Wednesday, January 20, 2010

ဘာေၾကာင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးတာလဲ။

အေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးတာလဲ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးေၾကာင္း လံုး၀မေတြ႕ရပါ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေစာင့္သင့္ပါတယ္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္တဲ့ အျပစ္မ်ိဳး မရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေလးငယ္မ်ားအေနနဲ႕ ေသသြားခဲ့ရင္ အျပစ္စီရင္ျခင္း ခံရစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

အေျဖ။ ။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ေ႐ွးဦးအေစာပိုင္းကာလ ရာစုႏွစ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ တမန္ေတာ္ ၀တၳဳထဲမွာ တစ္အိမ္သားလံုး ေဆးေၾကာျခင္းခံယူၾကေၾကာင္း (တမန္-၁၈း၈) ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေထာက္ရင္ တမန္ေတာ္မ်ားလက္ထက္ကပင္လွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ ေဆးေၾကာျခင္း ေပးတယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေရွးဦးကာလ အသင္းေတာ္မွာ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူသူေတြဟာ အရြယ္ေရာက္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ခရစ္ယာန္အမ်ားစုကေတာ့ ႀကီးမွ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးမွ ယံုၾကည္ျခင္းရဘို႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ ႀကံဳခဲ့ၾကရလို႔ မိမိတို႔ အခြင့္ေရးရစဥ္ အရြယ္ေရာက္ကာလမွာပဲ ေဆးေၾကာျခင္းကို ခံၾကရတယ္ဆိုတာ ကိုေတာ့ မေမ့အပ္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕မိသားစု၀င္ ကေလးငယ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ အခြင့္အေရးနဲ႕ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကရလို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ ခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကတာကိုလည္း ဥပကၡာမျပဳအပ္ပါ။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ အမိအသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ကာႏြန္ဥပေဒလိုေတာ့ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲမွာ "တစ္အိမ္သားလံုး၊ တစ္မိသားစုလံုး" ဆိုတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း ကလြဲရင္ အျခား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပ ထားတဲ့ က်မ္းပိုဒ္မေတြ႕ရပါ။
(တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၁၆း၃၀-၃၄) ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလူးနဲ႕သိလ (Silas)တို႔ ေထာင္ထဲမွာ ဆုေတာင္းစဥ္ ေျမငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ရဲ႕ တရားေဟာေျပာခ်က္နဲ႕ ေထာင္မွဴးနဲ႔တကြ တအိမ္သားလံုုး ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ (တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၁၁း၁၄၊ ၁၆း၁၄-၁၅နဲ႕ ေကာရိႏၲဳၾသ၀ါဒစာပတမေစာင္ ၁း၁၆) မ်ားထဲမွာလည္း စတီးဗင္းမိသားစု တစ္အိမ္သားလံုးေဆးေၾကာျခင္း စကၠဴမင္ရတူ မဂၤလာခံယူၾကေၾကာင္း ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ တစ္အိမ္သားလံုးဆိုတဲ့ ဂရိမူရင္း စကားလံုးကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ "တစ္အိမ္သားလံုး လာခဲ့ၾကပါ"လို႔ ဆိုရင္ အိမ္မွအတူတကြ ေနထိုင္သက္ရွင္သူ ဟူသမွ် ျဖစ္တဲ့ မိသားစု၀င္လူႀကီးမွအစ ကေလးငယ္တိုင္ေအာင္ အတူေန ေဆြမ်ိဳးမ်ား အတူေန အေစခံကြၽန္မ်ား ပါ၀င္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ စကားလံုးကို သံုးထားပါတယ္။ ျမန္မာစကားလံုး တစ္အိမ္သားလံုးဆိုရင္ အတူေန တစ္မ်ိဳးလံုး တစ္ေဆြလံုး အဓိပၸါယ္ မေပါက္ပါဘူး။ အတူေန တမ်ိဳးလံုးတစ္ ေဆြလံုးဖိတ္ခ်င္ရင္ တစ္ဦးမက်န္ေခၚခဲ့လုိ႕ ေျပာရပါတယ္။ မူရင္းစကားလံုးေလာက္ေတာ့ ဘာသာျမန္မာစာေပမ်ားမွာ အႏွစ္ မျပည့္ေတာ့တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းဟာ ဓမၼေဟာင္း ကာလတုန္းက ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဖ်ားလွီးျခင္း