Sunday, September 27, 2009

ေမး/ေျဖ။ ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူးနဲ႕ ပတ္ပတ္ၿပီး အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုျပဌါန္း ထားလဲဆိုတာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါတယ္။


ေမး။ ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူးနဲ႕ ပတ္ပတ္ၿပီး အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုျပဌါန္း ထားလဲဆိုတာ ေျဖၾကားေပး ေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွာ Canon Law လို႔ ေခၚတဲ့ အသင္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ(၁)မွ (၁၇၅၂)ထိ ရွိတဲ့ အနက္ ပုဒ္မ(၁၀၅၅)ကေန (၁၁၆၅) ထိ စုစုေပါင္း (၁၁)ခုကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ပထဆံုးပုဒ္မ (၁၀၅၅)ရဲ႕ အပိုဒ္(၁)မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို (Definition) ထားပါတယ္..."လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းဆိုသည္မွာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ကတိသစၥာအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတစ္သက္တာ အပ္ႏွံၾကေသာ သတိုသမီးႏွင့္ သတိုးသားတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ အတြက္၎င္း၊ သားသမီးမ်ားေမြးဖြားၿပီး ဘက္စံုပညာေပးရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္၎င္း၊ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူၿပီးသူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳသမီးတို႔ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ကတိသစၥာကို စကၠရမင္တူးအျဖစ္ သခင္ေယဇူး တင္ေျမွာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ "သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ ထာ၀ရတည္ၿမဲျခင္း သတို႔သမီးနဲ႔ သတို႔သားတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ကြာရွင္းခြင့္မျပဳျခင္း သတို႔သမီးနဲ႕သတို႔သားတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ကြာရွင္းခြင့္မျပဳျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို သံလူကား ၁၆း၁၈၊ သံမာကု ၁၀း၁-၁၂၊ သံမာေတဦး ၅း၃၂၊ ၁၉း၃-၁၂၊ ပ-ေကာ ၇း၁-၁၆နဲ႕ ဧဖက္ ၅း၂၁-၃၃တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (Ends) ကေတာ့ သားသမီး ရတနာေမြးဖြားရန္ (ကမၻာ၁း၂၈)၊ သားသမီးမ်ားကို ဘက္စံုပညာေပးရန္ (F.V.J.10) နဲ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံအျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ (ကမၻာ ၂း၁၈) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကၠရမင္တူးရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိ (Properties) ႏွစ္ခုလာေတာ့ တစ္လံုးတစ္၀တည္း ျဖစ္ျခင္း (hnity) (ကမၻာ ၂း၂၄)နဲ႕ မၿပိဳကြဲမပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း (လု ၁၆း၁၈၊ မာကု ၁၀း၉-၂၊ မာေတ ၅း၃၂၊ ၁၉း၉)တို႔ပါပဲ။ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တုူးတစ္ခု တရား၀င္ ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္ဖို႔ရာ အဓိကအခ်က္ (၃)ခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အတားအဆီး မရွိျခင္း၊ အျပည့္အ၀ ၀န္ခံကတိျပဳႏိုင္ျခင္းနဲ႕ အသင္းေတာ္က သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း လက္ထပ္ပြဲ က်င္းပျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စကၠရမင္တူးကို အထမေျမာက္ မေအာင္ျမင္ေစႏိုင္တဲ့ အတားအဆီး (၁၂)ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပရမယ္ ဆိုရင္
၁။ အသက္မျပည့္ျခင္း
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးမွာေတာ့ မိန္းခေလးဟာ အနည္းဆံုး (၁၄)ႏွစ္၊ ေယာက်္ားေလးက(၁၆)ႏွစ္ ရွိရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လာေတာ့ မ( ၁၆)ႏွစ္နဲ႕ က်ား(၁၈)ႏွစ္လို႔ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
၂။ သားသမီးမရႏိုင္ျခင္း အရပ္သံုးစကားနဲ႕ ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပန္းေသ/ၫႈိးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၿမံဳျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။
၃။ ယခင္က လက္ထပ္ျခင္း တည္ဆဲရွိျခင္း ယခင္အိမ္ေထာင္ဖက္ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနေသးသ၍ ဒီစကၠရမင္တူး တျခားသူတစ္ဦးဦးနဲ႕ ခံယူခြင့္ မရွိပါဘူး။
၄။ ဘာသာကြဲလက္ထပ္ျခင္း ကက္သလစ္မ်ားဟာ ဘာသာမတူသူေတြနဲ႕ လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္လိုသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ထံမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ (Dispensation() ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၅။ သိကၡာခံယူထားျခင္း ဦးပဇင္းႀကီး၊ ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ တစ္သက္တာ ျဖဴစင္ျခင္း ပါရမီကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ကတိသစၥျပဳထားတဲ့အတြက္ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။
၆။ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာျပဳထားျခင္း ကိုရင္ႀကီးမ်ားနဲ႕ သီလရွင္မ်ားလည္း ထိုနည္းတူပါပဲ။ တစ္သက္သစၥာမျပဳမီ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ ယာယီကတိသစၥာျပဳ ထားၾကတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားကို မဆိုလိုပါဘူး။
၇။ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အတင္အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ၿပီး လက္ထပ္ျခင္းဟာ တရားမ၀င္ပါဘူး။
၈။ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း "သူ႕မယားလိုခ်င္ သူ႕လင္လွံနဲ႕ထိုး" ဆိုတာမ်ိဳး၊ ေဖာက္ျပန္လိုသူ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား (သို႕) က်န္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္းမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။
၉။ ေသြးေတာ္စပ္ျခင္း ဘင္၊ ဘီ၊ ေဘး၊ ဘိုး၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ တြတ္ေတာ္စပ္သူမ်ားဟာ လံုး၀လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး (၀တ္ျပဳ ၁၈း၁-၃၀၊ ပ-ေကာ ၅း၁-၈)။ လက္ထပ္ခြင့္ မရွိတဲ့ အျခားေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားကေတာ့ ေမာင္ႏွမ၊ တူ၀ရီးနဲ႕ တစ္၀မ္းကြဲမ်ားပါပဲ။ တူ၀ရီးထက္ တစ္၀မ္းကြဲ ထက္ပို ေ၀းမွသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုဘဲ လက္ထပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၁၀။ ေခြၽးေတာ္စပ္ျခင္း ေယာကၡမနဲ႕ ေခြၽးမ/သမက္၊ ခဲအိုနဲ႕ခယ္မ၊ မရီးမတ္ လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။
၁၁။ တရားမ၀င္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္ျခင္း လက္မထပ္ဘဲ အတူေနသူမ်ားကို ဘာသာတရားနဲ႕ ညီညႊတ္ဖို႔ရာ အသင္းေတာ္က အၿမဲ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စကၠရမင္တူးကုိ အတူေနေနသူနဲ႕ ခံယူတာ မဟုတ္ဘဲ အဲဒီသူရဲ႕မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦးနဲ႕ ခံယူမွာ ဆိုရင္ေတာ့ လံုး၀ခြင့္မျပဳပါဘူး။
၁၂။ တရား၀င္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ျခင္း တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ေမြးစားထားတယ္ဆိုရင္ ေမြးစားမိဘနဲ႕ ေမြးစားသား သမီး၊ ေမြးစား ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ သတို႔သမီးနဲ႔ သတို႔သားဟာ အျပန္အလွန္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီစကၠရမင္တူးကို က်င္းပသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုအျပည့္အ၀ ၀န္ခံကတိ သစၥာဖလွယ္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစတဲ့ မျပည့္စံုေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ စကၠရမင္း အထမေျမာက္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။

ဒီလို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့

၁။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိျခင္း ဥပမာ။ က်ပ္မျပည့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး အလြန္က်ဆင္းေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲထားျခင္း
၂။ မသိနားမလည္ျခင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို လံုး၀မသိနားမလည္ျခင္း၊ လက္ထပ္ၿပီး ေနာက္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ မိခင္၊ ဖခင္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို လံုး၀ မသိနားမလည္ျခင္း
၃။ လိမ္ညာခံရျခင္း ဥပမာ။ လြတ္လပ္သူဟု ယံုၾကည္၍ လက္ထပ္မိျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိး ေတာ္မွန္းမသိ၍ လက္ထပ္မိျခင္း
၄။ လိမ္ညာဖံုးကြယ္ထားျခင္း ဥပမာ။ မိမိရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆိုး၀ါးေသာ ကူးစက္ေရာဂါရွိေနေၾကာင္းကို လိမ္ညာ ဖံုးကြယ္ထားျခင္း
၅။ အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ျခင္း စိတ္ုပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းကို ဖိအားေပး၍ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္က ဒီစကၠရမင္တူးကို ဘုရားေရွ႕၊ ရဟန္းနဲ႔ လူထုပရိတ္သတ္ေရွ႕မွာ ခံယူ က်င္းပေစ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေက်ာင္းထုိင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျပင္ လူ႐ုိေသ ရွင္႐ိုေသတဲ့ ဘာသာတူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးနဲ႕ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတို႔ပါ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ၾကရပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမွာ သတို႔သမီး ေနထိုင္တဲ့ အုပ္စုက ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္ရမယ္လို႔ ျပဌာန္းမထားပါဘူး။ သတို႔သမီးနဲ႕ သတို႔သားဟာ မိမိတို႔ရဲဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို တရား၀င္ ဇနီး/ခင္ပြန္းအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ရန္ အလို ရွိေၾကာင္း၊ ရာသက္ပန္ ခ်စ္ခင္ ေလးစားႏိုင္ရန္၊ မရွိအတူ ရွိအတူ၊ ေအးအတူ ပူအမွ်၊ က်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ ျဖစ္ေစ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား အျပန္အလွန္ ၀န္ခံကတိျပဳ ၾကရပါတယ္။ ဒီကတိဟာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ပါပဲ။ ၀ိနည္းအတိုင္း လက္ထပ္ၿပီးတဲ့အခါ လက္ထပ္တဲ့ ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ ႏွစ္ဖက္မိဘ အမည္မ်ား ေရးသြင္းၿပီး ကာယံရွင္ႏွစ္ဦး၊ အသိတက္ေသ ႏွစ္ဦးနဲ႕ လက္ထပ္ေပးတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတို႔က မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးၾကပါတယ္။

