Saturday, November 28, 2009

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . .။


အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရျခင္း၌ . . .။

Luciano Cian မွ God's Plan misunderstood (ဘုရားအစီအစဥ္ကုိ တလြဲနားလည္ျခင္း) ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ဤသုိ႕ ေရးသား ထားသည္။ "ပုံေသနည္း အရ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး တူညီေသာအဆင့္ ဂုဏ္္သိကၡာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဇနီး (အမ်ိဳးသမီး)သည္ ပုိနိမ့္ေသာအဆင့္၌ ရွိသည္၊ ဘုရားသခင္၏ မူလအစီအမံ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားၾကားတြင္ တန္းတူ ညီမွ်ေရးသည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ေသြဖယ္သြားေစခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကုိ ဓမၼသစ္ေခတ္တြင္ သခင္ေယဇူးက ျပန္လည္ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ရသည္။ ကမၻာဦးက်မ္းတြင္ (မ)ႏွင့္(က်ား)တန္း တူညီ ဂုဏ္ရည္ရွိမႈကုိ တင္ျပထားေပသည္။ ဖန္္ဆင္းရွင္၏ အလုိေတာ္မွာ ဂုဏ္ရည္တူ လူအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးတုိ႕ အခ်င္းခ်င္း အကူအညီျဖစ္ေစ၊ အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ၾကေစ အလုိ႕ငွါသာ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။" (ကမၻာဦး ၂း၂၃)။
"အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ အခန္းက႑ မတူညီကြဲျပားသည္ မွန္ပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ တန္ဖုိးခ်င္းမူကား တန္းတူရည္သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးအေပၚ မတရားအထက္စီးမွ အႏုိင္ယူသည္ ဟုေျပာရန္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္၊ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အစကတည္းက ထားရွိရည္ရြယ္ေသာ အမ်ိဴးသမီးတုိ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကုိျပန္လည္ ထူေျမာက္ေပးရန္ ၾကြလာခဲ့ေပသည္။" ဟူ၍လည္း Woman: a person uniquely creative စာအုပ္တြင ္ေရးသားထားပါသည္။

လူတြင္ အဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးအမည္၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ ေျမေနရာေဒသ စသျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းကုိ ၀ါသနာပါသည့္ စရုိက္ရွိေနေပသည္။ ခြဲျခားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား (အမ၊အဖုိ) ခြဲျခားမႈတစ္ခုကလည္း အခုိင္အမာ အျမစ္ တြယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကြၽန္မတုိ႕ေနထုိင္ေသာ ေလာကကုိ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ႀကီးစုိးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပါ၀င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုခု တင္ျပရန္ ရွိလွ်င္ထိပ္မွ၊ ေရွ႕မွ အမ်ိဳးသားအမည္မ်ား အစီအရီ ေရးသားၿပီးမွသာ ေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးအမည္မ်ား ေရးေလ့ ရွိၾကသည္။ အေသးဆုံး ဥပမာအျဖစ္ - သီခ်င္းေခြ၊ စီဒီဖုံးေပၚမွ အဆုိေတာ္မ်ား အမည္စာရင္းကုိသာ ၾကည့္ပါ။

