြနဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီး သက္ေသျပေလ့ ရွိပါတယ္။ မွန္လည္းမွန္ ပါသည္။ သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ဟာ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ျဖစ္သလို၊ ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ကို ယံုၾကည္ သက္၀င္ၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ေတာ့ ျပႆနာ မ႐ွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ ေတြက ယံုၾကည္ လက္ခံထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာကို ယံုၾကည္ သက္၀င္သူမ်ားအတြက္ေတာ့  သမၼာ က်မ္းခ်က္နဲ႔ ေထာက္ျပ သက္ေသျပတာကို လက္ခံႏိုင္သူ ႐ွိသလို၊ လက္မခံႏိုင္သူေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွုင္ဟာ  ဒ႑ာရီထဲက ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ဘဲ တကယ္႐ွိခဲ့တဲ့ သမိုင္း၀င္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါး ဆိုတာကို ခရစ္ယာန္ မဟုတ္တဲ့ နာမည္ႀကီး သမိုင္းေရးဆရာႀကီး Flavius Josephus ေရးသားတဲ့ History of the Jewish War နဲ႔ Antiquitties of the Jews လို႔ အမည္ရတဲ့ သမိုင္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္မွ သမိုင္း အေထာက္ အထားေတြနဲ႔  ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ သမိုင္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ဦးစြာ Aramaic ဘာသာ စကားနဲ႔ေရးသားခဲ့ၿပီး ဂရိဘာသာစကားနဲ႔ လည္းေရးသား ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အတင္ကရ နာမည္ႀကီး  ဂ်ဴးသမိုင္း ေရးဆရာႀကီးရဲ႕ အထၳဳပတိၱသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို  ဦးစြာေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရာဇ၀င္ကိုသိမွ သူရဲ႕အ ေရးအသားဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိ ခိုင္လံုတယ္။  စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာ သိရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

    ဂ်ဴးသမိုင္းဆရာႀကီး Flavius Josephus ဟာ ေအဒီ ၃၇ခုႏွစ္မွာ  ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိကေတာ့၊ အစၥေရးျပည္ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ Flavius Josephus သည္ ပထမ ရာစုႏွစ္မွာ အထင္ကရ နာမည္အေက်ာ္ဆံုး  သမိုင္းဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေအဒီ ၆၆ခုႏွစ္မွ ၇၃ခုႏွစ္ အထိ ေရာမ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ေ႐ွ႕တန္းက ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးသမိုင္းေရး ဆရာႀကီးFlavius Josephus ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ယဇ္ ပုေရာဟိတ္ မ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ ဘုရင္အမ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္ လာသူျဖစ္ပါ တယ္။  ဒီသမိုင္းေရး ပုဂၢိဳလ္ႀကီးရဲ႕ ဂ်ဳး နာမည္စစ္စစ္ က ေတာ့ Joseph ben Mathias ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ၿပီး ေရာမနာမည္ကို ခံယူခဲ့တာလည္း ဆိုရင္ သူ ဟာဂါလီေလ နယ္စားေစာ္ဘြား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ေအဒီ ၆၆ ခုႏွစ္မွာ ေရာမအစိုးရကို သူကုိယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါတယ္။ေရာမေတြရဲ႕ Vespasian စစ္တပ္ကေန ရက္ သတၱပတ္ ၇ ရက္တိတိ အ၀ိုင္းခံလိုက္ရေတာ့ လက္နက္ခ် အ႐ႈံးေပးခဲ့ရပါတယ္။ Vespasian ဘုရင္ျဖစ္လာေတာ့ သူဟာ မ်က္ ႏွာရသူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Flavian ဆိုတဲ့ ေရာမ နာမည္ကိုပါ  မိမိကိုယ္ကို မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဂ်ဴးသမိုင္းေရးဆရာႀကီး Flavius Josephus ဟာ  ဂ်ဴး လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေလာကတြင္ သာမက ေရာမတစ္ခြင္မွာပင္ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်ဴး သမိုင္းေရး ပုဂၢိဳလ္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကို  ယံုၾကည္ သက္၀င္သူ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ သူ႕ရဲ႕ သမိုင္းအေရးအသားမ်ား ကလည္း သမၼာ က်မ္းစာ အျပင္ဘက္ေန ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္နဲ႔ ခရစ္ ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ သာသနာေတာ္အတြက္ ခိုင္လံုမႈ တစ္ရပ္ကို ေပးထားတဲ့ အေရးအသား တစ္ရပ္ျဖစ္ေန ပါတယ္။ သူရဲ႕သမိုင္း အေရးအသားမ်ားကုိလည္း ေလ့လာဖို႔ လြယ္ကူရေအာင္ဆိုၿပီး ပညာ႐ွင္မ်ားက အခန္းႀကီး အခန္းငယ္မ်ားကို ခြဲျခားေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

