Tuesday, September 15, 2009

ေရနက္ရာသို႔ေရြ႕ေလာ့

ေရနက္ရာသို႔ေရြ႕ေလာ့

အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ား စြာျဖင့္ သတိရၾကရန္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ဤသို႕ျပဳျခင္း သည္ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၌ သင္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္ (၁သက္ ၅း၁၈)။
နာဇရက္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Duc in Altum "ေရနက္ရာ သို႕ေရႊ႕ေလာ" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ဂ်ဴဗလီႏွစ္အၿပီး ၂၀၀၁ခုႏွစ္ New Millennium စာေစာင္တြင္ အသင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို Duc in Altum ဟု ေပးၿပီး ဘုရားမိသားစု၀င္ အားလံုးကုိ ဖိတ္ေခၚထားေပသည္။ ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ရန္ လိုက္နာရန္လိုအပ္ ေသာအခ်က္သံုးခ်က္မွာ
၁) အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ သတိရၾကရန္၊
၂) ယၡဳပစၥဳပၸန္ကုိ ၀မ္းသာအားရ စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ရန္၊
၃) အနာဂါတ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။

၁။ အတိတ္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ သတိရၾကရန္ အိုထာ၀ရဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မဟာေမတၱာေတာ္ကုိ ကာလအဆက္ဆက္သီဆို ခ်ီးမြမ္းပါမည္ (ဆာလံ ၈၉း၁)။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဂ႐ုဏာေမတၱာေတာ္သည္ အစဥ္ထာ၀ရ တည္ေတာ္မူ၏ (ဆာလံ ၁၁၈း၁)။ "သင္သည္ ေက်းဇူးတင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့လွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ကို လည္း ေမ့ေလ်ာ့လိုက္ပါ" ဟု ဆို႐ုိးစကား တစ္ခုရွိပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို စိတ္ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္လို အပ္ေပသည္။ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေသာ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ မည္သူ႕ အတြက္မွ် အသံုးမ၀င္ပါ။ အခ်ည္းႏွီးသက္ သက္သာျဖစ္သည္။ သင္၏ ႏွလံုးသည္ မွန္မွန္ခုန္ေနသကဲ့သို႕ သင္၏ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္သည္လည္း မွန္မွန္ျဖစ္ေပၚေနရမည္။ ေက်းဇူးတင္ တတ္ေသာ သူသည္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ သူသည္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ အစစအရာရာ အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ "ငါဟိုတုန္းက ဟိုလိုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္။}" "ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္"၊ "ကိုယ္ကအသံုးမက်လို႕" စသည့္ ေမ်ာက္စိတ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။ မည္သူ႕ကိုမွ် အျပစ္မတင္ဘဲ အားလံုးကုိ ခြင့္လႊတ္ရမည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ရမည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရရွိသည္။ ေက်းဇူးတင္ ေသာစိတ္ဓါတ္၊ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာစိတ္ ဓါတ္သည္ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာ သည္မဟုတ္။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လိုအပ္ သည္။ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလွ်င္ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေသာရလဒ္မ်ားကို သင္ရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္။

၂) ယၡဳပစၥဳပၸန္ကုိ ၀မ္းသာအားရစိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ေနထိုင္ရန္ ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ရန္အတြက္ ဒုတိယလိုအပ္ေသာ အခ်က္မွာ ယၡဳပစၥဳပၸန္ ကာလ၊ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလကို စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင့္ အားရပါးရ ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း enthusiastic ဆိုသည္မွာ ဂရိစကားလံုး enthuos "ဘုရား ႏွင့္ ေပါင္းစည္းအသင္၀င္ေနျခင္း" ကို ေခၚသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အတိတ္ကုိ စၿမံဳးျပန္၍ ေနာင္တရေနတတ္သည္။ အနာဂတ္ကုိ ေတြးၿပီး စိတ္ပူပန္ေန တတ္ၾကသည္။ သူတို႕၏ စြမ္းအားမ်ားသည္ အတိတ္ကာလႏွင့္၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိတ္ဆို႕၍ ေနတတ္သည္။ ယၡဳလက္ရွိအေျခ အေန၊ လက္ရွိဘ၀သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ဖန္တီးေသာ ေန႕ရက္ ျဖစ္သည္။ ဒီေန႕ဒီဘ၀ကုိ အားရေနရမည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ယေန႕၊ ယခုကာလတြင္ ၀မ္းသာအားရ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ရန္ ရည္ညႊန္းလွ်က္ ေတာင္ေပၚ ေဒသနာ (မာေတဦး ၆း၂၄-၃၄) တြင္ ေကာင္းကင္ငွက္မ်ားကို ၾကည့္၊ ေတာႏွင္း ပန္းပင္မ်ားကိုၾကည့္၊ မနက္ျဖန္ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း မရွိၾကႏွင့္ မနက္ျဖန္ေန႕သည္ မိမိအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္လိမ့္မည္ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဂါဓမကလည္း ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အတိတ္ကာလအတြက္ မငိုေကးႏွင့္ အနာဂတ္ကာလအတြက္လည္း မစိုးရိမ္ႏွင့္ သို႕ေသာ္ ယၡဳလက္ရွိ အခ်ိန္ကို ပညာသတိရွိစြာ စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အားထက္သန္စြာေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။ ယၡဳလက္ရွိကာလကို မည္ကဲ့သို႕ ပညာသတိရွိစြာ စိတ္ပါလက္ပါ၊ စိတ္အား ထက္သန္စြာေနထိုင္မည္နည္း။