မဂၤလာေပးခဲ့ရတဲ့ ဓမၼေဟာင္း ပဋိညာဥ္ဟာ ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း (ေကာ ေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၂း၁၁-၁၂)မွာ ေတြ႔ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ "ခရစ္ေတာ္၏ အေရဖ်ားလွီး ျခင္းအားျဖင့္ ဇာတိပကတိ ကိုယ္ကိုပယ္ ရွင္း၍ လက္ျဖင့္မလုပ္ေသာ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ထိုသခင္၌ သင္တို႔သည္ခံၾက၏။ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ျပဳျပင္အား ထုတ္ေတာ္မူျခင္းကို ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္၊ ေဆးေၾကာျခင္းကိုခံ၍ ထိုသခင္ႏွင့္ အတူ ထေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏"။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပဋိညာဥ္ဟာ တစ္ဦးခ်င္းဆီသုိ႔ သာမက မိသားစုတိုင္း အသီးသီးဆီသို႔ ေရာက္ပါတယ္။ ေယာ႐ႈ (Joshua)တို႕ မိဘမ်ားဟာ မိမိတုိ႕ သားသမီးမ်ားကိုယ္စား ဘုရားေရွ႕မွာ ၀ိညာဥ္ေရး ဆက္ကပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ (ေယာ႐ႈမွတ္စာ ၂၄း၁၅) [For me and my house we will serve the Lord] ငါႏွင့္ ငါ့အိမ္သား တို႕သည္ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ၀တ္ျပဳမည္"တဲ့။ ဒါကို သမၼာက်မ္းတတ္ သုခမိန္မ်ားက "တစ္စည္းတစ္လံုး တည္ရွိေသာ မိသားစု" လို႔ေခၚပါတယ္။ Family Solidarity တစ္လံုး တစ္၀တည္းရွိတဲ့ မိသားစုျဖစ္ျခင္းကို ဓမၼသစ္က်မ္း တစ္ခုလံုးမွာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပတ႐ူးက ပင့္ေတေကာ့စ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဆင္းသက္ေတာ္မူတဲ့ေန႕မွာပဲ လူစု လူအုပ္ႀကီးကိုမိန္႔ၾကား တရားေပးေတာ္မူခဲ့တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ (တမန္ေတာ္၀တၳဳ ၂း၃၈-၃၉) "ေပတ႐ူးကလည္း သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္း ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ၏နာမေတာ္၌ ေဆးေၾကာျခင္းကိုခံၾကေလာ့။ ထိုသို႕ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ကတိေတာ္သည္ သင္တို႕ႏွင့္၄င္း၊ သင္တုိ႔၏ သား သမီးတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေ၀းေသာ သူတို႔တြင္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားေခၚေတာ္မူ သမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူ၏"။ ခရစ္သကၠရာဇ္ (ေအဒီ ၁၈၅-၂၅၄) ႏွစ္မ်ားမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့တဲ့ Origen လို႔ေခၚတဲ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဓမၼပညာရွင္ သုခမိန္ႀကီးက ေအဒီ ၂၃၀ ခုႏွစ္တြင္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေစာင္၌ "ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္း ေပးျခင္း အစဥ္အလာသည္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားလက္ထက္မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္"တဲ့။ ခရစ္သကၠရာဇ္ (ေအဒီ ၃၅၄-၄၃၀) ႏွစ္မ်ားအတြင္း သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ရဟႏၲာသူေတာ္ျမတ္ ရွင္ၾသဂုတ္စတင္း ကလည္း ကေလးမ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္း ေပးျခင္း အစဥ္အလာဟာ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ထက္ေတာ္မ်ားမွ ဆက္ခံရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ခရစ္သကၠရာဇ္ (ေအဒီ ၁၃၅ - ၂၀၂) ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ရဟႏၲာသူေတာ္ျမတ္ ရွင္ Irenaeus ဒုတိယ ရာစုႏွစ္မ်ား အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းသည္ အသစ္အဆန္း သေဘာမ်ိဳး လံုး၀မရွိခဲ့ပါ" တဲ့။ တတိယရာစုရဲ႕ ေရွးက်ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ၀ိနည္းစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနတဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေရွးထံုးသြန္သင္ခ်က္မ်ား အထဲမွာ ေဖၚျပခ်က္ကေတာ့ "ဦးစြာပထမ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေလးမ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္းေပးပါ။ မိမိ အတြက္ ေျပာတတ္ ဆိုတတ္ေသာ သူက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။ မိဘမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိသားစုမွ တစ္ဦးဦးက တာ၀န္ယူစီစဥ္ေပးရပါမယ္" လို႔ ပါရွိပါတယ္။