    ဥပမာ Antiquities of the Jews “ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တို႔၏ ေ႐ွးေခတ္တြင္ေပၚထြန္း ခဲ့သည့္ ပညာ႐ွင္မ်ား သမိုင္း” အခန္းႀကီး ၁၈၊ အခန္းငယ္ ၃ မွ တတိယေျမာက္ အပိုဒ္ထဲမွာ သမိုင္းသြင္း ထားခ်က္ကေတာ့  “ဉာဏ္ ပညာ အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေယဇူးဟု အမည္တြင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးေပၚထြန္း ခဲ့သည္။  သူသည္ အံ့ဖြယ္ တန္ခိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပေတာ္မူခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌ သစၥာ သမၼာတရားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္အားရမႈမ်ားကို ရ႐ွိၾကသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကိုပင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။  သူသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ပီလာတူးမင္းသည္ လူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္း  လက္၀ါးကားတိုင္း၌ သူ႕အား တင္သတ္ခဲ့သည္။ သူ႕အား ဦးစြာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သူ႕အား စြန္႔ပယ္မႈ မျပဳၾကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  သူသည္ တတိယေျမာက္ေသာေန႔၌ ေသျခင္းမွ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီး  သူတို႔အား မိမိ ကိုယ္ကို ထင္႐ွားျပေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်က္၊ ပေရာဖက္မ်ား၏ သူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အနာဂတၱိ စကားမ်ား  ေဟာၾကားထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္သြယ္၊ သူ ကိုယ္တိုင္ျပဳခဲ့ေသာ တန္းခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္မ်ား ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔  ခရစ္ယာန္မ်ားဟုပင္ ယေန႔ထိတိုင္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္” လို႔ ေလ့လာ မွတ္သားရ ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သမိုင္း အေရးအသားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေရးသားမႈ၊ သမိုင္းသြင္းမႈေတြပါ႐ွိၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္  အိႏိၵယျပည္သို႔ သြားသည္။ တိဗက္ျပည္သို႔ သြားသည္ ဟူ၍ သမိုင္းသြင္းေရးသားထားမႈ မ႐ွိပါ။ ထိုရာဇ၀င္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ ထြင္လာေသာ  ရာဇ၀င္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။     အခုတစ္ဖန္ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ အုတ္ဂူသခ်ႋဳင္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ လာေဟာၿမိဳ႕ေတာ္မွ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အိႏိူင္းယသ္ဘားနတ္ရဲ႕ ေလ့လာ တင္ျပ ေျဖထားခ်က္ကို၊ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႕ ထုတ္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ ႔ျဖစ္္တဲ့ ဖက္ဆီလ္အာဘတ္ၿမဳိ႕မွ ထုတ္ေ၀တဲ့ လစဥ္ထုတ္ “သာလာရွ္” မဂၢဇင္းစာအုပ္ထဲက “စပါယ္ရွယ္ေယဇူး နံဘာ” လို႔အမည္ရတဲ့ ေျဖၾကားခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီးေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ပထမအခ်က္ ကေတာ့  ေဟ႐ုဒ္မင္းႀကီး လိုက္လံသတ္ခဲ့လို႔ ကေလးဘ၀နဲ႔ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေျပးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀က လႊဲရင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ဟာ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္ကို တစ္ခါမွ် ခရီး မထြက္ခဲ့ဘူးပါ။

    ႐ွင္မာေတဦး ဧ၀ံဂလိက်မ္း ၂၇း ၅၇-၅၈ ထဲမွာ “ညေနခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ေယဇူး၏ တပည့္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အာရီမာေတးယၿမိဳ႕သား ဂ်ဳိးဇက္အမည္႐ွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူ တစ္ဦးေရာက္လာေလ၏။ သူသည္  ပီလာတူးမင္း ထံသို႔ သြားၿပီးလွ်င္ သခင္ေယဇူး၏ အေလာင္းေတာ္ ကိုေတာင္းေလ၏ ထိုအခါ ပီလာတူးမင္းက၊ အေလာင္းေတာ္ကို သူ႔အားေပးရန္ အမိန္႔ခ် လိုက္ေလ၏”တဲ့။

