Tuesday, December 15, 2009

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . . ။

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . . ။

မိသားစုတြင္း၌၊ လူမႈေရး၌၊ ပညာေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားကန္႕သတ္၊ ဖိႏွိပ္ထားခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာရာစု ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိတုိ႕၏ ဥာဏ္ရည္၊ ဥာဏ္ေသြး၊ ပင္ကုိယ္အရည္ခ်င္း၊ တီထြင္ ႀကံဆႏုိင္စြမ္းမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ခြင့္၊ အသုံးျပဳ ခြင့္မရဘဲ တိမ္ျမဳပ္ေသာဘ၀ႏွင့္သာ ေနထုိင္သြားခဲ့ၾကရရွာသည့္ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့မည္မွာ အမွန္ျဖစ္၏။ မည္မွ် ႏွေျမာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသနည္း။ ကမၻာေျမႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းကုိ အက်ိဳးျပဳ အလွဆင္ရန္ ဖန္ဆင္းရွင္က အျပည့္အ၀ ထည့္သြင္းေပးလုိက္ေသာ အမ်ိဳးသမီး အရည္အေသြးမ်ား ဖုံးဖိထားျခင္း ခံေနရပါသည္။
အမ်ိဳးသမီး(မ)ဆုိလွ်င္ တစ္ဆင့္ခ်၊ ႏွိမ္လုိေသာ သေဘာသည္ လူမ်ိဳးတုိင္းလုိလုိမွာ မသိမသာေရာ၊ သိသိသာသာပါ ရွိေနသည္။ တုိးတက္ေခတ္မီပါသည္ဟူေသာ လူ႕အသုိင္းမ်ား၌ပင္ ထုိအစြဲ လက္က်န္ကရွိခ်င္ ေသးေပ၏။
ေရွးယခင္က မိသားစု၌ သား၊ သမီးပညာေပးလွ်င္ သားေယာက်္ားကုိ ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပညာပုိ သင္ရေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား အသိအျမင္ဗဟုသုတပုိကယ္ၾက၊ အျမင္ပုိက်ယ္ႀကသည္။ သုိ႕ႏွင့္လူ႕ေဘာင္တြင္ ပုိ၍ ေနရာရၾကသည္မွာ မဆန္းေပ။ ပညာအတတ္မ်ားျပားရကား ထင္ရွားေသာ စာဆိုတို႕လည္း အမ်ိဳးသား ပိုမ်ားေလရာ ထိုထုိေသာ (က်ား) စာဆိုတို႕၏ အမ်ိဳးသမီး(မ) အေၾကာင္း ႏွိမ္၍ ေရးသားၾကသည့္ အေၾကာင္းမ်ားသာ ဖတ္ရ၊ ၾကားရဖန္မ်ား၍လည္း အမ်ိဳးသမီး(မ)တို႕ မေကာင္းဟူေသာ အယူအစြဲကို ပုိ၍ ခုိင္လာေစျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႕ေသာ အယူအစြဲကုိ(မ)တုိ႕အား ခ်ီးမြမ္းထားသည့္ နည္းပါးလွေသာအဆို၊ အမႊန္း စကားတို႕က မေခ်ဖ်က္ႏုိင္၊ မလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ယခုေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးထုႀကီး (ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတုိင္းကုိယ္စား)ဖက္မွ ရပ္တည္ကာ အမ်ိဳးသမီးႁမွင့္တင္ေရး စာေပေရးသားေသာ ေစာမုံညင္း၊ ခင္မ်ိဳးခ်စ္၊ ခင္ေဆြဦး စသည့္ စာေရးဆရာမႀကီးမ်ား လင္းလက္လာျခင္းအတြက္ အားရ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္၏။ အသင္းေတာ္ႀကီး၏ စာေပပုိင္း၌မူ (မ၊က်ား)ခဲြျခားမႈ သိပ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာတတ္လာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၌ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စသည့္ အဖက္ဖက္၌ တေရြ႕ေရြ႕ ထိုးေဖာက္လာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕တိုင္ အမ်ိဳးသမီး(မ)အား တစ္ဆင့္နိမ့္လူ တန္းစားအစြဲကို အၿပီး မေဖ်ာက္ႏိုင္ေသးပါ။ ဘုရားေရး၊ ဘာသာေရးသည္ ျမင့္ျမတ္သန္႕ရွင္းသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤက႑၌လည္း (မ) တို႕ကို ေနရာ ခြဲျခား မွတ္သားၿပီးသား ျဖစ္ေနေပသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌သာ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးျဖစ္၏ဟူေသာ အေျခခံ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ (မ၊က်ား) ခြဲျခားမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနသည့္တိုင္ မိမိတို႕ ေဒသ႐ိုးရာဓေလ့(အထူးသျဖင့္ အေရွ့တိုင္း)မ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားမႈ လက္က်န္မ်ားရွိေနဆဲ မကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ ေသးပါ။ မ်က္ေမွာက္လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးမ်ိဳး၊ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မွ အစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စြန္႕စားရသည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ိဳးအထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနရာယူလာၾကၿပီျဖစ္ေသာ လက္ရွိ နည္းပညာေခတ္ပိုင္းတြင္ ေတာ ့(မ၊က်ား) ခြဲျခားမႈထက္ မျဖစ္ေစ၊ က်ားျဖစ္ေစပညာႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ပို၍ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္လာၾကၿပီဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးဆိုလွ်င္ ၿငိမ္ေနရမည္၊ ဆုတ္ေနရမည္၊ က်ံဳ႕ေနရမည္ဟူေသာ အေလးခ်ိန္ႀကီးကမူ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့၍ လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျဖစ္လာေစရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်ိန္မ်ားစြာယူခဲ့ၾကရ၊ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရသည္ကိုမူ သမိုင္းက မျငင္းႏိုင္ေပ။ ဤအခ်က္ကို ေတြ႕ရွိဟန္တူေသာ Luciano Vian က ဤသို႕ တစ္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္တင္ ျပထားသည္။ "အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရး ရလာဖို႕ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား တိုက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးဆိုသူေတြနဲ႕ အလွမ္းေ၀းေနတဲ့ ဥစၥာပစၥည္း၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ တန္း တူညီတူရပိုင္ခြင့္မ်ားနဲ႕ မဲေပးပိုင္ခြင့္ စတာေတြအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေတြကို ရွည္လ်ားစြာ ႐ုန္းကန္မႈျပဳၿပီးမွပဲ အခ်ိဳ႕ကိုရခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မရေသးပါ။ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ မ်ားမွာလည္း ထိုက္သင့္တဲ့အယူအဆမ်ား ၀င္မလာေသး။ ေနာက္ထပ္ၿပီး မိသားစုတြင္းဥပေဒ၊ က်ား-မတန္းတူညီျဖစ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အခြင့္အေရးဒါေတြ တင္ျပ ေတာင္းဆိုေနၾကဆဲပါပဲ။} ဤေနရာတြင္ တုိက္ဆုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာတူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိလည္း ေဖၚျပလုိပါသည္။ Weekly Eleven (၂၀၀၆-ဇြန္လ) သတင္းစာေစာင္ မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၏ "အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ပညာေရး" ဟူသည့္ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ကာ - ကမၻာ့သမုိင္းစဥ္၊ ျမန္မာ့သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ေမႊေႏွာက္၍၄င္း၊ သူမ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေတြ႕အႀကဳံေပၚမွီ၍ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ထင္ရွားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိတင္ျပထားျခင္း - လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အစဥ္အလာ၊ ဓေလ့ထုံးစံ ေလာင္းရိပ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တုိက္႐ုိက္ခံစားရျခင္း - အမ်ိဳးသမီး(မ) ႁမွင့္တင္ေရးတြင္ ပညာေရးသည္ အဓိကက်ျခင္း - ျမန္မာျပည္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သူတုိ႕ အရည္အခ်င္းႏွင္ ့ထုိက္တန္ေသာ ေနရာမွန္မ်ားသုိ႕ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ ေရာက္ၾကသည္ကုိ ျမင္လုိလွျခင္း စသျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ (စာေစာင္ကုိ ကုိယ္တုိင္ဖတ္႐ႈလွ်င္ ပုိ၍ရွင္းလင္းျပည့္စုံပါလိမ့္မည္။) ထုိ "အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ ပညာေရး" ေဆာင္းပါးမွ အနည္းငယ္ ေကာက္ႏႈတ္၍ အရင္းအတုိင္း ေဖါက္သည္ခ်ရမည္ဆုိလွ်င္ "မိန္းမတစ္ဦးေနေနရတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ မိန္းမေတြကုိ ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားဆီးတဲ့ အစဥ္အလာေတြနဲ႕ ေဘာင္ခတ္ ေလွာင္ပိတ္ထားရင္ မိန္းမေတြ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ၾကဘူး။ မ်ိဳးဆက္ကုိ ျဖည့္ေပး႐ုံမွအပ မယ္မယ္ရရ အျခားေကာင္းက်ိဳး မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ လူ႕အလယ္မွာလည္း အဆင့္နိမ့္ဆင္းသြားမယ္ .." "ေလာကႀကီးက အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ တစ္ဖက္သတ္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြအမ်ားႀကီးနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရတာ။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္လုိအပင္ပန္းခံ၊ အနစ္နာခံၿပီး မိသားစုအတြက္နဲ႕ အမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးရွိလွတဲ့ လုပ္အားေတြ ေပးခဲ့ေပမဲ့လည္း ဒါကုိဆုေပး ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာဖုိ႕ေနေနသာသာ အသိမွတ္ျပဳျခင္းေတာင္ မခံရပါဘူး.." "အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မိန္းမေတြ တစ္ပန္း႐ႈံးေနတာဟာ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ရွိလွပါတယ္။ လုပ္ငန္းမွာ မိန္းမေတြက ဘယ္လုိပဲ ေတာ္ေတာ္၊ တတ္တတ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားပါေစ၊ ရာထူးတက္ဖုိ႔ရာ မွာေတာ့ ေယာက်္ားေတြကုိ ဦးစားေပး ေနၾကတာပါပဲ.. အထက္ေရာက္ေလေလ မိန္းမဦးေရ နည္းေလေလျဖစ္လာတယ္ .. ဘာ့ေၾကာင့္လဲ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ဘယ္မွာမဆုိ ကုိယ့္အစြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ေနာက္လုိက္ေတြ၊ ဒုတိယတန္းစားေတြ၊ အိမ္နိမ့္စံေတြလုပ္ေနၾကရတာ ..." "အခုေခတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္အမ်ိဳး သမီးကေလးေတြက စြန္႕စား၀ံ့တဲ့သတိၱမွာ ေရွးကအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ပုိတယ္ထင္ ပါတယ္၊ အလြန္တက္ၾကြၿပီး ပညာလုိခ်င္ စိတ္ရွိၾကပါတယ္။ အနည္းနည္းအဖုံဖုံနဲ႕ အဆင္ျမင့္ပညာကုိရွာၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္ ..." စသျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။

Ref:
-What is your image of God ? What is your Female image of God?
By Sr. Ann Shwe , (SJA) -Woman: a person uniquely creative.
By (Luciano Cian) - In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002)
- Gathering the voices of the silenced (EWA)
- Weekly Eleven news letter ( June,2006) tif0kdif;yef (SJA)

အင္၀ုိင္းပန္ (SJA)