Thursday, March 11, 2010

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . . ( ၂ ) ။


အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . . ( ၂ ) ။

Luciano Cian မွ "God's Plan misunderstood" (ဘုရားအစီအစဥ္ကုိ တလြဲနားလည္ျခင္း) ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဤသုိ႕ ေရးသားထားသည္။ "ပုံေသနည္းအရ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးတူညီေသာအဆင့္ ဂုဏ္္သိကၡာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဇနီး (အမ်ိဳးသမီး)သည္ ပုိနိမ့္ေသာအဆင့္၌ရွိသည္၊ ဘုရားသခင္၏ မူလအစီအမံျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားၾကားတြင္ တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ေသြဖယ္သြားေစခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကုိ ဓမၼသစ္ေခတ္တြင္ သခင္ေယဇူးက ျပန္လည္ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ရသည္။ ကမၻာဦးက်မ္းတြင္ (မ)ႏွင့္ (က်ား)တန္းတူညီ ဂုဏ္ရည္ရွိမႈကုိ တင္ျပ ထားေပသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္၏ အလုိေတာ္မွာ ဂုဏ္ရည္တူ လူအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အကူအညီျဖစ္ေစ၊ အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ၾကေစရန္ အလုိ႕ငွါသာ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။" (ကမၻာဦး ၂း၂၃)။

"အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္အခန္းက႑ မတူညီ ကြဲျပားသည္ မွန္ပါ၏၊ သုိ႕ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ တန္ဖုိးခ်င္းမူကား တန္းတူရည္တူသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးအေပၚ မတရား အထက္စီးမွ အႏုိင္ယူသည္ဟု ေျပာရန္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္၊ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အစကတည္းက ထားရွိရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဴးသမီးတုိ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျပန္လည္ထူေျမာက္ေပးရန္ ၾကြလာခဲ့ေပသည္" ဟူ၍လည္း "Woman: a person uniquely creative" စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။


လူတြင္ အဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးအမည္၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ ေျမေနရာေဒသ စသျဖင့္ခြဲျခားျခင္းကုိ ၀ါသနာပါသည့္ စရုိက္ရွိေနေပသည္။ ခြဲျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား(အမ၊ အဖုိ) ခြဲျခားမႈ တစ္ခုကလည္း အခုိင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကြၽန္မတုိ႕ေနထုိင္ေသာ ေလာကကုိ အမ်ိဳးသား (အဖုိ)ႀကီး စုိးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွစ္မ်ိဳးလုံး ပါ၀င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုခု တင္ျပရန္ရွိလွ်င္ ထိပ္မွ၊ ေရွ႕မွ အမ်ိဳးသားအမည္မ်ား အစီအရီ ေရးသားၿပီးမွသာ ေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးအမည္မ်ား ေရးေလ့ရွိၾကသည္။ အေသးဆုံး ဥပမာ အျဖစ္ - သီခ်င္းေခြ၊ စီဒီဖုံးေပၚမွ အဆုိေတာ္မ်ား အမည္စာရင္းကုိသာ ၾကည့္ပါ။


ဤသည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ အယူအဆျဖစ္၍ မည္သူ႕ကုိမွ် တရားခံစစ္ ရွာမရႏုိင္သကဲ့သုိ႕ အျပစ္ပုံခ်ရမည့္သူလည္း ေတြ႕မည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားက ျမတ္သည္၊ ျမင့္သည္ ဟူသည့္ အယူအဆကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ကပင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံေနၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသား၏ ျမင့္ျခင္း၊ ျမတ္ျခင္း
အယူအစြဲသည္ မည္မွ်ထိ ခရီးေရာက္သြားသနည္းဟူမူ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘုရားႏွင့္ပင္ ႏႈိင္းယွဥ္၊ တုိင္းတာသည္အထိ ျဖစ္သြားရသည္။ အဖုိမဟုတ္၊ အမမဟုတ္၊ ခႏၶာကာယလည္းမရွိ၊ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဘုရားကုိပင္ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) အျဖစ္သာ ျမင္ေယာင္တင္စား လက္ခံ ထားၾကေလသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ "အာရွအမ်ိဳးသမီးအသင္းေတာ္ (EWA)" ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း (အင္ဒုိနီးရွား)တြင္၂၀၀၄ခုႏွစ္က သြားေရာက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ Sr.AnnShwe, SJA၏ ရွင္းလင္းကုိးကားခ်က္မ်ားမွ တစ္ခ်က္ ထုတ္ႏႈတ္ ေ၀မွ်လုိသည္မွာ" ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ ျဖဴေသာ ၀တ္ရုံေတာ္ ၀တ္ဆင္ထားလ်က္ မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးႏွင့္ (ေယာက္က်ားသား) အဖုိးႀကီး၏ ပုံရိပ္မ်ိဳး ျမင္ေယာင္တတ္ျခင္းကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ ပစ္ၾကပါစုိ႕။ ဘုရားကုိ မည္သူမွ် မျမင္စဖူးပါ၊ အမ်ိဳးသားပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရာမ်ားက ေရးဆဲြထုလုပ္သည့္ ဘုရားပုံေတာ္မ်ားကုိသာ မ်က္စိယဥ္ေနခဲ့ၾကသည္။ စဲြထင္ ေနခဲ့ၾကေပသည္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ ဘုရားကုိ ဤသုိ႔ အမ်ိဳးသားဟန္ သ႑န္ျဖင့္ ႐ူပါရုံ ျမင္ရပါသည္ ဆုိလွ်င္ပင္ ၄င္းသည္ ကာလံ၊ ေဒသံႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခု၏ သီးျခားလုိအပ္မႈအတြက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (အမ၊ အဖုိ) ခပ္သိမ္းကုိ အသက္ေပးသြင္းသူ လိင္မဲ့၊ ခႏၶာမဲ့၀ိညာဥ္ သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ က်မ္းစာမွလည္း ဘုရားသခင္သည္ (အဖုိ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သုိ႕မဟုတ္ (အမ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ေဖၚျပျခင္းထက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ ေယာ ၁း၁၆ ) ဟုသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။


ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ ဖန္ဆင္းကတည္းက "ငါတုိ႔ႏွင့္ တညီ၊ တစ္သ႑န္တည္း လူကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႕" ဟုသာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ "လူတန္းစား ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႔" ဟုမေျပာပါ။


(ကမၻာဦးက်မ္း ၁၆း၇၈) က ဟာဂရအမည္ရွိေသာ ကြၽန္မတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းကင္တမန္က ေမးသည့္ "ဘယ္ကလာၿပီး၊ ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ" ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတုိင္း မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းကုိ ေျဖရန္ ကြၽန္မတုိ႔ ငယ္ငယ္က ဘုရားစကား၌ သင္ခဲ့ရေသာ အေမး၊ အေျဖတစ္ခုက အက်ဳံး၀င္ေနပါသည္။ "ဘုရားသခင္က လူကုိ ဘာအတြက္ ဖန္ဆင္းတာလဲ" "သူ႕ကုိ သိဖုိ႔၊ သူ႕ကုိ ခ်စ္္ဖုိ႔၊ သူ႕ကုိ အေစခံဖုိ႕နဲ႕ ေနာင္ဘ၀က်ရင္ သူနဲ႔အတူ ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရေစဖုိ႕" ဟူ၏။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားထံမွလာကာ ဘုရားထံသုိ႕ ျပန္သြားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ အရည္အေသြးကုိ ပုိ၍ ည့ံဖ်င္းေသာ လူသားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားပါမည္ေလာ။ အမ်ိဳးသမီး (အမ) ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ျဖစ္ေစသူ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားႏွင့္ တလုံးတ၀တည္း ျဖစ္ေစရန္သာ ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ အဖုိလည္းမဟုတ္၊ အမလည္းမဟုတ္ေသာ၊ အနႏၲေမတၱာရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိဘုရားသည္ လူကုိအညံ့၊ အေကာင္းခြဲျခား ပါမည္ေလာ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဆင့္နိမ့္၊ ဒုတိယတန္းစား၊ အရည္အေသြးည့ံဘ၀ရွင္ပါ ဟူသည့္ အယူအဆကုိ ေခါင္းထဲမွထုတ္ပစ္ၾကပါစုိ႕။" ဤသုိ႕ဆုိထားသည္။


ဘုရားကုိ "အေဖ" မေခၚလုိ၍ မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္ဘုံသခင္ ဖန္ဆင္းရွင္ကုိ (အဖ) (အေဖ)ဟုတမ္းတ ေခၚရျခင္းသည္ ဘုရားသား၊ သမီးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာ ပီတိတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ဘုရားႏွင့္ လူသား၏ရင္းႏွီးျခင္း၊ အားကုိးခ်စ္ခင္ျခင္းကုိ သ႐ုပ္ထင္းထင္း ေပၚလြင္ေစေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤေနရာ၌ ေထာက္ျပလုိသည္မွာ လူသားတုိ႕၏ သမုိင္းေရစီးေၾကာင္းကုိ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ႀကီးစုိးေသာ ေလာကအျဖစ္ ဆြဲယူပုံသြင္းေနမႈကုိ သမင္လည္ျပန္ ၾကည့္ျမင္ကာ၊ သုံးသပ္မိေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။


သင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါက သင့္ကုိယ္သင္ေကာ မည္သုိ႕ခံယူထားပါသလဲ။ ဘာသာေရး၌၊ လူမႈေရး၌ သင့္မိသားစုအတြင္း၌ေကာ သင့္ကုိယ္သင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ထားပါသလဲ။ မည္သည့္ ေနရာ၌ ေနရပါသလဲ။


(ေရွ႕ဆက္ဖတ္ပါရန္)


Ref:
- What is your image of God ?
What is your Female image of God?
By Sr. Ann Shwe , (SJA)
- Woman: a person uniquely creative.
By (Luciano Cian)
- In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002)
- Gathering the voices of the silenced (EWA)
- Weekly Eleven news letter
( June,2006)

အင္၀ုိင္းပန္ (SJA)