ဤသည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ အယူအဆျဖစ္၍ မည္သူ႕ကုိမွ် တရားခံစစ္ ရွာမရႏုိင္သကဲ့သုိ႕ အျပစ္ပုံခ်ရမည့္သူလည္း ေတြ႕မည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားက ျမတ္သည္၊ ျမင့္သည္ ဟူသည့္အယူကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္တုိင္ကပင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံေနၾကေပသည္။ အမ်ိဳးသား၏ ျမင့္ျခင္း၊ ျမတ္ျခင္း အယူအစြဲသည္ မည္မွ်ထိ ခရီးေရာက္သြား သနည္းဟူမူ မိမိကုိးကြယ္သည့္ ဘုရား ႏွင့္ပင္ ႏႈိင္းယွဥ္၊ တုိင္းတာသည္ အထိျဖစ္သြားရသည္။ အဖုိမဟုတ္၊ အမ မဟုတ္ ခႏၶာကာယလည္း မရွိ၊ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဘုရားကုိ ပင္အမ်ိဳးသား (အဖုိ) အျဖစ္သာ ျမင္ေယာင္တင္စား လက္ခံထားၾကေလသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ "အာရွအမ်ိဳးသမီး အသင္းေတာ္ (ႏႊၽဗ)" ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း (အင္ဒုိနီးရွား) တြင္ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္က သြားေရာက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ Sr. Ann Shwe, SJA၏ ရွင္းလင္း ကုိးကားခ်က္မ်ားမွ တစ္ခ်က္ ထုတ္ႏႈတ္ေ၀မွ်လုိသည္မွာ "ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ ျဖဴေသာ၀တ္ရုံေတာ္ ၀တ္ဆင္ထားလ်က္ မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးႏွင့္ (ေယာက္က်ားသား) အဖုိးႀကီး၏ ပုံရိပ္မ်ိဳး ျမင္ေယာင္တတ္ျခင္းကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ ပစ္ၾကပါစုိ႕။ ဘုရားကုိ မည္သူမွ် မျမင္စဖူးပါ၊ အမ်ိဳးသားပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုဆရားမ်ားက ေရးဆဲြထုလုပ္သည့္ ဘုရားပုံေတာ္မ်ားကုိသာ မ်က္စိ ယဥ္ေနခဲ့ၾကသည္။ စဲြထင္ေန ခဲ့ၾကေပသည္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ ဘုရားကုိ ဤသုိ႔ အမ်ိဳးသားဟန္ သ႑န္ျဖင့္ ႐ူပါရုံ ျမင္ရပါသည္ ဆုိလွ်င္ပင္ ၄င္းသည္ ကာလံ၊ ေဒသံႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခု၏ သီးျခားလုိအပ္မႈ အတြက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (အမ၊ အဖုိ) ခပ္သိမ္းကုိ အသက္ေပးသြင္း သူ၊ လိင္မဲ့၊ ခႏၶာမဲ့ ၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကုိ က်မ္းစာမွလည္း ဘုရားသခင္သည္ (အဖုိ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သုိ႕မဟုတ္ (အမ) ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုေဖၚျပျခင္းထက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ ေယာ ၁း၁၆ ) ဟူသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိဖန္ဆင္း ကတည္းက "ငါတုိ႔ႏွင့္တညီ၊ တစ္သ႑န္တည္း လူကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႕" ဟု သာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ "လူတန္းစား ႏွစ္မ်ိဳးကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႔" ဟုမေျပာပါ။ (ကမၻာဦးက်မ္း ၁၆း၇၈) က ဟာဂရ အမည္ရွိေသာ ကြၽန္မတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းကင္တမန္ ကေမးသည့္ "ဘယ္က လာၿပီး၊ ဘယ္ကုိသြားမွာလဲ" ဤေမးခြန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတုိင္း မိမိ ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးရမည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းကုိေျဖရန္ ကြၽန္မတုိ႔ ငယ္ငယ္က ဘုရားစကား၌ သင္ခဲ့ရေသာ အေမး၊ အေျဖတစ္ခုက အက်ဳံး၀င္ေနပါသည္။ "ဘုရားသခင္က လူကုိ ဘာအတြက္ ဖန္ဆင္းတာလဲ" "သူ႕ကုိသိဖုိ႔၊ သူ႕ကုိခ်စ္္ဖုိ႔၊ သူ႕ကုိအေစခံဖုိ႕နဲ႕ ေနာင္ဘ၀က်ရင္ သူနဲ႔အတူထာ၀ရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရေစဖုိ႕" ဟူ၏။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားထံမွ လာကာ ဘုရားထံသုိ႕ ျပန္သြားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ အရည္အေသြးကုိပုိ၍ ည့ံဖ်င္းေသာ လူသားတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထား ပါမည္ေလာ။ အမ်ိဳးသမီး (အမ) ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသား (အဖုိ) ျဖစ္ေစ သူ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားႏွင့္တလုံး တ၀တည္း ျဖစ္ေစရန္သာ ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ၀ိညာဥ္ သက္သက္ျဖစ္ေသာ အဖုိလည္းမဟုတ္၊ အမလည္း မဟုတ္ေသာ၊ အနႏၲ ေမတၲာရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိဘုရားသည္ လူကုိအညံ႕၊ အေကာင္း ခြဲျခားပါမည္ေလာ။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဆင့္နိမ့္၊ ဒုတိယတန္းစား၊ အရည္အေသြး ည့ံဘ၀ရွင္ပါ ဟူသည့္ အယူအဆကုိ ေခါင္းထဲမွ ထုတ္ပစ္ၾကပါစုိ႕။" ဤသုိ႕ဆုိထားသည္။

သင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါက သင့္ကုိယ္သင္ ေကာမည္သုိ႕ ခံယူထားပါသလဲ။ ဘာသာေရး၌၊ လူမႈေရး၌ သင့္မိသားစုအတြင္း၌ေကာ သင့္ကုိယ္သင္ မည္သည့္ ေနရာ၌ ထားပါသလဲ။ မည္သည့္ ေနရာ၌ ေနရပါသလဲ။

(ေရွ႕ဆက္ရန္)

Ref:
- What is your image of God ?
- What is your Female image of God? By (Sr. Ann Shwe , SJA)
- Woman: a person uniquely creative. By (Luciano Cian)
- In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002
- Gathering the voices of the silenced (EWA)


အင္၀ုိင္းပန္ (SJA)