Saturday, August 14, 2010

လူသားတို႔၏ မိခင္၊ ဘုရား၏ မိခင္

လူသားတို႔၏ မိခင္၊ ဘုရား၏ မိခင္

လူသားတိုင္းတြင္ မိခင္ကိုယ္စီ ႐ိွၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီသည္လည္း မိခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳ၊ အုပ္ထိန္းမွဳတို႔ေၾကာင့္ ႀကီးျပင္းလာၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္တိုင္းပင္ သူတို႕ ဘ၀ျပည့္စံု ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ျခင္းထက္ သားသမီးတို႕၏ ေကာင္းစားေရးကိုသာ အစဥ္ လုိလားၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀မွစ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႕လိုအပ္သမွ်ကုိလည္းေကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ မိခင္မ်ားထံသို႕ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြင့္ဟ ေတာင္းခံေလ့႐ိွၾကသည္ မဟုက္ပါလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖခင္မ်ားထက္ မိခင္မ်ားကို ပို၍ လက္ပြန္းတတီး ရင္းႏွီး ဆက္ဆံမွဳ ႐ွိေသာေၾကာင့္တည္း။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ အေမသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ဘ၀အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးသည္သာမက အားကိုး ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕တို႕မွာ မိမိတို႔၏ မိခင္ကိုမျမင္လိုက္ရသူမ်ား၊ မသိသူမ်ားလည္း ႐ွိေပမည္။
ထိုသူမ်ားအတြက္မူကား မိခင္ေမတၲာကို အဘယ္မွာ ရႏုိင္ပါအ့ံနည္း။ သည္အတြက္ အားငယ္စရာမလိုပါ၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အၿမဲတမ္း ၾကည့္႐ွဳ၍ တစ္သက္လံုး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေနသည့္ မိခင္တစ္ဦး ႐ိွပါသည္။ သူမကား "မယ္ေတာ္မာရီယား"တည္း။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ လူသားတို႕၏ ကယ္တင္႐ွင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ မိခင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဘုရား၏ မယ္ေတာ္ မြန္ျမတ္ေသာ ကညာမာရီယားကား၊ လူသားတိုင္း ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ၊ အားကုိးဖြယ္ရာ၊ အတုယူဖြယ္ရာ အလြန္ေကာင္းေသာ သူေတာ္စင္တစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ သာမက ဘုရားသခင္အား နာခံေတာ္မူျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္သူေနသူမ်ားအေပၚ နားလည္ျခင္းႏွင့္ ကူညီေပးတတ္ျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို သည္းခံေတာ္မူျခင္းမ်ားကား မြန္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ ေလ်ာ္ညီေပသည္။ ေကာင္းကင္သိၾကား တမန္ေတာ္က မာရီယားအား အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ၾကားေသာအခါ "အကြၽႏု္ပ္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ကြၽန္မ ျဖစ္ပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ့္ စကားအတိုင္း အကြၽႏု္ပ္၌ ျဖစ္ပါေစ"(လုကာ ၁း၃၈) ဟူ၍ လူသားအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ ကယ္တင္႐ွင္ကို မိမိ ၀မ္းေတာ္၌ ပဋိသေႏၶစြဲယူကာ ဖြားျမင္ရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့သူ ဟုဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။ လူသားတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အာဒံဧ၀တို႔၏ အျပစ္ရင္းမပါ႐ိွဘဲ ေမြးဖြားခဲ့သည္သာမက ဘုရား၏ မယ္ေတာ္အျဖစ္ ေက်းဇူးေတာ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မိန္းမတကာတို႔ထက္ မြန္ျမတ္ေသာသူအျဖစ္ ခ်ီးျမင့္ခံရသူ ျဖစ္ရကား ဖန္ဆင္းခံလူသားမ်ားတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ပိုမို ထင္႐ွားေစသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ပါမွ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရေသာ ဧလိဇဘက္ကုိလည္း စာနာေထာက္ထားျခင္းျဖင့္ ကူညီ၍ ျပဳစုေပးခဲ့သည္ သာမက ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ကာနန္ၿမဳိ႕ လက္ထပ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္စဥ္ကလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံအား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ေပသည္။ သားေတာ္အေပၚ ခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ မယ္ေတာ္၏ ႏွလုံး နာက်င္ခံစားရေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ေစာဒက မတက္ခဲ့သည္သာမက "အေၾကာင္းအရာအလုံးစုံတုိ႔ကုိ မိမိႏွလုံး၌သာ မွတ္က်ဳံး ယူခဲ့ေလသည္" (လုကာ ၂း၅၁)။ ဘုရား၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားေတာ္၏ သြန္သင္ေတာ္မူခ်က္၊ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ တန္ခိုးအံဖြယ္ရာ ျပေတာ္မူျခင္းမ်ားကုိ ၾကားသိရခိ်န္တြင္ပင္ မာနေထာင္လႊားျခင္း မရွိေပ။ ကာလ္၀ါရီေတာင္ေပၚ၌ ဒုကၡစရိယာ က်င့္ခံရာတြင္လည္း သားေတာ္ႏွင့္ အတူ ရွိခဲ့သည္သာမက ေနာက္ဆုံး ကားတုိင္ေပၚမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား အသက္ေတာ္စြန္႔ေတာ္မူသည္အထိ ႏွလုံးေၾကကြဲခံကာ၊ သားေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္ကုိ သည္းခံျခင္း ပါရမီျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးခဲ့ေပသည္။ လူသားတုိ႔၏ အျပစ္ရင္းေၾကာင့္ ပိတ္လ်က္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တံခါးသည္ သခင္ေယဇူး၏ အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ အနစ္နာခံ၍ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ျဖည္းဆည္းေပးမႈေၾကာင့္ ျပန္၍ ပြင့္လာခဲ့ေပသည္။ လူသားအားလုံး ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ဘုရားသခင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္၍ လူသားမ်ားခံစားရမည့္ ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားအား ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သခင္၏ မယ္ေတာ္သည္ မိခင္ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ မွ်ေ၀ခံစားသြားသည္ မဟုတ္ပါလား။ မိခင္တုိင္း စံထားရမည့္ မိခင္ေကာင္းတစ္ဦးဟု ဆုိကလည္း ဆုိထုိက္လွေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ကားတုိင္ေပၚမွာ အသက္ေတာ္စြန္႔ေတာ္ မမူမီ၊ မယ္ေတာ္မာရီယားအား လူသားအားလုံး၏ မိခင္အျဖစ္ အပ္ႏွင္းကာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစခဲ့ေပသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႕၏ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ၀မ္းနည္းစရာမ်ားကား အေမမာရီယား၏ ပူေဆြး နာက်င္မႈတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက ဘာမွ်မေျပာ ပေလာက္ေတာ့ေပ။ ထုိမွ်မက ဤပူေဆြးမႈမ်ားကုိ အေမမာရီယားထံ ပူေဇာ္၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ အကူအညီ ေတာင္းပါက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ အမွန္တကယ္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ရရွိမည္သာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မာရီယားသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား သူမ၏ သားသမီးမ်ားဟု လက္ခံေသာေၾကာင့္တည္း။ သူမသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ မိခင္ျဖစ္သည္သာမက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အတုယူဖြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ စံျပ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ သူမသည္ သူတစ္ပါး၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ဒုကၡမ်ား ေတြ႕ၾကဳံရခ်ိန္တြင္လည္း မ်က္ႏွာမလဲႊဘဲ အၿမဲတမ္း ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးၿပီး သနားၾကင္နာတတ္ေသာ စိတ္ႏွလုံးရွိသည္ ျဖစ္ရကား ကြၽႏု္ပ္တုိ႕ အားလုံးအတြက္ အားကုိးထုိက္ေသာ မိခင္တစ္ဦး မဟုတ္ပါေလာ။

