Tuesday, August 24, 2010

မာရီယား၏ ခင္ပြန္းေတာ္ သံဇူဇယ္


မာရီယား၏ ခင္ပြန္းေတာ္ သံဇူဇယ္


ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျပကၡဒိန္မွာ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႕ဟာ "မာရီယား၏ ခင္ပြန္းေတာ္ သံဇူဇယ္ "ပြဲေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ (ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန႕ဟာ သန္႕ရွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ရဲ႕ ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ က်ေရာက္တဲ့အတြက္ (၁၅) ရက္ေန႕ကို ေျပာင္းေရႊ႕ထားပါတယ္)။ သမၼာက်မ္းစာမွာ သံဇူဇယ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားရယ္လို႕ တစ္လံုးမွ် မေတြ႕ရေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ေလးစားလိုက္နာသူ၊ ပါရမီနဲ႕ ျပည့္၀တဲ့သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
သံဇူဇယ္ကို အဂၤလိပ္လို St. JOSEPH လို႕ စာလံုးေပါင္းပါတယ္။ ဒီအမည္ စာလံုးေပါင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ J, O, S, E, P, H ဆိုတဲ့ စာလံုး (၆)လံုးဟာ သံဇူဇယ္ရဲ႕ ပါရမီေတြကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။


J - Joseph the just man ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ
(မာေတဦး - ၁း၁၉) "ဇူဇယ္သည္ကား ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္ မာရီယား၏ အသေရကို မပ်က္ေစလိုေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ စြန္႕ပယ္မည္ဟု အႀကံရွိသည္"။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး အရွင္ျမတ္က "The Guardian of the Redeemer" ကယ္တင္ရွင္၏ အထိန္းေတာ္လုိ႕ တင္စားပါတယ္။

သံဇူဇယ္လစ္တာနီမွာလည္း "အလြန္ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္ဇူဇယ္"လုိ႕ တင္စားဂုဏ္ျပဳရင္း ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ေျဖာင့္မတ္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သန္႕ရွင္းျဖဴစင္တယ္၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တယ္၊ ပါရမီနဲ႕ ျပည့္၀တယ္လုိ႕ ဆုိလုိက္တာပဲ။ ဆရာယုဒႆန္ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ က်မ္းစာအရဆိုရင္ "သူေတာ္ေကာင္း" ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။ သံဇူဇယ္ဟာ မယ္ေတာ္မာရီယား ၿပီးရင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးရဟႏၱာ၊ အသန္႕ရွင္းဆံုး လူသား၊ အသင္းေတာ္ရဲ႕ က်မ္းတတ္ပုဂိၢဳလ္ အခ်ိဳ႕က "ဘုရားသခင္ဟာ ရဟႏၲာေတြကို ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ေပးခဲ့တယ္။ သံဇူဇယ္ကိုေတာ့ အျခားေသာ ရဟႏၲာေတြ ခံစားရတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ အားလံုးေပးခဲ့တယ္" လို႕ တင္စားၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ "ဘုရားသခင္ဟာ လူတစ္ဦးစီကို သူ႕ရဲ႕ ဘ၀နဲ႕ သင့္ေလ်ာ္တဲ့၊ တာ၀န္၀တၱရားနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့၊ လိုအပ္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ေပးတယ္"လို႕ St. Thomas Aquinas က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ တစ္ေယာက္၊ ဖခင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္၊ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္တယ္ဆိုရင္၊ သူ႕ရဲ႕ဘ၀၊ သူ႕တာ၀န္၀တၱရားနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့၊ လိုအပ္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ဘုရားသခင္ ေပးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ကို အုပ္ထိန္းရတဲ့ အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေတာ္မူတဲ့ မာရီယားကို တာ၀န္ယူရတဲ့ သံဇူဇယ္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ ရွင္းမျပႏိုင္ ေပမယ့္ ခန္႕မွန္းမိၾကမွာပါ။ ဒီေက်းဇူးေတာ္ေတြရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ သံဇူဇယ္ဟာ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ရဟႏၲာ၊ အသန္႕ရွင္း၊ အေျဖာင့္မတ္ဆံုး လူသားျဖစ္တယ္ဆုိိတာ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။

