Sunday, June 20, 2010

ကေလးသာသနာသစ္၏ ပလႅင္အပ္ႏွင္းပြဲႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာအပ္တင္ျခင္း ဖိတ္ၾကားလႊာ


ကေလးသာသနာသစ္၏ ပထမဆရာေတာ္အျဖစ္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းပြဲႏွင့္ ဒီကင္ငါးပါးအား ရဟန္းသိကၡာအပ္တင္ျခင္း အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