Thursday, October 11, 2012

စိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မွ ရဟႏၲာ အားလံုးတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ (အိမ္ေရွ႕မင္းသား) ဟုၫႊန္းဆို ခံရေသာ ရဟႏၲာႀကီးစိန္ပီတာသည္အ သက္ရွင္စဥ္    ကာလက၊ ဘုရားရွင္ ၏ေကာင္းသတင္းမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေရာမ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းက်ခံ ခဲ့ရရွာသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ လည္းေလးလံေသာ ႀကီးမားေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ား အနက္၊ ပ်က္စီး ယိုယြင္းျခင္းမရွိေသာ ထူးျခားေသာသံႀကိဳးႀကီး တစ္စံုကို ၊ေရွးဦး ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ အ ေကာင္းပကတိ က်န္ရွိေနပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စိန္ပီတာအက္(ဒ္)ဗင္ကူလ ာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ အေလးအ ျမတ္ ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။
 
ေရွးေရာမေခတ္ ဘုရင္မ်ား၏ ခမ္းနားေသာ ေတာ္၀င္ေရခ်ိဳးခန္းႀကီး မ်ားျဖစ္ေသာၾတာဂ်န္ ခန္းမေဆာင္ (Trajan's baths) ႀကီးမ်ား  အေပၚ၌ ငံုလ်က္ ဤဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ၅ ရာစုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ေရာမ မင္းသမီးယူ ေဒါ့စီးယား (Eudoxia) မွျပန္လည္၍ ခန္းနား လွပစြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤဘုရား ေက်ာင္းႀကီးကို ထိုစဥ္က ယူေဒါ့စီးယားဘုရား  ေက်ာင္းဟုေခၚတြင္ ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔ သည္ေရွးအခါကေရာမနတ္ဘုရားမ်ား၏ ပြဲေန႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္းေရာမ ဘုရင္ႀကီး ၾသဂတ္(စ္)တပ္(စ)လတ္ တက္ေရာက္ေသာ အခါ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပးသြားေသာ သူ ေတာ္စင္ႀကီး စိန္ပီတာအတြက္ ဤေန႔ကို ပြဲေန႔ အျဖစ္ အစားထိုး သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စိန္ပီတာသည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ပထမဆံုးေသာေရာမျပည္၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ပီတာသည္ေရာမျပည္တြင္း၌ သာမက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လိုက္လံ၍ ဘုရားရွင္၏ေဒသနာေတာ္ကိုေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈကို ခံရသည္။ သူ၏ေဟာၾကား ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ပိုမို တိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာ ေရာမဘုရင္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိန္ပီတာကို အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၾကသည္။ သည့္ေနာက္ေလးလံေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ီေႏွာင္ခါ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ ခဲ့ၾကသည္။ေနာက္ဆံုး ရက္စက္စြာေသဒါဏ္ေပးလိုက္ ၾကသည္။ စိန္ပီတာကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ေသာ သံႀကိဳးႀကီးသည္ အခုိင္အခန္႔ျပဳလုပ္ထားၿပီးႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား   ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။    အေပၚပိုင္း လက္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာ သံႀကိဳးႀကီး၌ သံကြင္းႀကီးေပါင္း ဆယ့္တစ္ကြင္း ပါရွိသည္။ ထုိ သံကြင္းႀကီးမ်ား၏ အရင္းပိုင္းကိုေျခေထာက္သို႔ေရာက္ေအာင္ သံကြင္းငယ္(၂၃)ကြင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားပါသည္။ ထိုသံႀကိဳးရွည္ႀကီး၏ ထိပ္ဆံုး၌ လည္ပင္းကို စြပ္ထားရန္ ထက္၀က္ခန္႔ ပြင့္ေနေသာ လျခမ္းပံု သံကြင္းႀကီးတစ္ခုကို ထိပ္ဆံုး၌ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုသံကြင္းႀကီး ကိုေျခႏွင့္ လက္မ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားႏွင့္ အခိုင္အခန္႔ ဆက္ႏြယ္တုတ္ ေႏွာင္ ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤေတာင္ ႀကီး၌ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် ထြက္ေျပး၍ မရေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါက ရဟႏၲာႀကီး စိန္ေပါ(လ္)အားသံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ ေႏွာင္ထားစဥ္သူ၏ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားအတြက္ေလာက၌ ထူးကဲစြာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ရဦးမည္ကိုဘုရားရွင္မွ သိျမင္ေသာေၾကာင့္ေကာင္းကင္ တမန္ ေတာ္မ်ားကိုေစလႊတ္ခါ ထိုသံႀကိႀကီးမ်ားကိုေျဖလႊတ္လိုက္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ လြတ္ ေျမာက္ေစခဲ့သည္ ။ေရွးအစဥ္ အဆက္မွ စတင္၍ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားသည္ ဤသံႀကိဳး မ်ားမွေဆြးေျမ႕ က်ိဳးေၾက သြားေသာ အစအန ေလး မ်ားကို ႐ိုေသစြာ သိမ္းဆည္းထား ေလ့ရွိသည္။ စိန္ပီတာ၏ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ တံခါးကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အ ျဖစ္ေရႊေသာ့ေလးမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္၊ ကက္သလစ္ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ေတာ္၀င္မင္း မ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္း လက္ေဆာင္မြန္ အျဖစ္ေပးပို႔ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံေရႊလက္စြပ္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ပံုမ်ားထဲ၌ ထည့္သြင္း ဌာပနာၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ အေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေပးပို ႔ေလ့ရွိသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဘုရားရွင္၏ တပည့္ ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟနၲာႀကီးစိန္ေပါ(လ္)ကို ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ေသာ သံႀကိဳးႀကီး၏ အပိုင္း ေလးပိုင္း(သံကြင္းေလးကြင္း)ကိုလည္း စိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးႏွင့္တြဲလ်က္ ခ်ဥ္ေႏွာင္ထားပါ  သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါ(လ္)တို႔၏ အမည္ နာမႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ၫႊန္းဆိုေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၾကသည္။ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အတြင္း၌ပင္ေရွးဦး ဓမၼအာဇာနည္ႀကီး(၇) ပါးႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ မိခင္ႀကီး၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ႁမွဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ထိုဓမၼ အာဇာနည္မိသားစုကို (၁၅၀ဘီစီ)၌ေရာမဘုရင္ အင္တီယိုးကပ္(စ)အယ္ပီဖိန္း(စ္)မွ ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကျခင္းသာမက ၊ျပန္႔ပြားေစရန္ လွည့္လည္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
    ထို႔ေၾကာင့္ ဤစိန္ပီတာ၏ သံႀကိဳးႀကီးမ်ားကို ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္အျဖစ္ ၾကည္ညိဳစြာ ေစာင့္ေရွာက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အထူး မြန္ျမတ္စြာအားထားရာ၊ ဆုေတာင္းရာ ထူးျခားေသာ ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္ ။ေန႔စဥ္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွေလ့လာသူမ်ား၊ ဘုရားဖူးႂကြလာ သူသိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ရွိေနေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

                        ဘုရားရွင္ကိုထာ၀ရအေစခံလ်က္
                            ေလးစားစြာျဖင့္
                            ကက္သလင္းခင္