O = Joseph the obedient one နာခံတတ္ေသာပုဂိၢဳလ္
သံဇူဇယ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘုရားအလုိေတာ္ကို အမွန္တကယ္ နာခံခဲ့ပါတယ္။ မာရီယားမွာ ပဋိသေႏၶရွိတဲ့ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းကင္တမန္က (ရွင္မာေတဦး ၁း၂၀)မွာ "ဒါ၀ိတ္၏ သားဇူဇယ္၊ သင္၏ ဇနီးမာရီယားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းငွါ မေၾကာက္ႏွင့္ အေၾကာင္းမူကား သူ၌ စြဲေသာ ပဋိသေႏၶသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္သည္" လို႕ အိပ္မက္ထဲမွာ ရွင္းျပတယ္။ ဒီေတာ့ သံဇူဇယ္ ဘာလုပ္သလဲ။ (ရွင္မာေတဦး - ၁း၂၄)မွာ "သံဇူဇယ္သည္ကား အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ မိန္႕မွာသည့္ အတိုင္းျပဳ၍ မာရီယားကို ထိန္းသိမ္းေလ၏"လို႕ ေတြ႕ရတယ္။ (ရွင္လုကာ ၂း၄-၅) အရ မာရီယား ကိုယ္၀န္ ရွစ္လေက်ာ္ရွိတဲ့အခါမွာ ဆီဇာၾသဂုတ္စတူးဘုရင္က သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တယ္။ ဒါနဲ႕ သူတို႕ေနတဲ့ ဂါလီေလျပည္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕ကေန သူ႕ရဲ႕ ဘိုးေဘး ဒါ၀ိတ္မ်ိဳးႏြယ္ေနတဲ့ ဂ်ဴေဒယားျပည္၊ ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕ကို လာခဲ့ၾကတယ္။ မာရီယားမွာ ကိုယ္၀န္ အရင့္အမာႀကီးနဲ႕မို႕လို႕ မသြားဘူးလို႕ သံဇူဇယ္ မျငင္းခဲ့ပါ။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ (မိကၡာ ၅း၂) အရ "အို ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕ ဣသေရလအမ်ိဳးကို
အုပ္စိုးရေသာသခင္သည္ ငါတို႕အဖို႕ သင့္၏ အထဲမွာေပၚထြန္းလတၱံ႕"ဆိုတဲ့ ပေရာဖက္မိကၡာ ေဟာထားခ်က္ ျပည့္စံုသြားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ (ရွင္မာေတဦး ၂း၁၅) အရ ေဟ႐ုဒ္မင္းက သူငယ္ေတာ္ကို သတ္ဖို႕ ရွာေနတယ္။ အီဂ်စ္ျပည္ကိုသြားပါလို႕ ေကာင္းကင္တမန္က ေျပာလာတဲ့အခါမွာ ရက္သားကေလးက တစ္ဖက္၊ မီးေနသည္က တစ္ဖက္နဲ႕ "ညတြင္းခ်င္း" ထြက္ေျပး ရျပန္တယ္။ ဒုကၡ ေပးလွခ်ည္လားလို႕ သံဇူဇယ္ မၿငီးတြားခဲ့။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမွ်ာ္ျမင္ေတာ္မူျခင္းကို ေျဖရွင္းခ်က္ မေတာင္းခဲ့။ ဘုရားသခင္က "ဒါ"ဆိုရင္ ႏွစ္ခါ ျပန္မေျပာခဲ့ရပါဘူး။ သံဇူဇယ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို နာခံတတ္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

S = Joseph the silent one တိတ္ဆိတ္စြာေနတတ္
ဧ၀ံေဂလိက်မ္းေလးေစာင္မွာ မာရီယားနဲ႕ တမန္ေတာ္ေတြ ဘာေျပာတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရေပမဲ့ သံဇူဇယ္နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ရွင္မာေတဦး၊ ရွင္မာကု၊ ရွင္လုကာ နဲ႕ရွင္ေယာဟန္တို႕က ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာပဲ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သံဇူဇယ္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကား တစ္ခြန္းရယ္လို႕ေတာ့ ဧ၀ံေဂလိက်မ္း (၄) ေစာင္လုံးမွာ မေတြ႕ရပါဘူး။ သူဟာ ဒါ၀ိတ္အမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္တယ္။ မာရီယားနဲ႕ သူငယ္ေတာ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ သိရတယ္။ သူဘယ္အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အရြယ္မွာ ေသဆံုးၿပီး ဘယ္မွာျမႇပ္ႏွံတယ္ ဆိုတာ မသိၾကရဘူး။ သူ႕ဘ၀ဟာ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတိတ္ဆိတ္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သူ႕ရဲ႕ စိတ္သေဘာထား ႀကီးျမတ္မႈ၊ ေယာက်ၤားပီသမႈ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ပီသမႈဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ခန္႕မွန္းလို႕ ရပါတယ္။ လူေတြအျမင္မွာ သူဟာ ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစခ်င္တာကို ပီပီျပင္ျပင္ တိတိက်က် စိတ္ေအးေအးထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တိတ္တဆိတ္ ေနတတ္တဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတြင္းစိတ္ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့သူလို႕ ေျပာလို႕ ရပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ တိတ္ဆိတ္ျခင္းဟာ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ေမတၱာျပဳျခင္း၊ ကမၼဌာန္း႐ႈျခင္းဆိုတဲ့ အတြင္းစိတ္ ၀ိညာဥ္ေရး အလုပ္ေတြကို အေထာက္အကူျပဳတာ အားလံုး အသိပါပဲ။ လစ္တာနီမွာ "စိတ္အားတန္ခိုးႏွင့္ အလြန္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သူေတာ္ျမတ္ ဇူဇယ္"လုိ႕ ဆုိေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သံဇူဇယ္ဟာ ၾသတပၸစိတ္ အတြင္းမွာ ဘုရားသခင္ ေျပာတဲ့စကားကို ပိုၾကားရမွာ အမွန္ပါပဲ။ သူ႕ကို လူ႐ိုး၊ လူေအး၊ စကားနည္းတဲ့ လက္သမား တစ္ေယာက္ အျဖစ္ သိထားၾကတယ္။ သူဟာ ဒုကၡေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ညီးညဴ ျပစ္တင္ျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ေစာဒကတတ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အရာရာကို တိတ္ဆိတ္စြာ ခံထမ္းခဲ့ပါတယ္။

