Thursday, June 28, 2012

အမိမယ္ေတာ္အား ဘာေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္သင့္ပါသလဲ။

သမၼာက်မ္းစာကို ဖက္႐ႈသူတိုင္း သခင္ ေယဇူးႏွင့္ မယ္ေတာ္မာရိီယားတို႔၏ ရင္ႏီွးေသာ သားႏွင့္ မိခင္ ဆက္ဆံေရးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယဇူးသည္ စံထားေလာက္ေသာ လူသား တစ္ဦးျဖစ္ပါက စံထားေလာက္သည့္ သားတစ္ ေယာက္လည္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သခင္ေယဇူးက စံထားေလာက္သည့္ သားတစ္ ဦးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ သူ႕အေနျဖင့္သူ၏ မိခင္ကို ေႏြးေထြးျခင္း၊ ေလးနက္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ျခင္း ဟူ ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ျဖင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ေ႐ႊပုံသ႑န္ကဲ့သို႔ လိုက္ ေလ်ာ ညီေထြေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္၏ စံႏႈန္း အတိုင္းျပဳမႈေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ ခ်စ္သည့္နည္းတူ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ားက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမို နီးကပ္လာပါက ခရစ္ေတာ္႐ွင္ႏွင့္ ပိုမိုေပါင္းစပ္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ေကာင္းမ်ားလည္း ကၽြႏု္ပ္တို ႔ျဖစ္လာၾကမည္မွာ အမွန္ပင္။

သို႔ေသာ္လည္း သခင္ေယဇူး နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ သားသမီးတ႔ိုျပသေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ျဖင့္ မာရီယားကို မခ်စ္ႏိုင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယဇူး၏ေ႐ႊ ပုံသ႑န္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ေနပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါအုံးမည္ေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳး မထား ႐ွိႏိုင္ေသးပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္လည္း အၿမဲတမ္း မျပည့္မစုံ ျဖစ္ေနအုံးမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဂမုန္း (မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ )

Read More...

Tuesday, June 26, 2012

ငရဲလမ္း

အၾကင္လင္မယား ေပါင္းဖက္ထားလည္း
ျဖစ္သားသေႏၶ ၀မ္းတြင္းေနသူ
ရင္ေသြးလူကို ႀကံတူစိတ္ယုတ္
ဖ်က္စီးလုပ္မွား ဘုရားမႀကိဳက္
ဒုစ႐ိုက္မည္ ငရဲတည္၏။

တဏွာရမၼက္ လြန္ကဲဖက္လို႔
စပ္ယွက္လိင္တူ ျပဳမိသူမွား
ဘုရားမႀကိဳက္ ဒုစ႐ိုက္မည္
ငရဲတည္၏။

ကာမပိုင္႐ွိရဲ႕ သစၥာမဲ့သူ
စည္းခ်ဲ႕ေပ်ာ္ပါး ေသြးသားရမၼက္
သီလပ်က္ျငား ဘုရားမႀကိဳက္
ဒုစ႐ိုက္မည္ ငရဲတည္၏။

ေလာကရန္သူ တစ္မူေသြးသား
တစ္ပါးနတ္ဆိုး သုုံးမ်ိဳးရန္စြယ္
ေ႐ွာင္ဖယ္သတိ အၿမဲ႐ွိဖို႔လိုပါသည္။

ဆီးလ္ဘက္ ( ဆင္လူး)

Read More...

Friday, June 22, 2012

၀ိညာဥ္အိမ္

စား၀တ္ေနေရးသည္ ေလာက လူသားတိုင္းအတြက္ အထူး လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္္ ေနထိုင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ ရ ေပမည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ဖန္ဆင္းေပးထားေသာ လူတစ္ဦးအတြက္ အပူ၊ အေအး၊ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္တို႔မွ ကာကြယ္ေပးရန္ ““အိမ္”” ကို အလွပဆုံး အခမ္းနားဆုံး ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္ကာယ လုံၿခံဳမႈ ႐ွိေစရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္မွာ လူသားတိုင္း၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။

ကာယအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအိမ္ တစ္လုံးကို ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ နာမ္၀ိညာဥ္ အိမ္တစ္လုံးကိုလည္း အသန္႔႐ွင္းဆုံး၊ အေကာင္ဆုံးေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ေသဆုံးသြားၾကပါက ခႏၶာကိုယ္မွာ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ့ သြား ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ၀ိညာဥ္မွာ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕ မသြားပါ။ ေသဆုံး မသြားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္၏ ရင္ခြင္၌ ထာ၀ရ နားခုိႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ထံသြားရာ လမ္း၌ အေကာင္းဆုံး အိမ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ လူသား ပီပီ ကာယအတြက္ ေနရာ ေပးႏိုင္သလို ၀ိညာဥ္အတြက္လဲ အေကာင္းဆုံး ေနရာေပးရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ေပးေသာ ဘ၀ အသက္တာတြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အားလုံးသည္ ေဆးေၾကာျခင္း ခံၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မိမိတို႔ ၀ိညာဥ္အတြက္ လိုအပ္သည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည့္ ေျမေနရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကို ထားၾကမွာလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သြားခ်င္ရာ သြား၊ လြင့္ခ်င္ရာ လြင့္ သေဘာျဖင့္ လႊင့္ပစ္ျခင္း ခံၾကမည္လား အေလးအနက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ ၾကပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ ပီသၾကရန္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္အား ဆည္းကပ္ တန္ဖိုး ထားတတ္ရန္အတြက္ ကြယ္လြန္၍ ခႏၶာ ကိုယ္ပုပ္သိုးသြားေသာ္လည္း က်န္႐ွိေနသည့္ ၀ိညာဥ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ “၀ိညာဥ္ အိမ္” တစ္လုံး တည္ေဆာက္ၾကရင္း ကိုယ္ေတာ္႐ွင္၏ ရင္ခြင္၌ ထာ၀ရ ခိုလႈံခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစား သြားၾကပါစို႔။


နန္႕ ဂ်ဴလိုင္ေအး

Read More...

Tuesday, June 19, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအေပၚ နားလည္ျခင္း

    ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားတိုင္းက လူ ေတြရဲ႕ႏွလံုးသားေတြမွာ ပဲ့တင္ထပ္ ႐ိုက္ခတ္ ေနတဲ့အရာက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြမွာဆုိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အမွတ္လကၡဏာကို ျပဳလုပ္ျခင္း ႐ွိပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြက သူတို႔ဘာသာရဲ႕ အမည္နာမ အစၥလာမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူ၍ အနက္ ဖြင့္ၾကပါတယ္။ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြက တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ (salam) ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႐ွိပါေစဟူ၍ ႏႈတ္ဆက္ ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရ႐ွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကတာကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိ ၾကပါတယ္။ ဆခ္စ္ဘာသာ၀င္ေတြ၊ မိ႐ုိးဖလာကို ကိုးကြယ္ ၾကသူေတြလဲ အလားတူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာေပၚမွာ တင္းမာမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ပဲြေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကား ေနရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ၾကမ္းတမ္းမႈ ေတြ အတြက္ ဘာသာတရားေတြက ဘယ္လို ေဟာေျပာၾကမွာလဲ။ လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အတိအက်ကေရာ ဘာလဲ။ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးေတြ အားလံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အထူးတလည္ အမႊန္း တင္ၾကပါတယ္။ ဒါဆို စစ္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ခိုက္ရန္ အျငင္းပြါးမႈေတြက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြက ဘာေၾကာင့္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုေနၾကတာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ဘာသာေရးက ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတြ႔ဆံုျခင္းက တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းထဲ ျဖစ္ေစျခင္းထက္၊ ပဠိပကၡကို ပို၍ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တေတြ ဘာေၾကာင့္ေတြးၾကရတာလဲ။

    ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာၾကတဲ့ အခါမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုၾကပါတယ္။ တရားမွ်တျခင္း ရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အခြင့္ အေရးေတြကို ေလးစားျခင္း ရွိတဲ့၊ မွန္ကန္တဲ့ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အေျခေနျဖစ္တယ္။ လူေတြဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရွိလာႏိုင္ေစတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးလာတယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြက တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာနဲ႔၊ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြကို အျပည့္အ၀ေနႏိုင္ ခြင့္ ကိုေပးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း ပါ၀င္တယ္။ အမွန္တရားရွိ ျခင္းပါ၀င္တယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းျခင္း ပါ၀င္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီနဲ႔ လူသားေတြ အားလံုးရဲ႕ အဖက္ဖက္ကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အၾကား အျပန္အလွန္ မွီခိုျခင္းဆိုတာက မျဖစ္သာလို႔ သည္းခံမွီခိုျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္နဲ႕လက္ခံၿပီး၊ ရက္ေရာစိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိၿပီး၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူေတြေနထိုင္ၾကတဲ့  တည္ၿငိမ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ အလြန္ကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေပါင္းလကၡဏာ ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့ အႏႈတ္ လကၡဏာ သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္ကို တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ တက္ႂကြတဲ့ သႏၲိဌာန္ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီလို စိတ္ထားမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္အရာေတြက ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျပဳသလဲ ဆိုရင္၊ လူသားေတြ အားလံုးက မိသားစုႀကီးတစ္ခု အတြင္းထဲမွာပဲ ပါ၀င္ေနၾကတယ္ ဆုိတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူသားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္းသာ ရွိတယ္၊ လူသား ေတြ အားလံုးရဲ႕ မူလဇစ္ျမစ္က တစ္ခုတည္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူေတြ အားလံုးမွာ လူ႔သဘာ၀ဆိုတာ အတူတူပဲျဖစ္ျခင္း၊ လူသားေတြ အားလံုးဟာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိျခင္း၊ လူသား ေတြအားလံုးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က အတူတူပဲ ျဖစ္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း စိတ္ထားေတြျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒီလူသား မိသားစုႀကီးထဲမွာ ဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္က လူတစ္ဦးခ်င္းစီက တစ္ျခားလူ ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားသင့္ၾကၿပီး ဘ၀ခရီးမွာ သြားေနၾကတဲ့ ဘုရားဖူး ခရီးသြား ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ အတူ လုပ္ေဆာင္လိုၾကတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး ရွိၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို တစ္ျခားလူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ႐ုိေသ ေလးစားျခင္းက တရားမွ်တမႈ႐ွိျခင္း စိတ္ဓါတ္ကေန စီးဆင္းလာတာျဖစ္တာေႀကာင့္၊ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႐ွိဖို႔ဆိုရင္၊ တရားမွ်တျခင္း႐ွိဖို႔က လုံး၀ ဥႆုံ လိုအပ္ပါတယ္။ တရားမွ်တျခင္း႐ွိ မ႐ွိဆိုတာ ဘယ္လို ေဖၚျပေနသလဲဆိုရင္၊ ၀မ္းတြင္းမွာ စတင္ ပဋိသေႏၶတည္တဲ့ အခ်ိန္ကေန၊ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္ အထိ၊ လူ႔အသက္ကို ႐ိုေသေလးစားမႈ႐ွိျခင္း၊ အားနည္းတဲ့၊ ခုခံ ကာကြယ္၊ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မ႐ွိသူေတြကို ႐ုိေသ ေလးစားျခင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ ႔ျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုအသင္းအဖြဲ႔ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရး၊ လြတ္လပ္မႈ႐ွိျခင္းကို ႐ုိေသေလးစားျခင္း၊ ဘာသာ စကားမတူလို႔၊ လူ႕အဆင့္အတန္း မတူလို႔၊ လူမ်ိဳး မတူ၊ ဘာသာ၊ အေရာင္၊ လိင္မတူလို႔ ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္းေတြကို ဆန္႔က်င္ ပယ္႐ွားျခင္းတို႔ ႐ွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သား ေတြ အၾကားမွာ တန္းတူ အခြင့္အေရး႐ွိရမွာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ ႐ွိရမွာျဖစ္တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ၊  အႏုတ္လဏၡာ အေခၚမဟုတ္ပါဘူး၊ စစ္ပြဲေတြ မ႐ွိ႐ုံေလးကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလို႔ မေခၚပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ ဒီအရာေတြထက္ အမ်ားႀကီး ပိုပါတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ စစ္ လက္နက္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ ၀ယ္ယူျခင္းမွာ ေငြကို အမ်ားႀကီး အသုံးျပဳေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏူးကလီးယား လက္နက္အပါအ၀င္ ေခတ္မွီတဲ့ လက္နက္ေတြကို စုေဆာင္းေနၿပီးေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းက ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း စိုးမိုးေစဖို ႔ေျပာေနတယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဆိုတာကို သူတို႔က တစ္မ်ိဳးနားလည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ထိုႏိုင္ငံကေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ တကယ့္ အဓိပၸါယ္က သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္လို႕ ထင္ျမင္ရတဲ့၊ သူတို ႔ႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၱရာယ္လို႔ ထင္ျမင္ရတဲ့ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အႏိုင္ရဖို႔၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ အတြက္ လက္နက္ေတြကို စုေဆာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကလည္း အလားတူျပန္ၿပီးျပဳမူမယ္ဆိုရင္၊ အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႐ွိခဲ့လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေ႐ွးေရာမ လူမ်ိဳးေတြမွာ စကားပုံ အဆိုတစ္ခု႐ွိခဲ့ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို လိုခ်င္လွ်င္ စစ္ကို ျပင္ဆင္ပါ တဲ့။ ျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖ႐ွင္းႏုိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား ရာမွာ ေ႐ွးအက်ဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခု အျဖစ္ လက္နက္ကိုအားကိုးတဲ့ သူရဲ႕ ကုသလ႔ို မရ ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ အေလ့အထအရ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုအဆိုက မွန္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသားေတြျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိၾကတဲ့၊ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ၊ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျမင့္ျမတ္တဲ့ အရာေတြကို ေသခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္မယ္ ဆိုရင္၊ ပိုၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လူ႕သဘာ၀ရဲ႕ အျမင္ကိုက အလားအလာေကာင္း ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက စိတ္အာ႐ုံေၾကာ စစ္ပြဲလို ႔ေခၚ တဲ့ တင္းမာမႈ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

    ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ တစ္ကယ္ပဲ အေပါင္းလကၡဏာ အရာျဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့၊ စိတ္နဲ႕ႏွလုံးသား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ျခင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းက ပေရာဖက္ အီဇာရိယက ေဟာေျပာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္၊ (အီဇာရိယ အနာဂၢတိက်မ္း - ၃၂း ၁၇-၁၈ ) ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား မ႐ွိလည္း ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပဳစုလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်ိဳးမူကား၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းသက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳျခင္းတည္း။ ငါ၏ လူတို႔လည္း ၿငိမ္သက္ေသာေနရာ၊ လုံၿခဳံေသာ ၿမိဳ႕႐ြာ၊ ေဘးလြတ္ေသာ ခ်မ္းသာရာ အရပ္တို႔၌ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ဘုရားေက်းဇူးေတာ္အျဖစ္၊ ေယဇူး ခရစ္ ေတာ္ဘုရား႐ွင္က၊ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္၏ေနာက္လိုက္ မ်ားကို ကတိ ထားေတာ္မူပါတယ္။

    (႐ွင္ေယာဟန္ ၁၄ း၂၇) ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းကို သင္တို႕အား ငါထားခဲ့၏၊ ငါ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းကို သင္တို႔အား ငါ ေပး၏။ ဤေလာက, က ေပးသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ငါေပးသည္မဟုတ္။        

                                    ဘုန္းဘုန္းရစ္ခ်က္လွမင္းဦး

Read More...

Tuesday, June 12, 2012

ေန႔စဥ္ဘုရားတရား႐ွိၿပီး သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္းအတိ လႊမ္္းတဲ့အသက္တာျဖစ္ဖို႔ရန္

ေမး။    ။ ဘုန္းဘုန္းဘုရား- တပည့္ေတာ္ဟာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ဘုရားတရား႐ွိၿပီး သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္း အတိ လႊမ္းတဲ့အသက္တာျဖစ္ဖို႕ရန္အတြက္ ဘာေတြ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ ရမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကား လမ္းၫႊန္ေပးပါဘုရား။

ေျဖ။    ။ ဒီေမးခြန္းကို စကားေလး တစ္ခြန္းတည္းနဲ ႔ေျဖရမယ္ဆိုရင္ ႐ုိး႐ုိးက်င္၊့ ျမင့္ျမင့္ႀကံေပါ့။ အဓိပၸါယ္ကေန႔စဥ္ သမ႐ိုးက် လုပ္သမွ်၊ ႀကံသမွ်၊ စံရသမွ်၊ ခံရသမွ်အားလုံးကို ဘုရား႐ွင္အား ပူေဇာ္ၿပီး အသက္႐ွင္ရင္း ဘုရားေ႐ွ႕မွာ တရား၀င္တယ္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ သုံးေလးခ်က္ ျပတ္တယ္။ တမလြန္ထိပါတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေတြျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္ ဘ႑ာျဖစ္လာတယ္။

    (႐ွင္မာႆဲခရစ္၀င္-၆း ၁၉- ၂၁) မွာ သံေခ်းပိုး႐ြ ဖ်က္ဆီး၍ သူခိုး မထြင္းမေဖါက္ မခိုးမယူရာ ဘ႑ာ႐ွိ၏။ ထိုအရပ္၌ သင္တို႔ စိတ္ႏွလုံးသည္ေရာက္တတ္၏။ မိမိရဲ႕ ဘ႑ာဟာ ေလာကမွာလား၊ ေကာင္းကင္ေ႐ႊျပည္မွာလား ဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ရပါမယ္။ ဒီလ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို အခ်က္ (၁၈) ခ်က္နဲ႔ အက်ယ္တ၀င့္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားတရား႐ွိတဲ့ အသက္တာ၊ သဒၵါ ၾကည္ၫိုျခင္း႐ွိတဲ့ အသက္တာျဖစ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ေန႕စဥ္ လိုက္ေ႐ွာက္ရမယ့္ အခ်က္ (၁၈) ခ်က္႐ွိပါတယ္။

