Tuesday, April 6, 2010

သူတို႔နဲ႕ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကစို႕


သူတို႔နဲ႕ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကစို႕


အာဒံနဲ႕ဧ၀ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕စကားကို နားမေထာင္ဘဲ တားျမစ္ထားတဲ့ အသီးကိုစားၿပီး တစ္ႀကိမ္သာ အျပစ္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ ဘုရားသခင္ တားျမစ္ထားတဲ့ ပညတ္ေတာ္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္၀တၱရားမ်ား၊ အသင္းေတာ္က်င့္ ၀တ္ေတာ္မ်ားကို သိလ်က္နဲ႕ နားမေထာင္ဘဲ အႀကိမ္ေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။

ကာဣနဟာ မနာလိုတဲ့စိတ္နဲ႕ ညီငယ္အာေဗလကို တစ္ႀကိမ္သာ သတ္ခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ မနာလို၀န္တို စိတ္အျပည့္နဲ႕ သူတစ္ပါးရဲ႕အသက္အိုး အိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ပ်က္ဆီးဆံုး႐ံႈး၊ ဘ၀ပ်က္သြားေအာင္ စိတ္၊ ႏႈတ္၊ အမူအက်င့္ေတြနဲ႔ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ဖ်က္ဆီးႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဖာေရာဘုရင္ဟာ အဲဂုတၳဳျပည္မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားၿပီး မိမိကိုသာ ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသ ေလးစားရမယ္။ မိမိရဲ႕ အမိန္႕အာဏာေတြကိုသံုးကာ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ကြၽန္ျပဳခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ထားတဲ့ ရဟန္းမင္းႀကီး၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လမ္းျပသြန္သင္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နာခံမႈအျပည့္ ရွိသေယာင္နဲ႕ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျပဳေနၾကတယ္။ ငါ့ရဲ႕အသိပညာ၊ ငါ့ရဲ႕အတတ္ပညာ၊ ငါ့ရဲ႕အရည္ အခ်င္းသာလွ်င္ရွိရမယ္။ ငါသာလွ်င္ အသိဆံုး၊ ငါသာလွ်င္ အတတ္ဆံုးဆိုၿပီး မိမိကိုယ္ကို အဟုတ္ႀကီးထင္ကာ အနည္းငယ္မွ်သာ ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးေလးကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘာသာသူေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား၊ အရည္အခ်င္းေတြကို အညႊန္႔ခ်ိဳးကာ မိမိရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ အာဏာသာ တည္ၿမဲေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး နည္းပရိယာယ္ၾကြယ္၀လွတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးနဲ႔ ေသြးခြဲေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း မတက္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္ကို ထာ၀ရစြန္႔လႊတ္သြားျခင္း၊ ဘာသာတရား၀တၱရားမ်ားကို မလိုက္နာေတာ့ျခင္း စသည္ျဖင့္ သာသနာေတာ္နယ္ အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေနၾကျခင္းဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မွားယြင္းမႈ႔ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိသာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သူေတြပါဘဲ။

ဣသေရလူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ အႀကံအစည္ေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ေရွ႕ကသြားမဲ့ ဘုရားမ်ားကိုလုပ္ေပးဘို႔ အာ႐ုန္ကို ေျပာပါတယ္။ အာ႐ုန္ကလည္း ႏြားသူငယ္႐ုပ္တုေလးကို လုပ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ ဒီ႐ုပ္တုေလးကို ဘုရားအမွတ္နဲ႕ကိုးကြယ္ၿပီး ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ ဗိမၼာန္ေတာ္ေက်ာင္းေဆာင္ ကေလးထဲမွာ အမွန္တကယ္ ကိန္း၀ပ္လွ်က္ အစဥ္တည္ရွိေနေတာ္မူေသာ စစ္မွန္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေျပာခ်င္သလိုေျပာၾက၊ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနၾကၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးရမဲ့အစား ေဗဒင္၊ လကၡဏာ၊ ယၾတာေခ်တာေတြစတဲ့ မလုပ္သင့္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ေစာ္ကားေနၾကတဲ့သူေတြပါ။


ဖာရိရွဲေတြဟာ သူတစ္ပါးကို အျပစ္တင္႐ံုတင္မကပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ကို ေတာင္မွ အျပစ္တင္ၾကတယ္။ သူတို႕ကေတာ့ အျပစ္မရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြပမာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်ီးမြမ္းၾကၿပီး ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕
တစ္ေတြဟာလည္း သူတစ္ပါးကို အဆိုးျမင္၀ါဒနဲ႕ ၾကည့္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ ေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဖာရိရွဲေတြ ႐ံႈးေလာက္ေအာင္ ေျပာဆိုျပစ္မွား က်ဴးလြန္ေနတဲ့သူေတြပါဘဲ။

ယုဒရွကာ႐ုတ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ကို ေငြအသျပာသံုးဆယ္နဲ႔ တစ္ႀကိမ္သာ ေရာင္းစားခဲ့တယ္။ ေပတ႐ူးဟာ (၃)ႀကိမ္ပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။ ေရာမစစ္သားေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္အတြက္ သက္ေသခံဘို႕ ကားတိုင္လမ္းကို ကိုယ္တိုင္ထမ္းေဆာင္ဖို႕၊ မိမိရဲ႕အသက္တာကို အစဥ္ေပးဆက္ေနဖို႕၊ သူတစ္ပါးကိုကူညီဖို႔၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ နာခံျခင္း၊ ေပးဆပ္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သီးခံျခင္း၊ ကိုယ့္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္နဲ႔အညီ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းေတြမွာ ဟန္ေဆာင္မႈသေဘာမ်ိဳးနဲ႕သာ ရွိေနၾကၿပီး အႏွစ္သာရ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းပယ္ၿပီး ကားတိုင္းတင္သတ္ေနၾကတဲ့သူေတြပါပဲ။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းရာဇ၀င္စာအုပ္၊ စာေပမ်ားကိုဖတ္႐ႈၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္ ေတြဟာ အင္မတန္မွ အျပစ္ႀကီးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြေလာက္ အျပစ္ႀကီးမရွိေသးတဲ့သူေတြလို႔ ထင္မွတ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္း ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၿပီး ဖတ္႐ႈၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ထိုပုဂၢိဳလ္ေတြထက္ ပုိ၍ (ပို၍) အျပစ္ႀကီးေနၾကတဲ့ သူေတြဆိုတာကို စဥ္းစားမိတာနဲ႔ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာပါရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕နဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လက္ရွိ ျပဳမႈက်င့္ႀကံေနၾကတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးတင္ျပ ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္မိတ္ေဆြမ်ား ဒီထက္ ပိုၿပီး နက္႐ိႈင္းစြာ ဆက္လက္ စဥ္းစားႏိုင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္
-

(ပုဂၢိဳလ္ (၃)ပါးတစ္ဆူဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာရိပ္ေအာက္၌)

ဇင္ေယာ္ငွက္ (ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕)