Tuesday, August 18, 2009

မွတ္သားဘြယ္ရာ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္


မွတ္သားဘြယ္ရာ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ေငြေၾကး ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေစ မျပည္စံုသည္ျဖစ္ေစ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေနၾကရေသာေၾကာင့္လည္း မေက်နပ္စရာမ်ား၊ ခြင့္မလႊတ္ ႏိုင္စရာမ်ားလည္း ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရသည္။ တစ္ခါတရံ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ဤဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ား၊ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ေနရသနည္းဟု ကိုယ္ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ မိၾကသည္။ ညည္းညဴ မိၾကသည္။ ထိုအေျဖကို ႐ွာေဖြ စမ္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ထားႏွင့္ မာနတရားတို႔ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္ လွ်င္လည္း မိမိစိတ္သာ အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ မေကာင္းေသာအလုပ္ကို ျပဳလုပ္လိုလွ်င္လည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ပဲ့ကိုင္လ်က္႐ွိသည္။ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ လူသား တို႔သည္ မည္သူထံမွ အမိန္႔တစံုတရာ ေတာင္းခံရန္ မလိုအပ္ေပ။ ဤေကာင္းမႈမ်ား၊ မေကာင္းမႈမ်ား စတင္ေပၚ ေပါက္သည့္ အရင္းအျမစ္သည္ ကမၻာဦး အစ ဘုရားသၡင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မႈခဲ့ေသာ သစ္ပင္ႀကီးႏွစ္ပင္မွ စတင္ခဲ့သည္။


ဘုရားသၡင္သည္ အာဒမ္ႏွင့္ဧ၀ လူသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ လွပခ်ိဳျမေသာ အသီးသီးသည့္ သစ္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ကုိ ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ထိုသစ္သီးကို မစားမိေစရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔၏ ထံုးစံအရ တားျမစ္သည္ကိုမွ ပုိလုပ္ကိုင္ခ်င္ေသာေၾကာင့္၊ သစ္သီးကို ခူးစား လိုက္ၾကသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ွက္တရား မ်ားရခဲ့ၿပီး၊ အၿပစ္မ်ား က်ဴးလြန္ခါ၊ ဘုရား႐ွင္ႏွင့္လည္း ေ၀းကြာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရား႐ွင္ႏွင့္ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး လူသားတို႔သည္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာမ်ား၊ ေတြ႔ႀကံဳ လာၾကရၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ ပထမဆံုးသစ္ပင္၏ သမိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူသားတို၏ မာနတရားႏွင့္ အတၱႀကီးမႈသည္ လွပေသာ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္မွ စတင္ခဲ့ေပသည္။


လူသားတို႔ ဘ၀ကို ထြန္းေထာက္ လွပေစခဲ့ေသာ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ပါလက္စတိုင္းျပည္မွာ ႐ွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ပထမ သစ္ပင္၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေလာက၏ လွပမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ ရေသာ္လည္း၊ ဒုတိယ သစ္ပင္ေၾကာင့္၊ လူသားတို႔၏ အတၱႏွင့္၊ အမွန္းတရားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ၊ ထြန္းလင္း ေတာက္ပေသာ ကမၻာသစ္ပင္ႀကီး ေပၚထြန္းလားခဲ့သည္။


လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ကာလ္၀ါရီေတာင္ေပၚတြင္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္တစ္ေယာက္က သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ခုတ္ထြင္ေစကာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ၿပီး အျပစ္တစံုတရာ မ႐ွိေသာ၊ ေယဇူးသၡင္ကို ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ တင္ကာ၊ ရက္စက္စြာ ေသဒဏ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဘုရား႐ွင္ထံ အသက္ေတာ္ကို လက္ေဆာင္သဖြယ္ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေမတၱာတရား ျပန္လည္ ႏုိးႂကလာခဲ့သည္။ ထိုသစ္ပင္ကို (လွပလင္းလက္ေသာသစ္ပင္) ဟု ေ႐ွးဦး လက္တင္ ဓမၼသီခ်င္းထဲ၌ ထည့္သြင္း စပ္ခဲ့ေပသည္။


ပထမဆံုး လူသားတို႔၏ အက်င့္ သီလကို ပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ၊ ပထမသစ္ပင္ႏွင့္ ျခားနားစြာျဖင့္၊ ကမၻာေျမႀကီးကို သန္႔႐ွင္း လွပေစခဲ့ေသာ သစ္ပင္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဘုရား႐ွင္၏ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း (၀ါကၽြတ္ပြဲေတာ္)ႏွင့္ အတူ ဤဒုတိယသစ္ပင္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ပံုသ႑ာန္ သေကၤတသည္ ကမၻာေပၚ႐ွိ လူသားထုႀကီး၏ သန္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ (ခရစ္ယာန္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူသာမက၊ ဘာသာျခားမ်ား အပါအ၀င္) အေပၚလႊမ္းမိုး ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ေစ လႊတ္ေတာ္မူပါ ဘုရား၊ ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ ကိုလည္း၊ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပး ေတာ္မူပါ ဘုရား ဟုဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။


ပထမသစ္ပင္ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ အက်င့္သီလမ်ား၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းကား အတၱႏွင့္ မာနတရားမ်ား ႀကီးစိိုးခဲ့ရသည္။ ဒုတိယသစ္ပင္ ေပၚေပါက္လာမႈေၾကာင့္၊ ဘုရား႐ွင္သည္ ခါးသီးစြာ ရက္စက္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ကမၻာေျမေပၚ၀ယ္ ေမတၱာတရား၊ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း တရားမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဒုတိယ သစ္ပင္ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ၀ယ္ ေမတၱာတရားသည္ ေနရာအႏွံ လႊမ္းမိုးသြား ခဲ့ပါသည္။


ထုိေၾကာင့္ ဤထူးျခားေသာ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္တိုင္း အမွတ္ရေနသ၍ အမုန္းတရားမ်ား ေလ်ာ့နည္းပါးၿပီး၊ ေမတၱာတရားမ်ား ပြားမ်ားလာမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


(The Son's Course (Gerald Vann),O.P)မွ ဆီေလ်ာ္စြာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

ကက္သရင္းခင္