(၁)   How should we begin the day? တစ္ရက္တာေန႔သစ္ကိုဘယ္လို အစျပဳမလဲ။
    အိပ္ရာမွႏုိးေသာအခါ ခရစၥတူး အမွတ္ကို တားၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ပူေဇာ္ျခင္း ေမတၱာကို ႐ြတ္ဆိုလ်က္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံး သုံးပါးကို ဘုရားသခင္ထံ ပူေဇာ္ရပါမည္။
(၂)    How should we rise in the morning ? မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာက ဘယ္လို ႏိုးၾကမလဲ။
    လုံ႔လ ၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားကာ၊ ကာအိ ေျႏၵ႐ွိ႐ွိ၊ အ၀တ္ဖိုး ႐ို႔ဖားရားမဟုတ္ဘဲ ေကာင္းေကာင္း၀တ္ၿပီး ဒူးေထာက္၍ ဆုေတာင္းေမတၱာ ဆိုလ်က္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။
(၃)    မစၦားပူေဇာ္ျခင္း၌ ပါ၀င္ခြင့္႐ွိလွ်င္ သဒၵါၾကည္ၫိုျခင္း အျပည့္နဲ႔ ပါ၀င္ ပူေဇာ္ရပါမယ္။
(၄)    ရဟႏၱာ သူေတာ္သူျမတ္တိုင္းသည္ ကမၼ႒ာန္း႐ႈၾကတယ္ဆိုေတာ့ ေန႔စဥ္ ကမၼ႒ာန္း႐ႈဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၅)    ကမၼ႒ာန္း႐ႈတဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြကို ႐ႈသင့္သလဲ ဆိုရင္ ေသျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း၊ ငရဲနဲ ႔ေကာင္းကင္သုခခ်မ္းသာ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သက္ေတာ္စဥ္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္ ခံထမ္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ဒုကၡ စရိယာ အေၾကာင္းတို႔ကို ႐ႈရပါမယ္။
(၆)      ေကာင္းေသာ စာေပမ်ားကို မၾကာခဏ ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
    သမၼာက်မ္းစာကို အနည္းဆုံး (၁၅) မိနစ္ခန္႔ ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းေလးေစာင္ကို ဦးစားေပး ဖတ္႐ႈဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရဟႏၱာ သူေတာ္ သူျမတ္ရဲ႕သက္ေတာ္စဥ္မ်ား၊ အျခား၀ိညာဥ္ ခြန္းအား ရေစတဲ့ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
(၇)    စားေသာက္စဥ္၊ အနားယူစဥ္၊ အပန္းေျဖစဥ္ အလြန္အကြၽံ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကိုသာ ေက်နပ္ေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၈)    အစာမစားခင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ သုံးေဆာင္လ်က္ ၿပီးလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ ေမတၱာဆိုပါ။
(၉)    တစ္ေန႔လုံး ျပဳလုပ္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ သမွ်တို႔ကို စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေစဖို႔ ဘုရားကို မၾကာခဏ စိတ္ထဲက တိုးတိုးေလး စကားေျပာ ဆုေတာင္းၿပီး၊ မိမိ စိတ္ႏွလုံးကို ဘုရားသခင္ဆီ တင္ပူေဇာ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
(၁၀)    မာရ္နတ္ရဲ႕ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း ခံရခ်ိန္မွာ ဘုရားဆီ ဆုေတာင္းၿပီး၊ ကယ္မေတာ္မူပါ သခင္။ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူပါဘုရား ဆိုတဲ့ေမတၱာတိုေလးမ်ားကို ဆုေတာင္းတတ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစား၊ တစ္ခုခုနဲ႔ အစားထိုးပါ။
(၁၁)    အျပစ္ထဲ မေတာ္တဆက် သြားခဲ့မိရင္ ခ်က္ခ်င္း ဆုေတာင္း၊ ေနာင္တယူၿပီး စုံလင္ ေသာ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ထံ အခြင့္ေတာင္းပါ၊ အသနားခံပါ၊ ေနာက္တဖန္ မျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိထားပါ။ အျပစ္ႀကီး ျဖစ္လွ်င္ အျမန္ဆုံး အာပတ္ေျဖႏိုင္ပါက အာပတ္အျမန္ေျဖဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
(၁၂)    အနာေရာဂါ စြဲကပ္ခ်ိန္၊ ေရာဂါခံစားေနရေသာအခါ အိုသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ။ တပည့္ေတာ္ ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖေသာအားျဖင့္ ခံထမ္း ပူေဇာ္ပါ၏လို႔ တဖြဖြ ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၁၃)    အန္ေဂ်လူးေမတၱာ တစ္ရက္သုံးခါ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းတည့္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနခင္းတစ္ႀကိမ္ ေခါင္းေလာင္းထိုးခ်ိန္၌ ဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုရျခင္းအေၾကာင္း က ေတာ့ မယ္ေတာ္သခင္မနဲ႔ သခင္ေယဇူးအား ေက်းဇူးတင္ဆပ္ရန္ ျဖစ္တယ္။
(၁၄)  စကားစျမည္ ဆုံဆည္းေျပာဆိုတဲ့အခါ သူတစ္ပါးအၾကာင္း မေကာင္းေျပာဆိုျခင္း၊ မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစြာေျပာ ဆိုျခင္းစတဲ့ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရပါမယ္။
(၁၅)    ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုရလ်င္ ေက်းဇူး ေတာ္ကို သိမွတ္ႏွလုံး သြင္းရမယ္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာတရား တိုးပြားေအာင္၊ တည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။
(၁၆)    ညအိပ္ရာမ၀င္မီ တစ္ေန႔တာ အတြင္း ျပဳမိခဲ့ေသာ အျပစ္ဟူအမွ်ကို ျပန္ သတိရႏိုင္ဖို႔ ေက်းဇူးေတာ္ ေတာင္းခံ ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္အေရအတြက္ မ်ားနဲ႔ခံစားရ႐ွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေရတြက္စစ္ေဆး၊ စီစစ္ပါ။ ဘုရား႐ွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ။ အျပစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္ေတာင္းပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေ႐ႊလက္ေတာ္၌ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို အပ္ႏွံပူေဇာ္ လိုက္ပါ။
(၁၇)ေနာင္တယူၿပီး ညေမတၱာဆို အပ္ႏွံပူေဇာ္ပါ။
(၁၈) ညအိပ္ရာ၀င္စဥ္ ကာအိေၿႏၵသိကၡာ႐ွိ႐ွိ အ၀တ္အစားလဲလွယ္ၿပီး ခ႐ုတူးမွတ္ အသား ျပဳ၊ ဘုရားသခင္၊ မယ္ေတာ္သခင္မ၊ ကိုယ္ ေစာင့္သိၾကားတို႔အား အပ္ႏွံ၊ ေကာင္းေသာ ေသျခင္းႏွင့္ေသရေအာင္ ဆုေတာင္းပါလို႔ ေျဖၾကားလိုက္ရပါတယ္။