ခရစ္သကၠရာဇ္(၂၁၅)ခုႏွစ္တြင္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ေရးသားခဲ့တဲ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ လက္စြဲစာအုပ္ထဲမွာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ စကားေျပာဖို႔ သိပ္ငယ္လြန္ေသးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးရန္ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဆက္လက္ ေဖၚျပခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ကေတာ့ (ရွင္မာကု ခရစ္၀င္ ၁၀း၁၄) "ေယဇူးသည္ ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ထိုသူငယ္တုိ႔ ငါ့ထံလာပါေစ။ မဆီးတားၾကႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာသူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏" ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာ အရွင္သူေတာ္ျမတ္ St. Cyprian က အာဖရိကတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းပြဲျဖစ္တဲ့ သံဃာယနာတင္ အစည္းအေ၀းပဲြမွာ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကေတာ့ "ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ေမြးဖြားျခင္းခံသူတုိင္း မျငင္းဆန္သင့္ပါ။ လူတိုင္း ကိုယ္ခႏၶာႀကီးသည္ ငယ္သည္မရွိ။ အသက္အရြယ္ ႀကီးသည္ငယ္ သည္မရွိ။ ေမြးဖြားၿပီး ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ပင္ ေဆးေၾကာျခင္းေပးရန္ တရား၀င္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ေရွ့၌ လူသားအားလံုး ညီတူညီမွ် ျဖစ္ေၾကာင္း" တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ေလးရာစုမွာ ကေလးေတြ ေဆးေၾကားျခင္းေပးတာ ေလ်ာ့လာေတာ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ပညာရွိသုခမိန္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ရဟႏၲာသူေတာ္ ျမတ္ရွင္ဘာေဆးလ္၊ ရွင္ဂေရေဂၚရီ၊ ရွင္ အန္႔ဘ႐ုိစ္၊ ရွင္ခရစ္ေစာစတြန္း၊ ရွင္ေဂ် ႐ုမ္း၊ ရွင္ၾသဂုတ္စတင္းတို႔က ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကၿပီး ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းဟာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၄၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကာေသ့ခ်္ၿမိဳ႕ သံဃာယနာတင္ အစည္းေ၀းပြဲတြင္ ေမြးကင္းစ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္ရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အေျခခံလွ်က္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႕ ကိုယ္တိုင္ အျပစ္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ အျပစ္ရင္းမွ သန္႔စင္ရန္၊ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းကို ရည္ရြယ္လွ်က္ အျပစ္အားလံုး အခြင့္ခ်မ္းသာရရွိရန္ အတြက္ ေဆးေၾကာျခင္းကို အမွန္အကန္ ေပးရမည္လို႔ သြန္သင္ထားသည္။
ရဟႏၲာ ရွင္ၾသဂုတ္စတင္း သူေတာ္ျမတ္က "ကေလးငယ္မ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္းေပးရာတြင္ အမိအသင္းေတာ္က ဘုရားသားသမီးအျဖစ္ တဖန္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္တယ္"လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
(ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၃း၅-၆) "ေရႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္း မခံေသာသူ မည္သည္ကား ေတာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မ၀င္ရ။ ဇာတိပကတိ ေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေမြးေသာအရာသည္ ၀ိညာဥ္ ျဖစ္၏" ယံုၾကည္၍ ေဆးေၾကာျခင္းကို ခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္လတၱံ႔။ မယံုၾကည္ေသာ သူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရလတၱံ႔။
