Wednesday, September 1, 2010

အသြင္မတူ ပန္းတိုင္တူ၏

အသြင္မတူ ပန္းတိုင္တူ၏

လူတို႕သည္ ေရွးကာလ ပေ၀သဏီကပင္ မိမိတို႕ထက္ တန္ခိုးတိကၠလကၡဏာ ႀကီးမားေသာပုဂိၢဳလ္အား ရွာေဖြကာ မိမိတို႕၏ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားရာအျဖစ္ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ အ႐ုိအေသ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိတို႕၏ ဥာဏ္အစြမ္းအစအားျဖင့္ ေတြးေတာ၍ မရႏုိင္ေသးေသာ သဘာ၀တရား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနပူျခင္း၊ မိုးရြာျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလွ်ပ္ျခင္း၊ မိုးခ်ဳန္းျခင္းတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕ တုန္လႈပ္ ခဲ့ၾကရသည္။ ၎င္းတို႕အားလည္း ထူးဆန္းဖြယ္ တန္ခိုးလကၡဏာရပ္မ်ား အျဖစ္ အံ့ၾသခဲ့ၾကရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေန၊ လ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာ၊ ေတာင္ အစရွိသည့္ သဘာ၀တရားမ်ားကို ရွိခိုး ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ရသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္ လူတို႕သည္ ၎င္း သဘာ၀တရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ေတာေစာင့္၊ ေတာင္ေစာင့္၊ ေနနတ္၊ လနတ္ စေသာ နတ္မ်ားကို လက္ခံယံုၾကည္ ဆည္းကပ္ပူ ေဇာ္ခဲ့ၾကျပန္ ေလသည္။ ထိုသို႕အားျဖင့္ လူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ သမွ် မိမိတို႕၏ စိတ္သက္သာရာကို ရေစမည့္ တရားႏွင့္ မိမိတို႕အား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ကာ လံုၿခံဳမႈကို ေပးႏိုင္မည့္ ပုဂိၢဳလ္အား ရွာေဖြခဲ့ရေလျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ယေန႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကမၻာႀကီးတြင္ လူတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကို ခ်မ္းသာရာရေစသည့္ ဘာသာတရားႀကီးမ်ားစြာ ေပၚထြန္း အျမစ္တြယ္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ အစရွိေသာ ဘာသာတရားႀကီး မ်ားတြင္ ကမၻာ ေလာကႀကီး၏ ေကာင္းမႈ ေကာင္းက်ိဳး၊ သူ ငါ ကိုးရမည့္ ျဗမၼစိုရ္တရားမ်ားကို လက္ကိုင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း လူတို႕၏ စာရိတၱ၊ လူသားတို႕ ရပိုင္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ဤဘာသာ တရားမ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္ ပဓာန က်ခဲ့သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လက္ခံရမည္ကား ဤဘာသာ တရားတိုင္းသည္ အလြန္ပင္ ေကာင္းျမတ္ၾကပါသည္။ အေပၚယံ အယူအဆမ်ား ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ၌မူ ေကာင္းမႈ ေကာင္းရာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေနၾကပါသည္။ ဘုရားရွင္ ခရစ္ေတာ္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ ထို႕အတူ အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားသည္လည္း ေကာင္းျမတ္ၾကပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ထိုဘာသာတရားမ်ားကို ယံုၾကည္ လက္ခံေနၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း နားလည္ ေလးစား တန္ဖိုးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အယူအဆႏွင့္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား မတူညီၾကေသာ္လည္း အားလံုးမွာမူ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာအေရး အတြက္ ေကာင္းရာမြန္ရာျပဳေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာ ပန္းတိုင္မွာ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ အတူတူ ျဖစ္ၾကသည္ဟု လက္ခံရန္သာ လိုအပ္ေတာ့သည္။

လူတို႕သည္ ေလာကီေရးရာႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ေရးရာတို႕၌ ႀကိဳးစားရင္း ရွင္သန္ေနၾကရပါသည္။ ေလာကီေရးရာတြင္ ေလာက၌ မိမိ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစား အသက္ရွင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကုတၱရာ ေရးရာတြင္ အသက္တာသည္ ေနာင္တမလြန္၌ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္၊ သုခစစ္ သုခမွန္ စံစားခြင့္ရရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘာသာတိုင္း၌ ယံုၾကည္ ဆည္းကပ္သူတိုင္းသည္ ဤေလာက၏ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားပမာ ရွင္သန္ ေနၾကရပါသည္။

လူတို႕သည္ ခႏၶာကိုယ္ ရွင္သန္ရန္ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းကို ေန႕စဥ္ စားသံုးေနရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဒသ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး စားသံုးပံုျခင္း မတူညီၾကပါ။ ဥေရာပသားမ်ားက ဂ်ံဳကို စားသံုးမည္။ အာရွသားမ်ားက ဆန္ကို အမ်ားစု စားသံုးေပမည္။ ဆင္းရဲသူက ဆန္ၾကမ္းသာ စားႏိုင္မည္။ ခ်မ္းသာသူက ဆန္ေကာင္းကို စားႏိုင္ေပမည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ နီးသူက ထမင္းကိုငါးႏွင့္ စားသလို ေတာင္ေပၚေနသူက ပဲကို စားသံုး ေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္အရာျဖင့္ စားသံုး ေနပါေစ။ အဓိကမွာ ခႏၶာကိုယ္ အာဟာရဓာတ္ ရရွိကာ အသက္ရွင္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္ လူတို႕သည္ မိမိ၏ အသက္တာ အာဟာရအတြက္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမမ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးရေပမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ တရားအတိုင္း က်င့္ရေပလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္အတိုင္း က်င့္ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေနာင္တမလြန္မွ သုခေတာ္အတြက္ ဘာသာတရားမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားဓမၼ အစာမ်ားကို မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ စားသံုးေနရျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေရွးကဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း လူတို႕သည္ မိိမိတို႕အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ၊ မိမိတို႕ မတတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို ဘုန္းတန္ခိုးျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ကို ရွာေဖြရာတြင္ နည္းလမ္း ကြဲျပားေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိလိုေသာ ပုဂိၢဳလ္မွာ တစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ လူတို႕ ရွာေဖြေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ကလည္း လူသားတို႕၏ အလိုဆႏၵမ်ားကို သဗၼညဳတဥာဏ္အားျဖင့္ သိရွိေနေပ လိမ့္မည္။ ဤသို႕ျဖင့္ လူတို႕သည္ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္း အျမင္ေစာင္းစရာ၊ အျပစ္ျမင္စရာ မလိုေတာ့ေပ။ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိကာ ေလးစား ရေပမည္။ ဘာသာတရားတိုင္းသည္ အလြန္ေကာင္းပါ၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ တစ္ဦးစီ ကိုယ္၌ကသာ ေကာင္းရန္ လိုအပ္ေပေတာ့သည္။ ဤသို႕ အားျဖင့္ မိမိတို႕၏ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ရာ တရားအတိုင္း က်င့္ႀကံ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းရင္း တစ္ပါးသူတို႕၏ ဘာသာတရားမ်ားကို ေလးစား တန္ဖိုးထားကာ အသြင္မတူမႈ ၾကားမွ အခ်င္းတူသည့္ ပန္းတိုင္ဆီသို႕ ေလွ်ာက္လွမ္း သြားၾကရေပေတာ့မည္။

ဂြၽန္သြီ (ေမာ္လၿမိဳင္)