        ဘုန္းဘုန္း  ဒိုမိနစ္ဦးၿဂိဳလ္တု

  Read More...

  Monday, June 11, 2012

  အဆင္းမလွ အခ်င္းလွသူ

  ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္
  အေပၚယံတြင္
  ဖုဖုထစ္ထစ္
  အဖုမ်ားျဖင့္
  အဆင္းကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့၏။

  စိတ္ပံုသ႑ာန္
  ႏွလံုးသား၀ယ္
  ေမတၱာေ၀ငွ
  တစ္ပါးသူအား
  အခ်စ္မ်ားစြာ ေပးေ၀ခဲ့၏။

  ႐ုပ္ဆိုးေသာ္လည္း
  စိတ္လွခဲ့သူ
  ဤသူသည္ကား
  အဆင္းမလွ
  အခ်င္းလွေပတည္း။

      ေဘဆဲလ္ေဇယ်ာ(ေခ်ာက္)

  Read More...

  Wednesday, June 6, 2012

  မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာသမိုင္း

  မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာသမိုင္း   မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သမိုင္းေၾကာင္း
  History of Mandalay Catholic Archdiocese

  Read More...

  Monday, June 4, 2012

  ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေနဖို႔

      ခရစ္ေတာ္က ““ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္သည့္ နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကေလာ့၊ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကလွ်င္ သင္တို႔သည္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္”” လို႔ သြန္သင္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္က ဆက္လက္ၿပီး ““ငါ့ကို ခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္လိမ့္မည္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ထိုသူကို ခ်စ္ေတာ္မူသည္၊ ငါတို႔သည္လည္း သူ႔ဆီသို႔ႂကြ၍ ေနရာခ်မည္””လို႔ (သံေယာဟန္ ၁၄၊၂၃) မွာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတယ္၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေခတၱ ခြဲခြာရေပမဲ့ သူတို႔ နဲ႔ အတူ ထာ၀ရရွိေနမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။


      ပါစကားပြဲေန႔ကစၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ႂကြေတာ္မူေသာ ေန႔တုိင္ေအာင္ ပါစကားပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပေနၾကပါတယ္။ ပါစကားပြဲၿပီး ေနာက္ဆဌမ တနဂၤေႏြေန႔ကို ပါစကားပြဲနဲ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ႂကြေတာ္မူေသာ ပြဲေန႔ကို ေပါင္းကူးေပးတဲ့ေန႔ လို႔ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ အေသမခံမီ ကမၻာေပၚ သက္ရွိထင္ရွားရွိခဲ့တဲ့ ဘ၀သက္တာ ကာလနဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္ႂကြသြားခ်ိန္ ကာလၾကားမွာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္နဲ ႔ျပည့္၀ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ သက္ရွိထင္ရွားတဲ့ ဘ၀ သက္တာျဖစ္ပါတယ္။