E = Joseph the example စံနမူနာေကာင္းျပဳတဲ့ပုဂိၢဳလ္
ယေန႕ စီးပြားေရး အတန္အသင့္ေျပလည္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပ မိသားစုေတြမွာ ကေလးထိန္းဖို႕၊ ထမင္းခ်က္ဖို႕ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္လိုတဲ့ ျပႆနာကို ေတြ႕ရတယ္။ ကေလးထိန္းဖို႕ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းေတြကို အားကိုးၾကတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ကေလးထိန္း ရွာၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ နာမည္ႀကီး "ရင္ခြင္ပိုက္ ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္း" မူႀကိဳတို႕ကို ပို႕ၾကတယ္။ ကိုယ့္သားသမီးကို သူမ်ား လက္ထဲ ခဏတျဖဳတ္အပ္ဖို႕အေရး ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္လည္းပဲ ကယ္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအရ သူ႕ရဲ႕ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို လူတစ္ေယာက္ လက္ထဲအပ္ဖို႕ရာ ၿပီးစလြယ္ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးထဲကမွ သူ႕ကိုေရြးၿပီး သားေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ တာ၀န္ေပးခဲ့တာပါ။
လူ႕အျဖစ္ကိုယူတဲ့ သူ႕ရဲ႕ သားေတာ္ လူသားဘ၀၊ ကေလးဘ၀မွာ စံနမူနာ ယူစရာ ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ သံဇူဇယ္ကို ေရြးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း "သားေတာ္ဘုရား၏ ေမြးျမဴေတာ္"လို႕ သံဇူဇယ္လစ္တာနီမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္လို ေမြးျမဴခဲ့သလဲ။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအာင္၊ စကားေျပာတတ္ေအာင္၊ လက္သမား လုပ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့မွာ အမွန္ပါပဲ။ ရွင္လုကာ၂း၄၀-၅၂ အရ "သူငယ္ေတာ္သည္လည္း အစဥ္အတိုင္း ႀကီးပြား၍ ပညာတိုးတက္လ်က္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ လူတို႕ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာ ရေလ၏"။ "အစဥ္အတိုင္း" ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေထာက္ရင္ သူငယ္ေတာ္ဟာ ကေလးဘ၀ကတည္းက စ်ာန္ၾကြၿပီး တန္ခိုးျပေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ပီသတဲ့ သံဇူဇယ္ရဲ႕ သြန္သင္ လမ္းျပမႈေတြကို နာခံ၊ ျပဳမူ က်င့္ႀကံေနထိုင္ပံုေတြကို အတုယူၿပီး လူလားေျမာက္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး အရွင္ျမတ္က သံဇူဇယ္ကို "The Guardian of the Redeemer" ကယ္တင္ရွင္၏ အထိန္းေတာ္လုိ႕ တင္စားၿပီး စာတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖြဲ႕ ေရးသားဂုဏ္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

