Tuesday, June 19, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအေပၚ နားလည္ျခင္း

    ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားတိုင္းက လူ ေတြရဲ႕ႏွလံုးသားေတြမွာ ပဲ့တင္ထပ္ ႐ိုက္ခတ္ ေနတဲ့အရာက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြမွာဆုိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အမွတ္လကၡဏာကို ျပဳလုပ္ျခင္း ႐ွိပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြက သူတို႔ဘာသာရဲ႕ အမည္နာမ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူ၍ အနက္ ဖြင့္ၾကပါတယ္။ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြက တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ (salam) ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႐ွိပါေစဟူ၍ ႏႈတ္ဆက္ ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကတာကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိ ၾကပါတယ္။ ဆခ္စ္ဘာသာ၀င္ေတြ၊ မိ႐ုိးဖလာကို ကိုးကြယ္ ၾကသူေတြလဲ အလားတူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာေပၚမွာ တင္းမာမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကား ေနရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ၾကမ္းတမ္းမႈ ေတြ အတြက္ ဘာသာတရားေတြက ဘယ္လို ေဟာေျပာၾကမွာလဲ။ လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အတိအက်ကေရာ ဘာလဲ။ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အထူးတလည္ အမႊန္း တင္ၾကပါတယ္။ ဒါဆို စစ္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ခိုက္ရန္ အျငင္းပြါးမႈေတြက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက ဘာေၾကာင့္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုေနၾကတာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ဘာသာေရးက ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတြ႔ဆံုျခင္းက တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းထဲ ျဖစ္ေစျခင္းထက္၊ ပဠိပကၡကို ပို၍ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တေတြ ဘာေၾကာင့္ေတြးၾကရတာလဲ။

    ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာၾကတဲ့ အခါမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုၾကပါတယ္။ တရားမွ်တျခင္း ရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အခြင့္ အေရးေတြကို ေလးစားျခင္း ရွိတဲ့၊ မွန္ကန္တဲ့ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အေျခေနျဖစ္တယ္။ လူေတြဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရွိလာႏိုင္ေစတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးလာတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြက တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာနဲ႔၊ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကို အျပည့္အ၀ေနႏိုင္ ခြင့္ ကိုေပးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း ပါ၀င္တယ္။ အမွန္တရားရွိ ျခင္းပါ၀င္တယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းျခင္း ပါ၀င္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ လူသားေတြ အားလံုးရဲ႕ အဖက္ဖက္ကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အၾကား အျပန္အလွန္ မွီခိုျခင္းဆိုတာက မျဖစ္သာလို႔ သည္းခံမွီခိုျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲ႕လက္ခံၿပီး၊ ရက္ေရာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိၿပီး၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူေတြေနထိုင္ၾကတဲ့  တည္ၿငိမ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ အလြန္ကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေပါင္းလကၡဏာ ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့ အႏႈတ္ လကၡဏာ သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္ကို တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ တက္ႂကြတဲ့ သႏၲိဌာန္ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီလို စိတ္ထားမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္အရာေတြက ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျပဳသလဲ ဆိုရင္၊ လူသားေတြ အားလံုးက မိသားစုႀကီးတစ္ခု အတြင္းထဲမွာပဲ ပါ၀င္ေနၾကတယ္ ဆုိတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူသားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္းသာ ရွိတယ္၊ လူသား ေတြ အားလံုးရဲ႕ မူလဇစ္ျမစ္က တစ္ခုတည္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူေတြ အားလံုးမွာ လူ႔သဘာ၀ဆိုတာ အတူတူပဲျဖစ္ျခင္း၊ လူသားေတြ အားလံုးဟာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိျခင္း၊ လူသား ေတြအားလံုးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က အတူတူပဲ ျဖစ္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း စိတ္ထားေတြျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီလူသား မိသားစုႀကီးထဲမွာ ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္က လူတစ္ဦးခ်င္းစီက တစ္ျခားလူ ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားသင့္ၾကၿပီး ဘ၀ခရီးမွာ သြားေနၾကတဲ့ ဘုရားဖူး ခရီးသြား ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ အတူ လုပ္ေဆာင္လိုၾကတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး ရွိၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို တစ္ျခားလူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ႐ုိေသ ေလးစားျခင္းက တရားမွ်တမႈ႐ွိျခင္း စိတ္ဓါတ္ကေန စီးဆင္းလာတာျဖစ္တာေႀကာင့္၊ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႐ွိဖို႔ဆိုရင္၊ တရားမွ်တျခင္း႐ွိဖို႔က လုံး၀ ဥႆုံ လိုအပ္ပါတယ္။ တရားမွ်တျခင္း႐ွိ မ႐ွိဆိုတာ ဘယ္လို ေဖၚျပေနသလဲဆိုရင္၊ ၀မ္းတြင္းမွာ စတင္ ပဋိသေႏၶတည္တဲ့ အခ်ိန္ကေန၊ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္ အထိ၊ လူ႔အသက္ကို ႐ိုေသေလးစားမႈ႐ွိျခင္း၊ အားနည္းတဲ့၊ ခုခံ ကာကြယ္၊ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မ႐ွိသူေတြကို ႐ုိေသ ေလးစားျခင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ ႔ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအသင္းအဖြဲ႔ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး၊ လြတ္လပ္မႈ႐ွိျခင္းကို ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ ဘာသာ စကားမတူလို႔၊ လူ႕အဆင့္အတန္း မတူလို႔၊ လူမ်ိဳး မတူ၊ ဘာသာ၊ အေရာင္၊ လိင္မတူလို႔ ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္းေတြကို ဆန္႔က်င္ ပယ္႐ွားျခင္းတို႔ ႐ွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သား ေတြ အၾကားမွာ တန္းတူ အခြင့္အေရး႐ွိရမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ ႐ွိရမွာျဖစ္တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ၊  အႏုတ္လဏၡာ အေခၚမဟုတ္ပါဘူး၊ စစ္ပြဲေတြ မ႐ွိ႐ုံေလးကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလို႔ မေခၚပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ဒီအရာေတြထက္ အမ်ားႀကီး ပိုပါတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ စစ္ လက္နက္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ ၀ယ္ယူျခင္းမွာ ေငြကို အမ်ားႀကီး အသုံးျပဳေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏူးကလီးယား လက္နက္အပါအ၀င္ ေခတ္မွီတဲ့ လက္နက္ေတြကို စုေဆာင္းေနၿပီးေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းက ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း စိုးမိုးေစဖို ႔ေျပာေနတယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုတာကို သူတို႔က တစ္မ်ိဳးနားလည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ထိုႏိုင္ငံကေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ တကယ့္ အဓိပၸါယ္က သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္လို႕ ထင္ျမင္ရတဲ့၊ သူတို ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၱရာယ္လို႔ ထင္ျမင္ရတဲ့ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အႏိုင္ရဖို႔၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ အတြက္ လက္နက္ေတြကို စုေဆာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကလည္း အလားတူျပန္ၿပီးျပဳမူမယ္ဆိုရင္၊ အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႐ွိခဲ့လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေ႐ွးေရာမ လူမ်ိဳးေတြမွာ စကားပုံ အဆိုတစ္ခု႐ွိခဲ့ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လိုခ်င္လွ်င္ စစ္ကို ျပင္ဆင္ပါ တဲ့။ ျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖ႐ွင္းႏုိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရာမွာ ေ႐ွးအက်ဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခု အျဖစ္ လက္နက္ကိုအားကိုးတဲ့ သူရဲ႕ ကုသလ႔ို မရ ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ အေလ့အထအရ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုအဆိုက မွန္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသားေတြျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိၾကတဲ့၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ၊ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျမင့္ျမတ္တဲ့ အရာေတြကို ေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္မယ္ ဆိုရင္၊ ပိုၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လူ႕သဘာ၀ရဲ႕ အျမင္ကိုက အလားအလာေကာင္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စိတ္အာ႐ုံေၾကာ စစ္ပြဲလို ႔ေခၚ တဲ့ တင္းမာမႈ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

    ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ တစ္ကယ္ပဲ အေပါင္းလကၡဏာ အရာျဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့၊ စိတ္နဲ႕ႏွလုံးသား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ျခင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းက ပေရာဖက္ အီဇာရိယက ေဟာေျပာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္၊ (အီဇာရိယ အနာဂၢတိက်မ္း - ၃၂း ၁၇-၁၈ ) ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား မ႐ွိလည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်ိဳးမူကား၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းသက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳျခင္းတည္း။ ငါ၏ လူတို႔လည္း ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံၿခဳံေသာ ၿမိဳ႕႐ြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာ အရပ္တို႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ဘုရားေက်းဇူးေတာ္အျဖစ္၊ ေယဇူး ခရစ္ ေတာ္ဘုရား႐ွင္က၊ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္၏ေနာက္လိုက္ မ်ားကို ကတိ ထားေတာ္မူပါတယ္။

    (႐ွင္ေယာဟန္ ၁၄ း၂၇) ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းကို သင္တို႕အား ငါထားခဲ့၏၊ ငါ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းကို သင္တို႔အား ငါ ေပး၏။ ဤေလာက, က ေပးသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ငါေပးသည္မဟုတ္။        

                                    ဘုန္းဘုန္းရစ္ခ်က္လွမင္းဦး