က) မိမိကိုယ္မိမိ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္ရမည္။ ခႏၶာကိုယ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္၀တ္ဆင္ ေနထိုင္ရမည္။ မိမိအိမ္ကို သန္႕သန္႕ရွင္း ရွင္းထားရမည္။ ခႏၶာကိုယ္အိမ္ထက္ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ကိုလည္း အျပစ္ႏွင့္ကင္းရွင္း ေအာင္ထားရမည္။ အျပစ္ႏွင့္ ေနထုိင္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ စိတ္မခ်မ္းသာႏုိင္ပါ။ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စြဲေနေသာ အျပစ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အား ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ ကင္းေ၀း ေစသည္။ စိတ္အားထက္သန္မႈ ကင္းမဲ့ေစ သည္ (ဆာလံ ၆၆း၁၈)တြင္ "ငါသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဒုစ႐ုိက္ကို ငဲ့ကြက္လွ်င္ ဘုရားရွင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မမူ" ဟု ဆိုထားေပသည္ (ေယာ႐ႈမွတ္စာ ၇) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာ႐ႈအား စစ္ေအာင္ ႏိုင္ရန္ ကတိေပးထားေသာ္လည္း သူတို႕အထဲမွ အာခန္႕သည္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ ထားေသာေၾကာင့္ သူတို႕စစ္႐ံႈးၾကရသည္။ အာခန္သည္ သူ ခိုးထားေသာပစၥည္းမ်ား ကို ျပန္ေပးအပ္ၿပီး ၀န္ခံမွသာ သူတို႕စစ္ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ အျပစ္ကို တြယ္တာေနလွ်င္ စိမ္မခ်မ္းသာႏုိင္ပါ။ စိတ္ထဲမွာ အ႐ံံႈးျပေနသည္။ ဘုရားႏွင့္အ တူမရွိေသာေၾကာင့္ဘ၀မွာ အားရပါးရ စိတ္အားထက္သန္မႈမရွိေတာ့ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ အားရပါးရစိတ္အား ထက္သန္မႈမရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အျပစ္ ႏွင့္ ကင္းရွင္းေအာင္ေနရမည္။ တစ္ကိုယ္ ရည္သန္႕ရွင္းမႈရွိရမည္။ မိမိအိမ္ကို သန္႕ရွင္းရမည္း။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသန္႕ရွင္း ေရးလုပ္႐ုံႏွင့္မၿပီး ႐ႈပ္တိုင္းျပန္ရွင္းရမည္။ မွားလွ်င္ျပင္ရမည္။ လဲလွ်င္ျပန္ထရမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ခ်စ္သည္။ အခြင့္လႊတ္သည္။ သန္႕သန္႔ရွင္းရွင္းထား ခ်င္သည္။ ျဖဴျဖဴစင္စင္ျမင္ခ်င္သည္။