P = Joseph, a man of prayer ဘုရားသခင္ကို အားကိုးဆုေတာင္းတတ္သူ
လူေတြဟာ တစံုတရာ ဒုကၡေတြ႕ရင္ ကိုယ့္ထက္ ပိုၿပီး တတ္သိနားလည္တဲ့၊ အဲဒီ ဒုကၡကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆရတဲ့ အရာသတၱ၀ါကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂိၢဳလ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္သိၾကားေတြ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ည္းကပ္ကိုးကြယ္ၿပီး အကူအညီ ေတာင္းတတ္ၾကတာ သဘာ၀ပါပဲ။ သံဇူဇယ္အေနနဲ႕ ေစ့စပ္ထားတဲ့ မာရီယား ကိုယ္၀န္ရွိေနေတာ့ လက္ထပ္ယူဖိုလည္း ခက္၊ လူသိရွင္ၾကားလည္း မကြာရွင္းရက္နဲ႕ သံဇူဇယ္ ဘာလုပ္မယ္ ထင္သလဲ။ ေဟ႐ုဒ္ဘုရင္က ကေလးေတြကို လိုက္သတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကား ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သံဇူဇယ္ ဘာလုပ္မယ္ ထင္သလဲ။ အီဂ်စ္ကို ထြက္ေျပးရတဲ့ လမ္းခရီးမွာ သူတို႕ မိသားစု ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိဖို႕ သံဇူဇယ္ ဘာလုပ္မယ္ ထင္သလဲ။ သံဇူဇယ္ဟာ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးစြာနဲ႕ ဆုေတာင္းခဲ့မွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က မၾကာခဏ ထင္ရွားျပၿပီး ကူညီခဲ့တာေပါ့။ သူတို႕ မိသားစု တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဗိမာန္ေတာ္ကို သြားခဲ့ၾကတာ၊ သံဇူဇယ္ တစ္ပတ္တစ္ခါ ဥပုသ္ေန႕မွာ တရားဇရပ္ကို ၀င္တာေတြကိုေထာက္ရင္ နာဇရက္ၿမိဳ႕က အိမ္ကေလးမွာ သူတို႕ မိသားစု အတူတကြ ဆုေတာင္းရင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။ သံဇူဇယ္ဟာ a man of prayer ကိုယ္တိုင္ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့သူ၊ မိသားစုကို ဘာသာတရား သင္ၾကားေပးတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

H = Jose
ph, the helper of the Blessed Mother ဘုရားမယ္ေတာ္၏ ခင္ပြန္းေတာ္
သံဇူဇယ္ကို ကညာစင္မာရီယားရဲ႕ ခင္ပြန္းအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စီမံကိန္းမွာ သူဟာ ေျဖာင့္မတ္သူ၊ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္သူ၊ ပညာသတိရွိသူ၊ အႏြံအတာခံသူ၊ သည္းခံတတ္သူ၊ ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မိသားစုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရးမွာ သာမက ၀ိညာဥ္ေရးမွာပါ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ မာရီယားဟာ သူ႕ထက္ ပိုၿပီး သန္႕ရွင္းျဖဴစင္တယ္ဆိုေပမဲ့ ဘုရားသခင္က မိသားစုအေရးအတြက္ ဗ်ာဒိတ္ေပးစရာရွိရင္ သံဇူဇယ္ကိုပဲ ေပးခဲ့တာပါ။ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးကို ဗိမာန္ေတာ္မွာ ျပန္ေတြ႕ေတာ့ (ရွင္လုကာ -၂း၄၈) မွာ "သင္၏ အဘႏွင့္ ငါသည္ စိတ္ညိႇဳးငယ္ျခင္းႏွင့္ သင့္ကိုရွာၿပီ" ဆိုတဲ့ မာရီယားရဲ႕စကားကိုေထာက္ရင္ သံဇူဇယ္ဟာ မာရီယားနဲ႕အတူ ေအးအတူ ပူအမွ် ခံစားခဲ့တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ မယ္ေတာ္ကို ခင္ပြန္းအျဖစ္အေနနဲ႕ ခ်စ္ျခင္း၊ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးကို ဖခင္အျဖစ္အေနနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းဆိုတဲ့ "ေမတၱာစာသား"ေတြကို ေထာက္ရင္ ခင္ပြန္းေကာင္း၊ ဖခင္ေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္း ပီသခဲ့တာေတြကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

သံဇူဇယ္ရဲ႕ ဒီပါရမီေတြဟာ ကက္သလစ္အိမ္ေထာင္ ဦးစီးတိုင္း ေလးစားလိုက္နာၿပီး အတုယူသင့္တဲ့ ပါရမီမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္လာၾကမယ့္ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား အတြက္လည္း အႀကံဳး၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကက္သလစ္ အမ်ိဳးသားတိုင္း သံဇူဇယ္ရဲ႕ ပါရမီေတြကို အတုယူၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ကို လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေစဖို႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ခံပြင့္