      လူသားတိုင္းဟာ ေသျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မိမိတို႔ ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးတဲ့ ေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းနဲ႔ ခြဲခြာရမွာျဖစ္ၿပီး ေလာကမွာ ထားရစ္ခဲ့ရမွာမို႔ျဖစ္တယ္၊ ခရစ္ေတာ္ အေသမခံမီ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားလဲ ထိုခံစားခ်က္မ်ိဳး ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ညစာစားခ်ိန္မွာ ခရစ္ေတာ္က တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ခြဲခြာခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ခြဲခြာရမယ္ ဆိုတာ သိၾကေတာ့ ၀မ္းနည္းၾကတယ္။ အမွန္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေသျခင္းအားျဖင့္ တပည့္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ေခတၱ ခြဲခြာရေပမဲ့ ဤေသျခင္းအားျဖင့္သာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႔ ထာ၀ရ အတူ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္အရ ေသျခင္းကို ခံျခင္းအားျဖင့္သာ ဘုရားနဲ႔ လူသား ထာ၀ရ တစ္လံုးတစ္၀တည္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ ဒီေလာကမွ မထြက္ခြာမီ ညစာစားပြဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေပးခဲ့ပါတယ္။ လူသားမ်ားအတြက္ အသက္ေပးတဲ့ မုန္႔ျဖစ္လာဖို႔ ေသျခင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာေသၿပီး ရွင္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ လူသား အားလံုးအတြက္ ထာ၀ရ အသက္ေပးတဲ့မုန္႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၾကက္၊ ၀က္မ်ား အသက္ မေသဘဲနဲ႔ ၾကက္သားေၾကာ္၊ ၀က္သားေၾကာ္တို႔ မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္လဲ အသက္မစြန္႔ဘဲ ထာ၀ရ အသက္ေပးတဲ့ မုန္႔ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။

      ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္း သာမက အဖခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ကိန္းေအာင္း စံပယ္ေတာ္မူတယ္၊ ““ငါ့ကို ခ်စ္လွ်င္ ငါ့ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကိုျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တစ္ပါးေသာ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီ သားတို႔ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံ မယူႏိုင္ၾက၊ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူတည္ေန၍ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ သိရၾက၏””လို႔ (သံေယာဟန္ ၁၄၊ ၁၅-၁၇) မွာ မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ ထာ၀ရ တည္ရွိမဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ေစလႊတ္ေပးမယ္လို႔ အာမခံခ်က္ ေပးထားပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသခံျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တပည့္ႀကီးမ်ားအၾကား ထာ၀ရ စည္းလံုးမႈကို ရရွိေစတယ္။ ေသျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ႀကီး မ်ားထံ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီး တပည့္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ယံုၾကည္သူတို႔ရဲ ႕ႏွလံုးသားမွာ အၿမဲတမ္း မထင္မရွား တည္ရွိပါတယ္။

      ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၂၁း ၁၀-၁၄၊ ၂၂-၂၃ မွာ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ဟာ ဗိမၺာန္ေတာ္ ျဖစ္တယ္လို႔ သံေယာဟန္ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးကလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဗိမၼာန္ေတာ္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ သံေပါလူးက ဆိုထားပါတယ္။ ဒီက်မ္းခ်က္ေတြ အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား၌ အသက္ရွင္သန္ၾကတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရားဟာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ထဲမွာ စံပယ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေထာက္ျပေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ဒီေလာကမွာ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္ကာလ ပကတိ စကၡဳအာ႐ံုနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ႏွလံုးသားထဲ တည္ရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္း စကၡဳ အာ႐ံုနဲ႔ဘဲ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဘုရားနဲ႔လူ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ရွိေနျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အာ႐ံုမ်ားနဲ႔ မသိရွိႏိုင္ဘဲ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္နဲ ႔ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ျခင္းနဲ႔ ဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ ၀ါယာထဲမွာ ရွိေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ သ႑န္တူပါတယ္၊ ၀ါယာႀကိဳးႏွစ္စကို မဆက္သြယ္ဘူး၊ မီးခလုတ္ မဖြင့္ရင္ မီးအလင္းေရာင္ မရ ရွိႏိုင္ပါဘူး။ ၀ါယာႀကိဳးႏွစ္စ ဆက္လိုက္မွ မီးလင္း လာပါတယ္၊ မီးမဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ ဆိုရင္ ၀ါယာထဲမွာ စီးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို အမွတ္တမဲ့ ထားတတ္ၾကတယ္။ မီးဖြင့္လိုက္မွ မီးလင္းလာျခင္း အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ တည္ရွိမႈကို သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ၀ါယာ ႏွစ္စ ဆက္လိုက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ မီးကို ရရွိၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္တာမွာ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ ေသာ္၎င္း၊ ေရဒီယို၊ ကက္ဆက္၊ တီဗြီတို႔ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရဲ႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႔သိရွိ အသံုးျပဳၾကရတယ္။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္၌ တည္ရွိေနတာဟာလဲ ထိုနည္း အတုိင္း ပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္ တည္ရွိေနမႈကို ၀ါယာႀကိဳး ဆက္လိုက္တဲ့အခါ သိရွိႏိုင္သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ အသက္ရွင္သန္ ေနေၾကာင္း ခံစားသိရွိရပါတယ္။


      ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားသခင္ ရွိေနဖို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စကားကို နာခံၾကရပါမယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တရားေတာ္ကို လက္ေတြ႔ က်င့္ႀကံရပါတယ္။ ဒီလို ပညတ္တရားေတာ္ကို နာခံတဲ့ေနရာမွာ ခရစ္ယာန္မ်ား ရွိၾကသလို ခရစ္ယာန္ကို စိတ္၀င္စားၿပီး ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကပါမယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားေတာ္ကို လိုက္နာတဲ့အခါ တမန္ေတာ္ ၀ထၳဳ ၁၅း ၁-၂၊ ၂၂-၂၉မွာ ပါတဲ့အတိုင္း ေရွးဦး အသင္းေတာ္ တည္စကလို ျပႆနာမ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ပင္ေတေကာ့စ္ပြဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ မၾကာခင္အတြင္း အသင္းေတာ္ထဲ အမ်ားအျပား ၀င္လာသူမ်ားဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း သံေပါလူးရဲ႕သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း အထူး လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မဟုတ္သူမ်ား အမ်ားအျပား အသင္းေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။ ဒီလို ၀င္ေရာက္ၾကတဲ့ အခါ အသင္းေတာ္အတြက္ ၀မ္းသာမဆံုး ျဖစ္ရသလို ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ရတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ဘာသာပမ်ားဟာ ေဆးေၾကာျခင္း ခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ခရစ္ယာန္မိသားစု တစ္ခု ျဖစ္လာတဲ့အခါ ယခင္က ယံုၾကည္ၾကတဲ့ အယူအဆ၊ ဓေလ့ ထံုးစံ မတူညီမႈ အေပၚ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ရတယ္။ မိုးဇယ္ရဲ႕ တရားဥပေဒ အရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဘာသာပတို႔ရဲ႕ အိမ္မ်ားကို မ၀င္ၾကရဘူး၊ သူတို႔နဲ႔အတူ အစာ မစားၾကရဘူး၊ ဘာသာပေတြ စားသံုးေနတဲ့ တိရိစၦာန္မ်ားရဲ႕ အသားမ်ားကို ဂ်ဴးမ်ား မစားဖို႔ ပိတ္ပင္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြ အားလံုးထဲမွာေတာ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ေယာက်ၤားတိုင္း ေမြးဖြားၿပီး ရွစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ အသားလွီး မဂၤလာခံယူရေပမဲ့ ဘာသာပမ်ား အဖို႔ေတာ့ ထံုးစံ မရွိဘူး။ ဒီလို မတူညီမႈေတြမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာကို အပူတျပင္း ေျဖရွင္းဖို႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕အႀကီးအကဲ ေနထိုင္တဲ့ ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕မွာ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ က်င္းပကာ သံေပတ႐ူး၊ သံေပါလူး၊ သံယာကုတ္ စသည္တို႔ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔က ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈ ေအာက္မွာ ေျဖရွင္း အဆံုးအျဖတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာရင္ မိမိတို႔ရဲ႕ မိ႐ိုးဖလာ အယူအဆ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို သတၱိရွိရွိ ဖယ္ရွားဖို႔၊ လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ ထံုးစံမ်ားကိုေတာ့ အသင္းေတာ္ အေနနဲ႔ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားဟာ လူသား အားလံုးရဲ႕ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္သားတို႔ရဲ႕ ဘုရား၊ အာရွတိုက္သား တို႔ရဲ႕ဘုရားလို႔ ခြဲျခားလို႔ မရပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တရားေတာ္ကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အယူ၀ါဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္သမွ်ကို သတၱိရွိရွိ စြန္႔လႊတ္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အယူ၀ါဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္ သမွ် အတိုင္းအတာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ၀ါရင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနနဲ႔လည္း အသင္းေတာ္ႀကီးက ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ သာသနာႀကီး တိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈကာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနတာကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ရာ အခ်က္ေတြ မေျပာင္းလဲပါဘူး၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားေတာ္ တိမ္းေစာင္း မသြားပါဘူး။

      ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႔ အတူရွိေနဘို႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မိန္႔မွာ စကားကို နားေထာင္ လိုက္နာၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာတရား ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားေတာ္ကို ခရစ္ယာန္ပီပီ က်င့္ႀကံ ႏိုင္ဘို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးဟာ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာခံယူစဥ္က ျပဳခဲ့တဲ့ ကတိသစၥာမ်ား အတိုင္း နတ္ဆိုးနဲ႔ နတ္မိစၦာ ဆိုင္ရာတို႔ကို ပစ္ပယ္ၾကလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ရွိေနျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္း မ်က္စိအားျဖင့္ ရွာေဖြ ထိေတြ႔ ခံစားႏိုင္ဘို႔ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။                    
    
  R.V.A ထုတ္လႊင့္ခ်က္မွ
           ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး

  Read More...