အမိအသင္းေတာ္က ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို "ေဆးေၾကာျခင္းခံ ယူထားေသာ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူ"
အျခား ဘာသာ၀င္တစ္ဦးနဲ႕ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ဒီလိုဘာသာကြဲ လက္ထပ္ျခင္းမ်ိဳးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုတယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္(၃)ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုရပါမယ္။

၁။ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္တဲ့သူက မိမိရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အႏၲရာယ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ အဆင့္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ ရရွိလာမယ့္ သားသမီး အားလံုးကို ေဆးေၾကာျခင္း ခံေစၿပီး ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာသာ ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းေစဖို႔ရာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ပါမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ၀န္ခံ ကတိျပဳရမယ္။
၂။ ကက္သလစ္ျဖစ္သူက မိမိဟာ ဒီကတိ၀န္ခံခ်က္ေတြ ျပဳရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ဘာသာကြဲျဖစ္သူကိုလည္း အသိေပးရမယ္။ ဒါမွသာ ဘာသာကဲြျဖစ္ သူအေနနဲ႕ ကက္သလစ္ျဖစ္သူရဲ႕ ကတိ၀န္ခံခ်က္နဲ႕ ၀တၱရားေတြကို အေလးထားမွာ ျဖစ္တယ္။
၃။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ေတြကို ဘာသာတူကျဖစ္ေစ၊ ဘာသာကြဲကျဖစ္ေစ၊ လံုး၀ဖ်က္ ဆီးပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာ ႏွစ္ဦးစလံုးကို လမ္းညႊန္သြန္သင္ေပးရမယ္။

သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့ မွတ္ခ်က္
၁။ ကက္သလစ္ဘာသာႏွင့္ အျခားဂိုဏ္းကြဲမ်ားတို႔၏ ဘာသာ ေရးထံုးစံတို႔ကို ေရာေႏွာၿပီး ထိမ္းျမားျခင္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။
၂။ ကက္သလစ္ဘာသာ က်င့္ထံုးႏွင့္အညီ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး ေနာက္ အျခားဂိုဏ္းမ်ား၏ ဘာသာေရး က်င့္ထံုးအတိုင္း ထပ္ဆင့္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အသင္းေတာ္က ခြင့္မျပဳပါ။
၃။ သို႔ေသာ္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ အတြင္း လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ အျခားေသာ ဘာသာ၏အႀကီးအကဲမ်ားထံ သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳျခင္း၊ ႐ိုး႐ိုးေကာင္းႀကီးခံယူျခင္း သာလွ်င္ ခြင့္ျပဳပါသည္။

ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္းႏွစ္ဦးစလံုးရဲ႕တာ၀န္ေတြကေတာ့
- တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ သစၥာရွိဖို႔နဲ႕
- ဘုရားသခင္ေပးသနားတဲ့ သားသမီးေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ကာယ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ျဖစ္တယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူးရဲ႕ အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကေတာ့
- ေစာင္မျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ တိုးပြားျခင္း၊
- လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ပဋိညာဥ္မၿပိဳကြဲေရး၊
- ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္းၾကား အျပန္ အလွန္သစၥာထားႏိုင္ဖို႔၊ ေမတၲာပြားႏိုင္ဖို႔၊ သားသမီးေတြကို ေကြၽးေမြးျပဳစုႏိုင္ဖို႔၊ တျခားသူေတြ အထူးသျဖင့္ မိသားစု၀င္ေတြ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရး တိုးတက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ စတာေတြအတြက္ ဘုရားသခင္က အထူး တလည္ခြန္အားေပး ကူညီျခင္း တို႕ပဲျဖစ္တယ္။


ခံပြင့္