Wednesday, June 23, 2010

"ၿခိဳးၿခံျခင္း"

"ၿခိဳးၿခံျခင္း"

ဤကမၻာေျမေပၚ၌၊ အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာ လူသားတစ္ဦးသည္၊ မိမိတို႕တတ္စြမ္းသမွ် အလုပ္လုပ္ၾကရသည္၊ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ႏိုင္သည္၊ လွပစြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္က်ဴးလွ်င္၊ မေကာင္းမႈဖက္သို႕ ေရွ႕႐ႈသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အမွန္တကယ္ပင္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ႏွစ္ပါးစလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ ၿခိဳးျခံျခင္းသည္၊ လူသားတို႕၏ ဘ၀တြင္ အေရးႀကီးေသာ ပါရမီတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကယ္တင္႐ွင္သခင္ ခရစ္ေတာ္က (ရွင္မာေတဦး၁၆း၂၄)၌ "ငါ့ေနာက္သုိ႕လုိက္လုိေသာသူသည္၊ မိမိကုိယ္ကုိ ျငင္းပယ္ေစ။ မိမိလက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိလည္း ထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သုိ႕လုိက္ေစ"ဟု မိန္႔ေတာ္မူခ့ဲသည္။ တပည့္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူးကမူ၊ လူသားတိုင္းသည္ ဘုရား႐ွင္၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရားကို က်င့္ႀကံရမည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ပါသည္။

အာ႐ံုငါးပါးသည္ စိတ္၀ိညာဥ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သကဲ့သို႔၊ မေကာင္းေသာ စိတ္သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္ကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ လူသားတို႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ပင္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွ၊ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွာ အသက္အေသခံ၍ ပူေဇာ္ခဲ့ရသည္။ ကမၻာဦးလူသား အာဒန္မွစ၍ အမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ့္စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသားမ်ား(သုိ႕) ရဟႏၲာေလာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္ မဟုတ္ေပ။ ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားသည္ လူသားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ ဤစည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ား က်ဴးက်ဴး၊ လြန္လြန္ ခံစားကာ ငရဲျပည္ကို သြားမလား၊ ၿခိဳးၿခံခ်ဳပ္တီး၍ ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းေသာ က်င့္စဥ္မ်ားကို လုိက္နာၿပီး ေကာင္းကင္တံခါးကို ေမာ္ၾကည့္မည္လား ဆိုသည္ကို ကိုယ့္အသိဉာဏ္ႏွင့္ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ၾကရေပမည္။ ျဖဴစင္ေသာစိတ္၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ထားမ်ားသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွ စံျပဳလ်က္ စီးဆင္းလာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။


ကြၽႏု္ပ္တို႕ လူသားတိုင္း မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားေလးတစ္ခြန္းကို ရဟႏၲာ ဂ်ဳိးဇက္ကယ္လန္ဆန္တီယူးမွ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ "သတိတရားႏွင့္ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႕မ႐ိွေသာ တစ္ေန႔တာသည္၊ တစ္ေန႕တာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္"ဟုု ဆိုခဲ့ပါသည္။ စိတ္၏ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ပါးမႈကို သာေ႐ွ႕႐ႈေနလွ်င္၊ နတ္ဆိုးလမ္းျပရာေနာက္သို႕သာ လိုက္ပါေနျခင္းဟုလည္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ဘုရား တရား ၾကည္ၫို ေလးစားသူမ်ားအတြက္ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ၿခိဳးၿခံျခင္းသည္ သိပ္ခက္ခဲေသာ အလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ၊ ရဟႏၲာ အယ္လ္ဖြန္း(စ)မွ လြယ္ကူစြာႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ၿခိဳးျခံျခင္းသည္၊ တရားဥပေဒအတြင္းမွာ ႐ွိေသာ၊ ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုေသာ အခ်က္မ်ားကို က်င့္ၾကရန္ ျပသခဲ့ပါသည္။ တန္ဘိုး မ႐ိွေသာစကားမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ၊ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ေျပာဆုိၾကျခင္း၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာဆို ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို ေ႐ွာင္႐ွားရမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးနည္းပါး၍၊ အရသာထူးျခားေအာင္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမ႐ွိသည့္ သဘာ၀ဆန္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ စားေသာက္ၾကသင့္သည္။ သို႔ျဖင့္ စားေသာက္မႈ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို လွဴဒါန္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခားအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ႐ိွပါေသးသည္၊ တစ္ပါးသူကို မိမိခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ညည္းတြားျပျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည္ စသျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ၿခိဳးၿခံျခင္း၌ အခက္ခဲမ်ားေတြ႕ခဲ့လွ်င္ သာသနာအဖြဲ႔အစည္းမွ အႀကီးအကဲမ်ား (သို႔)မိမိႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ မွ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ နည္းလမ္းရွာ၊ ခြန္အားယူႏိုင္ၾကပါသည္။

အတြင္းစိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈၿပီးလွ်င္၊ အာ႐ံုငါးပါးႏွင့္ ထိေတြ႕ေနရေသာ ခႏၶာကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ ေလာကစည္းစိမ္၊ အေပ်ာ္အပါးမ်ားသည္ အာ႐ုံငါးပါးမွတဆင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ကို အထူး ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါသည္။ ရဟႏၲာၾသဂုတ္စတင္းကမူ အျမင္အာ႐ုံသည္ အေရးႀကီးဆံုးဟု ဆိုခဲ့ပါသည္၊ အားလံုးေသာ အမွားမ်ား အျမင္အာ႐ံုမွ စတင္ပါသည္။

ျမင့္ျမတ္ေသာ သူေတာ္စင္လူ၀ီကမူ သခင္ေယဇူးသည္ အစာေရစာကုိရက္ေပါင္းမ်ားစြာ မစား၊ မေသာက္ဘဲ ဆုေတာင္းမႈ႔ျပဳခဲဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿခိဳးၿခံျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖၿပီးသားလည္း ျဖစ္သြားပါသည္။ မိမိတို႔၏ အတၱႏွင့္မာနမ်ားကို ၿခိဳးၿခံ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေလ၊ တစ္ပါးသူအေပၚ ေမတၱာတရားမ်ားမ်ား ထားႏိုုင္ေလလည္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႕ စိတ္ကိုၿခိဳးၿခံျခင္း က်င့္စဥ္ကို အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား သာမက လူငယ္၊ လူ႐ြယ္ေလးမ်ားပါ က်င့္ႀကံၾကလွ်င္ ကမၻာေျမေပၚ၀ယ္ လူေတာ္၊ လူေကာင္း၊ ရဟႏၱာေလာင္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။


Ref:
Conference matter for Religious compiled by Rev.Ferreol Girardey,C.SS.R

ကက္သလင္းခင္