Tuesday, March 23, 2010

ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကားတိုင္ကို


ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကားတိုင္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း

ေအဒီ ၆၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ဟယ္ရာကလိုက္တပ္စ္ဘုရင္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ ပါရွန္မ်ားကို စစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ၂ရာစုအတြင္း ေရာမဘုရင္ ေဟဒရီယန္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ကာလလ္၀ါရီ ေတာင္ေပၚတြင္ ေျမေအာက္၌ တူးျမႇပ္လိုက္ၿပီး ေျမေပၚတြင္ ဂ်ဴပီတာႏွင့္ ဗီးနပ္စ္နတ္ ဘုရားမ်ား၏ ႐ုပ္ထုႀကီးမ်ားကို စိုက္ထူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ဘုရင္ ကြန္စတင္တိုင္း လက္ထက္၌ မိခင္ျဖစ္သူ ဟယ္လင္ဘုရင္မႀကီးမွ တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေတြ႔ရွိသည့္ ေနရာသည္လည္း ဘုရင္ေဟဒရီယန္၏ နန္းေတာ္ေအာက္တည့္တည့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားစင္တင္ခံရေသာ သူႏွစ္ေယာက္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ အစစ္အမွန္ကို သိသာေစရန္ အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ သံုးခုလံုးကို ထိကိုင္ေစခဲ့သည္။ ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ သံုးခုထဲမွ တစ္ခုကို ထိလိုက္သည့္အခါ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ခ်က္ခ်င္းေရာဂါမွ အတိ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါသည္။

ဘုရင္ႀကီးဟယ္ရာကလိုက္တပ္စ္ လက္ထက္တြင္ ဘုရင္ဟယ္ရာကလိုက္တပ္စ္သည္ ကာလလ္၀ါရီ ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ သခင္ေယဇူးခံထမ္းခဲ့ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ပင့္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကို မင္းေျမွာက္တန္ဆာငါးပါး အျပည့္ႏွင့္ လူထုပရိသတ္ေျမာက္ျမားစြာ ေရွ႕ေမွာက္မွာ စတင္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရင္ႀကီးမွာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုထမ္းရန္ မလိုက္ေသာအခါ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို တစ္စံုတစ္ရာ မျမင္ရေသာ အင္အားတစ္ခုက ဆြဲငင္ထားလ်က္ရွိၿပီး ေနရာမွမေရြ႕ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါ ပညာရွိ ပေရာဖက္ႀကီးတစ္ပါးက ဘုရင္ႀကီးအား အဖိုးထိုက္ေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ားကို မ၀တ္ေစဘဲ သာမန္လူတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ခ်ည္ထည္၀တ္႐ုံကို ၀တ္ဆင္ၿပီး လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ပင့္ေဆာင္ေစရာ ေပါ့ပါးစြာ ပင့္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ကာလ္၀ါရီ ေတာင္ေျခမွေတာင္ထိပ္ ဘုရားသခင္အေသခံသည့္ ေနရာထိ ဘုရင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ မပင္ပမ္းဘဲ ပင့္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သခင္ေယဇူး၏ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ဥပမာကို ဤအခ်င္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ သိျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဒီေနာက္မွ ဘုရင္ကြန္စတင္တိုင္းလက္ထက္ ေရာက္သည့္အခါ
ဘုရင္ဟယ္ရာကလိုက္တပ္စ္၏ ေက်ာင္းေတာ္ေနရာတြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ေက်ာင္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္လွဴးဒါန္းခဲ့သည္။ ဘုရင္ကြန္စတင္တိုင္း ထိုင္သည့္ ထိုျမင့္ျမတ္သည့္ ေတာင္ေပၚတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေဂ်႐ုလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ယခုထက္တိုင္ ထင္ရွားစြာတည္ရွိၿပီး ဘုရားဖူးေျမာက္ျမားစြာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွ လာေရာက္ ဖူးေျမႇာ္ ၾကည္ညိဳၾကပါသည္။

ေမလ(၃)ရက္ေန႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတြ႕ ရွိသည့္ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ မစၦားတရားကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္ကြန္စတင္တိုင္း၏ မိခင္ဘုရင္မႀကီး ဟယ္လင္သည္လည္း စိန္ဟယ္လင္နာ (ရႏၲာမ)အျဖစ္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ သခင္ေယဇူးကို ခ်စ္ခင္မႈေလးစား ယံုၾကည္မႈတို႔ႏွင့္ ဆုေတာင္းေနၾကေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းကို ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ားထဲမွ မသိေသးသူ လူငယ္မ်ားစြာအတြက္ ရည္ညႊန္းေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ကိုးကားက်မ္း- စိန္အန္ဒ႐ူးမစၦားစာအုပ္ ေရးသားသူ -Dom Gaspar Lefebure O. S. B of the Abbey of St Andrew

ကက္သလင္းခင္