    ႐ွင္ေယာဟန္ ဧ၀ံဂလိက်မ္း (၁၉း ၃၉-၄၀) ထဲမွာ “သခင္ေယဇူး ထံေတာ္သို႔ ညခ်ိန္တြင္ လာေသာ နီေကာေဒးမူးသည္လည္း မီးရာႏွင့္ မုတ္ေရာထား ေသာ၊ ဆီေမႊး နံသာေပါင္း အခ်ိန္တစ္ရာခန္႔ကို ယူ ေဆာင္ လာေလ၏။ သူတို႔သည္လည္းေယဇူး၏ အ ေလာင္းေတာ္ကို ယူေဆာင္ လာၿပီးလွ်င္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တို႔၏ သၿဂိဳလ္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ ဓေလ့ ထံုးစံ အတိုင္း၊ နံ႔သာမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အတူ ပိတ္အ၀တ္ျဖင့္ ပတ္ရစ္ၾက၏” တဲ့။ (ရွင္မာေတဦး ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၂၇း ၅၉-၆၀) “ဂ်ိဳးဇက္ သည္ အေလာင္းေတာ္ကို ယူေဆာင္၍၊ ျဖဴစင္ေသာ ပိတ္အ၀တ္ျဖင့္ ပတ္ရစ္ၿပီးေက်ာက္ေဆာင္တြင္ ထြင္းထားေသာ မိမိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သခ်ႋဳင္းဂူ အသစ္၌ ကိုယ္ ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ကို သြင္းထားေလ၏။ ထို ေနာက္ သူသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္း အ၀၌ ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုးကို လိွမ့္၍ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးမွ ထြက္ခြါ သြားေလ၏။”

      စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဂ်ဴး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဖာရီေဇဦးမ်ားဟာ ခရစ္ ေတာ္ေယဇူး ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ဘြဲ႕နာမေတာ္ကို ဒီကမၻာေလာကႀကီးထဲ ကေန ေခ်ဖ်က္ပစ္ဖို႔ အတြက္ ေရာမဘုရင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ သူဟာ တတိယေျမာက္ တဲ့ေန႔မွာ ျပန္လည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္မယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီသခ်ႋဳင္းကုိ အေစာင့္အၾကပ္ ထားဖို ႔ေတာင္းခဲ့တယ္။  ဒါေၾကာင့္ သခ်ႋဳင္းဂူကို အ ေစာင့္ခ် ထားခဲ့ပါတယ္။

    ႐ွင္မာေတဦး ဧ၀ံဂလိက်မ္း ၂၇း၆၆ “ထို ေၾကာင့္ သူတ႔ိုသည္လည္း သြားၾက၍ေက်ာက္တံုးကို တံဆိပ္ခပ္ႏိွပ္ကာ အေစာင့္မ်ား ခ်ထားၾကလ်က္ သခ်ႋဳင္းဂူကို လံုၿခံဳ ေအာင္ေစာင့္ၾကပ္ေစၾက၏။ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္နဲ႔ျပန္ရွင္ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းကိုပင္ အေစာင့္အၾကပ္ေတြ ကိုေငြေပးၿပီးႏႈတ္ ပိတ္ခဲ့ၾကတာကိုပင္ ႐ွင္မာေတဦး ဧ၀ံေဂလိက်မ္း ၂၈း၁၁-၁၅ ထဲမွာ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ သူတို႔ႏႈတ္ပိတ္ ပိတ္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ယဇ္ပုေရာဟိတ္နဲ႔  မင္းမ်ဳိး မင္း ႏြယ္ျဖစ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးႏြယ္ဖြားျဖစ္တဲ့ သမိုင္း ဆရာႀကီး Flavius Josephus ကေတာ့  သူ႔ရဲ႕ သမိုင္း အေရးအသားထဲမွာ တတိယေျမာက္တဲ့ေန႔ မွာေသ ျခင္းမွ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ၿပီး မိမိ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ ထင္႐ွားျပတဲ့အေၾကာင္း မ်ားကို သမိုင္းသြင္းေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

    ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္း အစစ္အမွန္ရဲ႕  ရာဇ၀င္ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီးေလ့လာၾကမယ္ ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အေလာင္းေတာ္ျမွဳပ္ႏွံရာ သခ်ႋဳင္းဂူဟာ ေျခရာ လက္ရာမပ်က္ နဂို႐ွိရင္း အတိုင္းေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕မွာ ယေန႔ထိတိုင္ တည္႐ွိေနပါတယ္။ ၾကည္ၫိဳ ေလးျမတ္ျခင္း အျပည့္အ၀နဲ႕ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ သမိုင္း ခုႏွစ္ကာလမ်ား အလိုက္ ဆက္လက္ၿပီး ေဖာ္ျပ ေပးပါမည္။ေအဒီ ၃၀ ခုႏွစ္မွ ေအဒီ ၇၀ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အေစာပိုင္းကာလ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ  ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ေတြရဲ႕ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနၾကရခ်ိန္ျဖစ္ေပမယ့္ တက္ႂကြတဲ့ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္းေလး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ေအဒီ ၄၃ခုႏွစ္ မွာေဟ႐ုဒ္အာဂရိပတ္ ဘုရင္ ဟာေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕႐ုိးကို တုိးခ်ဲ႕ ပစ္လုိက္တဲ့အတြက္၊ ခရစ္ေတာ္ရွင္ အသက္စြန္႔ရာ ကာလ၀ါရီေတာင္ ေတာ္နဲ႔၊ အေလာင္းေတာ္ျမဳပ္ႏွံသၿဂိဳလ္ရာ ဂူသခ်ႋဳင္းဟာ ၊ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ေတာ္အျပင္ဖက္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ သြားပါေတာ့တယ္။           

 ေအဒီ ၇၀ ခုႏွစ္မွေအဒီ ၁၃၄ခုႏွစ္ ကာလ အ ေတာအတြင္းမွာေတာ့ ၊ေရာမ အင္ပါယာရဲ႕ေန႐ုိး ဘုရင္ဟာ၊ ေဂ်႐ုဇလင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေဂ်႐ုဇလင္ဘုရား ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။ ဒီလုိ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ကာလမွာ လူနည္းစုလာက္သာ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ က်န္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုက ေတာ့ အသက္ ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္  ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီလုိ ဆုိး႐ြား လွတဲ့အေျခအေနမွာပင္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ခရစ္ ေတာ္ရွင္ျမဳပ္ႏွံခဲ့ရာနဲ႔ သုံးရက္ေျမာက္ တဲ့ေန႔ ေသျခင္းမွျပန္လည္ ရွင္သန္ထ ေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ရာ ဂူသခ်ႋဳင္းသုိ႔ ဘုရားဖူး သြားေရာက္ခဲ့ၾကတာကို သမုိင္းထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ သမုိင္း အရဆုိလွ်င္၊ အဲဒီလုိေခတ္ ကာလမွာပင္ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကလုိ႔၊ အခ်ိဳ႕ ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ၊ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူ အနီးအနားမွာ၊ စီးပြားျဖစ္ တည္းခုိခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္ လုိ႔လည္းေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမုိင္းက႑မွာေရးသား ထားတာကိုလည္း မွတ္သားရျပန္ပါတယ္။

 ခရစ္သကၠရာဇ္ေအဒီ ၁၃၅ ခုႏွစ္မွေအဒီ ၃၂၄ ခုႏွစ္ ကာလ အေတာအတြင္းမွာေတာ ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ျခင္းၿပီး ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေတာ္လွန္လုိ႔ အၿပီး မွာေတာ့ေရာမ အင္ပါယာရဲ႕ ဧကရာဇ္ဘုရင္ Hadrian ဟာ  ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူကို ၿခံရံလ်က္ Cupid လုိ႔ေခၚတဲ့ ေရာမလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖူး စာေရးနတ္ကေလးရဲ႕ ႐ုပ္ထု၊ ျမန္မာလုိ အေခၚကေတာ့ ဖူးစာနတ္ မွ်ားနတ္ေမာင္ ႐ုပ္ထုနဲ႔၊ Venus နတ္ဘုရား ႐ုပ္ထုႏွစ္ဆူတုိ႔ကို တည္ထား ကိုးကြယ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာပဲ လုံးျခမ္းပုံ အခုံးႀကီးပါတဲ့ေခါင္မုိးနဲ႔ အ ေဆာက္အဦး ဗိမာန္ႀကီးကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ေတာင္ဖက္ျခမ္း ခပ္ယြန္းယြန္းမွာေတာ့   လူထု အတြက္ေစ်းႀကီးကို တည္ ေဆာက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။  ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ နတ္ဘုရား ႐ုပ္ႏွစ္ဆူကို တည္ထားရျခင္း၊ ႀကီးမား လွတဲ့ေစ်းႀကီးနဲ႔ အေဆာက္အဦး ဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္း ကေဖာ္ျပထားျပန္ပုံကေတာ့၊ ေရာမ ဧကရာဇ္ဘုရင္ Hadrian ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူသုိ႔ လူေတြ တစ္ဖဲြဖဲြနဲ႕ သြားေရာက္ ဆုေတာင္းၾကတာကို မႏွစ္ၿခိဳက္၍ ဒီလုိ နတ္ဘုရား ႐ုပ္ပြားမ်ားနဲ႔ ဗိမာန္ အေဆာက္အအံု ၊ေစ်းတို႔ကိုေဆာက္လုပ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းကို ဆီးကာ ပိတ္ဆို႔ လိုက္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သမိုင္းမွာ ထပ္မံၿပီး ေလ့လာရျပန္တယ္။ ဘယ္လို ကာရံမႈေတြျပဳျပဳ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ကို ယံုၾကည္ သက္၀င္သူ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ေတာ့ မရရ ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ အေရာက္သြားခဲ့ၾကၿပီး သဒၵါ ၾကည္ၫိဳ ေလးျမတ္မႈကို ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

    ခရစ္သကၠရာဇ္ ၃၂၅ ခုႏွစ္ မွ ၆၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ့ ကြန္စတန္တင္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ကေန ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို ေရာမ အင္ပါယာႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ တရား၀င္ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဧကရာဇ္ဘုရင့္ရဲ႕ မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ ဟဲန္လဲန္နားဟာ ပါလက္စတိုင္း တစ္ခြင္ကို လွည့္လည္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ အသက္ေတာ္စြန္႔ ရာကာလ၀ါရီေတာင္နဲ႔ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူတို႕ကို နဂိုမူရင္း အေျခအေနသို႔ျပန္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကြန္စတန္တင္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ကေန ဘုရားဖူးဌာန အျဖစ္ မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ခ်မွတ္လ်က္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုပင္ ပံုမွန္ ဘုရားဖူး သြားေရာက္ႏိုင္ၾကရန္ အားေပး အားေျမာက္မႈမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းကိုေလ့လာ သိရွိရပါသည္။ ကြန္စတန္တင္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္ အတိုင္း၊ ကာလ၀ါရီေတာင္ႏွင့္ ဂူသခ်ႋဳင္းကို ငံု၍ တစ္စပ္တည္း ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို တည္ထားေဆာက္ လုပ္ေစခဲ့ပါသည္။ အဲဒီ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို သခင္ဘုရား ေသျခင္းမွျပန္လည္ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းေတာ္လို႔ ဘြဲ႕ နာမေခၚထြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေအဒီ ၄၂၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္း အေပၚ တည့္တည့္မွာ  လံုးျခမ္းပံု ႐ွိေခါင္အမိုး ခံုး ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း  သမိုင္းမွတ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

    ေအဒီ ၆၁၂ခုႏွစ္ မွ ေအဒီ ၁၁၄၀ ခုႏွစ္အတြင္း မွာေတာ့၊ ပါ႐ွန္ဘုရင္မ်ားဟာ ခရစ္ေတာ္ သခ်ႋဳင္းဂူ အနီးနား တစ္၀ိုက္႐ွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္းကို ငံု၍ေဆာက္ထားေသာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးလည္း  အနည္းငယ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မူရင္းပံု မပ်က္ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေအဒီ ၁၁၄၀ခုႏွစ္ မွေအဒီ ၁၈၀၈ခုႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ့၊ အထူးသျဖင့္ ခ႐ူးဆိတ္ဘာသာေရး စစ္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ၊ ၁၂၄၄ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၃၁၀ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၄၀၀ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၇၀၉ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ (၆)ႀကိမ္တိတိ ဘုရားေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးဟာ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ ဂူ သခ်ႋဳင္းေတာ္ဟာ ပ်က္စီးျခင္း မ႐ွိ၊ နဂိုမူရင္း အတိုင္း ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းမွာေလ့လာရျပန္ပါတယ္။ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၈၀၈ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္း သမိုင္းေလ့လာခ်က္ အရကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ဂူသခ်ဳႋင္း အေပၚ တည့္တည့္မွာ တည္ထားတဲ့ လျခမ္းပံု ႐ွိေခါင္မိုး အခံုးႀကီးဟာ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ မီးေလာင္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့သလို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျပဳခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာသိ ရွိရပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ရဲ႕ တပည့္သာ၀က တမန္ ေတာ္မ်ား လက္ထက္မွသည္ ယေန႔ထိတိုင္ ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္ဖြဲဖြဲ ဘုရားဖူး ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကက္႐ွ္မီးယားနယ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕မွာ သာျဖစ္ ေၾကာင္း သမိုင္း အေထာက္အထား၊ ခုႏွစ္ အေထာက္ အထားမ်ားနဲ ႔ေျဖၾကား လိုက္ရပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ဘုရားဖူးစာရင္းမ်ားကို ႐ူလိုက္ပါက သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ဆိုတာ သိရပါတယ္။

        ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒိုမိနစ္ ဦးၿဂိဳလ္တု

Read More...