ဤသုိ႔ဆုိိလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ အဘယ္အရာ လုိပါေသးသနည္း။ အသက္ႀကီးငယ္ မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြးဘဲ လူသားအားလုံး အေပၚ တန္းတူထား၍ ဘုရားသခင္ ခ်စ္သကဲ့ သုိ႔ခ်စ္ေနမည့္၊ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေနမည့္ အေမတစ္ေယာက္ ရွိေန၍ အရာအားလုံး ျပည့္စုံေနပါၿပီ။ ဤကဲ့သုိ႔ လူသားတုိ႔အေပၚ မိခင္စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ ခ်စ္ခင္ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တုိ႔ကား မသိနားမလည္ၾက၊ ဂရုမမူမိၾကပဲ ရွိေနၾကေသး၏။ အေမမာရီယား၏ ဆုေတာင္းေပးျခင္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏ နားေညာင္းေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ခံရမည္ကုိ ဘယ္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ပါ။

ထုိ႕အျပင္ အေမမာရီယားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူမ်ားကုိ ပစ္ထားသည္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္းကုိ ရရွိလာေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအားလုံးတုိ႔၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္မာရီယားထံသုိ႔ ပုိ၍ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ ခုိလႈံကာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ကာယ ႏွစ္ျဖာေသာေက်းဇူးမ်ား ဘုရားရွင္ထံမွ ရရွိကာ၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားကာ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔ ခြန္အား ယူၾကပါစုိ႔။

မုိက္ကယ္၀င္း