အရြယ္ေရာက္တဲ့သူဟာ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၀န္ခံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိ ကုိယ္တိုင္ျပဳမိခဲ့တဲ့ အျပစ္မ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ တိုင္ေနာင္တ သံေ၀ဂရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္လွ်င္ အုပ္ထိန္းသူအားျဖင့္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရသည္လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လင္ေၾကာင့္ မယား ေကာင္းကင္ေရာက္သလို၊ မယားေၾကာင့္ လင္ ေကာင္းကင္ေရာက္ၾကရပါတယ္။ မိဘမ်ားေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား ေကာင္းကင္ ေရာက္ၾကရသလို သား သမီးမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ား ေကာင္းကင္ ေရာက္ၾကရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ "လက္ ေျခေသ၍ အိပ္ယာေပၚမွာ တံုးလံုး ေနေသာ သူတစ္ေယာက္ကို အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေယဇူးသည္ ထိုသူတုို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင္လွ်င္ လက္ေျခေသေသာ သူအား ငါ့သား မစိုးရိမ္ႏွင့္ သင္၏ အျပစ္ကို လြတ္ေစၿပီဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။} လူနာကို သယ္လာတဲ့ သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာဟာ ခ်မ္းသာရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ (ရွင္မာကု- ၂း၁-၁၂)
(ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၅း၁၇-၂၆) ထဲမွာ ကာဖာနာအံုၿမိဳ႕ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ရွိေတာ္မူစဥ္ လူသူမ်ားလြန္းလို႔ လူနာ သယ္လာတဲ့ လူေလးေယာက္ဟာ ေခါင္မိုး ေဖါက္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ လူနာကို ႀကိဳးနဲ႕ ေလွ်ာခ်ေတာ့ (လုကား ၅း၂၀) "သယ္လာေပးတဲ့ လူေလးေယာက္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာဟာ ခ်မ္းသာရတယ္ဆိုတာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ (ရွင္မသဲခရစ္၀င္ ၈း၁၈၊ ၂၅-၂၆) (ရွင္မာကုခရစ္၀င္ ၅း၃၅-၄၃) က်မ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈလိုက္မယ္္ဆုိရင္ တရား စရပ္မွဴး ဂ်ာအိ႐ုရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားတဲ့ သမီးငယ္ကို ျပန္လည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အသင္းေတာ္ရဲ႕ ကာႏြန္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပရေသာ္ (ကာႏြန္ဥပေဒ နံပါတ္၈၆၅အပိုဒ္၁)ထဲမွာ "မိဘမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေမြးဖြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာေပးရန္ အတြက္ ႀကိဳးစားၾကရမည္"။ (ကာႏြန္နံပါတ္ ၈၆၈အပိုဒ္၂) ထဲမွာ "ကေလးငယ္အတြက္ အသက္အႏၲရယ္ရွိ လွ်င္ရွိ အေစာဆံုး ေဆးေၾကာျခင္း ေပးရမည္"။ (ကာႏြန္ ဥပေဒနံပါတ္ ၈၆၈ အပိုဒ္၁) ထဲမွာ "ကေလးငယ္အား ေဆးေၾကာျခင္းေပးရန္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ အနည္းဆံုး တစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးငယ္အား ႀကီးျပင္း လာေသာအခါ ဘာသာတရားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ဟု အာမခံခ်က္ရွိရမည္။ ယင္း အာမခံခ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ မိဘမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည္။ (ကာႏြန္ဥပေဒ ၈၆၈အပိုဒ္၂) ထဲမွာ "မိဘမ်ား ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ကေလးအတြက္ အသက္ေဘး စိုးရိမ္စရာရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ မိဘတို႔ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ ေဆးေၾကာျခင္းကို အေရးေပၚေပးႏိုင္သည္"။
မိသားစုသည္ အိမ္တြင္း အသင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း မေပးဘူးဆိုရင္ မိမိတို႔ မိသားစု အိမ္တြင္း အသင္းေတာ္ထဲ စာရင္း မသြင္းတဲ့ အသြင္သို႔ ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ အိမ္တြင္းအသင္းေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ မိသားစု၀င္တိုင္း ယံုၾကည္ျခင္း အစပ်ဳိးရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သလို ကယ္တင္ျခင္း စတင္ ရရွိရာေနရာဌါန ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ စတင္ ေခၚေဆာင္သူ ကယ္တင္ျခင္းေပးရန္ အရင္ ကမ္းလွမ္းေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိက ဘယ္လုိ ဘုရားအတြက္ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က အေရးမႀကီး၊ ဘုရားရွင္ဖက္က အားလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။
(ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒ ပထမစာ ေစာင္ ၄း၁၀) "ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾကသည္ဟု မဆို ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ ငါတို႔၏ အျပစ္ေျပေစျခင္းငွာ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အရာ၌ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာရွိေတာ္မူ၏"။ (ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒ ပထမေစာင္ ၄း၁၉) ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾက၏။ (တိတုၾသ၀ါဒစာ ၃း ၅-၇) "ငါတုိ႕က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ သနားျခင္း က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ကယ္တင္ေတာ္ မူေသာအရွင္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔အေပၚသို႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ၾကြယ္၀စြာ သြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္၍ ထာ၀ရအသက္ကို ေမွ်ာ္လင့္သည္ႏွင့္အညီ အေမြခံျဖစ္ၾကမည့္ အေၾကာင္းတည္း"။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားကေပးခ်င္ေနတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို တစ္ဖက္လူ သို႔မဟုတ္ ကေလး သူငယ္မ်ားဆီ မေရာက္ရေလေအာင္ ဟန္႔တားေနသူ မျဖစ္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
တမန္ေတာ္မ်ား လက္ထက္မွ သည္ယေန႔ထိတိုင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားကို အမိ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီးက ေဆးေၾကာျခင္း ေပးေနသလို အေရွ႕ပိုင္း ၾသသိုေဒါက္အသင္းနဲ႕ ပ႐ိုတက္စတန္ အသင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အဂၤလီကန္၊ မက္သဒစ္၊ လူသာရီယာန္စတဲ့ အသင္း ဂိုဏ္းကြဲႀကီးမ်ားကလည္း ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပး ေနဆဲပါ။ ေရွးအက်ဆံုး သခ်ဳႋင္းဂူမ်ားကို လိုက္ေလ့လာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေမြးေန႕၊ ေဆးေၾကာျခင္းခံေသာေန႔ ကြယ္လြန္ေသာေန႔ေတြကို ေတြ႕ႏိုင္ျခင္း အားျဖင့္ တမန္ေတာ္မ်ား လက္ထက္မွသည္ အမိအသင္းေတာ္ဟာ ယေန႔ထိ ဆက္လက္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းကို က်င့္သံုးေနျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါတယ္။
အမိအသင္းေတာ္ႀကီးက ေဆးေၾကာျခင္းမခံရဘဲ ေသဆံုးသြားတဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ငရဲသြားၾကတယ္လို႔ တစ္ခါမွ မသြန္သင္ပါ။ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ထက္မွာ မသြန္သင္ခဲ့တဲ့ အရာေတြကို အခု အသစ္ထည့္ၿပီး မသြန္သင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ မိဘမ်ားရဲ႕ ေဆးေၾကာျခင္းေပးလိုတဲ့ ဆႏၵျဖစ္မႈက စိတ္အလိုဆႏၵအားျဖင့္ ခံယူေသာ ေဆးေၾကာျခင္းမ်ိဳးကို မိမိတို႔ကေလးအား ေပးၿပီး သားျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး အျပစ္ရင္းကို ေဆးေၾကာေပးႏိုင္ျခင္း၊ အမိအသင္းေတာ္ႀကီး တည္ရွိေနျခင္းကိုက အျခားကေလးမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရး မရရိွေတာ့ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆင္ျခင္မႈမ်ိဳးမ်ားသာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေသခါနီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးဖို႔ အခြင့္အေရးရွိလ်က္ သားနဲ႕ မေပးပဲ ျငင္းဆန္ေနခဲ့သူမွာ တာ၀န္ မကင္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔မွာ ထုေျခလႊာတင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္းဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ရပါတယ္။


ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမနစ္ၿဂိဳလ္တု