Friday, May 7, 2010

သိၾကားတမန္ဆိုတာ


သိၾကားတမန္ဆိုတာ

Angel (သိၾကားတမန္) ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က သိၾကားတမန္ဆိုတာ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ သတင္းစကားေတာ္ (message) ကို သယ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွ သာလွ်င္ သူတို႔ကို (Angels) သိၾကားတမန္လို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သိၾကားတမန္ေတာ္ ဂါၿဗီအဲလ္က ပေရာဖက္ဒါနီ အဲလ္ထံသို႔ ဘုရားသခင္၏ သတင္းေတာ္ကို ပို႔ေဆာင္တယ္။ မာရီယားထံသို႔ သားေတာ္ဘုရား လူ႕အျဖစ္ယူမည့္အေၾကာင္းကို ပို႔ ေဆာင္တယ္။ သိၾကားတမန္ ရာဖာအဲလ္က ဘုရားသခင္္ရဲ႕ ကုသျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသူ (God's Healer) ျဖစ္ၿပီး ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာ၊ နာမက်န္းမႈေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားထံသို႔ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ကုသျခင္း တန္ခိုးေတာ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးတယ္။ သိၾကားတမန္ မီကာအဲလ္က ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူသားေတြအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တိုက္ခိုက္ ေပးေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စစ္သူရဲ (God's warrior) ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပတၴနာေတာ္ (၁) မွာ မုန္႔နဲ႕စပ်စ္ရည္ကို ဖန္ဆင္းၿပီးတဲ့အခါ၊ "ဤပူေဇာ္ရာကို ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္သည္ ေရႊဘုန္းေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ရွိ ပူေဇာ္ရာ ပလ’င္ေတာ္သို႔ ေဆာင္ယူဆပ္ကပ္ရန္ အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ" လုိ႕ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ "ေကာင္းကင္ပြင့္ေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ လူသားအေပါင္းေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္မ်ား ဆင္းလ်က္၊ တက္လ်က္ ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔ ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု ခရစ္ေတာ္က နာသာနာအဲလ္ ကို မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ (ရွင္ေယာဟန္ ၁း၅၁) (ကမၻာဦးက်မ္း -၂၈) မွာ ႐ႈတ္ေထြးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ ယာကုပ္ဟာ ေက်ာက္တံုးကိုေခါင္းအံုးျပဳၿပီး အိပ္ေနစဥ္ အိပ္မက္ထဲမွာေျမႀကီးနဲ႕ ေကာင္းကင္ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ေလွကားေပၚမွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားဟာ တက္လိုက္၊ ဆင္းလိုက္နဲ႔ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးေနၾကတယ္။ ဒါဟာ သိၾကားတမန္ဆိုတာ သဘာ၀ရဲ႕ ဒုကၡေတြေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ပို႕ေဆာင္ေပးတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုယ္မွာ ကိုယ္ေစာင့္သိၾကားမ်ား ရွိၿပီး ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႕ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေစာင့္သိၾကားပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းျပဳႏိုင္တဲ့ သူဟာ အမုန္းတရားကိုလည္း ျပဳႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ နားေထာင္ျခင္းရွိႏုိင္လုိ႕ လြတ္လပ္တဲ့ သူဟာ နာမခံျခင္းလည္း ျပဳႏုိင္တယ္။ မေကာင္းမႈေတြကို ျပဳႏိုင္ၾကလို႔သာလွ်င္ ပါရမီဆိုတာလည္း ျပဳႏိုင္တာျဖစ္တယ္။ နတ္ဆိုးလုိမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကမၻာႀကီးထဲမွာသာလွ်င္ ရဟႏၲာဆိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ငါသာ ဘုရားဆုိရင္ေတာ့ ဒီကမၱာႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ မေကာင္းမႈေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္မွာပဲလို႔ သင္ဆိုရင္ ဒီလုိမေကာင္းမႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရင္ (Freedom) ဆုိတဲ့ လြတ္လပ္မႈကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားက လြတ္လပ္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာကေပၚက (dictators) ဆုိတဲ့ ေသဆိုေသ၊ ရွင္ဆိုရွင္ အာဏာနဲ႔အုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ မလိုလားၾကဘူး ဆုိရင္ ေကာင္းကင္က (dictators) ကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ မလိုခ်င္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ေတြကို အဟန္႔အတားျပဳ တားဆီးေနျခင္းေတြကိုဆက္ၿပီး မျပဳႏိုင္ေအာင္ လူေတြကို ဘုရားသခင္က လြတ္လပ္မႈေပးထားျခင္းအတြက္ ဘုရားကုိ အျပစ္တင္တဲ့သူဟာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ အျခစ္ရာေတြ၊ အစြန္းအကြက္ ညစ္ပတ္ေနတာေတြ၊ အမွားေတြကို ျမင္တဲ့အခါ ဆရာကလည္း ဒီေက်ာင္းသားရဲ႕ စာအုပ္ကိုယူၿပီး ဆရာဖာသာ မွတ္စုေရးေပးတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ေက်ာင္းသားျပဳတဲ့ အမွားအတြက္ ဆရာကို အျပစ္တင္တဲ့သူနဲ႔တူတယ္။

လူေတြက ဘုရားေပးထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ကို တလြဲ အသံုးျပဳၿပီး ဘုရားသခင္နဲ႕ဆန္႕က်င္တဲ့ အရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဟာ လူသားဆီက freedom လြတ္လပ္မႈကို ျပန္လည္ မ႐ုတ္သိမ္းပါဘူး။ လူကို ္freedom ေပးထားတာေၾကာင့္ လူေတြ အျပစ္ထဲက်ေရာက္ေစမယ့္ လမ္းမ်ားကို မေ႐ြးဘဲ အေကာင္းဘက္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ေအာင္ အတင္းအဓၶမမျပဳပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူအျပစ္ထဲ က်ေရာက္သြားတဲ့ အခါမွာလည္း အျပစ္သားကြၽႏု္ပ္တို႔အေပၚမွာ သြန္းေလာင္းတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ Grace ေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မဟန္႔မတား ႏိုင္ၾကပါဘူး။ သိၾကားတမန္မ်ားဟာ (The Presence of God) ဘုရား ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူ႔ဘ၀မွာ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း အျပစ္မ်ားရွိေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ဟာ သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ေစလႊတ္ေပးတယ္။ ဘုရားသခင္က သိၾကားတမန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းတဲ့အခါမွာလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ားလုိပဲ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း freedom ကို ေပးထားပါတယ္။


(Angel) သိၾကားတမန္ဆိုတဲ့ စကားလံုးက (Messager) ေစတမန္လုိ႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သိၾကားတမန္မ်ားဟာ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့ အရာမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေၾကာင္း အသင္းေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ သြန္သင္ခ်က္အျဖစ္ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္က Lateran ၿမိဳ႕မွာ ပထမအႀကိမ္ ဗာတီကန္က က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီးမ်ားကေန ေၾကျငာခဲ့တယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးရစ္ခ်က္လွမင္းဦး