ခ) ယၡဳလက္ရွိအခ်ိန္ကာလကို စိတ္အား ထက္သန္စြာ စိတ္ပါလက္ပါ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဒုတိယ လုိအပ္ေသာ အခ်က္မွာ ခ်စ္ခင္ တတ္ပါ၊ ခ်စ္ပါ၊ ေမတၱာရွိပါ၊ ေနာက္ထပ္ ပို၍ ခ်စ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ ခ်စ္တတ္ေသာ သူသည္ အခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ သူျဖစ္ သည္။ ခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ ဘုရားႏွင့္ အတူရွိေသာေၾကာင့္ ယၡဳလက္ရွိအခ်ိန္ ကာလကို စိတ္ပါလက္ပါ၊ အားရပါးရ စိတ္အားထက္သန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ]]ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေသာ သူသည္ဘုရားသခင္ထံမွ ေမြးဖြားျခင္းခံ၍ ဘုရားသခင္ကို သိ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမရွိ ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။}} (၁ေယာ ၄း၇-၈)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အား ထက္သန္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ဇနီး ကို ခ်စ္ပါ၊ သင့္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ပါ၊ သင္သား သမီးမ်ားကို ခ်စ္ပါ၊ သင္မိဘကို ခ်စ္ပါ၊ သင္ေယာကၡမကို ခ်စ္ပါ၊ သင္ႏွင့္နီးစပ္သူ မ်ားအားလံုးကုိ ခ်စ္ပါ။ ခ်စ္တတ္ေသာ သူမွာဘုရားသခင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀ကို စိတ္ပါလက္ပါ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၃) အနာဂတ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္
Duc in Altum ေရနက္ရာသို႔ ေရႊ႕ရန္လိုအပ္ေသာ တတိယအခ်က္မွာ အနက္ဂတ္ကာလကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ "ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ ငါ၌လိုေလေသးမရွိျပည့္စံု၏" (ဆာလံ ၂၃း၁)။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အနာ ဂတ္ကာလအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာက္ လန္႔ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဘာျဖစ္မည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ကာလကို မသိလွ်င္ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ ေသာဘုရားရွင္အားသိရန္ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ (ေဟဘေရဦး ၁၃း၈)တြင္ "ခရစ္ေတာ္ေယဇူးသည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလအစဥ္ အၿမဲမေျပာင္း မလဲတည္ရွိေတာ္မူ၏" ဟု ေရးသားထား သည္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဒါ၀ိတ္ေရးသားခဲ့ ေသာ ဆာလံစာသားမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ ဆက္ဆံေရး ပုံစံျဖစ္ရ မည္။ "ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌လိုေလေသးမရွိျပည့္စံု ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အဖို႔ အလို႔ငွါ ငါ့အားလမ္းမုန္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ေသျခင္း၏ အရိမ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳမ့္၀ွမ္းအတြင္း၌ ေလွ်ညပ္လွမ္ရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရယ္ကို မေၾကာက္ရြ႕ံပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ လွံတံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္ေ၀ွ႕ ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္ရန္သူအေပါင္းတို႔ ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အကြၽႏ္ုပ္အဖို႕ စားပြဲကို တည္ခင္းေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဦးေခါင္းကို ဆီႏွင့္ သြန္းေလာင္းေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဖလားသည္လည္း ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိပါ၏။ ဤဆာလံတြင္ မည္သည့္စိုးရိမ္ စိတ္ပူပန္ေသာက၊ တစ္လံုးမွ်မပါရွိပါ။ လံုး၀ ယံုၾည္အားထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သိုးထိန္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးမည္။ ေက်းဇူးေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္ကို တစ္သက္လံုးခံစားရ မည္။ အားလံုး အေကာင္းပဲရရွိမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ဘ၀တစ္ခုလံုး အဆင္ေျပမည္။ မေကာင္းတာ အဆင္မေျပတာ တစ္ခုမွ် မရွိ၊ ထမင္းေကာင္း၊ ဟင္းေကာင္း၊ အ၀တ္ အစားေကာင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းရမည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေကာင္း ျခင္းသည္ ေနာက္ကလိုက္ပါလာမည္။ ဘ၀မွအစစအရာရာျဖစ္သမွ်၊ စိန္ေခၚ သမွ်၊ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္႐ႈပ္စရာ မ်ာမွ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျခင္းမ်ား ကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ နာဇရက္ ေက်ာင္းေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္
Duc in Altum "ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕ေလာ့" ျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္၂၀၀၁ခုႏွစ္ရဟန္း မင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ အင္း၀ေခတ္လည္း Du in Altum ေရနက္ရာသို႕ ေရႊ႕ေလာ့ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕ရန္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္လို အပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ဘ၀တြင္ ဤအခ်က္ သံုးခ်က္တိုင္း လိုက္နာက်င့္ေဆာက္ တည္ကာ ေရနက္ရာသို႕ေရႊ႕၍ ပိုက္ကြန္ကို ခ်ခဲ့လွ်င္ "သူတို႕သည္ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း ျပဳၾကေသာအခါမ်ားစြာေသာ ငါးတို႕ကို ဖမ္းမိသျဖင့္ပိုက္ကြန္မ်ား စုတ္ၿပဲ စျပဳေလ ၏" (လုကာ၅း၆)ဟု ေရးသားထားသည့္ အတိုင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ဘ၀သည္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆေလးရွင္း ဘ၀ ေအာင္ျမင္မည္။ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားခံစားရမည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ က႐ုဏာေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲသီခ်င္းဆိုပါ မည္ (ဆာလံ ၈၉း၁)။

၁၆.၂.၀၇ အနီးစခန္းနာဇရက္ ေက်ာင္းႏွစ္ (၅၀) ေရႊဂ်ဴဗလီမစၦားတရားတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုမိန္႕ၾကားေသာ ၾသ၀ါဒကို ေဆာင္းပါးအျဖစ္ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။
နာဇရက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦး